Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 12

Zad.12.1 ID:2596

2012.VI. / Zadanie 18. (1 pkt)
Nadtlenek wodoru może wykazywać w reakcjach właściwości redukujące lub utleniające.
Podaj, w której reakcji (1. czy 2.) nadtlenek wodoru pełni rolę reduktora.
1) 2I + H2O2 + 2H+  → I2 + 2H2O
2) 2MnO4  + 5H2O2 + 6H+  → 2Mn2+  + 5O2 + 8H2O

Rolę reduktora nadtlenek wodoru pełni w reakcji .....................Zad.12.2 ID:1130

2017 N / Zadanie 32. (0–2)
Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na poniższym schemacie.
HCOOH + KMnO4
Po delikatnym ogrzaniu kolby z mieszaniną reakcyjną zaobserwowano odbarwianie roztworu w kolbie oraz powstanie białego osadu w probówce.
Uzupełnij poniższy zapis, tak aby przedstawiał on w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła w kolbie podczas przeprowadzonego doświadczenia. Oceń, czy gdyby do opisanego doświadczenia użyto kwasu etanowego zamiast kwasu metanowego, również zaobserwowano by odbarwienie roztworu w kolbie oraz powstanie osadu w probówce. Uzasadnij swoje stanowisko.

Równanie reakcji:
...... HCOOH + ......MnO4 + ...... H+ ⎯⎯T→.............................
Ocena wraz z uzasadnieniem:
...............................................................................................................................Zad.12.3 ID:2223

2015 N / Zadanie 31. (0–2)
Oblicz pH wodnego roztworu kwasu etanowego o stężeniu 6,0% masowych i gęstości 1,00g·cm−3 (t=25oC), dla którego stopień dysocjacji α=5%. Wynik końcowy zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.Zad.12.4 ID:1148

2017 S / Zadanie 30. (1 pkt)
Poniższy wzór ilustruje budowę deoksyrybonukleotydu:
deoksyrybonukleotyd
Napisz wzór taflowy Hawortha formy pierścieniowej monosacharydu, którego reszta wchodzi w skład tego deoksyrybonukleotydu.Zad.12.5 ID:1577

Próbna 2013 / Informacja do zadań 23–27.

Poniżej podano ciąg przemian chemicznych, w wyniku których otrzymano keton i aldehyd

zadania maturalne

Zadanie 23. (0–1)

Wpisz  literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest fałszywe.

1. Organiczny substrat reakcji oznaczonej numerem 2 ma takie same właściwości fizyczne i chemiczne, jak organiczny substrat reakcji oznaczonej numerem 4.  P/F

2. Związki A i B są alkoholami o tej samej rzędowości.  P/F

3. Aldehyd i keton, które powstały w wyniku opisanych przemian, są względem siebie izomerami. P/F

Zadanie 24. (0–1)

Określ typ reakcji (addycja, eliminacja, substytucja) oraz mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji oznaczonej na schemacie numerem 1.

Typ reakcji: ....................................................
Mechanizm reakcji: ...............................................................

Zadanie 25. (0–2)

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równania reakcji oznaczonych na schemacie numerami 3 i 4.


Równania reakcji:

3: ........................................................................................
4: ........................................................................................

Zadanie 26. (0–1)

Napisz nazwę systematyczną

a) związku o wzorze C3H7Cl, będącego reagentem ciągu przemian, których końcowym produktem jest keton.

....................................................................................................

b) aldehydu otrzymanego w wyniku ciągu przemian.

.....................................................................................................

 Zadanie 27. (0–1)

Reakcją pozwalającą wykryć w związkach organicznych grupę o wzorze CH3-CO- jest próba jodoformowa. Polega ona na reakcji badanego związku organicznego z jodem w obecności NaOH w podwyższonej temperaturze. Jeżeli badany związek zawiera grupę CH3CO–, po oziębieniu mieszaniny poreakcyjnej do temperatury pokojowej powstaje żółty, krystaliczny osad o charakterystycznym zapachu.

Napisz, czy próba jodoformowa pozwala na odróżnienie ketonu od aldehydu, które otrzymano w wyniku podanego ciągu przemian. Uzasadnij swoje stanowisko.
..........................................................................................................................Zad.12.6 ID:1370

[2012] W tabeli przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) wybranych alkanów o łańcuchach prostych i rozgałęzionych oraz ich temperatury wrzenia pod ciśnieniem 1013 hPa.

zadania maturalne chemia weglowodory

Korzystając z informacji podanych w tabeli, uzupełnij poniższe zdania. W zdaniu 1. i 2. podkreśl właściwe określenie spośród podanych w nawiasie, a w zdaniu 3. wpisz odpowiednie informacje.
 

1. Temperatura wrzenia alkanów ( maleje / rośnie) wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce.
2. Izomer alkanu o łańcuchu rozgałęzionym ma temperaturę wrzenia ( niższą / wyższą ) od izomeru tego alkanu o łańcuchu prostym.
3. Spośród n-alkanów wymienionych w tabeli w temperaturze –5 °C cieczami są n-alkany, których cząsteczki zawierają .......................... atomów węgla.Zad.12.7 ID:1972

[2010] Punkt izoelektryczny (pI) aminokwasu to pH roztworu, w którym cząsteczki tego aminokwasu występują głównie w formie jonów obojnaczych.

Kwas 2-aminobutanodiowy (asparaginowy) jest dikarboksylowym aminokwasem o wzorze sumarycznym C4H7O4N. Jego punkt izoelektryczny pI = 2,87.

Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) jonu, który jest dominującą formą tego
aminokwasu w roztworze o pH = 1.Zad.12.8 ID:1818

[2010]  Określ stopnie utlenienia podkreślonych atomów węgla w cząsteczce kwasu etanowego (octowego).

a) CH3–COOH

b) CH3COOHZad.12.9 ID:1787

2014 / Zadanie 7. (2 pkt)

Gal jest metalem, który roztwarza się w mocnych kwasach oraz mocnych zasadach.
W reakcjach tych tworzy sole, przechodząc na stopień utlenienia III. Drugi produkt tych reakcji jest taki sam jak w reakcjach glinu z mocnymi kwasami i zasadami. Poniżej przedstawiono schemat reakcji galu z mocnymi kwasami i zasadami.

chemia matura 

 Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych numerami 1 i 2.

1: .................................................................................................

2: .................................................................................................Zad.12.10 ID:2017

[2008] Mangan można otrzymać w wyniku reakcji MnO2 z glinem, przebiegającej zgodnie z równaniem:

3MnO2 +4Al  temp → 3Mn + 2Al2O3

Żródłem MnO2 jest występujący w przyrodzie minerał, piroluzyt, który zawiera od 94% do 99% masowych tego tlenku.


Oblicz, ile gramów glinu potrzeba do redukcji 55 g piroluzytu, który zawiera 95% masowych tlenku manganu(IV). Pozostałe 5% masy minerału to substancje niereagujące z glinem ani z manganem.Zad.12.11 ID:2210 2015 N / Zadanie 13. (0–1)
Uzupełnij poniższe zdania. Podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w każdym nawiasie.

Po porównaniu stałych dysocjacji kwasu chlorowego(I) i kwasu chlorowego(III) można stwierdzić, że w cząsteczce kwasu chlorowego(I) wiązanie O–H jest (bardziej / mniej) spolaryzowane niż w cząsteczce kwasu chlorowego(III). Wodny roztwór kwasu chlorowego(I) ma więc (niższe / wyższe) pH od roztworu kwasu chlorowego(III) o tym samym stężeniu molowym. W wodnych roztworach soli sodowych tych kwasów uniwersalny papierek wskaźnikowy (pozostaje żółty / przyjmuje czerwone zabarwienie / przyjmuje niebieskie zabarwienie).


Zad.12.12 ID:2566

2012.V. / Zadanie 3. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono wzory elektronowe dwóch cząsteczek.
wzory elektronowe zadania LO
Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach, których budowę elektronową ilustrują oba wzory.

Wzór I:  Liczba wiązań σ .........  Liczba wiązań π ............

Wzór II:  Liczba wiązań σ .........  Liczba wiązań π ............Zad.12.13 ID:1525

[2010] Alkeny bardzo łatwo przyłączają bromowodór lub chlorowodór. Reakcje te nie wymagają użycia katalizatorów ani podwyższenia temperatury. Powstałe w wyniku tej przemiany halogenki alkilowe mogą ulegać reakcji podstawienia lub reakcji eliminacji. Temperatura pokojowa i użycie wody jako rozpuszczalnika sprzyja reakcji podstawienia, natomiast użycie alkoholowego roztworu wodorotlenku potasu w podwyższonej temperaturze (około 80 ºC) prowadzi do reakcji eliminacji.

W obecności kwasu siarkowego(VI) alkeny mogą reagować także z wodą, dając alkohole.


Poniżej przedstawiono ciąg przemian:

but-1-en    ---1--->  2-chlorobutan ---2--->  but-2-en   ---3---> butan-2-ol


Skorzystaj z powyższej informacji i napisz równania reakcji 1, 2 oraz 3, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych. Jeżeli reakcja wymaga użycia katalizatora, odpowiedniego środowiska lub podwyższenia temperatury, napisz to nad strzałką równania reakcji.

Równania reakcji:

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

3. .....................................................................................Zad.12.14 ID:1934

2014 / Informacja do zadań 9.–11.

Kwas ortoborowy H3BO3 jest bardzo słabym jednoprotonowym kwasem, który w roztworach wodnych działa nie jako donor protonów, lecz jako akceptor jonów wodorotlenkowych, reagując z wodą zgodnie z równaniem:

H3BO3 + 2H2O → H3O+ + [B(OH)4]

Stała równowagi tej reakcji jest równa 5,8·10–10.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

 

Zadanie 9. (2 pkt)

Narysuj wzór elektronowy cząsteczki kwasu ortoborowego, oznaczając kreskami wiązania oraz wolne pary elektronowe. Wyjaśnij, dlaczego kwas borowy jest akceptorem jonów wodorotlenkowych.

Wzór............................................

Wyjaśnienie.........................................

 

Zadanie 10. (1 pkt)

Nazwij typ wiązania (ze względu na sposób jego powstawania), jakie tworzy się między atomem boru w cząsteczce kwasu ortoborowego i anionem wodorotlenkowym.

.........................................................................

 

Zadanie 11. (1 pkt)

Według teorii Arrheniusa kwasy to związki dysocjujące w roztworze wodnym na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej. Brønsted zdefiniował kwasy jako donory protonów. Oznacza to, że kwasy to cząsteczki i jony oddające proton. Zgodnie z teorią Lewisa kwasem nazywamy atom, cząsteczkę lub jon będący akceptorem jednej lub kilku par elektronów.

Wybierz teorię kwasów i zasad, zgodnie z którą H3BO3 – na podstawie reakcji z wodą opisanej powyżej – jest kwasem. Uzupełnij poniższe zdanie, podkreślając nazwisko autora tej teorii.

Na podstawie opisanej reakcji z wodą można stwierdzić, że H3BO3 jest kwasem według teorii kwasów i zasad (Arrheniusa / Brønsteda / Lewisa). Zad.12.15 ID:1059 2015 N / Zadanie 5.
Budowa cząsteczki tlenku siarki(VI) jest skomplikowana. Poniżej przedstawiono jeden ze wzorów opisujących strukturę elektronową SO3.
zadania 

Zadanie 5.1. (0–1)
Określ typ hybrydyzacji orbitali atomu siarki (sp, sp2, sp3) i geometrię cząsteczki (liniowa, płaska, tetraedryczna).

Typ hybrydyzacji: ..............................................................................

Geometria: .......................................................................................

Zadanie 5.2. (0–1)
Napisz, ile wiązań σ i π występuje w cząsteczce SO3 o przedstawionej powyżej strukturze.

Liczba wiązań σ: ................................. Liczba wiązań π: .................................


Zad.12.16 ID:1549

2013 / Zadanie 24. (2 pkt) W poniższej tabeli podane są wartości stałej dysocjacji wybranych kwasów organicznych w temperaturze 25oC.

Nazwa kwasu Ka
metanowy (mrówkowy) 1,7*10–4
etanowy (octowy) 1,7*10–5
benzenokarboksylowy (benzoesowy) 6,3*10–5
o-chlorobenzenokarboksylowy (o-chlorobenzoesowy) 1,2*10–3

Na podstawie: R. Morrison, R. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 1985.

Trzy kwasy HX, HY i HZ różnią się mocą. W temperaturze 25oC stosunek stałych dysocjacji KHZ : KHY jest równy 0,1. Kwas HX reaguje z solą NaY zgodnie ze  schematem:
HX + NaY  → NaX + HY

a) Skorzystaj z powyższej informacji i przyporządkuj wzorom HX, HY, HZ nazwy odpowiednich kwasów.

HX: .....................................................................................

HY: .....................................................................................

HZ: ....................................................................................

b) Napisz, jaki wpływ na moc kwasu ma wprowadzenie do pierścienia kwasu benzenokarboksylowego w pozycję orto- kolejnego podstawnika takiego jak –Cl.

............................................................................................Zad.12.17 ID:2158

2015 N / Zadanie 19. Sole można otrzymać między innymi w reakcjach:
1. tlenków metali z kwasami
2. metali z kwasami
3. wodorotlenków z kwasami.

Zadanie 19.1. (0−1). Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli otrzymać rozpuszczalne w wodzie sole metodą 1. (probówka I), metodą 2. (probówka II) i metodą 3. (probówka III).
Na schemacie doświadczenia wpisz wzory użytych odczynników wybranych spośród:

Ag(s)    HCl(aq)    Al(s)    CaO(s)    H2SO4(rozc)    Cu(OH)2(s)
Schemat doświadczenia:

zadania

Zadanie 19.2. (0−1)
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji przebiegającej w probówce III.

 

...........................................................................................................................

 Zad.12.18 ID:1974

[2010] Poniżej przedstawiono wzór D-arabinozy (w projekcji Fischera)

Uzupełnij schemat tak, aby otrzymać wzór enecjomeru D-arabinozy. 

zadania maturalneZad.12.19 ID:1654

[2011]  Na wykresie zilustrowano zmianę energii podczas przebiegu reakcji opisanej równaniem A (s) + AB2 (g) ⇄ 2AB (g).

zmiana energii wykres matura

Oceń, jak zmieni się (wzrośnie czy zmaleje) wydajność reakcji otrzymywania produktu AB, jeżeli w układzie będącym w stanie równowagi nastąpi

a) wzrost temperatury w warunkach izobarycznych (p = const).

..........................................................................................................

b) wzrost ciśnienia w warunkach izotermicznych (T = const).

.........................................................................................................Zad.12.20 ID:64

Próbna 2014 / Zadanie 29. (0-2)

W cząsteczce pewnego związku organicznego stosunek liczby atomów węgla, wodoru i tlenu wynosi 1 : 2 : 1, natomiast masa molowa tego związku jest równa 90 g·mol–1.
Poniżej podano dwie dodatkowe informacje dotyczące opisanego związku.
1. W jego cząsteczce można wyróżnić dwie różne grupy funkcyjne, a w roztworze wodnym związek ten dysocjuje z odszczepieniem jonu wodorowego.
2. Jego cząsteczka jest chiralna.

Ustal, czy do narysowania wzoru półstrukturalnego (grupowego) opisanego związku organicznego należy wykorzystać informacje 1. i 2. W tym celu uzupełnij zdania I–III.
Podkreśl wybrany zwrot w każdym nawiasie, uzasadnij swoje stanowisko i napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tego związku.


I Do ustalenia wzoru półstrukturalnego (grupowego) związku (należy wykorzystać
informację 1. / nie trzeba wykorzystywać informacji 1
.), ponieważ ................................................................................................


II Do ustalenia wzoru półstrukturalnego (grupowego) związku (należy wykorzystać
informację 2. / nie trzeba wykorzystywać informacji 2.
), ponieważ ...................................................................................................


III Opisany związek ma wzór półstrukturalny (grupowy): ...............Zad.12.21 ID:329

2018 N / Zadanie 37. (0–1)
Aldozy utleniają się tak samo łatwo, jak inne aldehydy, dlatego redukują np. odczynnik Tollensa. Działanie na aldozę kwasem azotowym(V), który jest silnym utleniaczem, skutkuje utlenieniem nie tylko grupy –CHO, lecz także grupy –CH2OH. Produktami utlenienia aldoz kwasem azotowym(V) są kwasy dikarboksylowe.
Na podstawie: R. Morrison, R. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 1985.
Przeprowadzono reakcję chemiczną, w której na D-galaktozę podziałano kwasem azotowym(V).
Uzupełnij poniższy schemat – wpisz w zaznaczone pola wzory odpowiednich fragmentów cząsteczki związku organicznego. Oceń, czy cząsteczka powstałego związku organicznego jest chiralna. Uzasadnij odpowiedź.
matura 2018 chemia odpowiedzi arkuszZad.12.22 ID:1805

[2007] Kwas octowy (etanowy) można otrzymać w reakcji etanolu (alkoholu etylowego) z dichromianem(VI) potasu.

Stosując zasadę bilansu elektronowego, dobierz współczynniki w poniższym równaniu reakcji.

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Podaj wzór substancji pełniącej rolę utleniacza oraz wzór substancji pełniącej rolę reduktora.

 Zad.12.23 ID:2580

2012.VI. / Zadanie 7. (2 pkt)
Wykonano dwa doświadczenia, których przebieg zilustrowano na poniższym schemacie.
HCl + Na2CO3 zadania matura
a) Napisz, co zaobserwowano podczas reakcji zachodzących w probówkach I i II.
Probówka I: ..........................................................................................................
Probówka II: .........................................................................................................
b) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji przebiegającej w probówce II.
...............................................................................................................................Zad.12.24 ID:2619

2012.VI. / Zadanie 29. (1 pkt)
Podaj wzory półstrukturalne (grupowe) wszystkich aldehydów, które można otrzymać w wyniku utlenienia alkoholi o wzorze C4H9OH.Zad.12.25 ID:2206 2015 N / Zadanie 6. (0–1)
Substancje o tym samym typie wzoru chemicznego, tworzące ten sam typ sieci przestrzennej i o takich samych lub bardzo zbliżonych rozmiarach komórki elementarnej, nazywamy substancjami izomorficznymi. Mogą one tworzyć roztwory stałe, czyli kryształy mieszane.
Tworzenie kryształów mieszanych polega na tym, że atomy lub jony wykazujące taki sam ładunek oraz zbliżone rozmiary mogą się wzajemnie zastępować w sieci przestrzennej.
KCl i KBr mają identyczne sieci przestrzenne i wykazują zdolność tworzenia stałych roztworów. Natomiast w przypadku KCl i NaCl izomorfizm nie występuje mimo tego samego typu sieci.

W tabeli podano wielkości promienia jonowego czterech jonów.
Cl
181 pm
Br
196 pm
K+
138 pm
Na +
102 pm
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2002.

Wyjaśnij, dlaczego chlorek potasu i chlorek sodu nie mogą tworzyć kryształów mieszanych.

...............................................................................................................................


Zad.12.26 ID:1730

Próbna 2014 / Informacja do zadań 14.−15.
Na wykresie przedstawiono zależność rozpuszczalności dwóch soli – KNO3 i Pb(NO3)2 – w wodzie od temperatury.
zadania maturalneNa podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2002.

Zadanie 14. (0−3)

Wodny roztwór KNO3 o stężeniu 2,0 mol/dm3 i gęstości 1,12 g/cm3 pozostawiono w otwartym naczyniu w temperaturze 80 ºC.

Na podstawie odpowiednich obliczeń oceń, czy zmniejszenie objętości roztworu z 200 cm3 do 190 cm3 wywołane parowaniem rozpuszczalnika poskutkuje pojawieniem się osadu w naczyniu. Uzasadnij swoją ocenę.

 

Zadanie 15. (0−1)

W temperaturze 60 ºC sporządzono dwa roztwory zgodnie z poniższym rysunkiem.

 zadania maturalne

Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe. Podkreśl jedno z wyrażeń w każdym nawiasie.

Otrzymane roztwory miały (takie same / różne) stężenia wyrażone w procentach masowych.

Po obniżeniu temperatury obu roztworów o 20oC masa otrzymanego osadu w I zlewce była (większa / mniejsza) od masy osadu otrzymanego w II zlewce.

 Zad.12.27 ID:2166 2015 N / Zadanie 7. (0–1)
Poniżej przedstawiono model struktury wody w stanie stałym.
zadania
Uzupełnij zdania opisujące budowę i właściwości lodu. Podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w każdym nawiasie.

W wodzie w stanie stałym, czyli w lodzie, każda cząsteczka wody związana jest wiązaniami (kowalencyjnymi / kowalencyjnymi spolaryzowanymi / wodorowymi / jonowymi) z czterema innymi cząsteczkami wody leżącymi w narożach czworościanu foremnego.
Tworzy się w ten sposób luźna sieć cząsteczkowa o strukturze (diagonalnej / trygonalnej / tetraedrycznej), która pęka, gdy lód się topi, choć pozostają po niej skupiska zawierające 30 i więcej cząsteczek. W ciekłej wodzie cząsteczki zajmują przestrzeń mniejszą niż w sieci krystalicznej, a zatem woda o temperaturze zamarzania ma gęstość (większą / mniejszą) niż lód. Dlatego lód (tonie w / pływa po) wodzie.
Na podstawie: K.-H. Lautenschlłauml;ger, W. Schrłouml;ter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.


Zad.12.28 ID:2628

2012.VI. / Zadanie 37. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono wzór aspartamu (syntetycznego środka słodzącego).
aspartam hydroliza
Podaj wzory półstrukturalne (grupowe) trzech związków, które powstają w wyniku całkowitej hydrolizy aspartamu.Zad.12.29 ID:1659

2014 / Zadanie 13. (2 pkt)

W tabeli podano wartości standardowej molowej entalpii trzech reakcji.

Równanie reakcji Standardowa molowa entalpia
C2H6(g) + 3,5 O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(c) ΔspHoC2H6 = -1560,7kJ*mol-1  
C2H4(g) + 3 O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(c) ΔspHoC2H4 = -1411,2kJ*mol-1  
H2(g) + 0,5 O2(g) → H2O(c) ΔtwHoH2O = -285,8kJ*mol-1  

J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

Na podstawie powyższych danych oblicz standardową molową entalpię reakcji uwodornienia etenu ΔHox, która zachodzi zgodnie z równaniem:

C2H4(g) + H2(g)  C2H6(g)

Wynik podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku.Zad.12.30 ID:291

2018 N / Zadanie 30.
Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w wyniku których ze związku I otrzymano związek IV. Związek I to homolog benzenu. Jego cząsteczka zbudowana jest z siedmiu atomów węgla.

związek I ⎯ HNO3, H2SO4⎯→ związek II ⎯ Cl2, hv ⎯→ związek III ⎯ KOH, H2O⎯→ związek IV
                     reakcja 1.          izomer para     reakcja 2.                              reakcja 3.
Związki II–IV są głównymi produktami organicznymi przemian opisanych schematem.

Zadanie 30.1. (0–1)
Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków I i II.
Wzór związku I ............................. Wzór związku II .............................

Zadanie 30.2. (0–1)
Określ typ reakcji (addycja, eliminacja, substytucja) oraz mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji 2. i 3.

  Typ reakcji Mechanizm reakcji
reakcja 2.    
reakcja 3.    


Zadanie 30.3. (0–1)
Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji 3. Związki organiczne przedstaw za pomocą wzorów półstrukturalnych (grupowych) lub uproszczonych.
.....................................................................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.