Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 16

Zad.16.1 ID:1826

[2011] W wodnym roztworze fruktozy (C6H12O6) na jeden mol cząsteczek tego cukru przypada 9,03 · 1024 cząsteczek wody.

Oblicz stężenie procentowe tego roztworu w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością do liczby całkowitej. W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych: C6H12O6  M = 180 g · mol −1 , H2O M = 18 g · mol −1 .Zad.16.2 ID:41

2018 N / Zadanie 4. (0–2)
Beryl jest metalem, który reaguje z kwasami oraz ze stężonymi zasadami. Poniżej przedstawiono schemat reakcji berylu z kwasem i zasadą.
beryl zadania matura rozwiązania 2018
Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych numerami 1 i 2, wiedząc, że jednym z produktów obu przemian jest ten sam gaz. Uwzględnij tworzenie się kompleksowych jonów berylu.

Równanie reakcji 1:  ............................................................................
Równanie reakcji 2:  ............................................................................Zad.16.3 ID:2107

2016 S  / Zadanie 13. (2 pkt)
Oblicz, ile cm3 wodnego roztworu NaOH o stężeniu 2,0 mol · dm–3 należy zmieszać z wodą destylowaną, aby otrzymać 200 cm3 roztworu o stężeniu 0,1 mol · dm–3.Zad.16.4 ID:2108

2016 S / Zadanie 10. (1 pkt)
Wodny roztwór amoniaku ogrzano, a następnie ochłodzono do początkowej temperatury.
Objętość roztworu praktycznie się nie zmieniła, ale jego pH uległo zmianie.
Oceń, jak zmieniło się (wzrosło czy zmalało) pH tego roztworu. Odpowiedź uzasadnij.
pH roztworu ..............................................
Uzasadnienie:
...................................................................Zad.16.5 ID:1547

[2011]  Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym rysunkiem.

 zadania maturalne aminokwasy

W obu probówkach nastąpiła zmiana barwy wskaźników.

Zadanie 1.

Korzystając z przeprowadzonego doświadczenia, określ charakter chemiczny substancji X.

................................................................

Zadanie 2.

a) Spośród wymienionych związków: benzen, etanol, propanal, kwas aminoetanowy (glicyna) wybierz ten, którego użyto w doświadczeniu jako substancję X, i napisz jego nazwę.

...................................................................................................................

b) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji przebiegających w probówkach I i II. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe).

Probówka I: ...............................................................................................

Probówka II: ...............................................................................................Zad.16.6 ID:2601

2012.VI. / Zadanie 23. (1 pkt)
Pewien węglowodór ma wzór sumaryczny C5H10.
Korzystając z zawartych w tabeli informacji dotyczących budowy cząsteczki tego węglowodoru, przedstaw jego wzór półstrukturalny (grupowy).

Liczba wiązań Liczba atomów węgla
σ π I-rzędowych II-rzędowych III-rzędowych IV-rzędowych
15 0 1 3 1 0 Zad.16.7 ID:2000

[2011] Termiczny rozkład azotanu(V) ołowiu(II) przebiega według równania:
 

2Pb(NO3)2 → 2PbO + 4NO2↑ + O2
 

Oblicz całkowitą objętość gazowych produktów (w przeliczeniu na warunki normalne)
wydzielonych podczas reakcji rozkładu 16,55 g azotanu(V) ołowiu(II), zakładając,
że przemiana ta przebiegła ze 100% wydajnością. Wynik podaj z dokładnością
do jednego miejsca po przecinku. W obliczeniach przyjmij wartości mas molowych:
MN = 14,0 g · mol −1 , MO = 16,0 g · mol −1 , MPb = 207,0 g · mol −1 .Zad.16.8 ID:1110

2017 N / Zadanie 28. (0–1)
Oznaczanie zawartości fenolu w ściekach przemysłowych możne przebiegać w kilku etapach opisanych poniżej.
Etap I: Otrzymywanie bromu.
Etap II: Bromowanie fenolu.
Etap III: Wydzielanie jodu.
Etap IV: Miareczkowanie jodu.
Gdy do zakwaszonego roztworu fenolu zawierającego nadmiar jonów bromkowych wprowadzi się bromian(V) potasu w nadmiarze w stosunku do fenolu, to wytworzony brom (w ilości równoważnej do bromianu(V) potasu) reaguje z fenolem zgodnie z równaniem (etap II)
oznaczanie fenolu
Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.
Fenol, który jest pochodną benzenu zawierającą grupę hydroksylową związaną z pierścieniem, ulega podczas etapu II oznaczania reakcji substytucji (elektrofilowej / nukleofilowej / rodnikowej). Bromowanie benzenu wymaga użycia katalizatora, natomiast reakcja fenolu z bromem przebiega łatwo już w temperaturze pokojowej. Można więc wnioskować, że grupa hydroksylowa związana z pierścieniem benzenowym (ułatwia / utrudnia) podstawienie atomów (bromu / wodoru) atomami (bromu / wodoru).Zad.16.9 ID:2203 2015 S / Informacja do zadań 41.–42.
Poniżej przedstawiono dwa schematy ciągów przemian A i B, ilustrujących dwa sposoby otrzymywania amin. Związki, których wzory oznaczono numerami I i III, są węglowodorami.

zadania

Zadanie 41. (2 pkt)
Reakcja nitrowania oznaczona na schemacie numerem 1. jest reakcją substytucji.
Stosując wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych, napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji 1. oraz określ jej mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy).

Równanie reakcji 1.: ...........................................................................................................................

Mechanizm reakcji: .............................................

Zadanie 42. (2 pkt)
Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji oznaczonych na schemacie numerami 4. i 5. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Równanie reakcji 4.:..............................................................................................................................

Równanie reakcji 5.:..............................................................................................................................Zad.16.10 ID:2019

[2009]  Wolny krzem można otrzymać w laboratorium, redukując SiO2 za pomocą metalicznego magnezu. Proces ten ilustruje równanie reakcji:
SiO2 + 2Mg —temp.→ Si + 2MgO


Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca obliczone liczby moli oraz masy substratów i produktów tej reakcji. W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych: MSi = 28 g · mol–1, MMg = 24 g · mol–1, MO = 16 g · mol–1.

  SiO2 Mg Si MgO
Liczba moli, mol   1    
Masa, g 30      

 

 Zad.16.11 ID:1563

P2013 / Zadanie 5. (1p)

Poniżej przedstawiono informacje o efektach energetycznych reakcji przeprowadzonych w dwóch odrębnych układach I i II.

I  2H2O(c) + O2(g) → 2H2O2(c)         ΔH1o = 196 kJ

II 3H2 (g) + N2 (g) ⇆ 2NH3 (g)          ΔH2o = 92 kJ

Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe określenie w każdym nawiasie.

Reakcja zachodząca w układzie I (wymaga / nie wymaga) dostarczenia energii, ponieważ jest procesem (egzoenergetycznym / endoenergetycznym).

Ogrzanie w warunkach izobarycznych układu II, który osiągnął stan równowagi, spowoduje (wzrost / spadek) wydajności otrzymywania amoniaku.Zad.16.12 ID:1095

2017 N / Zadanie 15. (0–2)
Na próbkę stopu miedzi z cynkiem o masie 4,00 g podziałano 200 cm3 kwasu solnego o stężeniu 0,800 mol · dm–3. Przebiegła wtedy reakcja opisana równaniem:
Me + 2H3O+ → Me 2+ + H2 + 2H2O
Roztwór otrzymany po reakcji rozcieńczono wodą do objętości 250 cm3. Stężenie jonów wodorowych w tym roztworze było równe 0,400 mol · dm–3.
Oblicz, ile gramów miedzi znajdowało się w opisanej próbce stopu. Wynik końcowy zaokrąglij do drugiego miejsca po przecinku.Zad.16.13 ID:2893

2016 N / Informacja do zadań 10.
Jednym z tlenowych kwasów siarki jest kwas trioksotiosiarkowy (nazwa zwyczajowa: kwas tiosiarkowy) o wzorze H2S2O3. Anion S2O32− (tiosiarczanowy) ma strukturę analogiczną do struktury jonu siarczanowego(VI), z tą różnicą, że zamiast jednego atomu tlenu zawiera atom siarki. Centralnemu atomowi siarki w jonie S2O32− odpowiada stopień utlenienia (VI), a skrajnemu – stopień utlenienia (–II). Kwas tiosiarkowy jest substancją nietrwałą, trwałe są natomiast sole tego kwasu – tiosiarczany. Spośród tych soli największe znaczenie ma tiosiarczan sodu – zwykle występujący jako pentahydrat o wzorze Na2S2O3·5H2O. Znajduje on zastosowanie w przemyśle włókienniczym jako substancja służąca do usuwania resztek chloru używanego do bielenia tkanin. Podczas zachodzącej reakcji chlor utlenia jony S2O32− do jonów siarczanowych(VI). W przemianie tej udział bierze również woda.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

Zadanie 10.1. (0–1)
Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji redukcji i równanie reakcji utleniania zachodzących podczas procesu usuwania resztek chloru użytego do bielenia tkanin za pomocą jonów tiosiarczanowych. Uwzględnij, że w przemianie bierze udziałwoda.

Równanie reakcji redukcji: ..............................................................
Równanie reakcji utleniania: .............................................................

Zadanie 10.2. (0–1)
Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie opisanej reakcji usuwania chloru.

...............................................................................................................................Zad.16.14 ID:1470

Próbna 2014 / Zadanie 22 (0-2). Pewien konserwant należy do estrów kwasu 4-hydroksybenzoesowego o wzorze ogólnym

Masa molowa tego konserwantu jest równa 166 g·mol–1.

a) Napisz równanie reakcji estryfikacji prowadzącej do powstania tego estru.

...............................................................................................

b) Podaj liczbę atomów węgla o hybrydyzacji sp2 w cząsteczce tego estru.

.........................Zad.16.15 ID:1985

2013 / Zadanie 30. (1 pkt)

Wzór półstrukturalny (grupowy) ketotriozy można zapisać:

chemia matura zadania

Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) izomeru tego związku, który wykazuje
zdolność do występowania w postaci izomerów optycznych.Zad.16.16 ID:844

P2013 / Zadanie 13. (0–1)

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.

 /

Zarówno w probówce I, jak i w probówce II zaobserwowano zanik osadu i powstanie roztworu.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.


Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można stwierdzić, że wodorotlenek glinu

A. nie reaguje ani z kwasem, ani z zasadą, bo jest rozpuszczalny w wodzie.

B. reaguje tylko z kwasem i dlatego ma właściwości zasadowe.

C. reaguje tylko z zasadą i dlatego ma właściwości kwasowe.

D. reaguje zarówno z kwasem, jak i z zasadą i dlatego ma właściwości amfoteryczne.Zad.16.17 ID:2183 2015 S / Zadanie 19. (1 pkt)
Narysuj wzór elektronowy kwasu jodowego(I) HIO. Zaznacz kreskami wiązania chemiczne i wolne pary elektronowe.


Zad.16.18 ID:1651

2010R/ Zad. 5. i 6. W dwóch jednakowych zbiornikach o objętości 2,0 dm3 każdy umieszczono oddzielnie takie same liczby moli substancji gazowych X i Y. Masa molowa substancji X jest dwa razy większa od masy molowej substancji Y. Temperatura w obu zbiornikach jest równa 481,3 K, a ciśnienie w zbiorniku z substancją X jest równe 2000,0 hPa.

a) Podaj wartość ciśnienia panującego w zbiorniku z substancją Y.
.....................................................................................

b) Oblicz, jaką wartość osiągnie ciśnienie w zbiorniku z substancją X, jeśli temperatura wzrośnie w nim o 100,0 K.
Stała gazowa R = 83,1dm3⋅hPa⋅mol−1⋅K−1 .
Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

c) Wskaż gaz (X lub Y), który ma większą gęstość w warunkach normalnych.Zad.16.19 ID:2222 2015 N / Informacja do zadań 29.–30.
Poniżej przedstawiono wzory dwóch związków organicznych.
src=/zadania/zfoto/2222_zadania.gif
Zadanie 29. (0–1)
Zaznacz odpowiedź, w której podano poprawne nazwy systematyczne związków I i II.
  I. II.
A. kwas 2,3-dimetyloheksanowy 3-metylobutanal
B. kwas 2,3-dimetylobutanowy 3-metylobutanon
C. 2,3-dimetylobutanal 3-metylobutanon
D.  kwas 2,3-dimetylobutanowy  3-metylobutanal
 
Zadanie 30. (0–1)
Z podanych niżej informacji wybierz i zaznacz te, które są prawdziwe dla związku II.

1. W wyniku redukcji tego związku wodorem powstaje 3-metylobutan-2-ol.
2. Po dodaniu tego związku do świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) i ogrzaniu obserwuje się zmianę zabarwienia zawartości probówki z niebieskiej na ceglastą.
3. Związek ten powstaje w wyniku utleniania alkoholu II-rzędowego.
4. Związek ten reaguje bezpośrednio z sodem, w wyniku czego tworzy sól.


Zad.16.20 ID:2540

2012.V. / Informacja do zadań 18.–20.
Bufory pH to roztwory zawierające sprzężoną parę kwas–zasada Brönsteda w podobnych stężeniach. Roztwory te mają zdolność do utrzymywania stałej wartości pH po dodaniu do nich niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad. Działanie buforu pH polega na tym, że po dodaniu mocnego kwasu zasada Brönsteda reaguje z jonami H3O+, a po dodaniu mocnej zasady kwas Brönsteda reaguje z jonami OH. Przykładem roztworu buforowego jest bufor amonowy, który otrzymuje się przez rozpuszczenie w wodzie amoniaku NH3 i chlorku amonu NH4Cl. Sprzężoną parę kwas–zasada stanowią obecne w nim kationy amonowe i cząsteczki amoniaku.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1, Warszawa 2005


Zadanie 18. (2 pkt)
Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które zachodzą w buforze amonowym po dodaniu mocnego kwasu (reakcja I) i mocnej zasady (reakcja II).
I ..................................................................................................................................................
II ..................................................................................................................................................

Zadanie 19. (1 pkt)
W buforze amonowym reakcja cząsteczek amoniaku z cząsteczkami wody zachodzi w stopniu, który można pominąć. Przyczyną cofnięcia tej reakcji jest obecność kationów
amonowych wprowadzonych do roztworu przez rozpuszczenie chlorku amonu, który jest całkowicie zdysocjowany.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz do tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.
1. W próbce buforu amonowego liczba moli jonów NH4+ jest równa liczbie moli chlorku amonu wprowadzonego do roztworu. P/F
2. W próbce buforu amonowego liczba moli jonów OH jest równa liczbie moli amoniaku wprowadzonego do roztworu. P/F
3. W próbce buforu amonowego liczba moli cząsteczek NH3 jest równa liczbie moli amoniaku wprowadzonego do roztworu.P/F

Zadanie 20. (1 pkt)
O pH roztworu buforowego decyduje rodzaj zawartej w nim sprzężonej pary kwas–zasada oraz stosunek stężenia kwasu i sprzężonej z nim zasady.
Oceń, jak wpłynie na pH buforu amonowego rozcieńczenie go wodą destylowaną. Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując określenie wzrośnie, zmaleje lub nie zmieni się.

Po rozcieńczeniu buforu amonowego jego pH ............................................................................Zad.16.21 ID:2167

2015 S / Zadanie 7. (2 pkt)
Reakcja zaszła zgodnie z równaniem: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
Oblicz, ile cm3 kwasu solnego o stężeniu 2mol·dm–3 potrzeba do całkowitego roztworzenia 2 gramów magnezu. Wynik zaokrąglij do jedności.Zad.16.22 ID:2915

2016 / Zadanie 41. (0–1)
Jednym z naturalnie występujących tripeptydów jest związek o poniższym wzorze.
tripeptyd
Napisz wzór sekwencji przedstawionego tripeptydu, posługując się trzyliterowymi kodami aminokwasów. Pamiętaj, że w tej notacji z lewej strony umieszcza się kod aminokwasu, którego reszta zawiera wolną grupę aminową połączoną z atomem węgla α.
................................................Zad.16.23 ID:1731

Próbna 2014 / Informacja do zadań 16.−17. Ciekły amoniak należy do rozpuszczalników protonowych zdolnych do przyłączania protonu. Do rozpuszczalników protonowych można stosować definicję kwasu i zasady Brønsteda. Pod względem chemicznym ciekły amoniak wykazuje wiele analogii do wody. Ulega więc autodysocjacji, którą opisuje równanie:
2NH3 ⇄ NH4+  + NH2
Podczas autodysocjacji ciekłego amoniaku powstaje kwas słabszy od kwasu octowego i mocna zasada. Iloczyn stężeń jonów powstających w wyniku autodysocjacji ciekłego amoniaku jest w temperaturze 223K wielkością stałą i wynosi 10–30.   Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

Zadanie 16. (0−2)

a) Napisz, jaką funkcję (kwasu czy zasady Brønsteda) pełni w ciekłym amoniaku jon NH4+ , a jaką – jon NH2.

Jon NH4+ 4 pełni funkcję ............................ .

Jon NH2 pełni funkcję ................................ .

b)  W ciekłym amoniaku rozpuszczono pewną substancję. Podaj, jakie jest stężenie molowe jonów NH2 w powstałym roztworze w temperaturze 223 K, jeżeli stężenie jonów NH4+ w tym roztworze wynosi 10–19 mol · dm–3.


Zadanie 17. (0−1)  Napisz, zgodnie z teorią Brønsteda, równanie dysocjacji kwasu octowego w ciekłym amoniaku.

...............................................................................................................................Zad.16.24 ID:1745

[2008]  [R]

Skały wapienne, których głównym składnikiem jest CaCO3, ulegają erozji pod działaniem wody zawierającej rozpuszczony tlenek węgla(IV). W wyniku tego procesu woda staje się twarda.


Napisz w formie jonowej równanie reakcji głównego składnika skał wapiennych z wodą zawierającą tlenek węgla(IV).Zad.16.25 ID:2217 2015 N / Zadanie 24. (0–1)
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

1. Destylacja frakcjonowana ropy naftowej polega na rozdzieleniu tego surowca na grupy składników różniące się temperaturą wrzenia.     P F
2. Produktami przerobu ropy naftowej są smoła węglowa, woda pogazowa, gaz koksowniczy i koks. P F
3. Gaz ziemny jest mieszaniną węglowodorów w stanie gazowym, a jego głównym składnikiem jest metan. P F
 


Zad.16.26 ID:1548

2013 / Informacja do zadania 22. i 23.

Podstawnik już wprowadzony do pierścienia aromatycznego wywiera wpływ na miejsce wprowadzenia do pierścienia kolejnego podstawnika. Grupy alkilowe, –Cl, –Br, –NH2, –OH kierują kolejny wprowadzany podstawnik w pozycje orto- i para- w stosunku do własnego położenia. Obecność w pierścieniu aromatycznym grupy –NO2, –COOH czy –CHO powoduje, że kolejny podstawnik jest wprowadzany głównie w pozycję meta-.

Poniższy schemat ilustruje ciąg przemian chemicznych, w wyniku których powstają związki organiczne A, B i C.

chemia matura zadania 

Zadanie 22. (1 pkt)

Oceń prawdziwość poniższych zdań i uzupełnij tabelę. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

Zdanie P/F
1. W przemianie oznaczonej numerem 1 stopień utlenienia atomu węgla wchodzącego w skład podstawnika rośnie.  
2. W przemianie oznaczonej numerem 2 głównym produktem jest kwas
p-chlorobenzenokarboksylowy (p-chlorobenzoesowy).
 
3. Uczestniczący w przemianie oznaczonej numerem 3 jon NO2+ powstaje w reakcji kwasu azotowego(V) z kwasem siarkowym(VI).  

 

Zadanie 23. (2 pkt)

a) Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych B i C, które są głównymi produktami przemiany oznaczonej na schemacie numerem 3.

Wzór związku B: .............................

Wzór związku C: ...........................

b) Stosując wzory pólstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych, napisz równanie reakcji, oznaczonej na schemacie numerem 2, prowadzącej do otrzymania głównego produktu organicznego.

..............................................

 Zad.16.27 ID:2010

[2012] Reakcja miedzi z rozcieńczonym kwasem azotowym(V) przebiega zgodnie z równaniem:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

W nadmiarze rozcieńczonego kwasu azotowego(V) uległo roztworzeniu 16 g miedzi.

Oblicz masę Cu(NO3)2 otrzymanego w wyniku opisanej reakcji. Wynik podaj z dokładnością do liczb całkowitych. Użyj następujących wartości mas molowych:

MH = 1 g·mol–1, MN = 14 g·mol–1, MO = 16 g·mol–1, MCu = 64 g·mol–1.Zad.16.28 ID:2508

2012.V. /Informacja do zadań 10. i 11.
W poniższej tabeli podano wzory wszystkich kationów i anionów, których obecność stwierdzono w badanym roztworze wodnym, oraz wartości stężenia tych jonów – z wyjątkiem anionów siarczanowych(VI).

Kationy Stężenie,
mol·dm–3
Aniony Stężenie,
mol·dm–3
Mg2+  1,6 Br 1,2
K+  1,2 Cl 3,2
Na+  1,0 SO42–   x

Zadanie 10. (1 pkt)
Wiedząc, że każdy roztwór jest elektrycznie obojętny, ustal wartość stężenia molowego x anionów siarczanowych(VI) w badanym roztworze. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

.......................................................

Zadanie 11. (1 pkt)
Próbkę badanego roztworu (o składzie podanym w tabeli) poddano działaniu chloru. W wyniku reakcji roztwór zabarwił się na kolor żółtopomarańczowy. Substancją, która
spowodowała to zabarwienie, była czerwonobrunatna lotna ciecz o charakterystycznym ostrym zapachu. Substancja ta reaguje z większością metali oraz niektórymi niemetalami, a także z nienasyconymi związkami organicznymi.
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji odpowiedniego składnika badanego roztworu z chlorem, w wyniku której powstała opisana substancja.
...............................................................................................................................Zad.16.29 ID:2221 2015 N / Zadanie 28. (0–2)
W cząsteczce pewnego optycznie czynnego nasyconego łańcuchowego alkoholu monohydroksylowego o nierozgałęzionym łańcuchu jest pięć atomów węgla. W wyniku utlenienia tego alkoholu powstaje keton.

Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy), podaj nazwę systematyczną oraz określ rzędowość opisanego alkoholu.

Wzór: .........................................................................................

Nazwa: ......................................................................................

Rzędowość: .............................................................................


Zad.16.30 ID:2617

2012.VI. / Zadanie 28. (2 pkt)
Podczas badania próbki ścieku fabrycznego stwierdzono, że benzenol (jedyny fenol w tym ścieku) zawarty w 150 cm3 tej próbki reaguje z 0,007665 g bromu. Graniczna wartość stężenia fenoli w wodzie podziemnej klasy IV wynosi 0,05 mg/dm3.
Oblicz, ile razy stężenie benzenolu w próbce ścieku fabrycznego jest większe od wartości granicznej stężenia fenoli dla wody podziemnej klasy IV. W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych: MBr=80g/mol,  MC=12g/mol, MO=16g/mol, MH=1g/mol.

Obliczenia: ..........................................................

Odpowiedź: ........................................................Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.