Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 10

Zad.10.1 ID:2602

2012.VI. / Zadanie 24. (1 pkt)
Przedstaw wzór półstrukturalny (grupowy) powstałego głównego produktu reakcji addycji dwóch moli cząsteczek bromowodoru do jednego mola cząsteczek but-1-ynu zgodnie z regułą Markownikowa.

...............................................................................................................................Zad.10.2 ID:2895

2016 N / Zadanie 12. (0–1)
Zmiana barwy wskaźników pH następuje stopniowo, w pewnym zakresie pH. W tabeli podano zakres pH, w którym następuje zmiana barwy wybranych wskaźników kwasowo-zasadowych.

Wskaźnik Zakres pH zmiany barwy
oranż metylowy 3,1–4,4
czerwień bromofenolowa 5,2–6,8
fenoloftaleina 8,3–10,0

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
Spośród wymienionych wskaźników: oranż metylowy, czerwień bromofenolowa i fenoloftaleina, wybierz i zaznacz nazwy wszystkich tych, które mogą być użyte w celu odróżnienia:
1. dwóch wodnych roztworów, z których jeden ma pH = 5, a drugi ma pH = 7
oranż metylowy   •  czerwień bromofenolowa   •  fenoloftaleina
2. kwasu solnego o stężeniu 0,01 mol⋅dm−3 od wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,01 mol⋅dm−3 .
oranż metylowy   •  czerwień bromofenolowa   •  fenoloftaleinaZad.10.3 ID:2621

2012.VI. / Zadanie 31. (1 pkt)
Spośród poniższych wzorów wybierz wszystkie, które przedstawiają związki mogące wykazywać czynność optyczną, i napisz ich numery.
I. HO–CH2CH(OH)CHO               II. CH3CH(OH)CH3
III. CH3CH2CH(OH)COOH           IV. CH3CH2CH(OH)CH3  


Czynność optyczną mogą wykazywać związki ......................................................Zad.10.4 ID:1530

[2011] Pewna substancja organiczna składająca się z węgla, wodoru i tlenu jest bezbarwną cieczą o dużej lepkości, mieszającą się z wodą w każdym stosunku i nieulegającą dysocjacji. Jest silną trucizną. Reaguje z zawiesiną wodorotlenku miedzi(II), powodując rozpuszczanie się osadu i powstanie roztworu o barwie szafirowej. W cząsteczce tego związku organicznego stosunek liczby atomów węgla, wodoru i tlenu wynosi 1 : 3 : 1.

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) opisanego związku.Zad.10.5 ID:167

2018 N / Zadanie 7. (0–1)
Przeprowadzono doświadczenia, których przebieg zilustrowano na schemacie:
zadania maturalne 2018 K2Cr2O7
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. W dwóch probówkach nastąpiła zmiana barwy roztworów z żółtej na pomarańczową. P F
2. W jednej probówce roztwór zmienił barwę na zieloną. P F
3. W jednej probówce wytrącił się osad. P FZad.10.6 ID:1343

[2008] W wyniku reakcji addycji chlorowodoru do węglowodoru X powstaje chloroeten (chlorek winylu) o wzorze H2C=CH−Cl .

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych,

a) równanie reakcji węglowodoru X z chlorowodorem.
b) równanie reakcji chloroetenu z wodorem wobec katalizatora.Zad.10.7 ID:1104

2017 N / Zadanie 23. (0–1)
Alkiny o wzorze ogólnym R−C≡CH (tzw. alkiny terminalne) reagują z amidkiem sodu (NaNH2), w wyniku czego tworzą acetylenki sodu (R−C≡CNa) zgodnie z równaniem:
R−C≡CH + NaNH2 → R−C≡CNa+ + NH3
Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2005.
Jeden z izomerycznych alkinów o wzorze sumarycznym C4H6, który umownie nazwano związkiem I, reaguje z amidkiem sodu. Drugi z izomerycznych alkinów, który umownie nazwano związkiem II, takiej reakcji nie ulega.
Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) substancji, która jest organicznym produktem reakcji związku I z amidkiem sodu, oraz wzór półstrukturalny (grupowy) związku II.

Wzór organicznego produktu reakcji związku I z amidkiem sodu: ..................................

Wzór związku II: ...................................................Zad.10.8 ID:1767

[2010]  [R]

Do dwóch probówek wprowadzono po 5 cm3 wodnego roztworu chlorku chromu(III). Do każdej z nich dodano po 5 cm3 rozcieńczonej wody amoniakalnej i zaobserwowano wytrącenie się osadu o barwie szarozielonej. Następnie do  pierwszej probówki dodano kilka cm3 stężonego roztworu wodorotlenku sodu, a do drugiej taką samą objętość kwasu solnego.

Zaobserwowano, że szarozielony osad rozpuścił się w obu probówkach.


a) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji chlorku chromu(III) z wodą amoniakalną.

b) Na podstawie opisanych wyników doświadczenia określ charakter chemiczny związku tworzącego osad o szarozielonej barwie.
 Zad.10.9 ID:2626

2012.VI. / Zadanie 35. (1 pkt)
Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na poniższym schemacie.
białka matura zadania wysalanie białek
Podaj numery probówek, w których białko jaja kurzego uległo odwracalnej koagulacji (wysoleniu).

Białko uległo wysoleniu w probówkach ......................................................................................Zad.10.10 ID:359

2018 S / Zadanie 4. (1 pkt)
Na podstawie położenia w układzie okresowym następujących pierwiastków: Na, K, Cs, Mg ustal i napisz symbol tego, który:
• ma największy promień jonowy (promień kationu)
....................................................................................
• wykazuje największą aktywność chemiczną
....................................................................................
• tworzy tlenek o najsłabszych właściwościach zasadowych.
....................................................................................Zad.10.11 ID:2181 2015 S / Zadanie 18. (2 pkt)
Poniżej przedstawiono schemat reakcji kwasu jodowego(I) z etanolem.
HIO + CH3CH2OH + I2 → CH3CHO + I3- + H+ + H2O

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji redukcji i równanie reakcji utleniania zachodzących podczas tej przemiany.

Równanie reakcji redukcji:

...................................................................................................

Równanie reakcji utlenienia:

.................................................................................................


Zad.10.12 ID:2625

2012.VI. / Zadanie 34. (1 pkt)
Cząsteczka aminokwasu o wzorze ogólnym H2N–CH(R)–COOH w silnie kwasowym roztworze ma dwie grupy o charakterze kwasowym:
(I) –NH3+ i (II) –COOH.
Stałe kwasowości Ka (stałe dysocjacji) dla obu grup wynoszą: Ka(I)≈10–10, Ka(II)≈10–3.
Oceń, która grupa kwasowa w pierwszej kolejności będzie oddawała proton, gdy do zakwaszonego roztworu aminokwasu doda się zasadę. Odpowiedz i zilustruj zachodzący proces, zapisując w formie jonowej skróconej równanie reakcji tego aminokwasu (w formie występującej w środowisku kwasowym) z zasadą.

W pierwszej kolejności będzie oddawała proton grupa ...................

Równanie reakcji: .................................................................................
............................................Zad.10.13 ID:1100

2017 N / 
Ozon, odczynnik utleniający, ma zdolność rozszczepiania wiązania podwójnego. W niskiej temperaturze ozon szybko przyłącza się do wiązań podwójnych, w wyniku czego daje cykliczne produkty pośrednie, które ulegają przegrupowaniu do ozonków. Ostatecznym efektem reakcji ozonolizy jest rozszczepienie wiązania podwójnego. Każdy z dwóch atomów węgla, pierwotnie związanych wiązaniem podwójnym, w produktach rozszczepienia jest połączony podwójnym wiązaniem z atomem tlenu.
pochodne węglowodorów aldehydy ketony
Zadanie 20. (0–1)
Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny (grupowy) węglowodoru, który poddano ozonolizie.
węglowodór
Podaj nazwy systematyczne końcowych produktów reakcji ozonolizy, której poddano ten węglowodór.
...............................................................Zad.10.14 ID:440

2018 S / Zadanie 11. (1 pkt)
Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane na poniższym schemacie.
zadania chemia 2018
Określ odczyn otrzymanego roztworu. Zapisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, którym potwierdzisz wskazany odczyn.
Odczyn roztworu: ..................................................
Równanie reakcji: ..................................................Zad.10.15 ID:1502

Próbna 2014 / Zadanie 34. (2p.)

Pewien aminokwas białkowy z grupy aminokwasów obojętnych zawiera 34,28% masowych węgla, 13,33% masowych azotu, 45,71% masowych tlenu oraz wodór.

Na podstawie odpowiednich obliczeń wykaż, że aminokwas o podanym składzie procentowym ma wzór sumaryczny C3H7NO3.Zad.10.16 ID:1984

2013 / Informacja do zadania 27. i 28.

W trzech naczyniach A, B i C znajdują się oddzielnie: glicyna (Gly), tyrozyna (Tyr) i glicyloalanyloalanina (Gly-Ala-Ala).
Po analizie budowy cząsteczek tych związków stwierdzono, że przeprowadzenie reakcji kolejno z dwoma odczynnikami umożliwi ich identyfikację. Jako pierwszy odczynnik wybrano kwas azotowy(V). Na szkiełkach zegarkowych umieszczono próbki identyfikowanych substancji i na każdą naniesiono kroplę stężonego HNO3.

Zaobserwowano, że tylko na próbce z naczynia C pojawiło się żółte zabarwienie.

Zadanie 27. (1 pkt)

Podaj nazwę substancji znajdującej się w naczyniu C. ......................................

Zadanie 28. (3 pkt)

W celu zidentyfikowania substancji znajdujących się w naczyniach A i B przygotowano ich wodne roztwory i przeprowadzono drugie doświadczenie, do którego użyto odczynnika wybranego z podanej poniżej listy:

woda chlorowa

świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II)

wodny roztwór chlorku żelaza(III).

Zaobserwowano powstanie ciemnoniebieskiego roztworu w probówce I oraz roztworu o barwie różowofioletowej w probówce II.

a) Uzupełnij schemat drugiego doświadczenia, wpisując nazwę lub wzór użytego odczynnika wybranego z podanej powyżej listy.
 

zadania maturalne aminokwasy 

b) Podaj nazwę substancji znajdującej się w naczyniu A oraz nazwę substancji znajdującej się w naczyniu B.

Naczynie A: ...................................................................................

Naczynie B:...................................................................................

c) Podaj nazwę reakcji zachodzącej w probówce II..............................Zad.10.17 ID:1715

Próbna 2014 / Zadanie 2. (0−2)

Nawozy sztuczne, stosowane w celu zwiększenia zawartości składników mineralnych
w glebie, przygotowuje się przez mieszanie różnych związków chemicznych w odpowiednich proporcjach.

Oblicz, w jakim stosunku masowym, w zaokrągleniu do liczb całkowitych, należy zmieszać azotan(V) potasu (saletrę potasową) i azotan(V) amonu (saletrę amonową), aby otrzymać nawóz zawierający 20,90% masowych azotu.Zad.10.18 ID:2020

[2011] Termiczny rozkład azotanu(V) ołowiu(II) przebiega według równania:

2Pb(NO3)2 → 2PbO + 4NO2↑ + O2


Oblicz całkowitą objętość gazowych produktów (w przeliczeniu na warunki normalne) wydzielonych podczas reakcji rozkładu 16,55 g azotanu(V) ołowiu(II), zakładając, że przemiana ta przebiegła ze 100% wydajnością.

Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. W obliczeniach przyjmij wartości mas molowych:

MN = 14,0 g · mol −1 , MO = 16,0 g · mol −1 , MPb = 207,0 g · mol −1 .Zad.10.19 ID:415

2012.V. / Zadanie 1. (1 pkt)
Atomy pierwiastka X tworzą kationy X2+ o następującej konfiguracji elektronowej:
1s2 2s22p6 3s23p63d10  
Podaj symbol pierwiastka X, określ jego położenie w układzie okresowym i blok energetyczny (konfiguracyjny), do którego pierwiastek ten należy.

Symbol pierwiastka: .............  Numer okresu: .............. 

Numer grupy: ...........  Symbol bloku: ................Zad.10.20 ID:1784

2014 / Zadanie 2. (1 pkt)

Na poniższym schemacie układu okresowego pierwiastków (bez lantanowców i aktynowców) zaznaczono położenie trzech pierwiastków oznaczonych numerami I, II oraz III.

 chemia

Wypełnij tabelę, wpisując literę P, jeżeli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeżeli jest fałszywa.

Informacja P/F
1. Pierwiastek I jest aktywnym metalem. Tworzy wodorek, w którym wodór przyjmuje stopień utlenienia równy – I.  
2. Atomy pierwiastka II mają silniejszą tendencję do przyłączania elektronu niż atomy pierwiastka III. W konsekwencji pierwiastek II jest silniejszym utleniaczem niż pierwiastek III  
3. Wodorki pierwiastków II oraz III, rozpuszczając się w wodzie, ulegają dysocjacji jonowej. Stała dysocjacji wodorku pierwiastka II jest większa od stałej dysocjacji wodorku pierwiastka III.  

 Zad.10.21 ID:2544

2012.V. / Zadanie 24. (2 pkt)
W reakcji z wodnym roztworem manganianu(VII) potasu eten utlenia się do etano-1,2-diolu (glikolu etylenowego).
Wyznacz stopnie utlenienia atomów węgla w cząsteczce etenu i cząsteczce etano-1,2-diolu oraz określ liczbę moli elektronów oddawanych przez 1 mol etenu w opisanej reakcji.

Stopnie utlenienia atomów węgla w cząsteczce etenu: ........................

Stopnie utlenienia atomów węgla w cząsteczce etano-1,2-diolu: ........

Liczba moli elektronów: .............................................................................Zad.10.22 ID:662

2018 S / Zadanie 36.
Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli wykazać, że glicyna (kwas aminoetanowy) jest związkiem amfoterycznym.

Zadanie 36.1. (1 pkt)
Z poniżej zaproponowanych odczynników i wskaźników wybierz te, których użycie potwierdzi amfoteryczne właściwości glicyny. Uzupełnij schemat doświadczenia – wpisz nazwy odczynników i wskaźników wybranych z podanej poniżej listy.
• wodny roztwór chlorku sodu
• alkoholowy roztwór fenoloftaleiny
• wodny roztwór wodorowęglanu sodu
• wodny roztwór wodorotlenku potasu
• wodny roztwór chlorowodoru
• wodny roztwór oranżu metylowego
Schemat doświadczenia:
glicyna
Zadanie 36.2. (1 pkt)
Opisz zmiany potwierdzające amfoteryczne właściwości glicyny. Wypełnij poniższą tabelę.
 

  Barwa zawartości probówki
  przed dodaniem roztworu glicyny po dodaniu roztworu glicyny
Probówka I    
Probówka II    
Zadanie 36.3. (2 pkt)
Stosując wzór jonu obojnaczego glicyny, napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących po wprowadzeniu wodnego roztworu tego aminokwasu do probówek I i II.

Probówka I: ......................................................
Probówka II: ......................................................Zad.10.23 ID:1545

[2011] Związek organiczny X o wzorze sumarycznym C7H6O2 ulega reakcji hydrolizy.

Produktami tej reakcji w środowisku kwasowym są związki Y i Z. Substancja Y, jako jedyny przedstawiciel swojego szeregu homologicznego, ma właściwości redukujące. Związek Z w reakcji z chlorkiem żelaza(III) daje związek kompleksowy o fioletowej barwie.

a) Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji hydrolizy kwasowej związku organicznego X.

...............................................................................................................................

b) Podaj nazwy grup związków, do których należą substancje organiczne X, Y i Z.

X: ........................................
Y: ........................................
Z: ........................................Zad.10.24 ID:1380

2013 / Zadanie 21. (2 pkt) W zależności od warunków przeprowadzania eksperymentu reakcja propenu z chlorem może przebiegać w różny sposób. W temperaturze pokojowej, w obojętnym rozpuszczalniku (np. CCl4) reakcją preferowaną jest addycja. W temperaturze 500–600oC (w fazie gazowej) reakcją uprzywilejowaną jest substytucja, podczas której podstawieniu ulega atom wodoru w grupie alkilowej.

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równania reakcji opisanych w informacji. Zaznacz warunki prowadzenia obu procesów.


Równanie reakcji addycji: ....................................................................................

Równanie reakcji substytucji: ..................................................................................Zad.10.25 ID:502

2018 S / Zadanie 19.
Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli na potwierdzenie, że wodny roztwór siarczanu(IV) sodu wprowadzono do probówki I, a wodny roztwór azotanu(V) sodu – do probówki II.

Zadanie 19.1. (1 pkt)
Uzupełnij schemat doświadczenia: podkreśl nazwę odczynnika, który – po dodaniu do niego roztworów opisanych związków i wymieszaniu zawartości probówek – umożliwi zaobserwowanie różnic w przebiegu doświadczenia z udziałem siarczanu(IV) sodu i azotanu(V) sodu.
matura z chemii 2018
Zadanie 19.2. (1 pkt)
Opisz zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia (lub zaznacz brak zmian), pozwalające na potwierdzenie, że do probówki I wprowadzono roztwór
siarczanu(IV) sodu, a do probówki II – roztwór azotanu(V) sodu.
Probówka I: .........................................................................
Probówka II: ........................................................................Zad.10.26 ID:1652

[2010]  W temperaturze 700 K stężeniowa stała równowagi reakcji opisanej równaniem:
CO (g) + H2O (g) ⇄ CO2 (g)+ H2 (g)   ma wartość 9,0.

Do reakcji tej użyto pary wodnej (H2O) oraz gazu syntezowego, czyli mieszaniny CO i H2, zamiast czystego CO. Reakcję prowadzono w układzie zamkniętym. Po osiągnięciu stanu równowagi w temperaturze 700 K stężenia CO, CO2, H2 były odpowiednio równe:
[CO] = 0,3 mol/dm3, [CO2] = 6,3 mol/dm3, [H2] = 12,9 mol/dm3.

Zad.1. Oblicz stężenie równowagowe pary wodnej w temperaturze 700 K. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Zad.2. Korzystając z podanych w informacji wartości stężeń równowagowych reagentów, oblicz i napisz, w jakim stosunku molowym występowały CO i H2 w gazie syntezowym użytym do realizacji opisanej przemiany.Zad.10.27 ID:1564

P2013 / Zadanie 9. (2p.)

Próbkę stopu glinu z magnezem o masie 10,00 gramów roztworzono w kwasie solnym.

Podczas tego procesu przebiegły reakcje opisane równaniami:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Wydzielony podczas reakcji wodór zajął objętość 11,85 dm3 (w przeliczeniu na warunki normalne).

Oblicz skład tego stopu w procentach masowych.Zad.10.28 ID:2110

2016 S / Informacja do zadań 8.–9.
Wodny roztwór chlorku amonu można otrzymać dwiema metodami (I i II) podanymi poniżej.
W obu metodach substancjami wyjściowymi są: gazowy HCl, gazowy NH3 oraz woda.

Metoda I Metoda II
NH3 (g)H2O → NH3 (aq)
HCl (g) H2O → HCl (aq)
NH3 (g) + HCl (g) → NH4Cl (s)
NH3 (aq) + HCl (aq) → NH4Cl (aq) NH4Cl (s)H2O → NH4Cl (aq)

Zadanie 8. (1 pkt)
Do otrzymania wodnego roztworu chlorku amonu zastosowano metodę I i metodę II. W obu metodach wszystkie etapy prowadzono pod jednakowym ciśnieniem p. Każdą metodą otrzymano po 1 dm3 roztworu NH4Cl o stężeniu molowym cm i temperaturze T.
Uzupełnij poniższe zdania – wpisz określenie mniejsza niż, większa niż lub taka sama jak.

Entalpia reakcji otrzymywania roztworu chlorku amonu metodą I jest ........................... entalpia reakcji otrzymywania tego roztworu metodą II.
Ilość wody potrzebna do przygotowania roztworu chlorku amonu metodą I jest ................................ ilość wody potrzebna do przygotowania tego roztworu metodą II.

Zadanie 9. (1 pkt)
Stosując definicje kwasu i zasady Brønsteda, napisz równanie reakcji, która potwierdza kwasowy odczyn wodnego roztworu chlorku amonu.

Substraty Produkty
kwas 1 + zasada 2 zasada 1 + kwas 2
       

 Zad.10.29 ID:1645

[2008] W zamkniętym reaktorze zmieszano znane ilości azotu i wodoru. Utrzymując wysoką, stałą temperaturę, mierzono zmiany stężeń azotu, wodoru i amoniaku aż do osiągnięcia przez układ stanu równowagi i pewien czas po tym momencie. Na podstawie wyników tych pomiarów wykonano wykres zależności szybkości reakcji od czasu.

Z poniższych wykresów wybierz ten, który ilustruje zmiany szybkości reakcji tworzenia amoniaku i szybkości reakcji rozkładu amoniaku w czasie opisanego eksperymentu (zaznacz wykres A, B, C lub D).

szybkość reakcji wykres matura 

 Zad.10.30 ID:2583

2012.VI. / Zadanie 9. (2 pkt)
W dwóch reaktorach przebiegały reakcje:
1) H2(g) + I2(g) ⇄ 2HI(g)               ΔH° = 53 kJ
2) 3H2 (g) + N2 (g) ⇄ 2NH3 (g)      ΔH° = –92 kJ
Po pewnym czasie w obu reaktorach ustalił się stan równowagi.
Określ, jak zmieni się wydajność reakcji otrzymywania jodowodoru oraz otrzymywania amoniaku (wzrośnie, zmaleje, nie ulegnie zmianie), jeżeli
a) po ustaleniu stanu równowagi zostanie zwiększone ciśnienie w warunkach izotermicznych.

Wydajność reakcji 1) ........................................................
Wydajność reakcji 2) ........................................................

b) po ustaleniu stanu równowagi zwiększona zostanie temperatura w warunkach izobarycznych.
Wydajność reakcji 1) ...................................................................................................................
Wydajność reakcji 2) ...................................................................................................................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.