Powrót
Zestaw 8

Zad.8.1 ID:1478

Uzupełnij schemat ciągu reakcji chemicznych wzorami półstrukturalnymi

............–H2O, kat H+→   CH3-CH(OH)-CH3   –[O],T→ ....................
 Zad.8.2 ID:2176

Do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono stechiometryczną ilość tlenku węgla(II) i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem:
2CO(g) ⇌ C(s) + CO2(g)
Po przereagowaniu 25% moli CO ustalił się stan równowagi.

Oblicz stałą równowagi układu.

Stała równowagi: ..................Zad.8.3 ID:2629

Masz do dyspozycji 4 związki: H2CO3,  HNO3, Na2CO3, NaNO3. 
Wybierz dwa z nich, które ze sobą reagują i ułóż odpowiednie równanie reakcji.

Równanie reakcji: ........................................Zad.8.4 ID:2319

W reaktorze przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem

2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeśli objętość naczynia reakcyjnego zwiększy się 3 razy.

Szybkość reakcji ................................................................Zad.8.5 ID:2058

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:
2NOCl(g)⇌2NO(g)+Cl2(g)
W reaktorze o pojemności 100dm3 umieszczono 4 mole NOCl. Po pewnym czasie uległo rozkładowi 2,5 mola NOCl.

Oblicz wartość stałej równowagi reakcji.Zad.8.6 ID:2170

Oblicz objętość wodoru wydzielonego w czasie reakcji 20g cynku z kwasem solnym, jeśli reakcja przebiegała w temp.25 ºC i pod ciśnieniem 1010hPa.
R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1, dokładność obliczeń 0,01.

Objętość wodoru: ....................Zad.8.7 ID:53

Narysuj wzory półstrukturalne i podaj nazwy systematyczne aminokwasów, które powstają w wyniku hydrolizy dipeptydu o wzorze

dipeptydy zadania LO

Wzory i nazwy systematyczne aminokwasów: ..................................................................

Określ liczbę asymetrycznych atomów węgla w czasteczce podanego dipeptydu ..................Zad.8.8 ID:126

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

I2 + Cl2 + H2O → HIO3 + HCl

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.8.9 ID:2357

  Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie

zadania siarczan(VI) amonu

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równanie reakcji, jaka zaszła w probówce i obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowe: .............................................................

Równanie reakcji jonowe skrócone:.........................................................

Obserwacje: ...................................................................................

 Zad.8.10 ID:2102

W reaktorze o objętości 100dm3 zmieszano 20 moli azotu, 60 moli wodoru i przeprowadzono reakcję syntezy amoniaku.
Po czasie t przereagowało 30% wodoru.

Oblicz, ile razy zmieniła się szybkość reakcji po czasie t.

Szybkość reakcji .................................................................................Zad.8.11 ID:441

Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 27g KOH i 123g wody.

Stężenie procentowe: ............Zad.8.12 ID:735

  Napisz wzór półstrukturalny związku, który powstanie w wyniku reakcji przedstawionej na schemacie i podaj jego nazwę
reakcja nitrobenzenu z wodorem

Wzór: ....................................
Nazwa: ................................Zad.8.13 ID:1305

Teflon to syntetyczny fluoropolimer mający systematyczną nazwę poli(tetrafluoroetylen).

Zapisz równanie reakcji otrzymywania teflonu na drodze polimeryzacji odpowiedniego węglowodoru. Podaj nazwę systematyczną substratu tej reakcji.

 

Równanie reakcji: ..........................................

Nazwa substratu ............................................Zad.8.14 ID:1236

Uzupełnij poniższe schematy reakcji wzorami półstrukturalnymi głównych produktów i podaj ich nazwy.

 /

Uzupełnij zdania.
Reakcja metylobenzenu z bromem pod wpływem światła przebiega wg mechanizmu .................... (elektrofilowego / nukleofilowego / rodnikowego).
Reakcja metylobenzenu z bromem w obecności katalizatora przebiega wg mechanizmu .................... (elektrofilowego / nukleofilowego / rodnikowego).Zad.8.15 ID:2153

I. Do roztworu azotanu(V) miedzi(II) dodano niewielką ilość roztworu wodorotlenku potasu.
Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej opisujące ten proces oraz obserwacje.

Równania reakcji cząsteczkowe....................................................................
Obserwacje .....................................................................................................

II. Następnie dodano nadmiar roztworu wodorotlenku potasu. Powstał związek kompleksowy miedzi, w którym liczba koordynacyjna wynosi 4.
Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej opisujące ten proces oraz obserwacje. Podaj nazwę produktu końcowego.

Równania reakcji cząsteczkowe....................................................................
Obserwacje .....................................................................................................

Nazwa produktu końcowego .........................................................................Zad.8.16 ID:228

W wyniku rozkładu 100g NH4NO3 powstało 20 dm3 N2O i woda. Reakcję przeprowadzono w temp. 300K pod ciśnieniem 1100hPa.
Oblicz wydajność reakcji otrzymywania N2O.
Stała gazowa R = 83,14 hPa⋅dm3⋅K-1⋅mol-1.Zad.8.17 ID:2044

Oblicz stężenie kwasu siarkowego(IV), jeżeli jego stopień dysocjacji wynosi 10%, a stała dysocjacji KaI=1,5·10-2.Zad.8.18 ID:338 Oblicz stężenie jonów wodorowych w roztworze kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 0,2 mol/dm3jeśli α1=100%, α2=10%.


Zad.8.19 ID:2048

W roztworze kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1 mol/dm3 α1=100% a α2=10%.
Oblicz stężenie jonów wodorowych w tym roztworze.Zad.8.20 ID:1281

Dokończ równanie reakcji.

 

/
 


Zad.8.21 ID:1311

Przeprowadzono reakcję bromowania but-2-enu i otrzymano jego dibromopochodną,

Dla powstałego produktu narysuj parę steroizomerów, które są enancjomerami i parę stereoizomerów, które nie są enancjomerami.

Wykorzystaj schemat:

enencjomery matura zadania

 Zad.8.22 ID:2308

Dla podanego równania redoks napisz wzory reagenta, który pełni rolę utleniacza i reagenta, który pełni rolę reduktora.

16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 2MnCl2 + 5KCl + 8H2O

Wzór utleniacza: .................

Wzór reduktora: .................Zad.8.23 ID:269

Rozpuszczono w wodzie 50 g azotanu(V) amonu NH4NO3 i otrzymano roztwór o stężeniu 10%.

Oblicz masę otrzymanego roztworu.Zad.8.24 ID:900

Do wodnego roztworu winianu disodu NaOOC–CH(OH)–CH(OH)–COONa, który jest bezbarwną cieczą wprowadzono zawiesinę wodorotlenku miedzi(II).

Opisz zmiany, jakie zaobserwowano podczas tego doświadczenia.Zad.8.25 ID:398

Do 50g 20%-owego roztworu kwasu solnego dodano 10g wody.

Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.Zad.8.26 ID:128

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

HNO3 +HI  → NO2 + HIO3 + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.8.27 ID:1436

Napisz równanie reakcji hydrolizy zasadowej (z udziałem KOH) szczawianu dietylu o wzorze

szczawian dietylu zadania maturalne

Podaj nazwy otrzymanych produktów.

Równanie reakcji ...............................................

Nazwy produktów ..............................................Zad.8.28 ID:278

5 g stopu miedzi z cynkiem dodano do 250 cm3 kwasu solnego o stężeniu 0,4 mol·dm–3.
Po reakcji stężenie jonów wodorowych w tym roztworze było równe 0,1 mol·dm–3.
Oblicz zawartość procentową miedzi w stopie.Zad.8.29 ID:1245

Narysuj wzór elektronowy kreskowy i określ kształt cząsteczki CH2Cl2, jeśli węgiel pełni rolę atomu centralnego.

Wzór: ....................................................

Kształt cząsteczki ..............................
 Zad.8.30 ID:257

   Dla atomu bromu napisz skróconą konfigurację elektronową i określ minimalny i maksymalny stopień utlenienia,

Skrócona konfiguracja elektronowa ................................................
Minimalny stopień utlenienia ..........
Maksymalny stopień utlenienia .........
 Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl