Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 13

Zad.13.1 ID:1934

2014 / Informacja do zadań 9.–11.

Kwas ortoborowy H3BO3 jest bardzo słabym jednoprotonowym kwasem, który w roztworach wodnych działa nie jako donor protonów, lecz jako akceptor jonów wodorotlenkowych, reagując z wodą zgodnie z równaniem:

H3BO3 + 2H2O → H3O+ + [B(OH)4]

Stała równowagi tej reakcji jest równa 5,8·10–10.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

 

Zadanie 9. (2 pkt)

Narysuj wzór elektronowy cząsteczki kwasu ortoborowego, oznaczając kreskami wiązania oraz wolne pary elektronowe. Wyjaśnij, dlaczego kwas borowy jest akceptorem jonów wodorotlenkowych.

Wzór............................................

Wyjaśnienie.........................................

 

Zadanie 10. (1 pkt)

Nazwij typ wiązania (ze względu na sposób jego powstawania), jakie tworzy się między atomem boru w cząsteczce kwasu ortoborowego i anionem wodorotlenkowym.

.........................................................................

 

Zadanie 11. (1 pkt)

Według teorii Arrheniusa kwasy to związki dysocjujące w roztworze wodnym na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej. Brønsted zdefiniował kwasy jako donory protonów. Oznacza to, że kwasy to cząsteczki i jony oddające proton. Zgodnie z teorią Lewisa kwasem nazywamy atom, cząsteczkę lub jon będący akceptorem jednej lub kilku par elektronów.

Wybierz teorię kwasów i zasad, zgodnie z którą H3BO3 – na podstawie reakcji z wodą opisanej powyżej – jest kwasem. Uzupełnij poniższe zdanie, podkreślając nazwisko autora tej teorii.

Na podstawie opisanej reakcji z wodą można stwierdzić, że H3BO3 jest kwasem według teorii kwasów i zasad (Arrheniusa / Brønsteda / Lewisa). Zad.13.2 ID:1059 2015 N / Zadanie 5.
Budowa cząsteczki tlenku siarki(VI) jest skomplikowana. Poniżej przedstawiono jeden ze wzorów opisujących strukturę elektronową SO3.
zadania 

Zadanie 5.1. (0–1)
Określ typ hybrydyzacji orbitali atomu siarki (sp, sp2, sp3) i geometrię cząsteczki (liniowa, płaska, tetraedryczna).

Typ hybrydyzacji: ..............................................................................

Geometria: .......................................................................................

Zadanie 5.2. (0–1)
Napisz, ile wiązań σ i π występuje w cząsteczce SO3 o przedstawionej powyżej strukturze.

Liczba wiązań σ: ................................. Liczba wiązań π: .................................


Zad.13.3 ID:1549

2013 / Zadanie 24. (2 pkt) W poniższej tabeli podane są wartości stałej dysocjacji wybranych kwasów organicznych w temperaturze 25oC.

Nazwa kwasu Ka
metanowy (mrówkowy) 1,7*10–4
etanowy (octowy) 1,7*10–5
benzenokarboksylowy (benzoesowy) 6,3*10–5
o-chlorobenzenokarboksylowy (o-chlorobenzoesowy) 1,2*10–3

Na podstawie: R. Morrison, R. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 1985.

Trzy kwasy HX, HY i HZ różnią się mocą. W temperaturze 25oC stosunek stałych dysocjacji KHZ : KHY jest równy 0,1. Kwas HX reaguje z solą NaY zgodnie ze  schematem:
HX + NaY  → NaX + HY

a) Skorzystaj z powyższej informacji i przyporządkuj wzorom HX, HY, HZ nazwy odpowiednich kwasów.

HX: .....................................................................................

HY: .....................................................................................

HZ: ....................................................................................

b) Napisz, jaki wpływ na moc kwasu ma wprowadzenie do pierścienia kwasu benzenokarboksylowego w pozycję orto- kolejnego podstawnika takiego jak –Cl.

............................................................................................Zad.13.4 ID:2158

2015 N / Zadanie 19. Sole można otrzymać między innymi w reakcjach:
1. tlenków metali z kwasami
2. metali z kwasami
3. wodorotlenków z kwasami.

Zadanie 19.1. (0−1). Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli otrzymać rozpuszczalne w wodzie sole metodą 1. (probówka I), metodą 2. (probówka II) i metodą 3. (probówka III).
Na schemacie doświadczenia wpisz wzory użytych odczynników wybranych spośród:

Ag(s)    HCl(aq)    Al(s)    CaO(s)    H2SO4(rozc)    Cu(OH)2(s)
Schemat doświadczenia:

zadania

Zadanie 19.2. (0−1)
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji przebiegającej w probówce III.

 

...........................................................................................................................

 Zad.13.5 ID:1974

[2010] Poniżej przedstawiono wzór D-arabinozy (w projekcji Fischera)

Uzupełnij schemat tak, aby otrzymać wzór enecjomeru D-arabinozy. 

zadania maturalneZad.13.6 ID:1654

[2011]  Na wykresie zilustrowano zmianę energii podczas przebiegu reakcji opisanej równaniem A (s) + AB2 (g) ⇄ 2AB (g).

zmiana energii wykres matura

Oceń, jak zmieni się (wzrośnie czy zmaleje) wydajność reakcji otrzymywania produktu AB, jeżeli w układzie będącym w stanie równowagi nastąpi

a) wzrost temperatury w warunkach izobarycznych (p = const).

..........................................................................................................

b) wzrost ciśnienia w warunkach izotermicznych (T = const).

.........................................................................................................Zad.13.7 ID:64

Próbna 2014 / Zadanie 29. (0-2)

W cząsteczce pewnego związku organicznego stosunek liczby atomów węgla, wodoru i tlenu wynosi 1 : 2 : 1, natomiast masa molowa tego związku jest równa 90 g·mol–1.
Poniżej podano dwie dodatkowe informacje dotyczące opisanego związku.
1. W jego cząsteczce można wyróżnić dwie różne grupy funkcyjne, a w roztworze wodnym związek ten dysocjuje z odszczepieniem jonu wodorowego.
2. Jego cząsteczka jest chiralna.

Ustal, czy do narysowania wzoru półstrukturalnego (grupowego) opisanego związku organicznego należy wykorzystać informacje 1. i 2. W tym celu uzupełnij zdania I–III.
Podkreśl wybrany zwrot w każdym nawiasie, uzasadnij swoje stanowisko i napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tego związku.


I Do ustalenia wzoru półstrukturalnego (grupowego) związku (należy wykorzystać
informację 1. / nie trzeba wykorzystywać informacji 1
.), ponieważ ................................................................................................


II Do ustalenia wzoru półstrukturalnego (grupowego) związku (należy wykorzystać
informację 2. / nie trzeba wykorzystywać informacji 2.
), ponieważ ...................................................................................................


III Opisany związek ma wzór półstrukturalny (grupowy): ...............Zad.13.8 ID:329

2018 N / Zadanie 37. (0–1)
Aldozy utleniają się tak samo łatwo, jak inne aldehydy, dlatego redukują np. odczynnik Tollensa. Działanie na aldozę kwasem azotowym(V), który jest silnym utleniaczem, skutkuje utlenieniem nie tylko grupy –CHO, lecz także grupy –CH2OH. Produktami utlenienia aldoz kwasem azotowym(V) są kwasy dikarboksylowe.
Na podstawie: R. Morrison, R. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 1985.
Przeprowadzono reakcję chemiczną, w której na D-galaktozę podziałano kwasem azotowym(V).
Uzupełnij poniższy schemat – wpisz w zaznaczone pola wzory odpowiednich fragmentów cząsteczki związku organicznego. Oceń, czy cząsteczka powstałego związku organicznego jest chiralna. Uzasadnij odpowiedź.
matura 2018 chemia odpowiedzi arkuszZad.13.9 ID:1805

[2007] Kwas octowy (etanowy) można otrzymać w reakcji etanolu (alkoholu etylowego) z dichromianem(VI) potasu.

Stosując zasadę bilansu elektronowego, dobierz współczynniki w poniższym równaniu reakcji.

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Podaj wzór substancji pełniącej rolę utleniacza oraz wzór substancji pełniącej rolę reduktora.

 Zad.13.10 ID:2580

2012.VI. / Zadanie 7. (2 pkt)
Wykonano dwa doświadczenia, których przebieg zilustrowano na poniższym schemacie.
HCl + Na2CO3 zadania matura
a) Napisz, co zaobserwowano podczas reakcji zachodzących w probówkach I i II.
Probówka I: ..........................................................................................................
Probówka II: .........................................................................................................
b) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji przebiegającej w probówce II.
...............................................................................................................................Zad.13.11 ID:2619

2012.VI. / Zadanie 29. (1 pkt)
Podaj wzory półstrukturalne (grupowe) wszystkich aldehydów, które można otrzymać w wyniku utlenienia alkoholi o wzorze C4H9OH.Zad.13.12 ID:2206 2015 N / Zadanie 6. (0–1)
Substancje o tym samym typie wzoru chemicznego, tworzące ten sam typ sieci przestrzennej i o takich samych lub bardzo zbliżonych rozmiarach komórki elementarnej, nazywamy substancjami izomorficznymi. Mogą one tworzyć roztwory stałe, czyli kryształy mieszane.
Tworzenie kryształów mieszanych polega na tym, że atomy lub jony wykazujące taki sam ładunek oraz zbliżone rozmiary mogą się wzajemnie zastępować w sieci przestrzennej.
KCl i KBr mają identyczne sieci przestrzenne i wykazują zdolność tworzenia stałych roztworów. Natomiast w przypadku KCl i NaCl izomorfizm nie występuje mimo tego samego typu sieci.

W tabeli podano wielkości promienia jonowego czterech jonów.
Cl
181 pm
Br
196 pm
K+
138 pm
Na +
102 pm
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2002.

Wyjaśnij, dlaczego chlorek potasu i chlorek sodu nie mogą tworzyć kryształów mieszanych.

...............................................................................................................................


Zad.13.13 ID:1730

Próbna 2014 / Informacja do zadań 14.−15.
Na wykresie przedstawiono zależność rozpuszczalności dwóch soli – KNO3 i Pb(NO3)2 – w wodzie od temperatury.
zadania maturalneNa podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2002.

Zadanie 14. (0−3)

Wodny roztwór KNO3 o stężeniu 2,0 mol/dm3 i gęstości 1,12 g/cm3 pozostawiono w otwartym naczyniu w temperaturze 80 ºC.

Na podstawie odpowiednich obliczeń oceń, czy zmniejszenie objętości roztworu z 200 cm3 do 190 cm3 wywołane parowaniem rozpuszczalnika poskutkuje pojawieniem się osadu w naczyniu. Uzasadnij swoją ocenę.

 

Zadanie 15. (0−1)

W temperaturze 60 ºC sporządzono dwa roztwory zgodnie z poniższym rysunkiem.

 zadania maturalne

Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe. Podkreśl jedno z wyrażeń w każdym nawiasie.

Otrzymane roztwory miały (takie same / różne) stężenia wyrażone w procentach masowych.

Po obniżeniu temperatury obu roztworów o 20oC masa otrzymanego osadu w I zlewce była (większa / mniejsza) od masy osadu otrzymanego w II zlewce.

 Zad.13.14 ID:2166 2015 N / Zadanie 7. (0–1)
Poniżej przedstawiono model struktury wody w stanie stałym.
zadania
Uzupełnij zdania opisujące budowę i właściwości lodu. Podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w każdym nawiasie.

W wodzie w stanie stałym, czyli w lodzie, każda cząsteczka wody związana jest wiązaniami (kowalencyjnymi / kowalencyjnymi spolaryzowanymi / wodorowymi / jonowymi) z czterema innymi cząsteczkami wody leżącymi w narożach czworościanu foremnego.
Tworzy się w ten sposób luźna sieć cząsteczkowa o strukturze (diagonalnej / trygonalnej / tetraedrycznej), która pęka, gdy lód się topi, choć pozostają po niej skupiska zawierające 30 i więcej cząsteczek. W ciekłej wodzie cząsteczki zajmują przestrzeń mniejszą niż w sieci krystalicznej, a zatem woda o temperaturze zamarzania ma gęstość (większą / mniejszą) niż lód. Dlatego lód (tonie w / pływa po) wodzie.
Na podstawie: K.-H. Lautenschlłauml;ger, W. Schrłouml;ter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.


Zad.13.15 ID:2628

2012.VI. / Zadanie 37. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono wzór aspartamu (syntetycznego środka słodzącego).
aspartam hydroliza
Podaj wzory półstrukturalne (grupowe) trzech związków, które powstają w wyniku całkowitej hydrolizy aspartamu.Zad.13.16 ID:1659

2014 / Zadanie 13. (2 pkt)

W tabeli podano wartości standardowej molowej entalpii trzech reakcji.

Równanie reakcji Standardowa molowa entalpia
C2H6(g) + 3,5 O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(c) ΔspHoC2H6 = -1560,7kJ*mol-1  
C2H4(g) + 3 O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(c) ΔspHoC2H4 = -1411,2kJ*mol-1  
H2(g) + 0,5 O2(g) → H2O(c) ΔtwHoH2O = -285,8kJ*mol-1  

J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

Na podstawie powyższych danych oblicz standardową molową entalpię reakcji uwodornienia etenu ΔHox, która zachodzi zgodnie z równaniem:

C2H4(g) + H2(g)  C2H6(g)

Wynik podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku.Zad.13.17 ID:291

2018 N / Zadanie 30.
Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w wyniku których ze związku I otrzymano związek IV. Związek I to homolog benzenu. Jego cząsteczka zbudowana jest z siedmiu atomów węgla.

związek I ⎯ HNO3, H2SO4⎯→ związek II ⎯ Cl2, hv ⎯→ związek III ⎯ KOH, H2O⎯→ związek IV
                     reakcja 1.          izomer para     reakcja 2.                              reakcja 3.
Związki II–IV są głównymi produktami organicznymi przemian opisanych schematem.

Zadanie 30.1. (0–1)
Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków I i II.
Wzór związku I ............................. Wzór związku II .............................

Zadanie 30.2. (0–1)
Określ typ reakcji (addycja, eliminacja, substytucja) oraz mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji 2. i 3.

  Typ reakcji Mechanizm reakcji
reakcja 2.    
reakcja 3.    


Zadanie 30.3. (0–1)
Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji 3. Związki organiczne przedstaw za pomocą wzorów półstrukturalnych (grupowych) lub uproszczonych.
.....................................................................Zad.13.18 ID:1990

[2009] Etyloaminę (etanoaminę) można otrzymać w wyniku katalitycznej redukcji etanalu w obecności amoniaku (aminowanie redukcyjne), zgodnie z poniższym równaniem reakcji.


CH3–CHO + NH3 + H2  (Ni) → CH3–CH2–NH2 + H2O
 

Oblicz, ile dm3 amoniaku (w przeliczeniu na warunki normalne) przereaguje z 77,0g
etanalu podczas otrzymywania etyloaminy metodą aminowania redukcyjnego. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.Zad.13.19 ID:2009

[2012] Katalityczne utlenianie amoniaku przebiega zgodnie z równaniem

4NH3 + 5O (Pt)→ 4NO + 6H2O

a) Określ stosunek objętościowy i masowy substratów i produktów tej reakcji, jeżeli przebiega ona w warunkach, w których wszystkie reagenty są gazami.

Stosunek objętościowy =  ..... NH3 : .... O2   :  .... NO : .... H2O

Stosunek masowy = ..... NH3 : .... O2 : .... NO : .... H2O

b) Ustal liczbę moli tlenu cząsteczkowego potrzebną do powstania 20 moli tlenku azotu(II).

Liczba moli tlenu: ..........................Zad.13.20 ID:1913

[2010]  [R]

W teorii Brłouml;nsteda sprzężoną parą kwas-zasada nazywa się układ złożony z kwasu oraz zasady, która powstaje z tego kwasu przez odłączenie protonu.


Dla przemiany przedstawionej równaniem:

CH3NH2 + H2O ⇄ CH3NH3+ + OH
napisz wzory kwasów i zasad, które w tej reakcji tworzą sprzężone pary
.

 

Sprzężona para 1. Kwas 1: ................... Zasada 1:.....................

Sprzężona para 2: Kwas 2: ................... Zasada 2:.....................Zad.13.21 ID:2561

2012.V. / Zadanie 34. (2 pkt)
Etanol w reakcji z sodem wykazuje właściwości kwasowe. W wyniku tej reakcji powstaje etanolan sodu o wzorze C2H5ONa+, który jest związkiem o charakterze soli.
Mając do dyspozycji etanolan sodu, zaplanuj doświadczenie, w którym, wykonując jedną próbę, wykażesz, że etanol ma bardzo słabe właściwości kwasowe.
a) Uzupełnij poniższy schemat doświadczenia, wpisując nazwy potrzebnych  odczynników wybranych spośród następujących:
etanol • woda destylowana • wodny roztwór wodorotlenku sodu
wodny roztwór oranżu metylowego • etanolowy roztwór fenoloftaleiny
matura chemia pochodne węglowodorw

b) Opisz możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia zmiany potwierdzające fakt, że właściwości kwasowe etanolu są bardzo słabe.
..........................................................................................................Zad.13.22 ID:1732

P 2014 / Zadanie 18. (0−2)

Po zmieszaniu 140,00 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,54 mol/dm3 z 60,00 cm3 kwasu solnego o stężeniu 2,06 mol/dm3 przebiegła reakcja opisana równaniem
NaOH + HCl → NaCl + H2O
a objętość powstałego roztworu była sumą objętości roztworów wyjściowych.

Oblicz pH otrzymanego roztworu. W obliczeniach pośrednich nie należy zaokrąglać uzyskanych wartości liczbowych. Wynik końcowy zaokrąglij do drugiego miejsca po przecinku.

pH:.................Zad.13.23 ID:603

2018 S / Zadanie 29.
W poniższej tabeli podane są wartości stałej dysocjacji wybranych związków w temperaturze T.

Nazwa związku organicznego Ka
fenol (benzenol) 1,3⋅10−10
kwas benzoesowy (kwas benzenokarboksylowy) 6,5⋅10−5
kwas węglowy 4,5⋅10−7

Na podstawie: J. Sawicka i inni, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001 oraz L. Pajdowski, Chemia ogólna, Warszawa 1982.
W dwóch nieoznakowanych probówkach znajdują się oddzielnie wodne roztwory kwasu benzoesowego i fenolu.

Zadanie 29.1. (1 pkt)
Wyjaśnij, dlaczego możliwe jest odróżnienie wodnego roztworu kwasu benzoesowego od wodnego roztworu fenolu przy użyciu stałego Na2CO3.
..........................................................................

Zadanie 29.2. (1 pkt)
Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji, która jest podstawą eksperymentu.

.........................................................................Zad.13.24 ID:1596

[2012] Poniższy schemat przedstawia początkowy fragment szeregu promieniotwórczego toru. Numerami w kółkach oznaczono kolejne człony tego szeregu, a strzałkami przemiany (α lub β), jakim ich jądra ulegają.

zadania maturalne

1)  Określ liczbę protonów i liczbę neutronów w jądrze izotopu oznaczonego numerem 1.

Liczba protonów: ..........................

Liczba neutronów: ........................

 

2)  W miejsce X,  Y  i Z, wpisz symbol i liczbę atomową pierwiastka, którego izotop oznaczono numerem 3, oraz liczbę masową tego izotopu.

X Y Z

 

3) Określ typ przemian jądrowych (α lub β) oznaczonych strzałkami I i III.

 Typ przemiany I: .........................

Typ przemiany III: ........................Zad.13.25 ID:2911

2016 N / Informacja do zadań 33.–35.
W cząsteczce kwasu askorbinowego (witaminy C) występują dwa enolowe atomy węgla, czyli atomy węgla o hybrydyzacji sp2 z przyłączonymi grupami hydroksylowymi. Cząsteczka tego związku zawiera ponadto dwa asymetryczne atomy węgla – o hybrydyzacji sp3 z przyłączonymi czterema różnymi podstawnikami. Poniżej przedstawiono wzór witaminy C, w którym małymi literami oznaczono poszczególne atomy węgla.
witamina C wzór kwas askorbinowy
Zadanie 33. (0–1)
Napisz litery (a–f), którymi oznaczono w powyższym wzorze kwasu askorbinowego wszystkie enolowe atomy węgla oraz wszystkie asymetryczne atomy węgla.
Enolowe atomy węgla: ................................ Asymetryczne atomy węgla: ..............................

Zadanie 34. (0–1)
Określ formalne stopnie utlenienia atomów węgla oznaczonych w podanym wzorze kwasu askorbinowego literami a, b i f. Uzupełnij poniższą tabelę.

atom węgla  a   b   f 
stopień utlenienia węgla      


Zadanie 35. (0–1)
W celu zbadania właściwości kwasu askorbinowego przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym rysunku.
kwas askorbinowy wlaściwości
Przed dodaniem wodnego roztworu kwasu askorbinowego zawartość każdej probówki była barwna.
Napisz numery probówek, w których po dodaniu roztworu kwasu askorbinowego zaobserwowano odbarwianie się ich zawartości.Zad.13.26 ID:1378

2013 / Zadanie 19. (3 pkt)

W temperaturze około 80oC i w obecności kwasu siarkowego(VI) cząsteczki 2-metylopropenu ulegają dimeryzacji zachodzącej według schematu:

2C4H8  —dimeryzacja→  C8H16

W mieszaninie poreakcyjnej stwierdza się obecność dwóch alkenów o podanym wzorze sumarycznym, różniących się położeniem wiązania podwójnego w cząsteczce. W wyniku całkowitego uwodornienia mieszaniny powstaje jeden związek 2,2,4-trimetylopentan.


a) Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) obu izomerów, powstających w reakcji addycji dwóch cząsteczek 2-metylopropenu.

Izomer I ............................

Izomer II............................

 

b) Określ, według jakiego mechanizmu, nukleofilowego czy elektrofilowego, przebiega reakcja uwodornienia każdego z opisanych izomerów, w wyniku której powstaje 2,2,4-trimetylopentan.

............................................................................................................................Zad.13.27 ID:637

2018 S / Zadanie 30. (1 pkt)
Przeprowadzono doświadczenie z udziałem kwasu akrylowego zgodnie z poniższym schematem:
 odpowiedzi do zadań maturalnych 2018
Opisz możliwe do zaobserwowania objawy reakcji w każdej probówce, jeżeli w każdej z przemian kwas akrylowy był reagentem użytym w nadmiarze.
Probówka I: ..........................................................................
Probówka II: .........................................................................
Probówka III: ........................................................................Zad.13.28 ID:2912

2016 N / Zadanie 36. (0–1)
Kwas askorbinowy ulega przemianie w kwas dehydroaskorbinowy zgodnie z poniższym schematem. Odszczepienie jednego protonu od cząsteczki witaminy C prowadzi do powstania anionu askorbinianowego (reakcja 1.). W wyniku oddania przez anion askorbinianowy elektronu i drugiego protonu powstaje rodnik askorbylowy (reakcja 2.). Wskutek utraty elektronu przez rodnik askorbylowy tworzy się kwas dehydroaskorbinowy (reakcja 3.).
kwas askorbinowy

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Anion askorbinianowy – w zależności od warunków reakcji – może przyłączać albo oddawać proton. P F
2. Rodnik askorbylowy jest reaktywny chemicznie, ponieważ występuje w nim jeden niesparowany elektron. P F
3. Kwas dehydroaskorbinowy jest produktem redukcji rodnika askorbylowego. P FZad.13.29 ID:1139

2017 N / Zadanie 38. (0–2)
Do zakwaszonego roztworu alaniny dodawano kroplami wodny roztwór wodorotlenku sodu i mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Na poniższym wykresie zilustrowano zależność pH mieszaniny od objętości dodanego roztworu wodorotlenku sodu (w jednostkach umownych).
aminokwasy jon obojnaczy
Aminokwasy istnieją głównie w formie jonów. W roztworach o niskim pH cząsteczka aminokwasu jest protonowana. W roztworach o wysokim pH aminokwas traci proton. Istnieje także pH, przy którym aminokwas występuje jako jon obojnaczy.
Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2005.
Podczas opisanego miareczkowania przebiegły reakcje chemiczne zilustrowane schematem:
protonowana forma alaniny ⎯⎯1→ forma alaniny w punkcie A ⎯⎯2→ deprotonowana forma alaniny

Napisz równania reakcji oznaczonych na schemacie numerami 1 i 2. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) form alaniny.
Równanie reakcji 1: .....................................................................................................................
Równanie reakcji 2: .....................................................................................................................Zad.13.30 ID:1356

[2008 R]

a) Spośród poniższych wzorów wybierz te, które przedstawiają izomery 2-chlorobutanu i odpowiadają typom izomerii wymienionym w tabeli.

 zadania maturalne z chemii

Każdemu typowi izomerii przyporządkuj numer wzoru, wpisując go do tabeli.
CH3CH2CHClCH3

Typ izomerii Numer wzoru
szkieletowa  
położenia podstawnika  

 

b) Oceń prawdziwość poniższych zdań, wpisując literę P, jeżeli uznasz zdanie za prawdziwe, lub literę F, jeżeli uznasz je za fałszywe.

1. 2-chlorobutan występuje w postaci dwóch izomerów geometrycznych cis i trans (Z i E), ponieważ w jego cząsteczce drugi atom węgla połączony jest z atomem chloru, atomem wodoru i grupą metylową, a trzeci atom węgla – z dwoma atomami wodoru i grupą metylową. P/F

2. 2-chlorobutan występuje w postaci pary enancjomerów, ponieważ w jego cząsteczce istnieje atom węgla połączony z czterema różnymi podstawnikami. P/FPowrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.