Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 15

Zad.15.1 ID:2212 2015 N / Informacja do zadań 15.–16.
Wykonano doświadczenie zilustrowane na poniższym schemacie.


Zadanie 15. (0–2)
Określ odczyn roztworu powstałego w probówce I i odczyn roztworu powstałego w probówce II oraz napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących podczas tego doświadczenia.
Nr probówki Odczyn roztworu Równanie reakcji
I.    
II.    

Zadanie 16. (0–1)
Określ, jaką funkcję (kwasu czy zasady) według teorii Brønsteda−Lowryłrsquo;ego pełnią w reakcjach zachodzących podczas opisanego doświadczenia jony NH4+ i jony C17H35COO.

Jony NH4+ pełnią funkcję ...........................................................

Jony C17H35COO pełnią funkcję ............................................


Zad.15.2 ID:2904

2016 N / Zadanie 23. (0–2)
Próbkę 0,86 grama pewnego alkanu poddano całkowitemu spaleniu, a cały otrzymany w tej reakcji tlenek węgla(IV) pochłonięto w wodzie wapiennej, w której zaszła reakcja zgodnie z równaniem:
CO2 + Ca(OH)2 →CaCO3 + H2O
Otrzymany osad ważył po wysuszeniu 6 gramów.
Ustal wzór sumaryczny tego alkanu. W obliczeniach zastosuj wartości masy molowej reagentów zaokrąglone do jedności.Zad.15.3 ID:1658

2013 / Zadanie 8. (3 pkt)

Rozkład nadtlenku wodoru w obecności pewnego katalizatora przebiega według równania kinetycznego

v = k*c H2O2

Do próbki z roztworem nadtlenku wodoru o stężeniu 20,0 mol*dm –3 dodano katalizator i stwierdzono, że po upływie 5 minut stężenie nadtlenku wodoru zmalało do 14,5 mol*dm –3, po upływie 10 minut wynosiło 10,6 mol*dm –3, a po upływie 15 minut było równe 7,8 mol*dm –3. Stała szybkości reakcji w warunkach prowadzenia procesu wynosi k = 0,063 min –1 .

a) Korzystając z informacji, uzupełnij poniższą tabelę, a następnie narysuj wykres zależności stężenia nadtlenku wodoru od czasu.

czas, min 0 5 10 15
stężenie mol*dm–3        

 b) Na podstawie odpowiednich obliczeń i wykresu ustal, po jakim czasie szybkość reakcji będzie równa 0,819 mol·dm–3 ·min–1.

 

 Zad.15.4 ID:2011

[2012] Substancja A ulega rozkładowi zgodnie z równaniem:

A → B + C + D.

W reakcji tej powstają produkty w stosunku masowym

mB : mC : mD = 4 : 5 : 9.

Podaj masę substancji C powstałą w wyniku rozkładu 90 gramów substancji A.

Masa substancji C: ..................................................Zad.15.5 ID:1714

Próbna 2014 / Zadanie 1. (0−2)

Z konfiguracji elektronowej atomu (w stanie podstawowym) pierwiastka X wynika, że w tym atomie:

  • elektrony rozmieszczone są w czterech powłokach elektronowych
  • elektrony walencyjne rozmieszczone są w dwóch powłokach elektronowych
  • liczba elektronów walencyjnych sparowanych jest dwa razy większa od liczby elektronów niesparowanych
  • liczba elektronów niesparowanych jest większa niż jeden.

a) Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbol pierwiastka X, dane dotyczące jego położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego (energetycznego), do którego należy pierwiastek X.

Symbol pierwiastka Numer okresu Numer grupy Symbol bloku
       

b) Napisz fragment konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka X opisujący rozmieszczenie elektronów walencyjnych w podpowłokach.

..............................................................................................................................Zad.15.6 ID:2574

2012.V. / Zadanie 9. (2 pkt)
W pewnych warunkach temperatury i ciśnienia, innych niż warunki normalne, odmierzono 1,00 dm3 gazowego paliwa, którego 55% objętości stanowił propan, 44% objętości stanowił butan, a 1% objętości – składniki niepalne.
Oblicz objętość tlenku węgla(IV), który powstanie w tych samych warunkach temperatury i ciśnienia w wyniku całkowitego spalenia odmierzonej objętości paliwa zgodnie z równaniami
C3H8 + 5O2 →3CO2 + 4H2O i 2C4H10 + 13O2 →8CO2 + 10H2O
Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.Zad.15.7 ID:1354

[2007 R] W laboratorium etan otrzymuje się ogrzewając chlorometan z sodem.

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:

2CH3Cl + 2Na --T-->CH3CH3 + 2NaCl

Napisz równanie reakcji otrzymywania n-butanu opisaną metodą.

Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.Zad.15.8 ID:1377

[2011] W laboratorium chemicznym alkany można otrzymać kilkoma sposobami, między innymi w reakcji halogenków alkilów z sodem przeprowadzonej w podwyższonej temperaturze. Przemiana ta prowadzi do wydłużenia łańcucha węglowego. Charakterystycznymi dla alkanów są przemiany z substancjami niepolarnymi. Taką reakcją jest podstawienie, np. atomu chloru w miejsce atomu wodoru, przebiegające pod wpływem światła lub ogrzania. Powstająca w tej przemianie monochloropochodna może – w podwyższonej temperaturze i w alkoholowym roztworze wodorotlenku potasu – ulegać reakcji eliminacji, tworząc związek nienasycony. Powstały alken przyłącza wodę w obecności kwasu siarkowego(VI), dając alkohol.
Opisane przemiany można przedstawić poniższym schematem.
CH3Cl  —1→ CH3CH3  —2→  CH3CH2Cl  —3→ CH2=CH24→ CH3CH2OH

a) Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równania reakcji oznaczonych na podanym schemacie numerami 1, 3. Skorzystaj z informacji i w równaniach reakcji (nad strzałkami) napisz warunki, w jakich zachodzą te przemiany.

b) Określ, według jakiego mechanizmu: elektrofilowego, nukleofilowego czy rodnikowego przebiega reakcja oznaczona na schemacie numerem 2.

c) Określ, czy nieorganiczny reagent reakcji oznaczonej na schemacie numerem 4 jest czynnikiem elektrofilowym, czy nukleofilowym. Zad.15.9 ID:1816

[2012] Fosfor biały wydziela z roztworów niektóre metale, np. miedź, zgodnie z poniższym schematem.

P4 + CuSO4 + H2O → Cu + H3PO4 + H2SO4

Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym schemacie reakcji,
stosując metodę bilansu elektronowego.

Bilans elektronowy............................................................

Równanie reakcji:

..... P4 + ..... CuSO4 + ..... H2O → ..... Cu + ..... H3PO4 + ..... H2SO4Zad.15.10 ID:1086

2017 N / Zadanie 5. (0–1)
W poniższej tabeli zestawiono wartości stałej równowagi reakcji syntezy amoniaku
w różnych temperaturach.

Temperatura, K 673 723 773 823 873
Stał równowagi 1,82⋅10−4 4,68⋅10−5 1,48⋅10−5 5,25⋅10−6 2,14⋅10−6

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
Przeanalizuj dane dotyczące syntezy amoniaku. Następnie uzupełnij zdania wyrażeniami spośród podanych poniżej.
zmaleje         wzrośnie           nie zmieni się 

Jeżeli w układzie będącym w stanie równowagi nastąpi wzrost temperatury w warunkach izobarycznych (p = const), to wydajność reakcji syntezy amoniaku
..................., natomiast przy wzroście ciśnienia w warunkach izotermicznych (T = const) wydajność tego procesu ..........................
Jeżeli zmaleje temperatura w układzie, to szybkość reakcji syntezy amoniaku .......................... .

 Zad.15.11 ID:1736

Próbna 2014 / Zadanie 32. (0−3)
Zaszła reakcja glukozy z odczynnikiem Trommera zgodnie z poniższym schematem:
CH2OH–(CHOH)4–CHO + Cu(OH)2 + OH→ CH2OH–(CHOH)4–COO + Cu2O + H2O

a) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem pobranych lub oddanych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów redukcji i utleniania.

Równanie procesu redukcji:

...................................................................................................................................

Równanie procesu utleniania:

.....................................................................................................................................

b) Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.
...CH2OH–(CHOH)4–CHO + ...Cu(OH)2 + ...OH→ ...CH2OH–(CHOH)4–COO + ...Cu2O + ...H2OZad.15.12 ID:2016

[2007] Czysty tytan lub jego stop o składzie masowym 85% Ti, 8% Al, 7% V stosowny jest np. do wytwarzania implantów.

Oblicz, ile moli tytanu i ile moli glinu zawiera tzw. gwóźdź ortopedyczny o masie 120 g wykonany ze stopu tytanu o podanym wyżej składzie.Zad.15.13 ID:2556

2012.V. / Zadanie 30. (3 pkt)
Pewien alkan o rozgałęzionym łańcuchu węglowym poddano chlorowaniu, otrzymując dwie izomeryczne monochloropochodne o masie molowej M=92,5 g/mol.
a) Napisz wzór sumaryczny alkanu poddanego chlorowaniu.

.......................................................................................................................

b) Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) obu otrzymanych monochloropochodnych tego alkanu oraz podaj ich nazwy systematyczne.

Wzór 1

 

Wzór 2:

 

Nazwa 1:

 

Nazwa 2:

 Zad.15.14 ID:2174 2015 S / Zadanie 14. (3 pkt)
Kwas szczawiowy (etanodiowy) to najprostszy kwas dikarboksylowy o wzorze sumarycznym H2C2O4. Szczawian magnezu MgC2O4 jest bezbarwnym krystalicznym ciałem stałym, które trudno rozpuszcza się w wodzie. Kationy magnezu mają zdolność tworzenia z anionami szczawianowymi jonów kompleksowych o wzorze [Mg(C2O4)2]2–. Sole zawierające ten jon są rozpuszczalne w wodzie.
W poniższej tabeli przedstawiono informacje o rozpuszczalności w wodzie szczawianów wybranych metali w temperaturze pokojowej.
CaC2O4  Na2C2O4 K2C2O4  BaC2O4
praktycznie
nierozpuszczalny
 rozpuszczalny  rozpuszczalny
 praktycznie
nierozpuszczalny
Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa,
Warszawa 2001 oraz W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

14.1. Sformułuj hipotezę na temat zachowania szczawianu magnezu w kontakcie z roztworem zawierającym jony szczawianowe. Uwzględnij wytrącanie lub roztwarzanie związków magnezu.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

14.2. Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg potwierdzi sformułowaną hipotezę.
Uzupełnij poniższy schemat − wpisz wzory soli wybranych spośród następujących:

− CaC2O4
− K2C2O4
− MgCl2
− MgCO3
Schemat doświadczenia:
zadania


14.3. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących w czasie doświadczenia.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
Zad.15.15 ID:2215

2015 N / Zadanie 18. (0–2)
W temperaturze 20oC rozpuszczalność azotanu(V) potasu jest równa 31,9 grama na 100 gramów wody.
Oblicz stężenie molowe nasyconego wodnego roztworu azotanu(V) potasu w temperaturze 20oC, jeżeli gęstość roztworu jest równa 1,16 g · cm−3 .
Na podstawie: J. Sawicka i inni, Tablice chemiczne, Gdańsk 2004.Zad.15.16 ID:2888

2016 N / Informacja do zadań 2.–3. W poniższej tabeli zestawiono wybrane właściwości fizyczne potasu i wapnia.

Nazwa pierwiastka Temperatura topnienia, K Gęstość, g·cm−3 
potas 336,43 0,86
wapń 1115,00 1,55

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

Zadanie 2. (0–1) Oceń,  czy  podane  poniżej  informacje  są  prawdziwe.  Zaznacz  P,  jeśli  informacja  jest  prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Podczas reakcji wapnia i potasu z wodą te metale pływają po powierzchni wody, ponieważ gęstość każdego z nich jest mniejsza od gęstości wody. P/F      
2. Atomy wapnia i potasu, oddając elektrony walencyjne, przechodzą w dodatnio naładowane jony o konfiguracji elektronowej tego samego gazu szlachetnego. P/F      
3. Atomy wapnia są mniejsze od atomów potasu; dwudodatnie jony wapnia są mniejsze od jednododatnich jonów potasu.  P/F      

Zadanie 3. (0–1) Na  podstawie  informacji  i  układu  okresowego  pierwiastków  uzupełnij  poniższe  zdania.  Wybierz i zaznacz jedno właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie.
1. Węzły  sieci  krystalicznych  wapnia,  jak  i  potasu  obsadzone  są  (dodatnio  /  ujemnie) naładowanymi  jonami  zwanymi  rdzeniami  atomowymi.  Pomiędzy  rdzeniami  atomowymi  obecne  są słabo  związane  elektrony  walencyjne,  które  mogą wędrować  swobodnie  przez  kryształ   metalu.   Dlatego   zarówno   wapń,   jak   i   potas   odznaczają   się   (dużą  /  małą) przewodnością elektryczną.
2.  Temperatura  topnienia  wapnia  jest  (niższa  /  wyższa)  niż  temperatura  topnienia  potasu,    co    wynika    między    innymi    (z    silniejszego  /  ze    słabszego)    wiązania    metalicznego,    utworzonego z udziałem (mniejszej  /  większej) liczby elektronów walencyjnych. Zad.15.17 ID:237

2018 N / Informacja do zadań 16.–17.
Wartości pH wody oraz wodnych roztworów kwasów i wodorotlenków mogą ulegać znacznym zmianom podczas dodawania do nich mocnych kwasów lub zasad. Istnieją jednak roztwory, których pH zmienia się nieznacznie po dodaniu mocnego kwasu lub zasady na skutek reakcji składników roztworu z jonami wodorowymi lub jonami wodorotlenkowymi. Nazywamy je buforami pH. Buforowe właściwości mają roztwory zawierające sprzężoną parę kwas–zasada Brønsteda w podobnych stężeniach, np.: słaby kwas i jego sól z mocną zasadą, słabą zasadę i jej sól z mocnym kwasem, słaby kwas wieloprotonowy i jego wodorosól lub mieszaninę wodorosoli.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
Zadanie 16. (0–1)
Przykładem buforu pH jest bufor octanowy, który otrzymuje się przez rozpuszczenie w wodzie kwasu etanowego (octowego) i etanianu (octanu) sodu.
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. W buforze octanowym sprzężoną parę kwas–zasada stanowią obecne w nim cząsteczki kwasu octowego i aniony octanowe. P F
2. Dodanie mocnego kwasu do buforu octanowego tylko nieznacznie wpłynie na zmianę pH tego roztworu, ponieważ jony wodorowe pochodzące od mocnego kwasu zostaną związane w wyniku reakcji opisanej równaniem:
CH3COO + H3O+ ⇄ CH3COOH + H2O        P F
3. Działanie buforu pH polega na tym, że po dodaniu mocnego kwasu zasada Brønsteda reaguje z jonami wodorowymi, a po dodaniu mocnej zasady kwas Brønsteda reaguje z jonami wodorotlenkowymi. P F

Zadanie 17. (0–1)
Jednym z buforów odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej krwi jest bufor fosforanowy, który można otrzymać przez rozpuszczenie dwóch wodorosoli kwasu ortofosforowego(V) w wodzie.
Napisz w formie jonowej skróconej dwa równania reakcji ilustrujące działanie opisanego buforu fosforanowego. Przyjmij, że substraty reagują w stosunku molowym 1 : 1.
............................... + H3O+ ⇄ ............................... + ...............................
............................... + OH ⇄ ............................... + ...............................Zad.15.18 ID:1087

2017 N / Zadanie 6. (0–2)
W mieszaninie wodoru i azotu użytej do syntezy amoniaku zawartość wodoru wyrażona w procentach objętościowych jest równa 75%. Wydajność reakcji syntezy amoniaku przeprowadzonej w temperaturze T i pod ciśnieniem p jest równa 93%.
Oblicz wyrażoną w procentach objętościowych zawartość amoniaku w mieszaninie poreakcyjnej.Zad.15.19 ID:1099

2017 N /

Poniżej podano ciąg przemian chemicznych:
alkany typ mechanizm reakcji
gdzie R - grupa alkilowa

Zadanie 19. (0–1)

 

Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego przebiegła reakcja oznaczona na schemacie numerem 3.
Uzupełnij tabelę – wpisz barwy mieszaniny reakcyjnej przed reakcją i po reakcji, jakie można było zaobserwować w czasie tego doświadczenia.

 

Barwa mieszaniny reakcyjnej
przed reakcją po reakcji
   

 Zad.15.20 ID:2630

2016 N / Zadanie 37. (0–1)
Poniżej przedstawiono schemat reakcji utleniania witaminy C tlenem z powietrza. Reakcja ta jest katalizowana przez enzym o nazwie oksydaza askorbinianowa.
utlenianie redukcja kwas akorbinowy
Napisz równanie procesu utleniania (uzupełnij schemat) i równanie procesu redukcji zachodzących podczas opisanej przemiany. Oba równania przedstaw w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo−elektronowy).
Równanie procesu utleniania:
kwas askorbinowy redukcja

Równanie procesu redukcji: ....................................................................Zad.15.21 ID:843

P2013 / Informacja do zadań 14–17.

W probówkach I, II i III przeprowadzono doświadczenie, w którym badano wpływ środowiska na redukcję jonów MnO4 .Dysponowano wodnymi roztworami:

  • azotanu(III) sodu
  • siarczanu(VI) sodu
  • kwasu siarkowego(VI)
  • wodorotlenku sodu.

Stwierdzono, że w probówce I nastąpiło odbarwienie fioletowego roztworu. W probówce III jon manganianowy(VII) zredukował się do związku, w którym mangan przyjmuje stopień utlenienia IV.


Zadanie 14 (1p)

Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując nazwy lub wzory użytych odczynników wybranych z podanej powyżej listy.

/

Zadanie 15. (1p.)

Napisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia w probówkach II i III.

Probówka II: ...........................................................................................................
Probówka III:...........................................................................................................


Zadanie 16. (3p.)

a) Napisz wzory jonów zawierających mangan, które powstały w wyniku redukcji jonów MnO4 w probówkach I i II.

Probówka I: ................................ Probówka II: ....................................

b) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji redukcji i równanie reakcji utleniania zachodzących podczas reakcji przebiegającej w probówce III.


Równanie reakcji redukcji:..............................................................................
Równanie reakcji utleniania:...........................................................................


Zadanie 17. (1p)

Uzupełnij poniższe zdanie, podkreślając właściwe określenie w każdym nawiasie.

Manganian(VII) potasu wykazuje najsilniejsze właściwości utleniające w środowisku (obojętnym / zasadowym / kwasowym), a najsłabsze w środowisku (obojętnym / zasadowym / kwasowym). Zad.15.22 ID:661

2018 S / Zadanie 33. (1 pkt)
Produktami hydrolizy pewnego triglicerydu są glicerol oraz kwasy – palmitynowy C15H31COOH i stearynowy C17H35COOH – w stosunku molowym 1 : 2.
Podaj liczbę wszystkich triglicerydów (bez uwzględniania stereoizomerów), które mogły być poddane opisanej reakcji hydrolizy. Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) tego triglicerydu, który jest związkiem czynnym optycznie.
Liczba triglicerydów: .......................................................
Wzór triglicerydu: ..........................................................Zad.15.23 ID:1742

[2007]  [R]

Zaproponuj dwuetapową metodę otrzymywania tlenku miedzi(II) z roztworu chlorku miedzi(II), pisząc schemat procesu.

W schemacie uwzględnij reagenty i warunki przeprowadzenia reakcji.Zad.15.24 ID:268

2018 N / Informacja do zadań 25.–27.
W poniższej tabeli zestawiono informacje na temat cząsteczek trzech węglowodorów o prostych (nierozgałęzionych) łańcuchach węglowych.

  Liczba atomów węgla
o danej hybrydyzacji
 
Węglowodór sp sp2 sp3 Dodatkowe informacje
A 0 4 0 brak
B 0 2 2 występuje w postaci izomerów cis i trans
C 2 0 2 dwa atomy węgla w cząsteczce nie są
związane z atomami wodoru

 
Zadanie 25. (0–1)
Przeprowadzono reakcję węglowodoru A z wodorem, w której stosunek molowy węglowodoru do wodoru był równy
 nwęglowodoru : n H2 = 1: 2.
Napisz równanie reakcji węglowodoru A z wodorem. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.
............................................................................

Zadanie 26. (0–1)
Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) izomeru cis węglowodoru B.

Zadanie 27. (0–1)
Przeprowadzono reakcję węglowodoru C z wodą w stosunku molowym nwęglowodoru C : n H2O = 1:1.
Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) trwałego (dominującego) produktu reakcji, której substratami są węglowodór C i woda.Zad.15.25 ID:1813

[2012] Tlenek srebra(I) w zetknięciu z roztworem nadtlenku wodoru reaguje zgodnie ze schematem:

Ag2O + H2O2 → Ag + O2 + H2O

a) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym wyżej schemacie reakcji, stosując metodę bilansu elektronowego.

Bilans elektronowy:........................................................

Równanie reakcji:

.......... Ag2O + .......... H2O2 → .......... Ag + .......... O2 + .......... H2O

b) Określ funkcję, jaką w tej reakcji pełni nadtlenek wodoru.

Nadtlenek wodoru pełni w tej reakcji funkcję ............................Zad.15.26 ID:2172 2015 S / Zadanie 12. (1 pkt)
W odpowiednich warunkach cyklopropan przekształca się w propen według schematu
cyklopropan (g) → propen (g)

Napisz równanie opisanej reakcji. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone.


Zad.15.27 ID:1112

2017 N / Zadanie 29.
Etery są związkami o wzorze R−O−R’, przy czym R i R’ mogą być zarówno grupami alkilowymi, jak i arylowymi. W poniższej tabeli zestawiono wartości temperatury wrzenia tw (pod ciśnieniem 1013 hPa) wybranych alkoholi oraz wybranych eterów o nierozgałęzionych cząsteczkach.

Wzór alkoholu tw,oC Wzór eteru tw,oC
I CH3CH2OH 79 VI CH3−O−CH3 −25
II CH3CH2CH2OH 97 VII CH3CH2−O−CH3 11
III CH3CH2CH2CH2OH 117 VIII CH3CH2−O−CH2CH3 35
IV CH3CH2CH2CH2CH2OH 138 IX CH3CH2CH2−O−CH2CH3 64
V CH3CH2CH2CH2CH2CH2OH 157 X CH3CH2CH2−O−CH2CH2CH3 91

Na podstawie: L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, Warszawa 2006.
Zadanie 29.1. (0–1)
Czy alkohole i etery o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce są izomerami? Uzasadnij swoją odpowiedź. Odnieś się do związków, których wzory wymieniono w tabeli.
.....................................................................................

Zadanie 29.2. (0–2)
Spośród związków o wzorach podanych w tabeli wybierz substancję najmniej lotną i substancję najbardziej lotną. Napisz numery, którymi oznaczono wzory wybranych związków. Następnie wyjaśnij, dlaczego etery są bardziej lotne niż alkohole o tej samej masie cząsteczkowej. Odnieś się do budowy cząsteczek związków, których wzory wymieniono w tabeli.

Numer związku najmniej lotnego: ...............................
Numer związku najbardziej lotnego: ...........................
Wyjaśnienie:
........................................................................Zad.15.28 ID:2627

2012./VI. / Zadanie 36. (1 pkt)
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest fałszywe.

1. Reakcja ksantoproteinowa zachodzi podczas działania stężonego kwasu azotowego(V) na białko i w jej wyniku pojawia się charakterystyczne pomarańczowe zabarwienie, które pod działaniem roztworu amoniaku zmienia się na żółte.
2. Reakcja ksantoproteinowa polega na nitrowaniu reszt aminokwasowych występujących w cząsteczkach białek i zawierających pierścienie aromatyczne.
3. Reakcja biuretowa zachodzi podczas działania siarczanu(VI) miedzi(II) na białko w środowisku zasadowym, w wyniku czego powstaje związek kompleksowy o barwie zielonej.Zad.15.29 ID:2018

[2008]Oblicz, jaką objętość, w temperaturze 22°C i pod ciśnieniem 1000 hPa, zajmie tlen otrzymany w wyniku elektrolitycznego rozkładu 100 gramów wody.

Wartość stałej gazowej R wynosi 83,1 hPa ⋅dm3 ⋅K−1 ⋅mol−1 .Zad.15.30 ID:1555

2014 / Informacja do zadań 31.–33. Reakcja kwasu etanowego (octowego) z etanolem prowadzona w obecności mocnego kwasu jest reakcją odwracalną, która przebiega według równania:
CH3COOH + CH3CH2OH    H+⇌ CH3COOCH2CH3 + H2O
Stężeniowa stała równowagi tej reakcji w temperaturze 25oC wynosi Kc = 4,0.

Badając kinetykę reakcji kwasu etanowego z etanolem w środowisku wodnym, stwierdzono, że względny rząd reakcji dla etanolu i kwasu etanowego wynosi 1, a całkowity rząd reakcji jest równy 2. Rząd reakcji ze względu na wybrany substrat to wykładnik potęgi, w której stężenie molowe danego substratu występuje w równaniu kinetycznym tej reakcji.

Na podstawie: P. Mastalerz, Chemia organiczna, Wrocław 2000.

Zadanie 31. (1 pkt) Napisz równanie kinetyczne opisanej reakcji estryfikacji.

............................................................................................................................

Zadanie 32. (2 pkt) W naczyniu o objętości V zmieszano w temperaturze 25oC 1 mol kwasu etanowego i 1 mol etanolu. Do otrzymanej mieszaniny dodano niewielką ilość stężonego kwasu siarkowego(VI).
Oblicz, ile moli kwasu etanowego pozostało w mieszaninie po ustaleniu się stanu równowagi.

Zadanie 33. (1 pkt) Podkreśl wszystkie wymienione poniżej działania, które spowodują zwiększenie wydajności opisanej reakcji estryfikacji w temperaturze 25oC.

dodanie etanolu                     dodanie wody                          dodanie katalizatora

dodanie obojętnej wobec reagentów substancji higroskopijnejPowrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.