Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 6

Zad.6.1 ID:2794

Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać roztwór kwasu solnego o stężeniu 8,05 mol/dm3 i gęstości 1,13 g/cm3 z wodą, aby otrzymać roztwór o stężeniu 6%.

Odp.: ...................................................................Zad.6.2 ID:392

Z 200g roztworu o stężeniu 10% odparowano 20g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.Zad.6.3 ID:1207

Do roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) włożono płytkę cynkową.

1. Zapisz obserwacje tego doświadczenia.

2. Zapisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, jeśli taka zaszła.

3. Uzupełnij zdanie wybierając z nawiasu właściwe określenie.

Po doświadczeniu stwierdzono, że masa płytki (nie zmieniła się / wzrosła /zmalała)Zad.6.4 ID:654

Uzupełnij równanie reakcji spalania wpisując w miejsce kropek wzór odpowiedniego alkoholu.

....................... + 4O2 → 3CO2 + 4H2O

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich izomerów tego alkoholu i podaj ich nazwy.Zad.6.5 ID:2499

Narysuj wzór półstrukturalny węglowodoru spełniającego wszystkie warunki:

a) wzór sumaryczny C4H8
b) posiada jeden III-rzędowy atom węgla
c) posiada jedno wiązanie π  

Podaj jego nazwę systematyczną.Zad.6.6 ID:2071

Oblicz stopień dysocjacji kwasu benzoesowego, którego stężenie wynosi 0,03 mol/dm3 a K=6,3·10-5. Wynik podaj z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.Zad.6.7 ID:132

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

HClO4 + H2SO3 → HCl + H2SO4

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji.

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.6.8 ID:1832

Spośród podanych niżej substancji wybierz te, które po wprowadzeniu do wody obniżą wartość pH:
Al2O3, HBr, Cl2O7, ZnO, (NH4)3SO4, BeO, NH3, , SiO2, Mn2O7

......................................................................
 Zad.6.9 ID:2227

  Poniżej przedstawiono wzór D-galaktozy w projekcji Fischera.
Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał on wzór α-D-galaktozy w projekcji Hawortha.

galaktoza
 Zad.6.10 ID:592

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji kondensacji kwasu propanowego i fenolu uwzględniając warunki reakcji.

Równanie reakcji  ........................................................................

Podaj nazwę produktu organicznego .......................................

 Zad.6.11 ID:670

Atom pewnego pierwiastka ma konfigurację

1s22s2 2p63s2 3p64s23d1

a) zapisz tą konfigurację za pomocą konfiguracji powłokowej.

b) podaj ilość elektronów walencyjnych Zad.6.12 ID:185

Pogrupuj podane izotopy wg takiej samej liczby neutronów.

510B,    511B,    49Be,   612C,    613C,    714N.Zad.6.13 ID:2199

Do wodorotlenku glinu dodano wodorotlenek potasu. Powstał związek kompleksowy o liczbie koordynacyjnej 4.

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej i podaj nazwy produktów.

Równanie cząsteczkowe: ...........................................................

Nazwa związku kompleksowego ...............................................

Równanie jonowe ........................................................................

Nazwa jonu ...................................................................................Zad.6.14 ID:2497

Z podanych niżej cząsteczek i jonów wybierz kwasy kationowe i kwasy anionowe.

HSO3,   H2CO3,   OH,   NH4+,  NH3,  HI,  I,  HS,  HCl,  H3O+,  HCO3  

Kwasy kationowe: .................................................................

Kwasy anionowe: ..................................................................Zad.6.15 ID:2646

Do reaktora wprowadzono 30 dm3 amoniaku i 25 dm3 tlenu w warunkach normalnych. W wyniku przeprowadzonej reakcji powstał tlenek azotu(II) i woda.
Oblicz masę powstałej wody.Zad.6.16 ID:77

W 250cm3 znajduje się 0,0025g jonów H+.
Oblicz pOH roztworu.Zad.6.17 ID:2641

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione schematem.

Napisz, co zaobserwowano w obu probówkach i wnioski wynikające z tych obserwacji.

Probówka I. Obserwacje: ................................................................................

Wniosek: ............................................................................................................

Probówka II.: Obserwacje: ..............................................................................

Wniosek: ............................................................................................................Zad.6.18 ID:50

Za pomocą metody jonowo-elektronowej zbilansuj równanie reakcji
.....I2 + .....KOH → .....KIO3 + .....KI + .....H2O
Napisz połówkowe jonowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie ............................................

Redukcja .............................................
 Zad.6.19 ID:889 Reakcja zachodzi w 3 etapach:

(1) N2O5 → NO2 + NO3
(2) NO2 + NO3 → NO2 + O2 + NO
(3) NO + N2O5 → 3NO2

Napisz równanie reakcji i określ produkty przejściowe.Zad.6.20 ID:285

  Oblicz, ile gramów AlCl3·6H2O należy rozpuścić w 200g wody, aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.Zad.6.21 ID:983

Określ, w których reakcjach przedstawionych w poniższych równaniach woda jest kwasem, a w których zasadą wg teorii Bronsteda-Lowry`ego

A.  SO32– + H2O  ⇌  HSO3 + OH
B.  HSO3 + H2O  ⇌  H3O+ + SO32–
C.  NH3 + H2O  ⇌  NH4+ + OH
D.  HCl + H2O ⇌ H3O+ + Cl
E.  HI + H2O → H3O+ + I   

Woda jest kwasem w reakcjach: .....................................

Woda jest zasadą w reakcjach: .......................................Zad.6.22 ID:1053

30 cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o nieznanym stężeniu było miareczkowane 0,01-molowym roztworem wodorotlenku sodu. Koniec miareczkowania zaobserwowano przy 24,1 cm3 zasady.

Oblicz stężenie kwasu siarkowego(VI).Zad.6.23 ID:220

Dane są entalpie tworzenia:
tlenku żelaza(III)     -822 kJ/mol
tlenku glinu           -1670 kJ/mol

Oblicz entalpię reakcji redukcji 1 mola tlenku żelaza(III) glinem i określ, czy jest to reakcja egzotermiczna, czy endotermiczna.
 Zad.6.24 ID:2475

Do 200g roztworu azotanu(V) sodu o stężeniu 25% i temp.20oC dodano jeszcze 50g azotanu(V) sodu. Rozpuszczalność: 88g/100g wody.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy powstała mieszanina jest jednorodna czy niejednorodna.

Mieszanina jest .............................. [jednorodna / niejednorodna]Zad.6.25 ID:740

   Do roztworu mocznika dodano zasadę sodową i mieszaninę ogrzano. Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej i opisz zmiany możliwe do zaobserwowania w tym doświadczeniu.

Równanie cząsteczkowe: .....................................................................

Równanie jonowe skrócone: ..............................................................

Obserwacje: .....................................................................................Zad.6.26 ID:469

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz wzory substancji, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

H2SO4 + C → SO2 + CO2 + H2O

Utleniacz: ...............
Reduktor: ...............Zad.6.27 ID:101

Określ, które z podanych par związków są względem siebie homologami.

benzen i cykloheksan (Tak/Nie)
2–metylobutan  i   2,2–dimetylobutan (Tak/Nie)
3–metylobutanon i 2–metylopropanal (Tak/Nie)
2–metylopropanol i 2–metylobutanol (Tak/Nie)


Zad.6.28 ID:2263

Za pomocą wzorów półstrukturalnych uzupełnij równania reakcji zapisane schematami

aldehyd A + H2kat→ alkohol B

alkohol B  —Al2O3t→ 2-metylobut-1-en + wodaZad.6.29 ID:410

Napisz równanie reakcji kwasu octowego z wapniem.Zad.6.30 ID:153

Spośród niżej podanych wybierz substancję, która reaguje z wodą na zimno.

ołów, żelazo, bar,  miedź, siarka, węgiel, glin, cynk

Napisz równanie reakcji.

 

Wybrana substancja: ...............................

Równanie reakcji ......................................

 Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.