Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 15

Zad.15.1 ID:2630

2016 N / Zadanie 37. (0–1)
Poniżej przedstawiono schemat reakcji utleniania witaminy C tlenem z powietrza. Reakcja ta jest katalizowana przez enzym o nazwie oksydaza askorbinianowa.
utlenianie redukcja kwas akorbinowy
Napisz równanie procesu utleniania (uzupełnij schemat) i równanie procesu redukcji zachodzących podczas opisanej przemiany. Oba równania przedstaw w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo−elektronowy).
Równanie procesu utleniania:
kwas askorbinowy redukcja

Równanie procesu redukcji: ....................................................................Zad.15.2 ID:843

P2013 / Informacja do zadań 14–17.

W probówkach I, II i III przeprowadzono doświadczenie, w którym badano wpływ środowiska na redukcję jonów MnO4 .Dysponowano wodnymi roztworami:

  • azotanu(III) sodu
  • siarczanu(VI) sodu
  • kwasu siarkowego(VI)
  • wodorotlenku sodu.

Stwierdzono, że w probówce I nastąpiło odbarwienie fioletowego roztworu. W probówce III jon manganianowy(VII) zredukował się do związku, w którym mangan przyjmuje stopień utlenienia IV.


Zadanie 14 (1p)

Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując nazwy lub wzory użytych odczynników wybranych z podanej powyżej listy.

/

Zadanie 15. (1p.)

Napisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia w probówkach II i III.

Probówka II: ...........................................................................................................
Probówka III:...........................................................................................................


Zadanie 16. (3p.)

a) Napisz wzory jonów zawierających mangan, które powstały w wyniku redukcji jonów MnO4 w probówkach I i II.

Probówka I: ................................ Probówka II: ....................................

b) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji redukcji i równanie reakcji utleniania zachodzących podczas reakcji przebiegającej w probówce III.


Równanie reakcji redukcji:..............................................................................
Równanie reakcji utleniania:...........................................................................


Zadanie 17. (1p)

Uzupełnij poniższe zdanie, podkreślając właściwe określenie w każdym nawiasie.

Manganian(VII) potasu wykazuje najsilniejsze właściwości utleniające w środowisku (obojętnym / zasadowym / kwasowym), a najsłabsze w środowisku (obojętnym / zasadowym / kwasowym). Zad.15.3 ID:661

2018 S / Zadanie 33. (1 pkt)
Produktami hydrolizy pewnego triglicerydu są glicerol oraz kwasy – palmitynowy C15H31COOH i stearynowy C17H35COOH – w stosunku molowym 1 : 2.
Podaj liczbę wszystkich triglicerydów (bez uwzględniania stereoizomerów), które mogły być poddane opisanej reakcji hydrolizy. Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) tego triglicerydu, który jest związkiem czynnym optycznie.
Liczba triglicerydów: .......................................................
Wzór triglicerydu: ..........................................................Zad.15.4 ID:1742

[2007]  [R]

Zaproponuj dwuetapową metodę otrzymywania tlenku miedzi(II) z roztworu chlorku miedzi(II), pisząc schemat procesu.

W schemacie uwzględnij reagenty i warunki przeprowadzenia reakcji.Zad.15.5 ID:268

2018 N / Informacja do zadań 25.–27.
W poniższej tabeli zestawiono informacje na temat cząsteczek trzech węglowodorów o prostych (nierozgałęzionych) łańcuchach węglowych.

  Liczba atomów węgla
o danej hybrydyzacji
 
Węglowodór sp sp2 sp3 Dodatkowe informacje
A 0 4 0 brak
B 0 2 2 występuje w postaci izomerów cis i trans
C 2 0 2 dwa atomy węgla w cząsteczce nie są
związane z atomami wodoru

 
Zadanie 25. (0–1)
Przeprowadzono reakcję węglowodoru A z wodorem, w której stosunek molowy węglowodoru do wodoru był równy
 nwęglowodoru : n H2 = 1: 2.
Napisz równanie reakcji węglowodoru A z wodorem. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.
............................................................................

Zadanie 26. (0–1)
Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) izomeru cis węglowodoru B.

Zadanie 27. (0–1)
Przeprowadzono reakcję węglowodoru C z wodą w stosunku molowym nwęglowodoru C : n H2O = 1:1.
Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) trwałego (dominującego) produktu reakcji, której substratami są węglowodór C i woda.Zad.15.6 ID:1813

[2012] Tlenek srebra(I) w zetknięciu z roztworem nadtlenku wodoru reaguje zgodnie ze schematem:

Ag2O + H2O2 → Ag + O2 + H2O

a) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym wyżej schemacie reakcji, stosując metodę bilansu elektronowego.

Bilans elektronowy:........................................................

Równanie reakcji:

.......... Ag2O + .......... H2O2 → .......... Ag + .......... O2 + .......... H2O

b) Określ funkcję, jaką w tej reakcji pełni nadtlenek wodoru.

Nadtlenek wodoru pełni w tej reakcji funkcję ............................Zad.15.7 ID:2172 2015 S / Zadanie 12. (1 pkt)
W odpowiednich warunkach cyklopropan przekształca się w propen według schematu
cyklopropan (g) → propen (g)

Napisz równanie opisanej reakcji. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone.


Zad.15.8 ID:1112

2017 N / Zadanie 29.
Etery są związkami o wzorze R−O−R’, przy czym R i R’ mogą być zarówno grupami alkilowymi, jak i arylowymi. W poniższej tabeli zestawiono wartości temperatury wrzenia tw (pod ciśnieniem 1013 hPa) wybranych alkoholi oraz wybranych eterów o nierozgałęzionych cząsteczkach.

Wzór alkoholu tw,oC Wzór eteru tw,oC
I CH3CH2OH 79 VI CH3−O−CH3 −25
II CH3CH2CH2OH 97 VII CH3CH2−O−CH3 11
III CH3CH2CH2CH2OH 117 VIII CH3CH2−O−CH2CH3 35
IV CH3CH2CH2CH2CH2OH 138 IX CH3CH2CH2−O−CH2CH3 64
V CH3CH2CH2CH2CH2CH2OH 157 X CH3CH2CH2−O−CH2CH2CH3 91

Na podstawie: L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, Warszawa 2006.
Zadanie 29.1. (0–1)
Czy alkohole i etery o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce są izomerami? Uzasadnij swoją odpowiedź. Odnieś się do związków, których wzory wymieniono w tabeli.
.....................................................................................

Zadanie 29.2. (0–2)
Spośród związków o wzorach podanych w tabeli wybierz substancję najmniej lotną i substancję najbardziej lotną. Napisz numery, którymi oznaczono wzory wybranych związków. Następnie wyjaśnij, dlaczego etery są bardziej lotne niż alkohole o tej samej masie cząsteczkowej. Odnieś się do budowy cząsteczek związków, których wzory wymieniono w tabeli.

Numer związku najmniej lotnego: ...............................
Numer związku najbardziej lotnego: ...........................
Wyjaśnienie:
........................................................................Zad.15.9 ID:2627

2012./VI. / Zadanie 36. (1 pkt)
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest fałszywe.

1. Reakcja ksantoproteinowa zachodzi podczas działania stężonego kwasu azotowego(V) na białko i w jej wyniku pojawia się charakterystyczne pomarańczowe zabarwienie, które pod działaniem roztworu amoniaku zmienia się na żółte.
2. Reakcja ksantoproteinowa polega na nitrowaniu reszt aminokwasowych występujących w cząsteczkach białek i zawierających pierścienie aromatyczne.
3. Reakcja biuretowa zachodzi podczas działania siarczanu(VI) miedzi(II) na białko w środowisku zasadowym, w wyniku czego powstaje związek kompleksowy o barwie zielonej.Zad.15.10 ID:2018

[2008]Oblicz, jaką objętość, w temperaturze 22°C i pod ciśnieniem 1000 hPa, zajmie tlen otrzymany w wyniku elektrolitycznego rozkładu 100 gramów wody.

Wartość stałej gazowej R wynosi 83,1 hPa ⋅dm3 ⋅K−1 ⋅mol−1 .Zad.15.11 ID:1555

2014 / Informacja do zadań 31.–33. Reakcja kwasu etanowego (octowego) z etanolem prowadzona w obecności mocnego kwasu jest reakcją odwracalną, która przebiega według równania:
CH3COOH + CH3CH2OH    H+⇌ CH3COOCH2CH3 + H2O
Stężeniowa stała równowagi tej reakcji w temperaturze 25oC wynosi Kc = 4,0.

Badając kinetykę reakcji kwasu etanowego z etanolem w środowisku wodnym, stwierdzono, że względny rząd reakcji dla etanolu i kwasu etanowego wynosi 1, a całkowity rząd reakcji jest równy 2. Rząd reakcji ze względu na wybrany substrat to wykładnik potęgi, w której stężenie molowe danego substratu występuje w równaniu kinetycznym tej reakcji.

Na podstawie: P. Mastalerz, Chemia organiczna, Wrocław 2000.

Zadanie 31. (1 pkt) Napisz równanie kinetyczne opisanej reakcji estryfikacji.

............................................................................................................................

Zadanie 32. (2 pkt) W naczyniu o objętości V zmieszano w temperaturze 25oC 1 mol kwasu etanowego i 1 mol etanolu. Do otrzymanej mieszaniny dodano niewielką ilość stężonego kwasu siarkowego(VI).
Oblicz, ile moli kwasu etanowego pozostało w mieszaninie po ustaleniu się stanu równowagi.

Zadanie 33. (1 pkt) Podkreśl wszystkie wymienione poniżej działania, które spowodują zwiększenie wydajności opisanej reakcji estryfikacji w temperaturze 25oC.

dodanie etanolu                     dodanie wody                          dodanie katalizatora

dodanie obojętnej wobec reagentów substancji higroskopijnejZad.15.12 ID:1826

[2011] W wodnym roztworze fruktozy (C6H12O6) na jeden mol cząsteczek tego cukru przypada 9,03 · 1024 cząsteczek wody.

Oblicz stężenie procentowe tego roztworu w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością do liczby całkowitej. W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych: C6H12O6  M = 180 g · mol −1 , H2O M = 18 g · mol −1 .Zad.15.13 ID:41

2018 N / Zadanie 4. (0–2)
Beryl jest metalem, który reaguje z kwasami oraz ze stężonymi zasadami. Poniżej przedstawiono schemat reakcji berylu z kwasem i zasadą.
beryl zadania matura rozwiązania 2018
Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych numerami 1 i 2, wiedząc, że jednym z produktów obu przemian jest ten sam gaz. Uwzględnij tworzenie się kompleksowych jonów berylu.

Równanie reakcji 1:  ............................................................................
Równanie reakcji 2:  ............................................................................Zad.15.14 ID:2107

2016 S  / Zadanie 13. (2 pkt)
Oblicz, ile cm3 wodnego roztworu NaOH o stężeniu 2,0 mol · dm–3 należy zmieszać z wodą destylowaną, aby otrzymać 200 cm3 roztworu o stężeniu 0,1 mol · dm–3.Zad.15.15 ID:2108

2016 S / Zadanie 10. (1 pkt)
Wodny roztwór amoniaku ogrzano, a następnie ochłodzono do początkowej temperatury.
Objętość roztworu praktycznie się nie zmieniła, ale jego pH uległo zmianie.
Oceń, jak zmieniło się (wzrosło czy zmalało) pH tego roztworu. Odpowiedź uzasadnij.
pH roztworu ..............................................
Uzasadnienie:
...................................................................Zad.15.16 ID:1547

[2011]  Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym rysunkiem.

 zadania maturalne aminokwasy

W obu probówkach nastąpiła zmiana barwy wskaźników.

Zadanie 1.

Korzystając z przeprowadzonego doświadczenia, określ charakter chemiczny substancji X.

................................................................

Zadanie 2.

a) Spośród wymienionych związków: benzen, etanol, propanal, kwas aminoetanowy (glicyna) wybierz ten, którego użyto w doświadczeniu jako substancję X, i napisz jego nazwę.

...................................................................................................................

b) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji przebiegających w probówkach I i II. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe).

Probówka I: ...............................................................................................

Probówka II: ...............................................................................................Zad.15.17 ID:2601

2012.VI. / Zadanie 23. (1 pkt)
Pewien węglowodór ma wzór sumaryczny C5H10.
Korzystając z zawartych w tabeli informacji dotyczących budowy cząsteczki tego węglowodoru, przedstaw jego wzór półstrukturalny (grupowy).

Liczba wiązań Liczba atomów węgla
σ π I-rzędowych II-rzędowych III-rzędowych IV-rzędowych
15 0 1 3 1 0 Zad.15.18 ID:2000

[2011] Termiczny rozkład azotanu(V) ołowiu(II) przebiega według równania:
 

2Pb(NO3)2 → 2PbO + 4NO2↑ + O2
 

Oblicz całkowitą objętość gazowych produktów (w przeliczeniu na warunki normalne)
wydzielonych podczas reakcji rozkładu 16,55 g azotanu(V) ołowiu(II), zakładając,
że przemiana ta przebiegła ze 100% wydajnością. Wynik podaj z dokładnością
do jednego miejsca po przecinku. W obliczeniach przyjmij wartości mas molowych:
MN = 14,0 g · mol −1 , MO = 16,0 g · mol −1 , MPb = 207,0 g · mol −1 .Zad.15.19 ID:1110

2017 N / Zadanie 28. (0–1)
Oznaczanie zawartości fenolu w ściekach przemysłowych możne przebiegać w kilku etapach opisanych poniżej.
Etap I: Otrzymywanie bromu.
Etap II: Bromowanie fenolu.
Etap III: Wydzielanie jodu.
Etap IV: Miareczkowanie jodu.
Gdy do zakwaszonego roztworu fenolu zawierającego nadmiar jonów bromkowych wprowadzi się bromian(V) potasu w nadmiarze w stosunku do fenolu, to wytworzony brom (w ilości równoważnej do bromianu(V) potasu) reaguje z fenolem zgodnie z równaniem (etap II)
oznaczanie fenolu
Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.
Fenol, który jest pochodną benzenu zawierającą grupę hydroksylową związaną z pierścieniem, ulega podczas etapu II oznaczania reakcji substytucji (elektrofilowej / nukleofilowej / rodnikowej). Bromowanie benzenu wymaga użycia katalizatora, natomiast reakcja fenolu z bromem przebiega łatwo już w temperaturze pokojowej. Można więc wnioskować, że grupa hydroksylowa związana z pierścieniem benzenowym (ułatwia / utrudnia) podstawienie atomów (bromu / wodoru) atomami (bromu / wodoru).Zad.15.20 ID:2203 2015 S / Informacja do zadań 41.–42.
Poniżej przedstawiono dwa schematy ciągów przemian A i B, ilustrujących dwa sposoby otrzymywania amin. Związki, których wzory oznaczono numerami I i III, są węglowodorami.

zadania

Zadanie 41. (2 pkt)
Reakcja nitrowania oznaczona na schemacie numerem 1. jest reakcją substytucji.
Stosując wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych, napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji 1. oraz określ jej mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy).

Równanie reakcji 1.: ...........................................................................................................................

Mechanizm reakcji: .............................................

Zadanie 42. (2 pkt)
Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji oznaczonych na schemacie numerami 4. i 5. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Równanie reakcji 4.:..............................................................................................................................

Równanie reakcji 5.:..............................................................................................................................Zad.15.21 ID:2019

[2009]  Wolny krzem można otrzymać w laboratorium, redukując SiO2 za pomocą metalicznego magnezu. Proces ten ilustruje równanie reakcji:
SiO2 + 2Mg —temp.→ Si + 2MgO


Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca obliczone liczby moli oraz masy substratów i produktów tej reakcji. W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych: MSi = 28 g · mol–1, MMg = 24 g · mol–1, MO = 16 g · mol–1.

  SiO2 Mg Si MgO
Liczba moli, mol   1    
Masa, g 30      

 

 Zad.15.22 ID:1563

P2013 / Zadanie 5. (1p)

Poniżej przedstawiono informacje o efektach energetycznych reakcji przeprowadzonych w dwóch odrębnych układach I i II.

I  2H2O(c) + O2(g) → 2H2O2(c)         ΔH1o = 196 kJ

II 3H2 (g) + N2 (g) ⇆ 2NH3 (g)          ΔH2o = 92 kJ

Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe określenie w każdym nawiasie.

Reakcja zachodząca w układzie I (wymaga / nie wymaga) dostarczenia energii, ponieważ jest procesem (egzoenergetycznym / endoenergetycznym).

Ogrzanie w warunkach izobarycznych układu II, który osiągnął stan równowagi, spowoduje (wzrost / spadek) wydajności otrzymywania amoniaku.Zad.15.23 ID:1095

2017 N / Zadanie 15. (0–2)
Na próbkę stopu miedzi z cynkiem o masie 4,00 g podziałano 200 cm3 kwasu solnego o stężeniu 0,800 mol · dm–3. Przebiegła wtedy reakcja opisana równaniem:
Me + 2H3O+ → Me 2+ + H2 + 2H2O
Roztwór otrzymany po reakcji rozcieńczono wodą do objętości 250 cm3. Stężenie jonów wodorowych w tym roztworze było równe 0,400 mol · dm–3.
Oblicz, ile gramów miedzi znajdowało się w opisanej próbce stopu. Wynik końcowy zaokrąglij do drugiego miejsca po przecinku.Zad.15.24 ID:2893

2016 N / Informacja do zadań 10.
Jednym z tlenowych kwasów siarki jest kwas trioksotiosiarkowy (nazwa zwyczajowa: kwas tiosiarkowy) o wzorze H2S2O3. Anion S2O32− (tiosiarczanowy) ma strukturę analogiczną do struktury jonu siarczanowego(VI), z tą różnicą, że zamiast jednego atomu tlenu zawiera atom siarki. Centralnemu atomowi siarki w jonie S2O32− odpowiada stopień utlenienia (VI), a skrajnemu – stopień utlenienia (–II). Kwas tiosiarkowy jest substancją nietrwałą, trwałe są natomiast sole tego kwasu – tiosiarczany. Spośród tych soli największe znaczenie ma tiosiarczan sodu – zwykle występujący jako pentahydrat o wzorze Na2S2O3·5H2O. Znajduje on zastosowanie w przemyśle włókienniczym jako substancja służąca do usuwania resztek chloru używanego do bielenia tkanin. Podczas zachodzącej reakcji chlor utlenia jony S2O32− do jonów siarczanowych(VI). W przemianie tej udział bierze również woda.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

Zadanie 10.1. (0–1)
Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji redukcji i równanie reakcji utleniania zachodzących podczas procesu usuwania resztek chloru użytego do bielenia tkanin za pomocą jonów tiosiarczanowych. Uwzględnij, że w przemianie bierze udziałwoda.

Równanie reakcji redukcji: ..............................................................
Równanie reakcji utleniania: .............................................................

Zadanie 10.2. (0–1)
Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie opisanej reakcji usuwania chloru.

...............................................................................................................................Zad.15.25 ID:1470

Próbna 2014 / Zadanie 22 (0-2). Pewien konserwant należy do estrów kwasu 4-hydroksybenzoesowego o wzorze ogólnym

Masa molowa tego konserwantu jest równa 166 g·mol–1.

a) Napisz równanie reakcji estryfikacji prowadzącej do powstania tego estru.

...............................................................................................

b) Podaj liczbę atomów węgla o hybrydyzacji sp2 w cząsteczce tego estru.

.........................Zad.15.26 ID:1985

2013 / Zadanie 30. (1 pkt)

Wzór półstrukturalny (grupowy) ketotriozy można zapisać:

chemia matura zadania

Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) izomeru tego związku, który wykazuje
zdolność do występowania w postaci izomerów optycznych.Zad.15.27 ID:844

P2013 / Zadanie 13. (0–1)

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.

 /

Zarówno w probówce I, jak i w probówce II zaobserwowano zanik osadu i powstanie roztworu.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.


Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można stwierdzić, że wodorotlenek glinu

A. nie reaguje ani z kwasem, ani z zasadą, bo jest rozpuszczalny w wodzie.

B. reaguje tylko z kwasem i dlatego ma właściwości zasadowe.

C. reaguje tylko z zasadą i dlatego ma właściwości kwasowe.

D. reaguje zarówno z kwasem, jak i z zasadą i dlatego ma właściwości amfoteryczne.Zad.15.28 ID:2183 2015 S / Zadanie 19. (1 pkt)
Narysuj wzór elektronowy kwasu jodowego(I) HIO. Zaznacz kreskami wiązania chemiczne i wolne pary elektronowe.


Zad.15.29 ID:1651

2010R/ Zad. 5. i 6. W dwóch jednakowych zbiornikach o objętości 2,0 dm3 każdy umieszczono oddzielnie takie same liczby moli substancji gazowych X i Y. Masa molowa substancji X jest dwa razy większa od masy molowej substancji Y. Temperatura w obu zbiornikach jest równa 481,3 K, a ciśnienie w zbiorniku z substancją X jest równe 2000,0 hPa.

a) Podaj wartość ciśnienia panującego w zbiorniku z substancją Y.
.....................................................................................

b) Oblicz, jaką wartość osiągnie ciśnienie w zbiorniku z substancją X, jeśli temperatura wzrośnie w nim o 100,0 K.
Stała gazowa R = 83,1dm3⋅hPa⋅mol−1⋅K−1 .
Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

c) Wskaż gaz (X lub Y), który ma większą gęstość w warunkach normalnych.Zad.15.30 ID:2222 2015 N / Informacja do zadań 29.–30.
Poniżej przedstawiono wzory dwóch związków organicznych.
src=/zadania/zfoto/2222_zadania.gif
Zadanie 29. (0–1)
Zaznacz odpowiedź, w której podano poprawne nazwy systematyczne związków I i II.
  I. II.
A. kwas 2,3-dimetyloheksanowy 3-metylobutanal
B. kwas 2,3-dimetylobutanowy 3-metylobutanon
C. 2,3-dimetylobutanal 3-metylobutanon
D.  kwas 2,3-dimetylobutanowy  3-metylobutanal
 
Zadanie 30. (0–1)
Z podanych niżej informacji wybierz i zaznacz te, które są prawdziwe dla związku II.

1. W wyniku redukcji tego związku wodorem powstaje 3-metylobutan-2-ol.
2. Po dodaniu tego związku do świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) i ogrzaniu obserwuje się zmianę zabarwienia zawartości probówki z niebieskiej na ceglastą.
3. Związek ten powstaje w wyniku utleniania alkoholu II-rzędowego.
4. Związek ten reaguje bezpośrednio z sodem, w wyniku czego tworzy sól.


Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.