Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 12

Zad.12.1 ID:2177

2015 S / Zadanie 11. (1 pkt)
W temperaturze 25oC sacharoza hydrolizuje w środowisku o odczynie kwasowym, tak że po upływie 192 minut reakcji ulega połowa początkowej ilości disacharydu. Oznacza to, że okres półtrwania sacharozy w opisanych warunkach jest równy 192 minuty.
Na podstawie: P.W. Atkins, Chemia fizyczna, Warszawa 2001.

Oblicz, po ilu minutach ulegnie hydrolizie w opisanych warunkach 75% początkowej ilości sacharozy. Wynik podaj w zaokrągleniu do jedności.
 Zad.12.2 ID:2211 2015 N / Zadanie 14.
W roztworze wodnym znajdują się kationy: Ba2+, Ag+ i Mg2+ oraz towarzyszące im aniony.
Kationy te można wydzielić z roztworu za pomocą reakcji strąceniowych, stosując odpowiednie odczynniki w takiej kolejności, aby jeden odczynnik wytrącał z roztworu w postaci nierozpuszczalnej soli tylko jeden kation. Po przesączeniu osadu, używając innego odczynnika, można wytrącić z przesączu sól zawierającą kolejny kation.

Zadanie 14.1. (0−1)
Wpisz do tabeli wzory odczynników, których użycie pozwoli w trzech etapach (I, II i III) wytrącić kolejno z roztworu w postaci nierozpuszczalnych soli kationy w nim zawarte. Odczynniki wybierz spośród wymienionych poniżej.
Na2CrO4 (aq) KNO3 (aq) NaCl (aq) NaOH (aq) K2SiO3 (aq)
Etap I  
Etap II  
Etap III  

Zadanie 14.2. (0−1)
Napisz wzory nierozpuszczalnych soli powstałych w każdym etapie doświadczenia.

Etap I  
Etap II  
Etap III  Zad.12.3 ID:1501

[2007] W celu potwierdzenia faktu, że mocznik CO(NH2)2 jest pochodną kwasu węglowego przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym rysunkiem.

 zadania maturalne

Podaj obserwacje, które potwierdzają, że mocznik jest pochodną kwasu węglowego.

Napisz równanie reakcji, której ulega mocznik podczas tego doświadczenia.

 Zad.12.4 ID:1978

[2011 R]. Cząsteczki glicerolu, kwasu palmitynowego C15H31COOH i kwasu stearynowego C17H35COOH są achiralne, ale cząsteczki związku powstającego w reakcji glicerolu z tymi kwasami mogą być chiralne.

Narysuj wzór triglicerydu, zawierającego reszty kwasów palmitynowego i  stearynowego, którego cząsteczki są chiralne.Zad.12.5 ID:1613

2014 / Zadanie 5. (1 pkt)

Radioaktywny izotop galu o liczbie masowej równej 67 jest stosowany w medycynie nuklearnej. Otrzymuje się go w reakcji zachodzącej podczas bombardowania protonami jąder izotopu cynku o liczbie masowej równej 68.

Napisz równanie opisanego procesu, uzupełniając poniższy schemat.

chemia maturaZad.12.6 ID:94

Próbna 2014 / Zadanie 24 (0-1). Przykładami organicznych substancji wykorzystywanych do konserwowania artykułów kosmetycznych są związki znane pod nazwami handlowymi PCMX i METHAFORM. Poniżej podano ich nazwy systematyczne.

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe lub uproszczone) tych związków.

Nazwa handlowa PCMX METHAFORM
Wzór cząsteczki    
Nazwa 4-chloro-3,5-dimetylofenol 1,1,1-trichloro-2-metylopropan-2-ol

 Zad.12.7 ID:1506

Próbna 2013 / Zadanie 32. (0-4)

Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego do zakwaszonego roztworu alaniny dodawano kroplami wodny roztwór wodorotlenku sodu i za pomocą pehametru mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Otrzymane wyniki umieszczono na wykresie ilustrującym zależność pH mieszaniny od objętości dodanego roztworu wodorotlenku sodu (w jednostkach umownych). Literami A, B i C oznaczono formy alaniny, w jakich występuje ona w roztworach wodnych.

zadania maturalne

a) Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) tych form alaniny A i C, które dominują w mieszaninie reakcyjnej o wartościach pH odpowiadających punktom zaznaczonym na wykresie.

Wzór formy A ...............................................

Wzór formy C ...............................................

b) Napisz w formie jonowej skróconej, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) reagentów organicznych, równania dwóch kolejnych reakcji, które zaszły podczas tego doświadczenia.

1. ................................................................................................

2. ................................................................................................

c) Spośród form alaniny A, B i C wybierz te, które tworzą sprzężone pary kwas-zasada Brønsteda. Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie litery.

  kwas zasada
Sprzężona para I    
Sprzężona para II    

d) Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając wzory odpowiednich grup w każdym nawiasie.

1. Właściwości alaniny w wodnym roztworze o pH równym pI uwarunkowane są zasadowym charakterem grupy (–COO / –COOH) i kwasowym charakterem grupy (–NH2 / –NH3+).

2. Ponieważ grupa –COOH ma silniejsze właściwości kwasowe niż grupa –NH3+, podczas zakwaszania roztworu alaniny o odczynie zasadowym najpierw nastąpi przyłączenie protonu do grupy (–COO– / –NH2), a dopiero przy większym stężeniu jonów wodorowych – do grupy (–COO– / –NH2).

 Zad.12.8 ID:95

Próbna 2014 / Informacja do zadań 19-20.  Na poniższym schemacie zilustrowano ciąg przemian chemicznych.

Zadanie 19. (1p) Podkreśl poprawne dokończenie zdania.

Substancją oznaczoną literą X w powyższym schemacie jest
A. eten.
B. etyn.
C. etanol.
D. etano-1,2-diol.

Zadanie 20. (1p) Posługując się podziałem charakterystycznym dla chemii organicznej, określ typ reakcji 3. Podkreśl poprawną odpowiedź.

A. addycja

B. eliminacja

C. polimeryzacja

D. substytucja

 Zad.12.9 ID:1901

[2009]  [R]

Określ, jaką rolę (kwasu czy zasady) pełnią według teorii Brłouml;nsteda siarkowodór i amoniak w roztworach wodnych. Uzasadnij swoją odpowiedź, zapisując w formie jonowej równania reakcji tych gazów z wodą.Zad.12.10 ID:362

2018 S / Zadanie 5. (1 pkt)
Dane są wzory sześciu cząsteczek i jonów:
NH3    SO2    HCO3     CO32−   HSO3   NH4+ 
Spośród wymienionych powyżej wzorów wybierz i wpisz do tabeli wzory tych drobin, które zgodnie z teorią Brønsteda stanowią sprzężone pary kwas–zasada.

  Wzór kwasu Wzór zasady
Sprzężona para I    
Sprzężona para II    

 Zad.12.11 ID:2228 2015 N / Zadanie 36. (0–1)
Liczba jodowa jest miarą liczby wiązań nienasyconych, np. w tłuszczach. Określa ona liczbę gramów jodu, który może przyłączyć w warunkach standardowych 100 gramów tłuszczu.
Na podstawie: Encyklopedia szkolna. Chemia, Kraków 2005.

Poniżej podano wzory trzech tłuszczów.
tłuszcze

Uszereguj tłuszcze o podanych wzorach zgodnie ze wzrastającą liczbą jodową − zapisz w kolejności numery, którymi je oznaczono.

.........................................


Zad.12.12 ID:1583

[2013] (2 pkt) Z konfiguracji elektronowej atomu w stanie podstawowym pierwiastka X wynika, że w tym atomie:

- elektrony rozmieszczone są na trzech powłokach elektronowych
- w powłoce walencyjnej liczba elektronów sparowanych jest równa liczbie elektronów niesparowanych.


a) Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując symbol chemiczny pierwiastka X, dane dotyczące jego położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego (energetycznego), do którego należy pierwiastek X.

Symbol pierwiastka Numer okresu Numer grupy Symbol bloku
       

  
b) Napisz fragment konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka X opisujący  rozmieszczenie w podpowłokach elektronów walencyjnych.

.....................................................................................................................................

 Zad.12.13 ID:2196 2015 S / Informacja do zadań 39.–40.
Hydrolizę estrów katalizują zarówno zasady, jak i kwasy. W warunkach hydrolizy zasadowej kwas karboksylowy otrzymuje się w postaci soli, z której może on zostać wyparty przez mocny kwas nieorganiczny.
Na podstawie: R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 2008.

Zadanie 39. (1 pkt)
Napisz w formie jonowej skróconej równanie hydrolizy octanu etylu w środowisku zasadowym.

..............................................................................................................................

Zadanie 40. (1 pkt)
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, w której z soli kwasu octowego rozpuszczonej w wodzie otrzymuje się kwas octowy przez dodanie mocnego kwasu nieorganicznego.

...............................................................................................................................


Zad.12.14 ID:1631

[2011]  Pomiędzy cząsteczkami, w których obecne są atomy wodoru związane bezpośrednio z silnie elektroujemnymi atomami niemetalu (fluoru, tlenu, azotu), tworzą się wiązania wodorowe mające wpływ na właściwości fizyczne związku.

a) Spośród związków o wzorach:

CH3OH, CH3COCH3, CH3F, CH3NH2, CH3CH3, CH3Cl

wybierz i napisz wzory tych, których cząsteczki tworzą wiązania wodorowe.

.........................................................................................................................................

Wiązania wodorowe utrudniają przejście związku w stan gazowy, ponieważ powodują asocjację cząsteczek – łączenie się ich w większe agregaty. Wiązania te są tym silniejsze, im bardziej elektroujemny jest atom niemetalu będący donorem pary elektronowej.

b) Uszereguj związki o wzorach:

CH3CH3, CH3NH2, CH3OH

zgodnie ze wzrastającą lotnością (od najmniejszej do największej).

......................................................................................................................................Zad.12.15 ID:1597

[2012] Poniższy wykres przedstawia zależność masy trzech izotopów promieniotwórczych od czasu.

 zadania maturalne

1) Wskaż najtrwalszy izotop (1, 2 lub 3).

Numer, którym oznaczono najtrwalszy izotop: ..................
 

2) Oszacuj okres półtrwania izotopu oznaczonego numerem 2.
 

Okres półtrwania izotopu oznaczonego numerem 2 wynosi około ....................... dni.
 

3) Oszacuj, ile miligramów izotopu oznaczonego numerem 3 uległo rozpadowi w czasie 8 dni.
 

W czasie 8 dni uległo rozpadowi .................... mg izotopu oznaczonego numerem 3.Zad.12.16 ID:1981

[2011]  Pewne reakcje chemiczne, którym ulegają niektóre aminokwasy wchodzące w skład białek, stosuje się jako próby rozpoznawcze na obecność białka. Jedną z takich prób jest reakcja ksantoproteinowa. Przeprowadzono doświadczenie, w którym do znajdującego się w probówce białka jaja kurzego dodano stężony kwas azotowy(V) i zaobserwowano pojawienie się osadu o żółtej barwie.


Spośród podanych powyżej wzorów aminokwasów podkreśl wzór tego, którego obecność w białku spowodowała powstanie żółtego osadu.

zadania maturalne aminokwasyZad.12.17 ID:2596

2012.VI. / Zadanie 18. (1 pkt)
Nadtlenek wodoru może wykazywać w reakcjach właściwości redukujące lub utleniające.
Podaj, w której reakcji (1. czy 2.) nadtlenek wodoru pełni rolę reduktora.
1) 2I + H2O2 + 2H+  → I2 + 2H2O
2) 2MnO4  + 5H2O2 + 6H+  → 2Mn2+  + 5O2 + 8H2O

Rolę reduktora nadtlenek wodoru pełni w reakcji .....................Zad.12.18 ID:1130

2017 N / Zadanie 32. (0–2)
Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na poniższym schemacie.
HCOOH + KMnO4
Po delikatnym ogrzaniu kolby z mieszaniną reakcyjną zaobserwowano odbarwianie roztworu w kolbie oraz powstanie białego osadu w probówce.
Uzupełnij poniższy zapis, tak aby przedstawiał on w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła w kolbie podczas przeprowadzonego doświadczenia. Oceń, czy gdyby do opisanego doświadczenia użyto kwasu etanowego zamiast kwasu metanowego, również zaobserwowano by odbarwienie roztworu w kolbie oraz powstanie osadu w probówce. Uzasadnij swoje stanowisko.

Równanie reakcji:
...... HCOOH + ......MnO4 + ...... H+ ⎯⎯T→.............................
Ocena wraz z uzasadnieniem:
...............................................................................................................................Zad.12.19 ID:2563

2012.VI. / Zadanie 1. (1 pkt)
Rozszczepienie radioizotopu 235U przebiega zgodnie ze schematem:
23592U + 10n → 9236Kr + AZE + 310n
Podaj symbol oraz liczbę atomową i liczbę masową nuklidu AZE.Zad.12.20 ID:2223

2015 N / Zadanie 31. (0–2)
Oblicz pH wodnego roztworu kwasu etanowego o stężeniu 6,0% masowych i gęstości 1,00g·cm−3 (t=25oC), dla którego stopień dysocjacji α=5%. Wynik końcowy zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.Zad.12.21 ID:1148

2017 S / Zadanie 30. (1 pkt)
Poniższy wzór ilustruje budowę deoksyrybonukleotydu:
deoksyrybonukleotyd
Napisz wzór taflowy Hawortha formy pierścieniowej monosacharydu, którego reszta wchodzi w skład tego deoksyrybonukleotydu.Zad.12.22 ID:1577

Próbna 2013 / Informacja do zadań 23–27.

Poniżej podano ciąg przemian chemicznych, w wyniku których otrzymano keton i aldehyd

zadania maturalne

Zadanie 23. (0–1)

Wpisz  literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest fałszywe.

1. Organiczny substrat reakcji oznaczonej numerem 2 ma takie same właściwości fizyczne i chemiczne, jak organiczny substrat reakcji oznaczonej numerem 4.  P/F

2. Związki A i B są alkoholami o tej samej rzędowości.  P/F

3. Aldehyd i keton, które powstały w wyniku opisanych przemian, są względem siebie izomerami. P/F

Zadanie 24. (0–1)

Określ typ reakcji (addycja, eliminacja, substytucja) oraz mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji oznaczonej na schemacie numerem 1.

Typ reakcji: ....................................................
Mechanizm reakcji: ...............................................................

Zadanie 25. (0–2)

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równania reakcji oznaczonych na schemacie numerami 3 i 4.


Równania reakcji:

3: ........................................................................................
4: ........................................................................................

Zadanie 26. (0–1)

Napisz nazwę systematyczną

a) związku o wzorze C3H7Cl, będącego reagentem ciągu przemian, których końcowym produktem jest keton.

....................................................................................................

b) aldehydu otrzymanego w wyniku ciągu przemian.

.....................................................................................................

 Zadanie 27. (0–1)

Reakcją pozwalającą wykryć w związkach organicznych grupę o wzorze CH3-CO- jest próba jodoformowa. Polega ona na reakcji badanego związku organicznego z jodem w obecności NaOH w podwyższonej temperaturze. Jeżeli badany związek zawiera grupę CH3CO–, po oziębieniu mieszaniny poreakcyjnej do temperatury pokojowej powstaje żółty, krystaliczny osad o charakterystycznym zapachu.

Napisz, czy próba jodoformowa pozwala na odróżnienie ketonu od aldehydu, które otrzymano w wyniku podanego ciągu przemian. Uzasadnij swoje stanowisko.
..........................................................................................................................Zad.12.23 ID:1370

[2012] W tabeli przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) wybranych alkanów o łańcuchach prostych i rozgałęzionych oraz ich temperatury wrzenia pod ciśnieniem 1013 hPa.

zadania maturalne chemia weglowodory

Korzystając z informacji podanych w tabeli, uzupełnij poniższe zdania. W zdaniu 1. i 2. podkreśl właściwe określenie spośród podanych w nawiasie, a w zdaniu 3. wpisz odpowiednie informacje.
 

1. Temperatura wrzenia alkanów ( maleje / rośnie) wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce.
2. Izomer alkanu o łańcuchu rozgałęzionym ma temperaturę wrzenia ( niższą / wyższą ) od izomeru tego alkanu o łańcuchu prostym.
3. Spośród n-alkanów wymienionych w tabeli w temperaturze –5 °C cieczami są n-alkany, których cząsteczki zawierają .......................... atomów węgla.Zad.12.24 ID:1972

[2010] Punkt izoelektryczny (pI) aminokwasu to pH roztworu, w którym cząsteczki tego aminokwasu występują głównie w formie jonów obojnaczych.

Kwas 2-aminobutanodiowy (asparaginowy) jest dikarboksylowym aminokwasem o wzorze sumarycznym C4H7O4N. Jego punkt izoelektryczny pI = 2,87.

Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) jonu, który jest dominującą formą tego
aminokwasu w roztworze o pH = 1.Zad.12.25 ID:1818

[2010]  Określ stopnie utlenienia podkreślonych atomów węgla w cząsteczce kwasu etanowego (octowego).

a) CH3–COOH

b) CH3COOHZad.12.26 ID:1787

2014 / Zadanie 7. (2 pkt)

Gal jest metalem, który roztwarza się w mocnych kwasach oraz mocnych zasadach.
W reakcjach tych tworzy sole, przechodząc na stopień utlenienia III. Drugi produkt tych reakcji jest taki sam jak w reakcjach glinu z mocnymi kwasami i zasadami. Poniżej przedstawiono schemat reakcji galu z mocnymi kwasami i zasadami.

chemia matura 

 Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych numerami 1 i 2.

1: .................................................................................................

2: .................................................................................................Zad.12.27 ID:2017

[2008] Mangan można otrzymać w wyniku reakcji MnO2 z glinem, przebiegającej zgodnie z równaniem:

3MnO2 +4Al  temp → 3Mn + 2Al2O3

Żródłem MnO2 jest występujący w przyrodzie minerał, piroluzyt, który zawiera od 94% do 99% masowych tego tlenku.


Oblicz, ile gramów glinu potrzeba do redukcji 55 g piroluzytu, który zawiera 95% masowych tlenku manganu(IV). Pozostałe 5% masy minerału to substancje niereagujące z glinem ani z manganem.Zad.12.28 ID:2210 2015 N / Zadanie 13. (0–1)
Uzupełnij poniższe zdania. Podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w każdym nawiasie.

Po porównaniu stałych dysocjacji kwasu chlorowego(I) i kwasu chlorowego(III) można stwierdzić, że w cząsteczce kwasu chlorowego(I) wiązanie O–H jest (bardziej / mniej) spolaryzowane niż w cząsteczce kwasu chlorowego(III). Wodny roztwór kwasu chlorowego(I) ma więc (niższe / wyższe) pH od roztworu kwasu chlorowego(III) o tym samym stężeniu molowym. W wodnych roztworach soli sodowych tych kwasów uniwersalny papierek wskaźnikowy (pozostaje żółty / przyjmuje czerwone zabarwienie / przyjmuje niebieskie zabarwienie).


Zad.12.29 ID:2566

2012.V. / Zadanie 3. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono wzory elektronowe dwóch cząsteczek.
wzory elektronowe zadania LO
Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach, których budowę elektronową ilustrują oba wzory.

Wzór I:  Liczba wiązań σ .........  Liczba wiązań π ............

Wzór II:  Liczba wiązań σ .........  Liczba wiązań π ............Zad.12.30 ID:1525

[2010] Alkeny bardzo łatwo przyłączają bromowodór lub chlorowodór. Reakcje te nie wymagają użycia katalizatorów ani podwyższenia temperatury. Powstałe w wyniku tej przemiany halogenki alkilowe mogą ulegać reakcji podstawienia lub reakcji eliminacji. Temperatura pokojowa i użycie wody jako rozpuszczalnika sprzyja reakcji podstawienia, natomiast użycie alkoholowego roztworu wodorotlenku potasu w podwyższonej temperaturze (około 80 ºC) prowadzi do reakcji eliminacji.

W obecności kwasu siarkowego(VI) alkeny mogą reagować także z wodą, dając alkohole.


Poniżej przedstawiono ciąg przemian:

but-1-en    ---1--->  2-chlorobutan ---2--->  but-2-en   ---3---> butan-2-ol


Skorzystaj z powyższej informacji i napisz równania reakcji 1, 2 oraz 3, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych. Jeżeli reakcja wymaga użycia katalizatora, odpowiedniego środowiska lub podwyższenia temperatury, napisz to nad strzałką równania reakcji.

Równania reakcji:

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

3. .....................................................................................Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.