Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 7

Zad.7.1 ID:1664 Do probówki zawierającej 10 cm3 1 M roztworu wodorotlenku sodu dodano kroplę 1 M roztworu siarczanu(VI) cynku.
Zapisz obserwacje i odpowiednie równania reakcji.

Obserwacje: ........................................................

Równania reakcji ..................................................Zad.7.2 ID:2664

   Przeprowadzono reakcję chemiczną w temp. 298K przebiegającą według równania
P4 + 6H2 → 4PH3  
Wykonano 3 pomiary szybkości reakcji przy różnych stężeniach substratów i umieszczono je w tabeli.

Pomiar [P4] [mol·dm-3] [H2] [mol·dm-3] v [mol·dm-3·s-1]
1 0,05 0,015 3·10-3
2 0,05 0,03 6·10-3
3 0,1 0,03 6·10-3

Na podstawie danych z tabeli napisz równanie kinetyczne tej reakcji i oblicz stałą szybkości.

Równanie kinetyczne: .............................................................

Stała szybkości: .......................................................................Zad.7.3 ID:2144 Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie:
chrom


Napisz równanie reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowo ................................................

Równanie reakcji jonowo ............................................................

Obserwacje ..................................................................................


Zad.7.4 ID:2515

Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji zachodzących wg schematu.

CuCl2KOH→Cu(OH)Cl —KOH→ ....................

Równanie I: ......................................................

Równanie II: ......................................................Zad.7.5 ID:460

Oblicz masę wody potrzebną do rozcieńczenia 200cm3 roztworu H2SO4 o stężeniu 2,5 mol/dm3. Stężenie roztworu końcowego: 2 mol/dm3.Zad.7.6 ID:334 W roztworze 0,5-molowego kwasu azotowego(III) stężenie cząsteczek niezdysocjowanych wynosi 0,3 mol/dm3.

Oblicz stężenie jonów wodorowych w tym roztworze.


Zad.7.7 ID:2149 Chrom na +III stopniu utlenienia utlenia się do chromianów(VI).

Uzupełnij taką reakcję utleniania:

2CrCl3 + 10NaOH + 3H2O2 → ................. + 6NaCl + 8H2O


Zad.7.8 ID:806

  Oblicz pH roztworu amoniaku o stężeniu 0,02 mol/dm3.

pH: .............Zad.7.9 ID:1511

Na wykresie przedstawiono zależność szybkości reakcji od stężenia substratów.
szybkość reakcji od stężenia substratw
Spośród niżej podanych równań reakcji wybierz to, któremu przyporządkujesz ten wykres, wiedząc, że współczynniki w równaniu kinetycznym są równe współczynnikom w równaniu reakcji. Określ rządowość reakcji dla wybranego równania.

A. 2N2O5 → 4NO2 + O2 
B. CO + Cl2 → COCl2 
C. C2H5Br → C2H4 + HBr

Wybrana reakcja: .............................

Rzędowość wybranej reakcji: .........Zad.7.10 ID:428

Uzupełnij schemat ciągu reakcji wzorami półstrukturalnymi:

....... —Cl2,hν→ ........ —NaOH, H2O→ ......... —Na→etanolan sodu

 Zad.7.11 ID:2341

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki i określ ilość poszczególnych rodzajów wiązań w nadtlenku potasu K2O2.

Wzór elektronowy: ......................................

Rodzaje wiązań:
- kowalencyjne .........
- spolaryzowane .......
- jonowe ..................
- koordynacyjne .......Zad.7.12 ID:4

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu
2-metylopropen + H2O —H+ → ...................

Podaj nazwę produktu.......................................

Określ typ i mechanizm reakcji

......................................... (addycja / substytucja / eliminacja)     (rodnikowa / elektrofilowa / nukleofilowa)

Określ odczyn roztworu wodnego powstałego produktu ..........................................Zad.7.13 ID:2197 Napisz równania reakcji hydrolizy kwasowej i zasadowej maślanu etylu.


Zad.7.14 ID:68

Narysuj wzór elektronowy kreskowy disiarczku węgla CS2 uwzględniając jej kształt.

......................................

Określ moment dipolowy cząsteczki disiarczku węgla.

Moment dipolowy jest .......................... [równy 0, większy do 0]

Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczce disiarczku węgla.Zad.7.15 ID:1302

Napisz równanie reakcji, w której można otrzymać 1-metylo-3-nitrobenzen, jeśli jednym z substratów jest nitrobenzen.Zad.7.16 ID:731

  Do roztworu bromku potasu dodano roztwór pewnej substancji i chloroform a następnie wstrząśnięto probówkę. Po rozwarstwieniu się cieczy zaobserwowano zabarwienie warstwy chloroformowej.

Spośród podanych niżej odczynników wybierz ten, który dodano do roztworu bromku potasu i określ barwę warstwy chloroformowej.

KBr, KCl, KI, woda bromowa, woda chlorowa

 

Wybrany odczynnik: ...........................................................

Barwa warstwy chloroformowej: ....................................

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce: ...........................................................

Napisz wniosek z tego doświadczenia: ....................................................................................Zad.7.17 ID:1893 Oblicz stężenie procentowe roztworu amoniaku, którego stężenie molowe wynosi 10,8mol/dm3 i gęstość 0,92g/cm3.

Dokładność obliczeń 0,1.


Zad.7.18 ID:533

Za pomocą równań reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej napisz przemianę przedstawioną na schemacie
siarczan(VI) chromu(III) → wodorotlenek chromu(III)

Równanie cząsteczkowe: ..............................................................

Równanie jonowe skrócone: ........................................................

 Zad.7.19 ID:1991 Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
C3H8(g)+5O2(g) = 3CO2(g) + 4H2O(c)       ΔH=-2220kJ

Określ, w którą stronę przesunie się równowaga reakcji
a) po zmniejszeniu objętości układu
b) po podwyższeniu temperatury
c) po dodaniu tlenu
d) po usunięciu tlenku węgla(IV)
e) po dodaniu katalizatora


Zad.7.20 ID:906

Oblicz ΔH reakcji

1. CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g)

na podstawie energii wiązań

EO=O = 493,6 kJ/mol  EO−H = 460kJ/mol    
EC−H = 412kJ/mol  EC=O = 715 kJ/mol    

 

 Zad.7.21 ID:472

  Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
kwas + sl reakcja

Tylko w jednej probówce zaszła reakcja.

Napisz równanie cząsteczkowe i jonowe skrócone tej reakcji.

Równanie cząsteczkowe:.....................................................................

Równanie jonowe skrócone: ..............................................................

Uzupełnij wniosek wynikający z tego doświadczenia.

Przepowadzone doświadczenie dowodzi, że kwas ............................................ jest mocniejszy niż kwas ............................................
 Zad.7.22 ID:1676 Sporządzono roztwór chlorku cynku w wodzie a następnie dodano do niego kawałek wstążki magnezowej.

Zapisz skróconymi, jonowymi równaniami reakcji procesy, jakie zaszły w doświadczeniu i przy każdym równaniu podaj obserwacje.Zad.7.23 ID:1425

Napisz schemat reakcji utleniania kwasu 2-hydroksypropanowego.

Podaj nazwę zwyczajową kwasu 2-hydroksypropanowego.Zad.7.24 ID:208

  Do 2dm3 roztworu chlorku glinu o stężeniu 0,5 mol/dm3 dodano 3,5 mola NaOH.
Oblicz ilość moli powstałego osadu, jeśli powstały związek kompleksowy ma liczbę koordynacyjną 4.Zad.7.25 ID:796

Wyznacz stopień utlenienia i typ hybrydyzacji zaznaczonego atomu węgla.

addycja HBr do alkenuZad.7.26 ID:215

Sporządzono 0,2-molowy roztwór NaHSO4. Stała równowagi reakcji dysocjacji jonu H+ wynosi 1,3 · 10−2.

Oblicz pH tego roztworu. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 Zad.7.27 ID:2084

Do probówki nr I. zawierającej kwas oleinowy i do probówki nr II. zawierającej cyklopropanon dodano roztwór KMnO4.

Napisz, co zaobserwowano w obu doświadczeniach.

Probówka nr I, ......................................................................................

Probówka nr II. .....................................................................................Zad.7.28 ID:1366

Narysuj wzór półstrukturalny związku o nazwie:

2-metylo-buta-1,3-dien.

Wzór związku ........................................................Zad.7.29 ID:2429

   Przeprowadzono reakcję chemiczną przebiegającą według równania
2SO2 + O2 → SO3   
Wykonano 3 pomiary szybkości reakcji przy różnych stężeniach substratów i umieszczono je w tabeli.
Na podstawie danych z tabeli napisz równanie kinetyczne tej reakcji.

Pomiar [SO2] [mol·dm-3] [O2] [mol·dm-3] v [mol·dm-3·s-1]
1 0,1 0,1 2·10-2
2 0,2 0,1 8·10-2
3 0,1 0,2 4·10-2

Równanie kinetyczne: .............................................................Zad.7.30 ID:321

Oblicz pH roztworu, jeśli 0,2 mola HNO3 znajduje się w 500 cm3 roztworu.Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.