Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 11

Zad.11.1 ID:415

2012.V. / Zadanie 1. (1 pkt)
Atomy pierwiastka X tworzą kationy X2+ o następującej konfiguracji elektronowej:
1s2 2s22p6 3s23p63d10  
Podaj symbol pierwiastka X, określ jego położenie w układzie okresowym i blok energetyczny (konfiguracyjny), do którego pierwiastek ten należy.

Symbol pierwiastka: .............  Numer okresu: .............. 

Numer grupy: ...........  Symbol bloku: ................Zad.11.2 ID:1784

2014 / Zadanie 2. (1 pkt)

Na poniższym schemacie układu okresowego pierwiastków (bez lantanowców i aktynowców) zaznaczono położenie trzech pierwiastków oznaczonych numerami I, II oraz III.

 chemia

Wypełnij tabelę, wpisując literę P, jeżeli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeżeli jest fałszywa.

Informacja P/F
1. Pierwiastek I jest aktywnym metalem. Tworzy wodorek, w którym wodór przyjmuje stopień utlenienia równy – I.  
2. Atomy pierwiastka II mają silniejszą tendencję do przyłączania elektronu niż atomy pierwiastka III. W konsekwencji pierwiastek II jest silniejszym utleniaczem niż pierwiastek III  
3. Wodorki pierwiastków II oraz III, rozpuszczając się w wodzie, ulegają dysocjacji jonowej. Stała dysocjacji wodorku pierwiastka II jest większa od stałej dysocjacji wodorku pierwiastka III.  

 Zad.11.3 ID:2544

2012.V. / Zadanie 24. (2 pkt)
W reakcji z wodnym roztworem manganianu(VII) potasu eten utlenia się do etano-1,2-diolu (glikolu etylenowego).
Wyznacz stopnie utlenienia atomów węgla w cząsteczce etenu i cząsteczce etano-1,2-diolu oraz określ liczbę moli elektronów oddawanych przez 1 mol etenu w opisanej reakcji.

Stopnie utlenienia atomów węgla w cząsteczce etenu: ........................

Stopnie utlenienia atomów węgla w cząsteczce etano-1,2-diolu: ........

Liczba moli elektronów: .............................................................................Zad.11.4 ID:662

2018 S / Zadanie 36.
Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli wykazać, że glicyna (kwas aminoetanowy) jest związkiem amfoterycznym.

Zadanie 36.1. (1 pkt)
Z poniżej zaproponowanych odczynników i wskaźników wybierz te, których użycie potwierdzi amfoteryczne właściwości glicyny. Uzupełnij schemat doświadczenia – wpisz nazwy odczynników i wskaźników wybranych z podanej poniżej listy.
• wodny roztwór chlorku sodu
• alkoholowy roztwór fenoloftaleiny
• wodny roztwór wodorowęglanu sodu
• wodny roztwór wodorotlenku potasu
• wodny roztwór chlorowodoru
• wodny roztwór oranżu metylowego
Schemat doświadczenia:
glicyna
Zadanie 36.2. (1 pkt)
Opisz zmiany potwierdzające amfoteryczne właściwości glicyny. Wypełnij poniższą tabelę.
 

  Barwa zawartości probówki
  przed dodaniem roztworu glicyny po dodaniu roztworu glicyny
Probówka I    
Probówka II    
Zadanie 36.3. (2 pkt)
Stosując wzór jonu obojnaczego glicyny, napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących po wprowadzeniu wodnego roztworu tego aminokwasu do probówek I i II.

Probówka I: ......................................................
Probówka II: ......................................................Zad.11.5 ID:1545

[2011] Związek organiczny X o wzorze sumarycznym C7H6O2 ulega reakcji hydrolizy.

Produktami tej reakcji w środowisku kwasowym są związki Y i Z. Substancja Y, jako jedyny przedstawiciel swojego szeregu homologicznego, ma właściwości redukujące. Związek Z w reakcji z chlorkiem żelaza(III) daje związek kompleksowy o fioletowej barwie.

a) Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji hydrolizy kwasowej związku organicznego X.

...............................................................................................................................

b) Podaj nazwy grup związków, do których należą substancje organiczne X, Y i Z.

X: ........................................
Y: ........................................
Z: ........................................Zad.11.6 ID:356

2018 S / Zadanie 2. (1 pkt)
Jądra atomowe niektórych izotopów ciężkich pierwiastków bombardowane neutronami ulegają rozszczepieniu, czyli rozpadowi na mniejsze fragmenty. Jedną z możliwych reakcji rozszczepienia jądra 235U przedstawia poniższy schemat.
23592U+ 10n ⎯⎯→ 14054Xe + 93ZE + a 10
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
Uzupełnij poniższą tabelę. Na podstawie informacji wstępnej wpisz symbol pierwiastka E oraz liczbę neutronów (a), wyemitowanych podczas przedstawionej reakcji rozszczepienia jednego jądra 23592U.

Symbol pierwiastka E Liczba wyemitowanych neutronów (a)
   

 Zad.11.7 ID:1380

2013 / Zadanie 21. (2 pkt) W zależności od warunków przeprowadzania eksperymentu reakcja propenu z chlorem może przebiegać w różny sposób. W temperaturze pokojowej, w obojętnym rozpuszczalniku (np. CCl4) reakcją preferowaną jest addycja. W temperaturze 500–600oC (w fazie gazowej) reakcją uprzywilejowaną jest substytucja, podczas której podstawieniu ulega atom wodoru w grupie alkilowej.

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równania reakcji opisanych w informacji. Zaznacz warunki prowadzenia obu procesów.


Równanie reakcji addycji: ....................................................................................

Równanie reakcji substytucji: ..................................................................................Zad.11.8 ID:502

2018 S / Zadanie 19.
Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli na potwierdzenie, że wodny roztwór siarczanu(IV) sodu wprowadzono do probówki I, a wodny roztwór azotanu(V) sodu – do probówki II.

Zadanie 19.1. (1 pkt)
Uzupełnij schemat doświadczenia: podkreśl nazwę odczynnika, który – po dodaniu do niego roztworów opisanych związków i wymieszaniu zawartości probówek – umożliwi zaobserwowanie różnic w przebiegu doświadczenia z udziałem siarczanu(IV) sodu i azotanu(V) sodu.
matura z chemii 2018
Zadanie 19.2. (1 pkt)
Opisz zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia (lub zaznacz brak zmian), pozwalające na potwierdzenie, że do probówki I wprowadzono roztwór
siarczanu(IV) sodu, a do probówki II – roztwór azotanu(V) sodu.
Probówka I: .........................................................................
Probówka II: ........................................................................Zad.11.9 ID:1652

[2010]  W temperaturze 700 K stężeniowa stała równowagi reakcji opisanej równaniem:
CO (g) + H2O (g) ⇄ CO2 (g)+ H2 (g)   ma wartość 9,0.

Do reakcji tej użyto pary wodnej (H2O) oraz gazu syntezowego, czyli mieszaniny CO i H2, zamiast czystego CO. Reakcję prowadzono w układzie zamkniętym. Po osiągnięciu stanu równowagi w temperaturze 700 K stężenia CO, CO2, H2 były odpowiednio równe:
[CO] = 0,3 mol/dm3, [CO2] = 6,3 mol/dm3, [H2] = 12,9 mol/dm3.

Zad.1. Oblicz stężenie równowagowe pary wodnej w temperaturze 700 K. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Zad.2. Korzystając z podanych w informacji wartości stężeń równowagowych reagentów, oblicz i napisz, w jakim stosunku molowym występowały CO i H2 w gazie syntezowym użytym do realizacji opisanej przemiany.Zad.11.10 ID:1564

P2013 / Zadanie 9. (2p.)

Próbkę stopu glinu z magnezem o masie 10,00 gramów roztworzono w kwasie solnym.

Podczas tego procesu przebiegły reakcje opisane równaniami:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Wydzielony podczas reakcji wodór zajął objętość 11,85 dm3 (w przeliczeniu na warunki normalne).

Oblicz skład tego stopu w procentach masowych.Zad.11.11 ID:2110

2016 S / Informacja do zadań 8.–9.
Wodny roztwór chlorku amonu można otrzymać dwiema metodami (I i II) podanymi poniżej.
W obu metodach substancjami wyjściowymi są: gazowy HCl, gazowy NH3 oraz woda.

Metoda I Metoda II
NH3 (g)H2O → NH3 (aq)
HCl (g) H2O → HCl (aq)
NH3 (g) + HCl (g) → NH4Cl (s)
NH3 (aq) + HCl (aq) → NH4Cl (aq) NH4Cl (s)H2O → NH4Cl (aq)

Zadanie 8. (1 pkt)
Do otrzymania wodnego roztworu chlorku amonu zastosowano metodę I i metodę II. W obu metodach wszystkie etapy prowadzono pod jednakowym ciśnieniem p. Każdą metodą otrzymano po 1 dm3 roztworu NH4Cl o stężeniu molowym cm i temperaturze T.
Uzupełnij poniższe zdania – wpisz określenie mniejsza niż, większa niż lub taka sama jak.

Entalpia reakcji otrzymywania roztworu chlorku amonu metodą I jest ........................... entalpia reakcji otrzymywania tego roztworu metodą II.
Ilość wody potrzebna do przygotowania roztworu chlorku amonu metodą I jest ................................ ilość wody potrzebna do przygotowania tego roztworu metodą II.

Zadanie 9. (1 pkt)
Stosując definicje kwasu i zasady Brønsteda, napisz równanie reakcji, która potwierdza kwasowy odczyn wodnego roztworu chlorku amonu.

Substraty Produkty
kwas 1 + zasada 2 zasada 1 + kwas 2
       

 Zad.11.12 ID:1645

[2008] W zamkniętym reaktorze zmieszano znane ilości azotu i wodoru. Utrzymując wysoką, stałą temperaturę, mierzono zmiany stężeń azotu, wodoru i amoniaku aż do osiągnięcia przez układ stanu równowagi i pewien czas po tym momencie. Na podstawie wyników tych pomiarów wykonano wykres zależności szybkości reakcji od czasu.

Z poniższych wykresów wybierz ten, który ilustruje zmiany szybkości reakcji tworzenia amoniaku i szybkości reakcji rozkładu amoniaku w czasie opisanego eksperymentu (zaznacz wykres A, B, C lub D).

szybkość reakcji wykres matura 

 Zad.11.13 ID:2583

2012.VI. / Zadanie 9. (2 pkt)
W dwóch reaktorach przebiegały reakcje:
1) H2(g) + I2(g) ⇄ 2HI(g)               ΔH° = 53 kJ
2) 3H2 (g) + N2 (g) ⇄ 2NH3 (g)      ΔH° = –92 kJ
Po pewnym czasie w obu reaktorach ustalił się stan równowagi.
Określ, jak zmieni się wydajność reakcji otrzymywania jodowodoru oraz otrzymywania amoniaku (wzrośnie, zmaleje, nie ulegnie zmianie), jeżeli
a) po ustaleniu stanu równowagi zostanie zwiększone ciśnienie w warunkach izotermicznych.

Wydajność reakcji 1) ........................................................
Wydajność reakcji 2) ........................................................

b) po ustaleniu stanu równowagi zwiększona zostanie temperatura w warunkach izobarycznych.
Wydajność reakcji 1) ...................................................................................................................
Wydajność reakcji 2) ...................................................................................................................Zad.11.14 ID:2350

2015N / Zadanie 35. (0–1)
Wzory monosacharydów można przedstawiać, posługując się projekcją Fischera (wzory liniowe) lub projekcją Hawortha (wzory taflowe). Poniżej przedstawiono wzór D-glukozy w projekcji Fischera oraz wzór α-D-glukopiranozy w projekcji Hawortha.
D-glukoza, D-glukopiranoza

D-glukoza                                      α-D-glukopiranoza
w projekcji Fischera                    w projekcji Hawortha

Przeanalizuj wzór D-mannozy w projekcji Fischera i uzupełnij schemat, tak aby przedstawiał on wzór α-D-mannopiranozy w projekcji Hawortha.
D-mannoza

D-mannoza                          α-D-mannopiranoza
w projekcji Fischera         w projekcji HaworthaZad.11.15 ID:2613

2012.VI. / Zadanie 25. (2 pkt)
Ważnym monomerem do produkcji kauczuku syntetycznego jest 2-metylobuta-1,3-dien, zwany izoprenem. Można go otrzymać z propenu w wieloetapowym procesie. W etapie I następuje dimeryzacja propenu na katalizatorze glinoorganicznym (AlR3). W etapie II następuje izomeryzacja 2-metylopent-1-enu, a w III piroliza (rozkład pod wpływem wysokiej temperatury) produktu izomeryzacji.
propen —I.→ 2-metylopent-1-en —II.→ 2-metylopent-2-en —III.→ izopren + metan
Korzystając z powyższej informacji i przedstawionego ciągu przemian, napisz równania reakcji etapu I i III, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Równania reakcji:
Etap I: .........................................................................

Etap III: ........................................................................Zad.11.16 ID:1521

[2009] Glicerol (propan-1,2,3-triol) ulega termicznej dehydratacji. W wyniku odwodnienia glicerolu powstaje nienasycony aldehyd – propenal (akroleina).

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji otrzymywania propenalu opisaną metodą.Zad.11.17 ID:2204 2015 S / Zadanie 43. (1 pkt)
Stała dysocjacji etyloaminy Kb w temperaturze 25 ºC ma wartość 4,4·10–4, a stała dysocjacji aniliny Kb w tej samej temperaturze jest równa 4,0·10–10.
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Napisz nazwę tej spośród wymienionych amin, która jest mocniejszą zasadą.

..................................................................................................


Zad.11.18 ID:1647

[2008]  Oblicz standardową entalpię uwodornienia propenu  ΔHx0 , jeżeli standardowa entalpia tworzenia propanu ΔH10 wynosi -104,7 kJ /mol,  a standardowa entalpia tworzenia propenu ΔH20 wynosi 20,0 kJ /mol.Zad.11.19 ID:1973

[2010]  [R]

Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli na rozróżnienie roztworów dwóch triglicerydów: trioleinianu glicerolu i tristearynianiu glicerolu.

a)  Do probówki I wprowadzono roztwór trioleinianu glicerolu w CCl4, a do probówki II roztwór tristearynianu glicerolu w tym samym rozpuszczalniku.

Następnie do obu probówek dodano pewien odczynnik i ich zawartość energicznie wymieszano.

Wybierz nazwę tego odczynnika spośród następujących:

- stężony wodny roztwór wodorotlenku sodu NaOH (aq)

- woda bromowa Br2(aq)

- rozcieńczony wodny roztwór kwasu etanowego (octowego) CH3COOH (aq)


b) Napisz, co potwierdzi obecność roztworu trioleinianu glicerolu w probówce I i roztworu tristearynianu glicerolu w probówce II (porównaj przebieg doświadczenia
w obu probówkach).

Probówka I: .............................................................................................

Probówka II: ............................................................................................Zad.11.20 ID:1735

Próbna 2014 / Zadanie 31. (0-2)

Opis pewnego produktu spożywczego zawiera informacje dotyczące związków chemicznych wchodzących w jego skład. Wynika z niego, że najliczniejszą grupę związków stanowią węglowodany (fruktoza, glukoza, maltoza). Obecne są także kwasy organiczne (cytrynowy, glukonowy, jabłkowy, foliowy), wyższe alkohole alifatyczne, aldehydy, ketony, estry oraz związki polifenolowe. Ponadto w skład produktu wchodzą białka, pewne ilości mikroelementów oraz witaminy. Jego barwa uzależniona jest od obecności barwników.

Na lekcji chemii uczniowie zapoznali się z opisem produktu spożywczego i z przygotowanym zestawem doświadczalnym zilustrowanym na poniższym schemacie.

zadania maturalne 

Następnie sformułowali cel doświadczenia:
Potwierdzenie obecności glukozy w badanym produkcie spożywczym.

Po zmieszaniu reagentów uczniowie ogrzali zawartość obu probówek i po chwili w każdej z nich zaobserwowali powstanie ceglastoczerwonego osadu. Przemianę zachodzącą w probówce I nazwali próbą kontrolną, a przemianę zachodzącą
w probówce II – próbą badawczą. Na podstawie przyjętych założeń i obserwacji uczniowie sformułowali wniosek:

W produkcie spożywczym obecna jest glukoza.

a) Wyjaśnij, dlaczego podany przez uczniów cel doświadczenia oraz sformułowany wniosek były błędne.

.........................................................................................................

b) Podaj poprawny cel opisanego doświadczenia.

Cel doświadczenia:

........................................................................................................Zad.11.21 ID:1962

[2009R].  Podaj wzory półstrukturalne (grupowe) wszystkich produktów całkowitej hydrolizy zasadowej (w roztworze wodnym NaOH) związku o podanym wzorze.
pochodne węglowodorów

Uwaga: Grupy alkilowe przedstaw w postaci wzorów sumarycznych, tak jak w powyższym wzorze.Zad.11.22 ID:1344

[2008] W wyniku reakcji addycji chlorowodoru do węglowodoru X powstaje chloroeten (chlorek winylu) o wzorze H2C=CH−Cl. Chloroeten ma zdolność ulegania reakcji polimeryzacji.

Spośród poniżej przedstawionych wzorów wybierz ten, który ilustruje budowę fragmentu łańcucha produktu polimeryzacji chloroetenu (chlorku winylu).

Zaznacz odpowiedź A, B, C lub D.

zadania maturalne z chemiiZad.11.23 ID:1094

2017 N / Zadanie 14. (0–1)
W temperaturze T przygotowano wodne roztwory sześciu elektrolitów: NaBr, NH4NO3, HCl, HCOOH, NaClO, NaClO4 o jednakowym stężeniu molowym równym 0,1 mol · dm–3.
Porównaj pH tych roztworów. Uzupełnij zdania wyrażeniami wybranymi spośród podanych poniżej.
wyższe niż      równe      niższe niż
pH wodnego roztworu NaBr jest ....................................... pH wodnego roztworu NH4NO3.
pH wodnego roztworu HCl jest ........................................ pH wodnego roztworu HCOOH.
pH wodnego roztworu NaClO jest ..................................... pH wodnego roztworu NaClO4.Zad.11.24 ID:1997

[2012] Reakcję ilustrującą próbę Trommera dla dowolnego aldehydu (R–CHO) można zapisać w postaci równania:

R–CHO + 2Cu(OH)2  --temp.--> R–COOH + Cu2O + 2H2O
 

Podczas próby Trommera z roztworu zawierającego 2,2 g pewnego aldehydu wytrąciło się 7,2 g tlenku miedzi(I).
 

a) Oblicz masę molową aldehydu użytego do reakcji. W obliczeniach przyjmij wartości mas molowych miedzi MCu= 64,0 g · mol-1 i tlenu MO=16,0 g · mol-1 .

b) Ustal wzór półstrukturalny (grupowy) tego aldehydu.

 Zad.11.25 ID:1114

Próbna 2013 / Zadanie 21. (0–3)

Twardość przemijająca wody jest wywołana obecnością jonów wodorowęglanowych. Ich obecność można stwierdzić za pomocą roztworu siarczanu(VI) żelaza(II).

Po dodaniu do wody zawierającej jony wodorowęglanowe świeżo sporządzonego, nasyconego roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) obserwuje się proces zachodzący w trzech etapach. W etapie I obserwujemy zmętnienie wywołane powstaniem węglanu żelaza(II).

W etapie II na skutek hydrolizy węglanu żelaza(II) powstaje biały wodorotlenek żelaza(II).

W etapie III zachodzi natychmiastowe utlenienie wodorotlenku żelaza(II) do pomarańczowobrązowego wodorotlenku żelaza(III), a powstający osad opada na dno naczynia.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w etapie I oraz
w formie cząsteczkowej równania reakcji zachodzących w etapach II i III procesu wykrywania jonów wodorowęglanowych w wodzie.

Etap I: ...................................................................................................................
Etap II:...................................................................................................................
Etap III:..................................................................................................................Zad.11.26 ID:2887

2016 N / Zad. 1. Z konfiguracji elektronowej atomu (w stanie podstawowym) pierwiastka X wynika, że w tym atomie:
• elektrony rozmieszczone są na czterech powłokach elektronowych
• na podpowłoce 3d liczba elektronów sparowanych jest dwa razy mniejsza od liczby elektronów niesparowanych.  

Zadanie 1.1. (0-1) Uzupełnij poniższą tabelę – wpisz symbol pierwiastka X, dane dotyczące jego położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego (energetycznego), do którego należy pierwiastek X.

Symbol pierwiastka Numer grupy Numer okresu Symbol bloku
       

                                     
Zadanie 1.2. (0–1) Uzupełnij poniższy zapis (stosując schematy klatkowe), tak aby przedstawiał on konfigurację elektronową atomu w stanie podstawowym pierwiastka X. W zapisie tym uwzględnij numery powłok i symbole podpowłok. Podkreśl ten fragment konfiguracji, który nie występuje w konfiguracji elektronowej jonu X2+ (stan podstawowy).

|↑↓|      |↑↓|  |↑↓|↑↓|↑↓|  |↑↓|   |↑↓|↑↓|↑↓|   ......................................................
1s        2s         2p          3s         3p  Zad.11.27 ID:1765

[2009]  [R]

Zaprojektuj doświadczenie, które umożliwi redukcję jonów manganianowych(VII) do jonów manganu(II).

W tym celu:

a) wybierz potrzebne odczynniki spośród wodnych roztworów:

kwasu siarkowego(VI), manganianu(VII) potasu, wodorotlenku potasu, siarczanu(IV) sodu

b) napisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia.Zad.11.28 ID:1936

2014 / Zadanie 21. (1 pkt)

Siarczki są solami słabego kwasu siarkowodorowego, dlatego możliwość ich wytrącenia zależy nie tylko od iloczynu rozpuszczalności, lecz także od pH roztworu. W roztworach o niskim pH stężenie jonów siarczkowych jest bardzo małe, więc stężenie jonów metalu musi być odpowiednio duże, aby został przekroczony iloczyn rozpuszczalności. Dla roztworu o znanym pH można obliczyć najmniejsze stęźenie molowe kationów danego metalu c, jakie musi istnieć w roztworze o tym pH, aby zaczął się wytrącać osad siarczku tego metalu.

Na poniższym wykresie przedstawiono zależność logarytmu z najmniejszego stężenia c kationów Cu2+ i Zn2+ (log c), przy którym następuje strącanie siarczków miedzi(II) i cynku, od pH roztworu.

 chemia zadania maturalne

Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, Warszawa 2001.

Przygotowano dwa roztwory wodne, których pH było równe 1. Roztwór I zawierał jony Zn2+ o stęźeniu c równym 10–5 mol · dm –3, a roztwór II zawierał jony Cu2+ o stężeniu c równym 10–5 mol · dm –3.

Czy w roztworze I wytrąci się osad ZnS, a w roztworze II osad CuS? Wpisz TAK albo NIE w odpowiednie rubryki tabeli.

W roztworze I wytrąci się osad ZnS.         
W roztworze I wytrąci się osad CuS.  

 Zad.11.29 ID:2568

2012.V. Zadanie 4. (1 pkt)
Poniższy schemat przedstawia początkowy fragment szeregu promieniotwórczego toru. Numerami w kółkach oznaczono kolejne nuklidy, a strzałkami przemiany jądrowe, jakim te nuklidy ulegają.
przemiany promieniotwrcze zadania matura
Napisz równanie przemiany jądrowej oznaczonej na schemacie numerem III. Podaj symbole oraz wartości liczby masowej i liczby atomowej jąder, będących substratami i produktami tej przemiany.
...............................................................................................................................Zad.11.30 ID:1729

Próbna 2014 / Zadanie 13. (0−2)

W temperaturze T do probówki z wodą i probówki z roztworem kwasu octowego (etanowego) dodano próbki stałego octanu sodu (etanianu sodu) o jednakowej masie. Zawartość probówek mieszano aż do rozpuszczenia soli.

Oceń, jak zmieni się (wzrośnie czy zmaleje) pH roztworu w każdej z probówek po dodaniu octanu sodu (etanianu sodu). Odpowiedź uzasadnij, pisząc słowne wyjaśnienie lub zapisując w formie jonowej skróconej odpowiednie równania reakcji.

Ocena i wyjaśnienie słowne lub zapis równania reakcji

Probówka z wodą:

............................

Probówka z roztworem kwasu octowego (etanowego):

............................Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.