Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 16

Zad.16.1 ID:2540

2012.V. / Informacja do zadań 18.–20.
Bufory pH to roztwory zawierające sprzężoną parę kwas–zasada Brönsteda w podobnych stężeniach. Roztwory te mają zdolność do utrzymywania stałej wartości pH po dodaniu do nich niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad. Działanie buforu pH polega na tym, że po dodaniu mocnego kwasu zasada Brönsteda reaguje z jonami H3O+, a po dodaniu mocnej zasady kwas Brönsteda reaguje z jonami OH. Przykładem roztworu buforowego jest bufor amonowy, który otrzymuje się przez rozpuszczenie w wodzie amoniaku NH3 i chlorku amonu NH4Cl. Sprzężoną parę kwas–zasada stanowią obecne w nim kationy amonowe i cząsteczki amoniaku.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1, Warszawa 2005


Zadanie 18. (2 pkt)
Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które zachodzą w buforze amonowym po dodaniu mocnego kwasu (reakcja I) i mocnej zasady (reakcja II).
I ..................................................................................................................................................
II ..................................................................................................................................................

Zadanie 19. (1 pkt)
W buforze amonowym reakcja cząsteczek amoniaku z cząsteczkami wody zachodzi w stopniu, który można pominąć. Przyczyną cofnięcia tej reakcji jest obecność kationów
amonowych wprowadzonych do roztworu przez rozpuszczenie chlorku amonu, który jest całkowicie zdysocjowany.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz do tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.
1. W próbce buforu amonowego liczba moli jonów NH4+ jest równa liczbie moli chlorku amonu wprowadzonego do roztworu. P/F
2. W próbce buforu amonowego liczba moli jonów OH jest równa liczbie moli amoniaku wprowadzonego do roztworu. P/F
3. W próbce buforu amonowego liczba moli cząsteczek NH3 jest równa liczbie moli amoniaku wprowadzonego do roztworu.P/F

Zadanie 20. (1 pkt)
O pH roztworu buforowego decyduje rodzaj zawartej w nim sprzężonej pary kwas–zasada oraz stosunek stężenia kwasu i sprzężonej z nim zasady.
Oceń, jak wpłynie na pH buforu amonowego rozcieńczenie go wodą destylowaną. Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując określenie wzrośnie, zmaleje lub nie zmieni się.

Po rozcieńczeniu buforu amonowego jego pH ............................................................................Zad.16.2 ID:2167

2015 S / Zadanie 7. (2 pkt)
Reakcja zaszła zgodnie z równaniem: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
Oblicz, ile cm3 kwasu solnego o stężeniu 2mol·dm–3 potrzeba do całkowitego roztworzenia 2 gramów magnezu. Wynik zaokrąglij do jedności.Zad.16.3 ID:2915

2016 / Zadanie 41. (0–1)
Jednym z naturalnie występujących tripeptydów jest związek o poniższym wzorze.
tripeptyd
Napisz wzór sekwencji przedstawionego tripeptydu, posługując się trzyliterowymi kodami aminokwasów. Pamiętaj, że w tej notacji z lewej strony umieszcza się kod aminokwasu, którego reszta zawiera wolną grupę aminową połączoną z atomem węgla α.
................................................Zad.16.4 ID:1731

Próbna 2014 / Informacja do zadań 16.−17. Ciekły amoniak należy do rozpuszczalników protonowych zdolnych do przyłączania protonu. Do rozpuszczalników protonowych można stosować definicję kwasu i zasady Brønsteda. Pod względem chemicznym ciekły amoniak wykazuje wiele analogii do wody. Ulega więc autodysocjacji, którą opisuje równanie:
2NH3 ⇄ NH4+  + NH2
Podczas autodysocjacji ciekłego amoniaku powstaje kwas słabszy od kwasu octowego i mocna zasada. Iloczyn stężeń jonów powstających w wyniku autodysocjacji ciekłego amoniaku jest w temperaturze 223K wielkością stałą i wynosi 10–30.   Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

Zadanie 16. (0−2)

a) Napisz, jaką funkcję (kwasu czy zasady Brønsteda) pełni w ciekłym amoniaku jon NH4+ , a jaką – jon NH2.

Jon NH4+ 4 pełni funkcję ............................ .

Jon NH2 pełni funkcję ................................ .

b)  W ciekłym amoniaku rozpuszczono pewną substancję. Podaj, jakie jest stężenie molowe jonów NH2 w powstałym roztworze w temperaturze 223 K, jeżeli stężenie jonów NH4+ w tym roztworze wynosi 10–19 mol · dm–3.


Zadanie 17. (0−1)  Napisz, zgodnie z teorią Brønsteda, równanie dysocjacji kwasu octowego w ciekłym amoniaku.

...............................................................................................................................Zad.16.5 ID:1745

[2008]  [R]

Skały wapienne, których głównym składnikiem jest CaCO3, ulegają erozji pod działaniem wody zawierającej rozpuszczony tlenek węgla(IV). W wyniku tego procesu woda staje się twarda.


Napisz w formie jonowej równanie reakcji głównego składnika skał wapiennych z wodą zawierającą tlenek węgla(IV).Zad.16.6 ID:2217 2015 N / Zadanie 24. (0–1)
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

1. Destylacja frakcjonowana ropy naftowej polega na rozdzieleniu tego surowca na grupy składników różniące się temperaturą wrzenia.     P F
2. Produktami przerobu ropy naftowej są smoła węglowa, woda pogazowa, gaz koksowniczy i koks. P F
3. Gaz ziemny jest mieszaniną węglowodorów w stanie gazowym, a jego głównym składnikiem jest metan. P F
 


Zad.16.7 ID:1548

2013 / Informacja do zadania 22. i 23.

Podstawnik już wprowadzony do pierścienia aromatycznego wywiera wpływ na miejsce wprowadzenia do pierścienia kolejnego podstawnika. Grupy alkilowe, –Cl, –Br, –NH2, –OH kierują kolejny wprowadzany podstawnik w pozycje orto- i para- w stosunku do własnego położenia. Obecność w pierścieniu aromatycznym grupy –NO2, –COOH czy –CHO powoduje, że kolejny podstawnik jest wprowadzany głównie w pozycję meta-.

Poniższy schemat ilustruje ciąg przemian chemicznych, w wyniku których powstają związki organiczne A, B i C.

chemia matura zadania 

Zadanie 22. (1 pkt)

Oceń prawdziwość poniższych zdań i uzupełnij tabelę. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

Zdanie P/F
1. W przemianie oznaczonej numerem 1 stopień utlenienia atomu węgla wchodzącego w skład podstawnika rośnie.  
2. W przemianie oznaczonej numerem 2 głównym produktem jest kwas
p-chlorobenzenokarboksylowy (p-chlorobenzoesowy).
 
3. Uczestniczący w przemianie oznaczonej numerem 3 jon NO2+ powstaje w reakcji kwasu azotowego(V) z kwasem siarkowym(VI).  

 

Zadanie 23. (2 pkt)

a) Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych B i C, które są głównymi produktami przemiany oznaczonej na schemacie numerem 3.

Wzór związku B: .............................

Wzór związku C: ...........................

b) Stosując wzory pólstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych, napisz równanie reakcji, oznaczonej na schemacie numerem 2, prowadzącej do otrzymania głównego produktu organicznego.

..............................................

 Zad.16.8 ID:2010

[2012] Reakcja miedzi z rozcieńczonym kwasem azotowym(V) przebiega zgodnie z równaniem:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

W nadmiarze rozcieńczonego kwasu azotowego(V) uległo roztworzeniu 16 g miedzi.

Oblicz masę Cu(NO3)2 otrzymanego w wyniku opisanej reakcji. Wynik podaj z dokładnością do liczb całkowitych. Użyj następujących wartości mas molowych:

MH = 1 g·mol–1, MN = 14 g·mol–1, MO = 16 g·mol–1, MCu = 64 g·mol–1.Zad.16.9 ID:2508

2012.V. /Informacja do zadań 10. i 11.
W poniższej tabeli podano wzory wszystkich kationów i anionów, których obecność stwierdzono w badanym roztworze wodnym, oraz wartości stężenia tych jonów – z wyjątkiem anionów siarczanowych(VI).

Kationy Stężenie,
mol·dm–3
Aniony Stężenie,
mol·dm–3
Mg2+  1,6 Br 1,2
K+  1,2 Cl 3,2
Na+  1,0 SO42–   x

Zadanie 10. (1 pkt)
Wiedząc, że każdy roztwór jest elektrycznie obojętny, ustal wartość stężenia molowego x anionów siarczanowych(VI) w badanym roztworze. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

.......................................................

Zadanie 11. (1 pkt)
Próbkę badanego roztworu (o składzie podanym w tabeli) poddano działaniu chloru. W wyniku reakcji roztwór zabarwił się na kolor żółtopomarańczowy. Substancją, która
spowodowała to zabarwienie, była czerwonobrunatna lotna ciecz o charakterystycznym ostrym zapachu. Substancja ta reaguje z większością metali oraz niektórymi niemetalami, a także z nienasyconymi związkami organicznymi.
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji odpowiedniego składnika badanego roztworu z chlorem, w wyniku której powstała opisana substancja.
...............................................................................................................................Zad.16.10 ID:2221 2015 N / Zadanie 28. (0–2)
W cząsteczce pewnego optycznie czynnego nasyconego łańcuchowego alkoholu monohydroksylowego o nierozgałęzionym łańcuchu jest pięć atomów węgla. W wyniku utlenienia tego alkoholu powstaje keton.

Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy), podaj nazwę systematyczną oraz określ rzędowość opisanego alkoholu.

Wzór: .........................................................................................

Nazwa: ......................................................................................

Rzędowość: .............................................................................


Zad.16.11 ID:2617

2012.VI. / Zadanie 28. (2 pkt)
Podczas badania próbki ścieku fabrycznego stwierdzono, że benzenol (jedyny fenol w tym ścieku) zawarty w 150 cm3 tej próbki reaguje z 0,007665 g bromu. Graniczna wartość stężenia fenoli w wodzie podziemnej klasy IV wynosi 0,05 mg/dm3.
Oblicz, ile razy stężenie benzenolu w próbce ścieku fabrycznego jest większe od wartości granicznej stężenia fenoli dla wody podziemnej klasy IV. W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych: MBr=80g/mol,  MC=12g/mol, MO=16g/mol, MH=1g/mol.

Obliczenia: ..........................................................

Odpowiedź: ........................................................Zad.16.12 ID:1559

P2013 / Zadanie 2.(2p)

Do 41,00 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o gęstości 1,22 g/cm3, ale o nieznanym stężeniu, dodano nadmiar roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) (reakcja I).

Po odsączeniu osad wyprażono do stałej masy, otrzymując 10,00 g tlenku miedzi(II) (reakcja II).

Opisane przemiany ilustrują poniższe równania.

I.  CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
II. Cu(OH)2temp.→ CuO + H2O

Oblicz w procentach masowych stężenie roztworu wodorotlenku sodu użytego do przeprowadzenia reakcji I.Zad.16.13 ID:1921

[2011]  [R]

Zmierzono pH wodnych roztworów czterech soli o stężeniu 0,01 mol · dm−3 i wyniki zestawiono w poniższej tabeli.

Wzór soli  RCOONH4 R1COONH4 R1COONa R2COONa
pH 6,0 6,5 7,9 8,1

Na podstawie: A. Hulanicki, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, Warszawa 1992

a) Uszereguj kwasy RCOOH, R2COOH, R2COOH od najsłabszego do najmocniejszego.

........................................................................................................................................

b) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji hydrolizy soli o wzorze R2COONa.

..............................................................................................................................Zad.16.14 ID:1526

[2010] Poniżej podano dwa ciągi przemian chemicznych, w wyniku których otrzymano związki organiczne B i D.

CH3–CH2–CH3 + Cl2  --światło--> CH3–CHCl–CH3  --KOH/H2O--> A --[O]--> B

CH3–CH2–CH3 + Cl2  --światło--> CH3–CH2–CH2Cl  --KOH/H2O--> C --[O]--> D


a) Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) związku oznaczonego literą B oraz podaj nazwę systematyczną związku oznaczonego literą D.
 

Wzór związku B: .................................................................................
Nazwa związku D: ..............................................................................


b) Stosując podział charakterystyczny dla chemii organicznej, określ typ reakcji, w wyniku których powstały związki oznaczone literami A i C.

........................................................................................................................Zad.16.15 ID:1821

[2010] Aniony dichromianowe(VI) reagują z kationami żelaza(II) w środowisku kwasowym według następującego schematu:

Cr2O72− + Fe2+ + H+ → Cr3+ + Fe3+ + H2O

a) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów redukcji i utleniania dokonujących się w czasie tej reakcji.

Równanie procesu redukcji: ............................................................

Równanie procesu utleniania: .........................................................

b) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

...Cr2O7 2− + ...Fe2+ + ...H+ → ...Cr3+ + ...Fe3+ + ...H2O

c) Podaj stosunek molowy utleniacza do reduktora.

Stosunek molowy utleniacza do reduktora: ................... : .......................Zad.16.16 ID:38

2018 N / Zadanie 1.
Pierwiastki X i Z leżą w czwartym okresie układu okresowego. Pierwiastek X jest metalem, natomiast pierwiastek Z – niemetalem. W stanie podstawowym atomów obu tych pierwiastków tylko jeden elektron jest niesparowany. Znajduje się on na ostatniej powłoce. Niesparowany elektron atomu pierwiastka X znajduje się na innej podpowłoce niż niesparowany elektron atomu pierwiastka Z. Ponadto wiadomo, że pierwiastek X tworzy tlenki o wzorach X2O i XO oraz że ten metal jest jednym z najlepszych przewodników ciepła i elektryczności. Pierwiastek Z występuje w postaci dwuatomowych cząsteczek.

Zadanie 1.1. (0–1)
Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbole pierwiastków X i Z, dane dotyczące ich położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należy każdy z pierwiastków.

  Symbol pierwiastka Numer grupy Symbol bloku
pierwiastek X      
pierwiastek Z      


Zadanie 1.2. (0–1)
Przedstaw konfigurację elektronową jonu X2+ (stan podstawowy). Zastosuj skrócony zapis konfiguracji elektronowej z symbolem gazu szlachetnego.

...............................................................................................

Zadanie 1.3. (0–1)
Dla cząsteczki Z2 określ liczbę: wiązań σ, wiązań π oraz wolnych par elektronowych.

Liczba
wiązań σ wiązań π wolnych par elektronowych
     


Zad.16.17 ID:1915

[2010]  [R]

Przygotowano wodne roztwory kwasów HX i HY oraz ich soli NaX i NaY, wszystkie o stężeniach 1 mol/dm3. Stałe dysocjacji kwasowej HX i HY w temperaturze 25 oC są odpowiednio równe: Ka(HX) = 4,0·10–5, Ka(HY) = 2,3·10–2.
 

a) Posługując się zapisem w formie cząsteczkowej, dopisz do podanych substratów produkty reakcji lub napisz, że przemiana nie zachodzi.


NaX + HY → ....................................................................................................
NaY + HX → ....................................................................................................


b) Wskaż kwas (HX lub HY), którego roztwór o stężeniu 1 mol/dm3 ma wyższe pH.Zad.16.18 ID:468

2018 S / Zadanie 12.
W trzech nieopisanych probówkach znajdują się wodne roztwory następujących soli: BaCl2, NH4Cl oraz NaCl. W każdej probówce znajduje się roztwór tylko jednej soli.

Zadanie 12.1. (1 pkt)
Z poniższej listy wybierz dwa odczynniki, których zastosowanie pozwoli jednoznacznie określić zawartość każdej probówki.
NaOH (aq)   NaNO3 (aq)   AgNO3 (aq)   HCl (aq)   Na2SO4 (aq)
Wypełnij poniższą tabelę – wpisz wzory wybranych odczynników oraz opisz zmiany  możliwe do zaobserwowania (lub zaznacz brak zmian), zachodzące po dodaniu wybranych odczynników do probówek z wodnymi roztworami soli.

  Opis zmian
Wzór odczynnika probówka z BaCl2 (aq) probówka z NH4Cl (aq) probówka z NaCl (aq)
1.      
2.      


Zadanie 12.2. (1 pkt)
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która pozwoliła na jednoznaczne
określenie zawartości probówki zawierającej wodny roztwór NH4Cl.Zad.16.19 ID:1761

[2009]  [R]

Przedstaw projekt doświadczenia, które wykaże amfoteryczny charakter wodorotlenku chromu(III).
 

W tym celu:
a) uzupełnij poniższy opis doświadczenia, wpisując wzory lub nazwy potrzebnych
odczynników, wybranych spośród następujących: kwas solny, chlorek sodu(aq),
wodorotlenek sodu(aq)

Probówka I: ............................ + Cr(OH)3(osad)

Probówka II: ........................... + Cr(OH)3(osad)

b) wymień obserwacje, które umożliwią wykazanie amfoterycznego charakteru wodorotlenku chromu(III)

c) zapisz w formie jonowej skróconej równania zachodzących reakcji, wiedząc, że produktem jednej z reakcji jest jon heksahydroksochromianowy(III).

 Zad.16.20 ID:1023

2017 N / Zadanie 4. (0–1)
Zależność między mocą kwasu Brønsteda a mocą zasady sprzężonej z tym kwasem opisuje równanie:
Ka · Kb = Kw
gdzie: Ka – stała dysocjacji kwasu, Kb – stała dysocjacji sprzężonej zasady, a Kw – iloczyn jonowy wody.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
Dane są kwasy karboksylowe o wzorach:
I CH3COOH        II CH3CH2COOH        III C6H5COOH
Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz w wyznaczone miejsca odpowiednie wzory i podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w nawiasie.
Spośród związków oznaczonych numerami I, II i III najmocniejszym kwasem jest .........................
Spośród zasad sprzężonych z kwasami I, II i III najsłabszą zasadą jest ........................... .
W sprzężonej parze kwas–zasada im słabszy jest kwas, tym (mocniejsza / słabsza) jest sprzężona z nim zasada.Zad.16.21 ID:1660

2014 / Zadanie 30. (1 pkt)

Benzen wrze pod ciśnieniem 1000 hPa (1 bar) w temperaturze 352,2 K. Standardowa molowa entalpia parowania benzenu w temperaturze przemiany wynosi 30,8 kJ·mol–1.

P.W. Atkins, Chemia fizyczna, Warszawa 2001.

Na podstawie powyższej informacji oceń, czy skraplanie benzenu w temperaturze 352,2 K jest przemianą egzo- czy endotermiczną.

.....................................................................................................................Zad.16.22 ID:1656

[2011] Reakcja A + 2B ⇄ C przebiega w temperaturze T według równania kinetycznego v = k·cA·cB2.

Początkowe stężenie substancji A było równe 2 mol · dm−3 , a substancji B było równe 3mol·dm−3. Szybkość początkowa tej reakcji była równa 5,4mol·dm−3·s−1.

Korzystając z powyższych informacji, oblicz szybkość reakcji w momencie, gdy przereaguje 60% substancji A. Wynik podaj z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.Zad.16.23 ID:1379

2013 / Zadanie 20. (3 pkt) Poniżej przedstawiony jest schemat przemian, które w laboratorium chemicznym prowadzą do otrzymania związku Z.

polietylen —depolimeryzacja→  X —HCl→ Y — Na→ Z
                                1                             2                 3

a) Podaj wzór półstrukturalny (grupowy) związku organicznego X.

...............................................................................................................

b) Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem 2 oraz równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem 3.

Równanie reakcji oznaczonej numerem 2: ..............................................................

Równanie reakcji oznaczonej numerem 3: ...............................................................Zad.16.24 ID:2216 2015 N / Zadanie 23.
Manganian(VII) potasu reaguje z kwasem szczawiowym (kwasem etanodiowym HOOC–COOH) w środowisku kwasowym według następującego schematu:
MnO4 + (COOH)2 + H+ → Mn2++ CO2 + H2O

Zadanie 23.1. (0–2)
Napisz w formie jonowej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równania procesów redukcji i utleniania zachodzących podczas tej przemiany.

Równanie procesu redukcji: ............................................................................................................

Równanie procesu utleniania: .........................................................................................................

Zadanie 23.2. (0–1)
Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.
...MnO4 + ...(COOH)2 + ...H+ → ...Mn2++ ...CO2 + ...H2O

Zadanie 23.3. (0–1)
Napisz wzory drobin (cząsteczek lub jonów), które w opisanej przemianie pełnią funkcję utleniacza i reduktora.

Utleniacz: ........................................... Reduktor: ...........................................


Zad.16.25 ID:1369

[2012] Przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) wybranych węglowodorów i chloropochodnych węglowodorów.

matura z chemii zadania

Wskaż parę związków, które są względem siebie izomerami szkieletowymi, oraz parę związków, które są względem siebie izomerami podstawienia.

Podaj numery oznaczające wzory tych związków.
 

Izomery szkieletowe: .........................................................
Izomery podstawienia: ......................................................Zad.16.26 ID:1138

2017 N / Zadanie 37. (0–2)
W czterech nieopisanych naczyniach znajdują się oddzielnie: tyrozyna (Tyr), glicyna (Gly), biuret (H2N−CO-NH−CO-NH2) i alanina (Ala). Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego wykonano dwie próby.
Podczas pierwszej próby na czterech szkiełkach zegarkowych umieszczono niewielkie ilości wymienionych substancji i na każdą naniesiono kilka kropli stężonego wodnego roztworu kwasu azotowego(V). Wynik próby pozwolił na identyfikację jednej substancji.
Podczas drugiej próby sporządzono wodne roztwory trzech pozostałych substancji i do każdego roztworu dodano świeżo wytrącony wodorotlenek miedzi(II). Wynik próby pozwolił na identyfikację drugiej substancji.
Uzupełnij poniższą tabelę. Podaj nazwę substancji, która została zidentyfikowana po przeprowadzeniu pierwszej próby, oraz nazwę substancji, która została zidentyfikowana po przeprowadzeniu drugiej próby. W każdym przypadku uzasadnij wybór substancji.

  Nazwa zidentyfikowanej substancji Uzasadnienie wyboru
Pierwsza próba    
Druga próba    

 Zad.16.27 ID:1341

[2009] Polichlorek winylu (PVC) otrzymuje się z etenu i chloru w procesie, który można przedstawić za pomocą poniższych schematów reakcji I i II oraz równania reakcji III.

I.  CH2 = CH2 + Cl2 A
II.  A (katalizator / temperatura) → CH2 = CHCl + B
III n CH2 = CHCl (katalizator / temperatura / ciśnienie) → [- CH2 – CHCl- ] n

a) Dokonaj analizy schematów i podaj wzór półstrukturalny (grupowy) substancji A
oraz wzór substancji B.

Wzór półstrukturalny (grupowy) substancji A: ................................
Wzór substancji B: ...........................

b) Określ typy reakcji I i II, posługując się podziałem charakterystycznym dla chemii
organicznej.
Typ reakcji I: ........................................
Typ reakcji II: .......................................Zad.16.28 ID:1371

P2013 / Zadanie 1. (2p.)

Dwa pierwiastki X i Z tworzą związek chemiczny. Pierwiastek X znajduje się w 2. okresie i 14. grupie. W stanie podstawowym atomy pierwiastka Z mają konfigurację elektronową 1s22s22p4. Stosunek masowy pierwiastka X do pierwiastka Z w opisanym związku jest równy 3 : 8.

a) Napisz wzór sumaryczny związku, który opisano w informacji, a następnie podaj typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) atomu pierwiastka X tworzącego opisany związek oraz określ budowę przestrzenną (liniowa, trójkątna, tetraedryczna) cząsteczki tego
związku.

Wzór sumaryczny: ..............................................................................................
Typ hybrydyzacji: .................................................................................................
Budowa przestrzenna:.......................................................................................

b) Podaj liczbę wiązań typu σ i liczbę wiązań typu π występujących w cząsteczce opisanego związku chemicznego.

Liczba wiązań typu σ: .......................... Liczba wiązań typu π:..................................Zad.16.29 ID:1524

[2009] Zapisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji kwasu 2-hydroksypropanowego (mlekowego) z wodnym roztworem wodorotlenku sodu.Zad.16.30 ID:1109

2017 N / Zadanie 27.2. (0–2)
Oznaczanie zawartości fenolu w ściekach przemysłowych możne przebiegać w kilku etapach opisanych poniżej.
Etap I: Otrzymywanie bromu.
Etap II: Bromowanie fenolu.
Etap III: Wydzielanie jodu.
Etap IV: Miareczkowanie jodu.
Gdy do zakwaszonego roztworu fenolu zawierającego nadmiar jonów bromkowych wprowadzi się bromian(V) potasu w nadmiarze w stosunku do fenolu, to wytworzony brom (w ilości równoważnej do bromianu(V) potasu) reaguje z fenolem zgodnie z równaniem (etap II)
oznaczanie zawartości fenolu
Następnie do powstałej mieszaniny dodaje się jodek potasu. Brom, który nie został zużyty w reakcji bromowania, powoduje wydzielenie równoważnej ilości jodu (etap III):
2I + Br2 →2Br + I2  
Podczas kolejnego etapu (etapu IV) jod miareczkuje się wodnym roztworem tiosiarczanu sodu (Na2S2O3), co można zilustrować równaniem:
2S2O32− + I2 → S4O62− + 2I
Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna – Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, Warszawa 2012.
Oblicz stężenie molowe fenolu w próbce ścieków o objętości 100,0 cm3, jeżeli wiadomo, że w etapie I oznaczania zawartości fenolu powstało 0,256 grama bromu oraz że podczas etapu IV oznaczania tego związku na zmiareczkowanie jodu zużyto 14,00 cm3 roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,100mol·dm–3.Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.