Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 9

Zad.9.1 ID:278

5 g stopu miedzi z cynkiem dodano do 250 cm3 kwasu solnego o stężeniu 0,4 mol·dm–3.
Po reakcji stężenie jonów wodorowych w tym roztworze było równe 0,1 mol·dm–3.
Oblicz zawartość procentową miedzi w stopie.Zad.9.2 ID:1245

Narysuj wzór elektronowy kreskowy i określ kształt cząsteczki CH2Cl2.Wzór: ....................................................

Kształt cząsteczki ..............................
 Zad.9.3 ID:257

   Dla atomu bromu napisz skróconą konfigurację elektronową i określ minimalny i maksymalny stopień utlenienia,

Skrócona konfiguracja elektronowa ................................................
Minimalny stopień utlenienia ..........
Maksymalny stopień utlenienia .........
 Zad.9.4 ID:2151

  Do 100 cm3 0,2-molowego roztworu azotanu(V) srebra(I) dodano 100 cm3 0,3-molowego roztworu kwasu chlorowodorowego. Wytrącił się osad, który odsączono.
Oblicz pH roztworu pozostałego po odsączeniu osadu. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.Zad.9.5 ID:884
Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
H2 + 2O2→ 2H2O
Oblicz, ile razy należy zwiększyć stężenie tlenu, aby szybkość reakcji wzrosła 16-krotnie.


Zad.9.6 ID:2776

Wybierz równania reakcji, w których wzrost ciśnienia spowoduje wzrost wydajności.

A. N2(g) + 3H2(g)  ⇄  2NH3(g)
B. C(s) + O2(g)  ⇄  CO2(g)
C. H2(g) + I2(g)  ⇄ 2HI(g)
D. 2CO(g) + O2(g)  ⇄  2CO2(g)

Wybrane równania: .................................................Zad.9.7 ID:340

  Do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono 10 moli NO i pewną ilość Cl2.  Po pewnym czasie przereagowało 40% NO i ustalił się stan równowagi opisany równaniem
2NO(g)+Cl2(g), ⇌ 2NOCl(g) .  gdzie  K=2
Oblicz, ile moli Cl2, wprowadzono do układu.Zad.9.8 ID:374

Do reaktora wprowadzono wodór i azot w molowym stosunku stechiometrycznym. W wyniku reakcji powstało 100cm3 amoniaku.

Oblicz objętości wodoru i azotu zmierzone w warunkach normalnych, jakie zostały wprowadzone do reaktora.Zad.9.9 ID:1057

Rozpuszczalność CaSO4 w temp.20oC wynosi 0,24g/100g wody.
Oblicz iloczyn rozpuszczalności CaSOw tej temperaturze.

Przyjmij: M CaSO=136 g/mol,   droztworu=1g/cm3.Zad.9.10 ID:917

Przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
MnO2 + 4 HCl → MnCl2+ 2 H2O + Cl2    

Oblicz objętość otrzymanego chloru, jeśli w reakcji użyto 2 dm3 kwasu solnego o stężeniu 40% i gęstości 1,2 g · cm–3. Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zad.9.11 ID:2057

Do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono 6 moli wodoru, 4 mole jodu i mieszaninę ogrzano do temperatury T. Po osiągnięciu stanu równowagi w reaktorze stwierdzono obecność  4 moli jodowodoru.

Oblicz stałą równowagi tworzenia jodowodoru.Zad.9.12 ID:388

Do 500g 1%-owego roztworu soli dodano 300g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.Zad.9.13 ID:397

Stężenie soli w wodzie morskiej wynosi ok.3,5%.
Oblicz, ile m3 wody morskiej trzeba odparować, aby otrzymać 100kg soli, jeśli gęstość wody morskiej wynosi 1026kg/m3.

Trzeba odparować ............... m3 wody morskiej.Zad.9.14 ID:2415

Oblicz objętość kwasu solnego o stężeniu 5%, jaką należy dodać do 20 cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 40%, aby otrzymać roztwór o stężeniu 30%.
Gęstości kwasu solnego: d5%=1,02 g/cm3, d40%=1,2 g/cm3.

Objętość kwasu solnego: ........................Zad.9.15 ID:152

  Poniżej przedstawiono wzór celobiozy.
celobioza dwucukry zadania matura LO

Określ, czy celobioza daje pozytywny wynik próby Tollensa i odpowiedź uzasadnij.Zad.9.16 ID:1976

Walina to aminokwas, którego nazwa systematyczna to kwas 2-amino-3-metylobutanowy.

Napisz równanie reakcji waliny z kwasem solnym.

Równanie reakcji ..........................................................................

Uzupełnij zdanie

Walina .......................................... [ jest / nie jest ] aminokwasem biogennym, ponieważ ..............................................

Napisz numery (lokanty) atomów węgla w cząsteczce waliny, które są asymetryczne.

Lokanty: .............................. Zad.9.17 ID:529

Jon siarki ma 17 neutronów i 18 elektronów. 

Napisz wzór jonu z podaniem liczby atomowej i masowej.Zad.9.18 ID:970

Napisz wzory półstrukturalne reagentów w ciągu reakcji przedstawionego schematem

H3C–CH(OH)–CH3Al2O3, T. →   A   —HBr→   B   —H2O, OH→   C
oraz napisz typ reakcji z uwzględnieniem mechanizmu, w wyniku której otrzymano każdy reagent.

Reagent A: ................................................ Typ reakcji: .........................................

Reagent B: ................................................ Typ reakcji: .........................................

Reagent C: ................................................ Typ reakcji: .........................................Zad.9.19 ID:2271 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym według schematu:
MnO4 + H2O2 → Mn2+ + O2   

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................
Zad.9.20 ID:2213

Rozpuszczono w wodzie chlorek amonu.

a) określ pH powstałego roztworu ........................ [pH<7, pH=7, pH>7]

b) napisz w formie jonowej skóconej równanie reakcji hydrolizy zgodne z teorią Bronsteda-Lowry`ego, jaka zaszła w roztworze

..............................................................................................

c) określ, jaką rolę, kwasu, czy zasady pełnią jony amonowe w tej reakcji.

............................................Zad.9.21 ID:2077 W naczyniu o pojemności 10dm3 zawierającym 6 moli NH3 zaszła reakcja:
2NH3 ⇌ N2 + 3H2.
Po przereagowaniu 4 moli NH3 ustalił się stan równowagi.

Oblicz stałą równowagi tej reakcji.


Zad.9.22 ID:2069 Reakcja przebiega wg równania
CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g)
Do naczynia o pojemności 1dm3 wprowadzono 4 mole CO i 8 moli H2O i podgrzano do temp. 900oC. Stała równowagi w tej temp. wynosi Kc=1,8.

Oblicz stężenia równowagowe reagentów.


Zad.9.23 ID:184

Wybierz izotopy tego samego pierwiastka:

2040X, 1840X,  2042X,  2048X, 1940X,

i określ jaki to pierwiastek.Zad.9.24 ID:2067

Do reaktora o pojemności 1dm3 wprowadzono azot i wodór. Reakcja zaszła zgodnie z równaniem
N2 + 3H2 ⇌ 2NH3
Po ustaleniu stanu równowagi stężenia wynosiły:
[N2 ]=0,8 mol·dm-3,  [H2 ]=1,2 mol·dm-3, [NH3 ]=1,0 mol·dm-3.

Oblicz początkowe ilości moli N2 i H2.

Ilość moli N2: ..... Ilość moli H2: .....Zad.9.25 ID:909

0,1-molowy roztwór kwasu HR ma pH=2.
Oblicz stężenie kwasu niezdysocjowanego.

Obliczenia .........................................

Wynik: ................................................Zad.9.26 ID:2449

Dane jest równanie reakcji
NH3 + H2O → NH4+ + OH     

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby były one prawdziwe.

W podanym równaniu reakcji amoniak jest .................. (kwasem / zasadą / jonem amfiprotycznym) wg teorii Bronsteda, ponieważ jest ........................... [donorem / akceptorem]  ................................. [protonu / pary elektronowej]

W podanym równaniu reakcji amoniak jest .................. (kwasem / zasadą / jonem amfiprotycznym) wg teorii Lewisa, ponieważ jest ........................... [donorem / akceptorem]  ................................. [protonu / pary elektronowej]Zad.9.27 ID:399

W 300g roztworu NaCl znajduje się 200g wody. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.Zad.9.28 ID:506

Napisz równania reakcji przebiegających wg poniższego schematu,  określ typ reakcji i podaj nazwę produktu organicznego.

chlorocykloheksan —KOH, H2O → ...............—Al2O3, T. → ..................

 

Równanie reakcji I ...............................................

Typ reakcji .................... Nazwa produktu ..................

Równanie reakcji II ...............................................

Typ reakcji .................... Nazwa produktu ...................

 Zad.9.29 ID:1889

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
3 ClO–  → ClO3 + 2 Cl  
Równanie kinetyczne tej reakcji v=k[ClO]2   a stała szybkości k=0,2·s-1
Stężenie początkowe  ClO wynosiło 1 mol/dm3.

Oblicz stężenie molowe ClO po upływie 2 sekund od rozpoczęcia reakcji.Zad.9.30 ID:514

Oblicz, jakie objętości wody i roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 70% i gęstości 1,6g/cm3 należy zmieszać, aby otrzymać roztwór o stężeniu 10%.Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.