Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 8

Zad.8.1 ID:904

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
2SO2 + O2 → 2SO3
Oblicz, ile razy należy zwiększyć stężenie tlenku siarki(IV), aby szybkość reakcji wzrosła 9-krotnie.

 


Zad.8.2 ID:1223

Zapisz równanie reakcji przedstawiające termiczny rozkład chlorku amonu.Zad.8.3 ID:1449

Paraldehyd to organiczny związek chemiczny, cykliczny trimer aldehydu octowego. Powstaje w wyniku polimeryzacji aldehydu octowego pod wpływem kwasu siarkowego.  Dawniej używany był jako środek uspokajający. Obecnie jest stosowany do m.in. do produkcji barwników oraz jako rozpuszczalnik.

Wikipedia.

Na podstawie powyższej informacji narysuj półstrukturalny wzór paraldehydu.Zad.8.4 ID:1478

Uzupełnij schemat ciągu reakcji chemicznych wzorami półstrukturalnymi

............–H2O, kat H+→   CH3-CH(OH)-CH3   –[O],T→ ....................
 Zad.8.5 ID:2176

Do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono stechiometryczną ilość tlenku węgla(II) i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem:
2CO(g) ⇌ C(s) + CO2(g)
Po przereagowaniu 25% moli CO ustalił się stan równowagi.

Oblicz stałą równowagi układu.

Stała równowagi: ..................Zad.8.6 ID:2629

Masz do dyspozycji 4 związki: H2CO3,  HNO3, Na2CO3, NaNO3. 
Wybierz dwa z nich, które ze sobą reagują i ułóż odpowiednie równanie reakcji.

Równanie reakcji: ........................................Zad.8.7 ID:2319

W reaktorze przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem

2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeśli objętość naczynia reakcyjnego zwiększy się 3 razy.

Szybkość reakcji ................................................................Zad.8.8 ID:2058

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:
2NOCl(g)⇌2NO(g)+Cl2(g)
W reaktorze o pojemności 100dm3 umieszczono 4 mole NOCl. Po pewnym czasie uległo rozkładowi 2,5 mola NOCl.

Oblicz wartość stałej równowagi reakcji.Zad.8.9 ID:2170

Oblicz objętość wodoru wydzielonego w czasie reakcji 20g cynku z kwasem solnym, jeśli reakcja przebiegała w temp.25 ºC i pod ciśnieniem 1010hPa.
R = 83,1dm3·hPa·mol–1·K–1, dokładność obliczeń 0,01.

Objętość wodoru: ....................Zad.8.10 ID:53

Narysuj wzory półstrukturalne i podaj nazwy systematyczne aminokwasów, które powstają w wyniku hydrolizy dipeptydu o wzorze

dipeptydy zadania LO

Wzory i nazwy systematyczne aminokwasów: ..................................................................

Określ liczbę asymetrycznych atomów węgla w czasteczce podanego dipeptydu ..................Zad.8.11 ID:126

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

I2 + Cl2 + H2O → HIO3 + HCl

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.8.12 ID:2357

  Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie

zadania siarczan(VI) amonu

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równanie reakcji, jaka zaszła w probówce i obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowe: .............................................................

Równanie reakcji jonowe skrócone:.........................................................

Obserwacje: ...................................................................................

 Zad.8.13 ID:2102

W reaktorze o objętości 100dm3 zmieszano 20 moli azotu, 60 moli wodoru i przeprowadzono reakcję syntezy amoniaku.
Po czasie t przereagowało 30% wodoru.

Oblicz, ile razy zmieniła się szybkość reakcji po czasie t.

Szybkość reakcji .................................................................................Zad.8.14 ID:441

Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez zmieszanie 27g KOH i 123g wody.Zad.8.15 ID:735

  Napisz wzór półstrukturalny związku, który powstanie w wyniku reakcji przedstawionej na schemacie i podaj jego nazwę
reakcja nitrobenzenu z wodorem

Wzór: ....................................
Nazwa: ................................Zad.8.16 ID:1305

Teflon to syntetyczny fluoropolimer mający systematyczną nazwę poli(tetrafluoroetylen).

Zapisz równanie reakcji otrzymywania teflonu na drodze polimeryzacji odpowiedniego węglowodoru. Podaj nazwę systematyczną substratu tej reakcji.

 

Równanie reakcji: ..........................................

Nazwa substratu ............................................Zad.8.17 ID:1236

Uzupełnij poniższe schematy reakcji wzorami półstrukturalnymi głównych produktów i podaj ich nazwy.

 /

Uzupełnij zdania.
Reakcja metylobenzenu z bromem pod wpływem światła przebiega wg mechanizmu .................... (elektrofilowego / nukleofilowego / rodnikowego).
Reakcja metylobenzenu z bromem w obecności katalizatora przebiega wg mechanizmu .................... (elektrofilowego / nukleofilowego / rodnikowego).Zad.8.18 ID:2153

I. Do roztworu azotanu(V) miedzi(II) dodano niewielką ilość roztworu wodorotlenku potasu.
Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej opisujące ten proces oraz obserwacje.

Równania reakcji cząsteczkowe....................................................................
Obserwacje .....................................................................................................

II. Następnie dodano nadmiar roztworu wodorotlenku potasu. Powstał związek kompleksowy miedzi, w którym liczba koordynacyjna wynosi 4.
Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej opisujące ten proces oraz obserwacje. Podaj nazwę produktu końcowego.

Równania reakcji cząsteczkowe....................................................................
Obserwacje .....................................................................................................

Nazwa produktu końcowego .........................................................................Zad.8.19 ID:228

W wyniku rozkładu 100g NH4NO3 powstało 20 dm3 N2O i woda. Reakcję przeprowadzono w temp. 300K pod ciśnieniem 1100hPa.
Oblicz wydajność reakcji otrzymywania N2O.
Stała gazowa R = 83,14 hPa⋅dm3⋅K-1⋅mol-1.Zad.8.20 ID:2044

Oblicz stężenie kwasu siarkowego(IV), jeżeli jego stopień dysocjacji wynosi 10%, a stała dysocjacji KaI=1,5·10-2.Zad.8.21 ID:338 Oblicz stężenie jonów wodorowych w roztworze kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 0,2 mol/dm3jeśli α1=100%, α2=10%.


Zad.8.22 ID:2048

W roztworze kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1 mol/dm3 α1=100% a α2=10%.
Oblicz stężenie jonów wodorowych w tym roztworze.Zad.8.23 ID:1281

Dokończ równanie reakcji.

 

/
 


Zad.8.24 ID:1311

Przeprowadzono reakcję bromowania but-2-enu i otrzymano jego dibromopochodną,

Dla powstałego produktu narysuj parę steroizomerów, które są enancjomerami i parę stereoizomerów, które nie są enancjomerami.

Wykorzystaj schemat:

enencjomery matura zadania

 Zad.8.25 ID:2308

Dla podanego równania redoks napisz wzory reagenta, który pełni rolę utleniacza i reagenta, który pełni rolę reduktora.

16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 2MnCl2 + 5KCl + 8H2O

Wzór utleniacza: .................

Wzór reduktora: .................Zad.8.26 ID:269

Rozpuszczono w wodzie 50 g azotanu amonu NH4NO3 i otrzymano roztwór o stężeniu 10%.

Oblicz masę otrzymanego roztworu.Zad.8.27 ID:900

Do wodnego roztworu winianu disodu NaOOC–CH(OH)–CH(OH)–COONa, który jest bezbarwną cieczą wprowadzono zawiesinę wodorotlenku miedzi(II).

Opisz zmiany, jakie zaobserwowano podczas tego doświadczenia.Zad.8.28 ID:398

Do 50g 20%-owego roztworu kwasu solnego dodano 10g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.Zad.8.29 ID:128

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

HNO3 +HI  → NO2 + HIO3 + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.8.30 ID:1436

Napisz równanie reakcji hydrolizy zasadowej (z udziałem KOH) szczawianu dietylu o wzorze

szczawian dietylu zadania maturalne

Podaj nazwy otrzymanych produktów.

Równanie reakcji ...............................................

Nazwy produktów ..............................................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.