Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 2

Zad.2.1 ID:2094

2016 S / Zadanie 35. (2 pkt)
Glicyna (kwas aminoetanowy) zaliczana jest do aminokwasów obojętnych, które charakteryzują się punktami izoelektrycznymi w zakresie pH 5,0–6,5. Reaguje z kwasami i zasadami, a w odpowiednich warunkach ulega reakcji kondensacji. Po wprowadzeniu glicyny do świeżo uzyskanej zawiesiny wodorotlenku miedzi(II) tworzy się rozpuszczalny
w wodzie związek kompleksowy, a powstający roztwór przyjmuje ciemnoniebieskie zabarwienie.
Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2005.

W dwóch probówkach I i II umieszczono pewien odczynnik. Następnie do probówki I wprowadzono tripeptyd o sekwencji Gly-Gly-Gly, a do probówki II dodano produkt całkowitej hydrolizy tego tripeptydu. Objawy reakcji – zaobserwowane w obu probówkach – pozwoliły na potwierdzenie, że do probówki I dodano tripeptyd, a do probówki II – produkt jego całkowitej hydrolizy.
35.1. Uzupełnij schemat doświadczenia – wybierz i wpisz nazwę lub wzór użytego odczynnika:

  • woda bromowa
  • świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II)
  • stężony roztwór kwasu azotowego(V)
  • wodny roztwór wodorowęglanu sodu

hydroliza tripeptydu

35.2. Wpisz  barwy roztworów otrzymanych w probówkach I i II po zakończeniu doświadczenia.
Probówka I ................................... Probówka II ...............................

Zadanie 37. (1 pkt)
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeżeli jest fałszywa.
1. Glicyna jest niechiralnym aminokwasem białkowym.      P F
2. W jonie obojnaczym glicyny grupą kwasową jest grupa –COO , a grupą zasadową jest grupa –NH3+.    P F
3. Glicyna w roztworach o wysokim pH występuje głównie w postaci kationów.    P FZad.2.2 ID:1809

[2009] Tlenek żelaza(III) reaguje w obecności mocnych zasad z silnymi utleniaczami, np. z chlorem, według następującego schematu:

Fe2O3 + Cl2 + OH → FeO4 2− + Cl+ H2O


Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym wyżej schemacie reakcji. Zastosuj metodę bilansu elektronowego.Zad.2.3 ID:1348

[2010] W wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem węglowodory nasycone (alkany) ulegają tzw. krakingowi termicznemu. Podczas krakingu następuje rozerwanie wiązania węgiel – węgiel, wskutek czego z cząsteczki alkanu powstają dwie cząsteczki: jedna alkanu, a druga alkenu. Rozerwanie wiązania węgiel – węgiel może zachodzić w różnych miejscach łańcucha węglowego cząsteczki alkanu, stąd produktami krakingu są zwykle mieszaniny węglowodorów.


Napisz nazwy systematyczne wszystkich par węglowodorów, które mogą powstać w procesie krakingu termicznego n-butanu.
........................................ i .......................................
........................................ i .......................................Zad.2.4 ID:322

2018 N / Zadanie 31. (0–1)
Spośród związków oznaczonych numerami 1–5 wybierz te, które są względem siebie izomerami. Napisz numery, którymi oznaczono te związki.
zadania maturalne chemia 2018Zad.2.5 ID:1764

[2009]  [R]

Przeprowadzono dwuetapowe doświadczenie, które opisano poniżej.

Do roztworu chlorku żelaza(II) dodano roztwór wodorotlenku sodu (etap 1).

Następnie do otrzymanej mieszaniny wprowadzono roztwór nadtlenku wodoru (etap 2).


Zadanie 1.

Opisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia.

Etap 1: ..........................................................................................

Etap 2: ..........................................................................................
 

Zadanie 2.
Napisz równania reakcji, które zachodzą podczas tego doświadczenia.

Równanie reakcji zachodzącej podczas etapu 1 zapisz w formie jonowej skróconej, a równanie reakcji etapu 2 w formie cząsteczkowej.
 Zad.2.6 ID:240

2018 N / Zadanie 19. (0–2)
W temperaturze 20 °C rozpuszczalność uwodnionego wodorosiarczanu(VI) sodu o wzorze NaHSO4·H2O jest równa 67 gramów w 100 gramach wody.
Na podstawie: T. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004.
Oblicz, jaki procent masy roztworu nasyconego o temperaturze 20 °C stanowi masa soli bezwodnej NaHSO4.Zad.2.7 ID:2007

[2007] Przeprowadzono reakcję zobojętniania, która przebiegła zgodnie z równaniem:

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Uzupełnij poniższy zapis, podając, jaki jest stosunek molowy oraz masowy substratów w powyższej reakcji.

Stosunek molowy: n............. : n............... = ............

Stosunek masowy: m............. : m............. = ..........Zad.2.8 ID:2313

2016 N / Informacja do zadań 2.–3.
W poniższej tabeli zestawiono wybrane właściwości fizyczne potasu i wapnia.

Nazwa pierwiastka Temperatura topnienia, K Gęstość, g⋅cm−3
potas 336,43 0,86
wapń 1115,00 1,55

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
Zadanie 2. (0–1)
Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Podczas reakcji wapnia i potasu z wodą te metale pływają po powierzchni wody, ponieważ gęstość każdego z nich jest mniejsza od gęstości wody.  P F
2. Atomy wapnia i potasu, oddając elektrony walencyjne, przechodzą w dodatnio naładowane jony o konfiguracji elektronowej tego samego gazu szlachetnego. P F
3. Atomy wapnia są mniejsze od atomów potasu; dwudodatnie jony wapnia są mniejsze od jednododatnich jonów potasu.  P F

Zadanie 3. (0–1)
Na podstawie informacji i układu okresowego pierwiastków uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie.
1. Węzły sieci krystalicznych wapnia, jak i potasu obsadzone są (dodatnio / ujemnie) naładowanymi jonami zwanymi rdzeniami atomowymi. Pomiędzy rdzeniami atomowymi obecne są słabo związane elektrony walencyjne, które mogą wędrować swobodnie przez kryształ metalu. Dlatego zarówno wapń, jak i potas odznaczają się (dużą / małą) przewodnością elektryczną.
2. Temperatura topnienia wapnia jest (niższa / wyższa) niż temperatura topnienia potasu, co wynika między innymi (z silniejszego / ze słabszego) wiązania metalicznego, utworzonego z udziałem (mniejszej / większej) liczby elektronów walencyjnych.Zad.2.9 ID:324

2018 N / Zadanie 33. (0–1)
Witamina D jest ogólną nazwą dla dwóch związków: witaminy D2 oraz witaminy D3 o podanych poniżej wzorach.
zbiór zadań Pazdro
Uzupełnij poniższe zdania – wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w nawiasie.
1. Witamina D2 oraz witamina D3 są związkami organicznymi o podobnej strukturze, ale różnią się rodzajem łańcucha węglowodorowego przyłączonego do pierścienia (sześcioczłonowego / pięcioczłonowego).
2. Witamina D2 oraz witamina D3 (są / nie są) względem siebie izomerami.
3. W cząsteczce witaminy D2 oraz witaminy D3 (znajdują się / nie znajdują się) asymetryczne atomy węgla.
4. Po porównaniu budowy witaminy D2 oraz budowy witaminy D3 można stwierdzić, że liczba wiązań π w cząsteczce witaminy D2 jest (większa / mniejsza) niż liczba wiązań π w cząsteczce witaminy D3.Zad.2.10 ID:2898

2016 N / Informacja do zadań 17.–18.
Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.
matura zadania chemia hydroliza NaH2PO4

Powstanie malinowego zabarwienia roztworu zaobserwowano tylko w jednej probówce, a pH wodnego roztworu w probówce, w której nie uzyskano malinowego roztworu, było mniejsze od 7.

Zadanie 17. (0–1)
Napisz w formie jonowej równanie procesu decydującego o odczynie wodnego roztworu tej soli, po której wprowadzeniu do probówki z wodą i fenoloftaleiną nie uzyskano malinowego roztworu.
......................................................................................................................................................

Zadanie 18. (0–1)
Z dwóch jonów: PO43− i H2PO4 , tylko jeden może pełnić zarówno funkcję zasady Brønsteda, jak i funkcję kwasu Brønsteda.
Wybierz ten jon. Uzupełnij podane poniżej zapisy, tak aby otrzymać dwa równania reakcji (w środowisku kwasowym i zasadowym) z udziałem wybranego jonu.
............................... + H3O+ → ............................... + ...............................
............................... + OH→ ............................... + ...............................Zad.2.11 ID:1149

2017 S  / Zadanie 31.
Nylon jest syntetycznym tworzywem sztucznym o następującym wzorze ogólnym:
[ -NH-(CH2)6−NH−CO-(CH2)4−CO-]n
Powstaje on w wyniku reakcji polikondensacji odpowiedniej diaminy i odpowiedniego kwasu dikarboksylowego.

Zadanie 31.1. (1 pkt)
Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) diaminy oraz kwasu dikarboksylowego, z których to substancji otrzymuje się nylon w reakcji polikondensacji.
Wzór diaminy: .............................................................
Wzór kwasu dikarboksylowego: ....................................

Zadanie 31.2. (1 pkt)
Poniżej wymieniono nazwy związków, które powstają w wyniku kondensacji związków o mniejszych cząsteczkach.
Spośród wymienionych grup wybierz grupę tych związków, w których cząsteczkach powstały w wyniku reakcji kondensacji takie same wiązania, jakie powstają w wyniku kondensacji diaminy i kwasu dikarboksylowego.
glicerydy      polipeptydy      polisacharydyZad.2.12 ID:2890

2016 N / Informacja do zadań 5.–7.
W wyniku pewnej odwracalnej reakcji chemicznej z dwóch substratów powstaje jeden produkt. Przemiana przebiega w fazie gazowej, co oznacza, że oba substraty i produkt są gazami. Reakcję tę przeprowadzono w zamkniętym reaktorze przy użyciu stechiometrycznych ilości substratów w różnych temperaturach i pod różnym ciśnieniem.
Na poniższym diagramie przedstawiono, jaki procent objętości mieszaniny poreakcyjnej w reaktorze stanowiła objętość produktu tej reakcji w zależności od warunków temperatury i ciśnienia, w jakich przebiegała.
matura chemia 2016
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.
Zadanie 5. (0–1)
Na podstawie analizy diagramu określ, czy w czasie opisanej reakcji układ oddaje energię do otoczenia, czy przyjmuje ją od otoczenia. Odpowiedź uzasadnij.
......................................................................................................................
Zadanie 6. (0–1)
Na podstawie analizy diagramu określ, czy w równaniu stechiometrycznym opisanej reakcji łączna liczba moli substratów jest mniejsza, czy – większa od liczby moli produktu, czy też – równa liczbie moli produktu. Odpowiedź uzasadnij.

.......................................................................................................................................

Zadanie 7. (0–1)
Spośród reakcji, których równania przedstawiono poniżej, wybierz tę, do której mógłby odnosić się przedstawiony diagram. Zaznacz wybraną odpowiedź.

A. H2 (g) + Cl2 (g) ⇄ 2HCl (g) ΔH < 0
B. H2 (g) + I2 (g) ⇄ 2HI (g) ΔH > 0
C. N2 (g) + 3H2 (g) ⇄ 2NH3 (g) ΔH < 0
D. 2Cl2 (g) + O2 (g) ⇄ 2Cl2O (g) ΔH > 0Zad.2.13 ID:2214

2015 N / Zadanie 17. (0–1)
Pewien proces, w którym związek A zostaje przekształcony w związek B, przebiega w dwóch etapach.
Etap 1.    A → C    ΔH < 0
Etap 2.    C → B    ΔH > 0

Przeanalizuj poniższe wykresy i ustal, który z nich odpowiada opisanej przemianie.
zadania maturalne

Opisaną przemianę poprawnie zilustrowano na wykresie ...............Zad.2.14 ID:2175 2015 S / Zadanie 15. (2 pkt)
W zamkniętym reaktorze o stałej pojemności (1dm3) umieszczono n moli jodowodoru i utrzymywano stałą temperaturę. W reaktorze zachodziła reakcja rozkładu jodowodoru opisana równaniem:
2HI (g) ⇌ H2 (g) + I2 (g)
Po ustaleniu się stanu równowagi stwierdzono, że rozkładowi uległo 16,7% początkowej liczby moli jodowodoru.

Oblicz stężeniową stałą równowagi rozkładu jodowodoru w opisanych warunkach.


Zad.2.15 ID:2591

2012.VI. / Zadanie 13. (3 pkt)
Do roztworu zawierającego 2 mole azotanu(V) srebra(I) dodano rozcieńczony roztwór zawierający 4 mole kwasu chlorowodorowego (reakcja I). Powstały osad odsączono, a do przesączu dodano roztwór zawierający 1 mol wodorotlenku wapnia (reakcja II).
a) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji I i w formie jonowej skróconej równanie reakcji II.
Równanie reakcji I: ......................................................................................................................
Równanie reakcji II: .....................................................................................................................
b) Określ pH roztworu otrzymanego w reakcji przesączu z wodorotlenkiem wapnia, stosując zapis: pH=7 lub pH<7 lub pH>7.
Roztwór ma pH .............................Zad.2.16 ID:2343

2012.V. / Zadanie 14. (1 pkt)
Związek między mocą kwasu Brłouml;nsteda i sprzężonej z tym kwasem zasady w roztworach wodnych przedstawia zależność:
Ka·Kb = Kw 
gdzie Ka oznacza stałą dysocjacji kwasu, Kb stałą dysocjacji sprzężonej zasady, a Kw iloczyn jonowy wody, którego wartość wynosi 1,0·10–14 w temperaturze 298 K.
W poniższej tabeli podano wartości stałej dysocjacji wybranych kwasów w temperaturze 298 K.

Wzór kwasu Stała dysocjacji Ka
HF 6,3·10–4
HClO 5,0·10–8
HClO2  1,0·10–2
HNO2  2,0·10–4

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2006
Na podstawie powyższej informacji napisz wzory zasad sprzężonych z kwasami wymienionymi w tabeli uporządkowane od najsłabszej do najmocniejszej.

....................................................................................................
najsłabsza zasada                            najmocniejsza zasadaZad.2.17 ID:1093

2017 N / Zadanie 13. (0–1)
Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na schemacie:
hydroliza odczyn roztworu
Podczas przeprowadzonego doświadczenia zaobserwowano, że zawartość probówki I przybrała zabarwienie malinowe, a zawartość probówki II – czerwone.
Uzupełnij poniższe zapisy, tak aby otrzymać w formie jonowej skróconej równania procesów zachodzących w probówkach I oraz II i decydujących o odczynie wodnych roztworów soli.

Probówka I
............................... + H2O ⇄ ............................... + ...............................
Probówka II
............................... + H2O ⇄ ............................... + ...............................Zad.2.18 ID:1741

[2007]  W przyrodzie występuje kilka minerałów tytanu. Najważniejsze z nich to ilmenit (FeTiO3) i rutyl (TiO2). Czysty metal otrzymuje się z rutylu podczas ogrzewania z węglem i chlorem, w wyniku czego powstaje chlorek tytanu(IV) i tlenek węgla(II). W drugim etapie chlorek tytanu(IV) ogrzewa się w odpowiednich warunkach z magnezem.

Na podstawie powyższego tekstu napisz równania reakcji przebiegających podczas otrzymywania czystego tytanu.Zad.2.19 ID:1795

[2007] Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym równaniu reakcji.  Zastosuj metodę bilansu elektronowego.

... CuS + ... HNO3 → ... Cu(NO3)2 + ... S + ...... NO + ...... H2OZad.2.20 ID:2287

2016 S / Zadanie 7. (2 pkt)
W temperaturze 800 K stężeniowa stała równowagi reakcji przebiegającej zgodnie z równaniem
CO (g) + H2O (g) ⇄ CO2 (g) + H2 (g)
jest równa 4.
Oblicz, ile moli wody (w postaci pary wodnej) należy wprowadzić do reaktora o pojemności 1 dm3, w którym znajduje się 30 moli tlenku węgla(II), aby otrzymać 10 moli wodoru w temperaturze 800 K. Reakcja pary wodnej i tlenku węgla(II) przebiega w zamkniętym reaktorze.Zad.2.21 ID:2225 2015 N / Zadanie 33.
Moc kwasów można porównać na podstawie analizy ich stałych dysocjacji albo metodą doświadczalną. Stała dysocjacji kwasu pirogronowego jest równa Ka=4,1·10−3 w t=25°C.
Na podstawie: J. Sawicka i inni, Tablice chemiczne, Gdańsk 2004.

Porównaj wartości stałych dysocjacji kwasu pirogronowego i kwasu etanowego, a następnie zaprojektuj doświadczenie, w którym zajdzie reakcja potwierdzająca, że jeden z nich jest mocniejszy.

Zadanie 33.1. (0–1)
Uzupełnij poniższy schemat doświadczenia, wpisując wzory użytych odczynników wybranych spośród:
– CH3COCOOH (aq)         – CH3COCOONa (aq)   
– CH3COOH (aq)               – CH3COONa (aq)   
– NaOH (aq) 

zadania

Zadanie 33.2. (0–1)
Opisz zmiany, które potwierdzają, że wybrany kwas jest mocniejszy od drugiego.

.............................................................................................................................


Zad.2.22 ID:865

P2013 / Informacja do zadań 6–8.

W celu zbadania aktywności miedzi, cynku, żelaza i srebra przeprowadzono dwa doświadczenia zilustrowane poniższym schematem

/ 

Zadanie 6 (1p.) 

Napisz, co zaobserwowano podczas doświadczenia 1. w probówkach I–III, lub zaznacz brak objawów reakcji.

Probówka I:  ...........................................................................................................
Probówka II: ............................................................................................................
Probówka III: ..........................................................................................................

Zadanie 7. (1p.)

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących podczas
doświadczenia 2. lub zaznacz, że w danej probówce reakcja nie zachodzi.

Probówka IV: ...................................................................................................................
Probówka V: ....................................................................................................................
Probówka VI: ...................................................................................................................

Zadanie 8. (1p.)

Po wyjęciu płytek z roztworów siarczanu(VI) miedzi(II) i azotanu(V) srebra, wysuszeniu i zważeniu, okazało się, że masa niektórych płytek zmieniła się.
Wskaż płytkę, która w obu doświadczeniach zwiększyła swoją masę, podając nazwę lub symbol metalu, z którego ją wykonano.


Nazwa lub symbol metalu, z którego wykonano płytkę zwiększającą swoją masę w obu doświadczeniach:  .....................................................................Zad.2.23 ID:2106

2016 S / Zadanie 19. (2 pkt)
Do zakwaszonego wodnego roztworu manganianu(VII) potasu dodano wodny roztwór nadtlenku wodoru. Zaobserwowano, że początkowo fioletowy roztwór uległ odbarwieniu, a zawartość probówki zaczęła się pienić.
Napisz w formie jonowej skróconej z uwzględnieniem pobranych lub oddanych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów redukcji i utleniania, zachodzących w czasie opisanej reakcji. Uwzględnij, że reakcja przebiega w środowisku kwasowym.

Równanie procesu redukcji:  .........................................................................
Równanie procesu utleniania:.........................................................................Zad.2.24 ID:1924

2013 / Zadanie 6. (2 pkt)

Dane są wzory:

HCl, LiOH, Ra(OH)2, C6H5OH, H3O+, NO2 , S2−, OH

Spośród wymienionych powyżej wzorów wybierz:

a) wzory wszystkich kwasów i wzory wszystkich zasad w teorii Arrheniusa.

Kwasy ....................................

Zasady....................................

b) wzory wszystkich drobin, które w roztworach wodnych mogą pełnić rolę kwasów i wzory wszystkich drobin, które w roztworach wodnych mogą pełnić rolę zasad w teorii Bronsteda.

Kwasy..............................................

Zasady...........................................

 Zad.2.25 ID:1783

[2013] (1 pkt) Na podstawie budowy atomów pierwiastków należących do 16. i 17. grupy i trzeciego okresu układu okresowego uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedno z określeń podanych w nawiasie, tak aby powstały zdania prawdziwe.

Jądro atomu fluorowca ma ładunek ( mniejszy / większy ) niż jądro atomu tlenowca.

Atom fluorowca ma ( mniejszy / większy ) promień atomowy niż atom tlenowca.

Tlenowiec jest ( bardziej / mniej ) aktywny chemicznie od fluorowca.Zad.2.26 ID:56

Próbna 2014 / Zadanie 27.

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji dehydratacji butan-2-olu prowadzące do powstania alkenu, który występuje w postaci izomerów cis, trans.Zad.2.27 ID:1088

2017 N /Zadanie 7. (0–1)
Do reaktora wprowadzono próbkę gazowego związku A i zainicjowano reakcję:
A (g) ⇄ 2B (g)
Przemianę prowadzono w stałej objętości. Mierzono stężenie związku A w czasie trwania reakcji. Tę zależność przedstawiono na poniższym wykresie.
szybkość reakcji
Na podstawie powyższych informacji narysuj wykres przedstawiający zależność stężenia związku B od czasu trwania reakcji.
zależność stęzenia od czasu trwania reakcjiZad.2.28 ID:1137

2017 N / Zadanie 36.
W trzech probówkach (I, II i III) znajdowały się wodne roztwory: mocznika (CO(NH2)2), chlorku amonu (NH4Cl) i acetamidu (CH3CONH2). W celu ich identyfikacji przeprowadzono dwie serie doświadczeń.
W pierwszej serii doświadczeń do każdej probówki zanurzono żółty uniwersalny papierek wskaźnikowy. Zmianę barwy wskaźnika zaobserwowano tylko w probówce III.
W drugiej serii doświadczeń do probówek I i II dodano wodny roztwór wodorotlenku sodu i ogrzano zawartości obu naczyń. U wylotu obu probówek wyczuwalny był ten sam charakterystyczny zapach. Następnie do probówek I i II dodano wodny roztwór azotanu(V) baru. Pojawienie się białego osadu zaobserwowano tylko w probówce I.

Zadanie 36.1. (0–1)
Podaj nazwy związków, które zidentyfikowano podczas przeprowadzonych doświadczeń.

Probówka I: .................................................................................................................................
Probówka II: ................................................................................................................................
Probówka III: ...............................................................................................................................

Zadanie 36.2. (0–1)
Określ odczyn roztworu znajdującego się w probówce III i napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, które potwierdzi wskazany odczyn.

Odczyn roztworu: .........................................................................................................................
Równanie reakcji: ........................................................................................................................

Zadanie 36.3. (0–1)
Napisz wzór substancji, której charakterystyczny zapach był wyczuwalny u wylotu probówek I i II, oraz napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, w wyniku której w probówce I powstał biały osad.

Wzór substancji: ...........................................................................................................................
Równanie reakcji: ........................................................................................................................Zad.2.29 ID:1360

[2010 R] Narysuj wzór izomeru geometrycznego cis węglowodoru o wzorze grupowym
 

CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH3Zad.2.30 ID:1522

[2009]

1. Podaj nazwy systematyczne związków, których wzory oznaczono numerami III i IV.

zadania maturalne

2. Określ rzędowość alkoholi I, II i III.

3. Zapisz numer oznaczający wzór tego związku, który może występować w postaci enancjomerów.Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.