Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 4

Zad.4.1 ID:1912

[2010]  [R]

Pewna roślina rosnąca na glebie o odczynie kwasowym ma kwiaty w kolorze niebieskim, a gdy odczyn gleby jest zasadowy, jej kwiaty mają zabarwienie różowoczerwone. Gleba, na której posadzono tę roślinę, pierwotnie miała odczyn obojętny, ale do jej użyźnienia zastosowano siarczan(VI) amonu.


a) Określ kolor, na jaki zabarwiły się kwiaty tej rośliny po użyciu siarczanu(VI) amonu.
 

Kwiaty zabarwiły się na kolor ...................................................................


b) Uzasadnij swoją odpowiedź, zapisując w formie jonowej skróconej odpowiednie równanie reakcji.


Równanie reakcji: .....................................................................................Zad.4.2 ID:2327

2016 S / Informacja do zadań 21.–22.
Poniżej podano wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone czterech węglowodorów.

węglowodory wzory
Zadanie 21. (2 pkt)
Uzupełnij poniższe zdania, tak aby powstały informacje prawdziwe.

1. Związek oznaczony literą B nie występuje w postaci izomerów geometrycznych cis–trans, ponieważ .................................................
2. Węgiel stanowi taki sam procent masy cząsteczek związków oznaczonych literami: .................. Wzór empiryczny (elementarny) związku oznaczonego literą D jest następujący: ......................... .

Zadanie 22. (2 pkt)
Uzupełnij poniższe zdania – wybierz i zaznacz właściwe nazwy lub litery spośród podanych w nawiasach.

1. Nitrowanie związku oznaczonego literą D jest reakcją (addycji / eliminacji / substytucji) przebiegającą według mechanizmu (elektrofilowego / nukleofilowego / rodnikowego).
2. Z bromem reagują łatwo – bez użycia katalizatora, bez ogrzewania, w ciemności – związki oznaczone literami (A / B / C / D), natomiast reakcja związku oznaczonego literą (A / B / C / D) z tym odczynnikiem wymaga użycia katalizatora, np. FeBr3.
Monomerem w reakcji polimeryzacji prowadzącej do powstania poli(octanu winylu) jest związek o wzorze CH2=CH‒O‒COCH3, otrzymywany przez katalityczne przyłączenie kwasu etanowego (octowego) do związku oznaczonego literą (A / B / C / D).Zad.4.3 ID:660

Próbna 2014 / Zadanie 21 (0-2). Jedną z reakcji, której ulega etyn (acetylen), jest addycja kwasu octowego (etanowego). Przebiega ona zgodnie z równaniem:

Produktem reakcji jest octan winylu.    Octan winylu poddany polimeryzacji daje poli(octan winylu), który znajduje wielostronne zastosowanie w produkcji klejów, mas szpachlowych, pokryć podłogowych oraz powłok malarskich (farb lateksowych).

Na podstawie: K.-H. Lautenschlłauml;ger, W. Schrłouml;ter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii,
Warszawa 2007

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) dwóch różnych fragmentów tego polimeru, złożonych z dwóch monomerów.

 Zad.4.4 ID:2569

2012.V. Zadanie 5. (1 pkt)
Poniżej zamieszczono schematy ilustrujące budowę cząsteczek wybranych związków kowalencyjnych (schematy nie uwzględniają proporcji rozmiarów atomów).
Każdemu schematowi przyporządkuj wzór związku chemicznego, którego cząsteczkom można przypisać geometrię zilustrowaną tym schematem. Wzory wybierz spośród następujących:
BCl3    CH4    CO2    H2S    N2O3    PH3  
wiązania chemiczne budowa cząsteczekZad.4.5 ID:1353

[2007] W dwóch probówkach znajdują się bezbarwne, ciekłe węglowodory: heks-1-en (1-heksen) i benzen.

Wyjaśnij, porównując budowę obu węglowodorów, dlaczego stosując wodny roztwór KMnO4 można rozróżnić te ciecze.

Opisz, jak przeprowadzisz odpowiednie doświadczenie, oraz napisz, jakie będą obserwacje w przypadku każdego węglowodoru.

 

Wyjaśnienie


heks-1-en: ..........................................

benzen: ................................................

 

Opis doświadczenia

....................................................................

Obserwacje

heks-1-en: ..........................................................

benzen: ...............................................................Zad.4.6 ID:1575

Próbna 2013 / Zadanie 20. (0–2)

Zaprojektowano doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.

zadania maturalne

Na podstawie analizy danych postawiono następującą hipotezę:

łbdquo;Po zmieszaniu reagentów w kolbie przebiegnie reakcja zobojętniania i dlatego otrzymany roztwór będzie miał odczyn obojętny.łrdquo;

Oceń, czy postawiona hipoteza jest poprawna, czy błędna. Określ przewidywany odczyn otrzymanego roztworu. Odpowiedź uzasadnij

Hipoteza jest (poprawna / błędna).

Odczyn roztworu będzie ...................................................

Uzasadnienie:   ....................................................................................................................Zad.4.7 ID:1096

2017 / Zadanie 16. (0–1)
Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było porównanie aktywności trzech metali oznaczonych umownie literami A, X i Z. Przebieg doświadczenia zilustrowano poniższym schematem.
Metale reakcje utleniania redukcji
Zmiany zaobserwowane podczas doświadczenia pozwoliły stwierdzić, że aktywność użytych metali rośnie w szeregu A, Z, X.
Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. Spośród metali A, X, Z najsilniejszym reduktorem jest metal X.                P/ F
2. Spośród jonów A2+ , X2+ , Z2+ najsilniejszym utleniaczem jest jon A2+. P/ F
3. Podczas przeprowadzonego doświadczenia tylko w probówce III nie zaobserwowano objawów reakcji. P/ FZad.4.8 ID:2161

2015 S / Informacja do zadań.
Krzem ulega reakcji z roztworami wodorotlenków litowców, w wyniku czego tworzy krzemiany litowców o wzorze ogólnym Me2SiO3. Krzem tworzy z wodorem związki zwane silanami, których struktura jest analogiczna do struktury węglowodorów nasyconych i wyraża się ogólnym wzorem SinH2n+2. Cząsteczka najprostszego silanu zawiera jeden atom krzemu. Wszystkie silany są nietrwałe w obecności tlenu – ich pary zapalają się w zetknięciu z powietrzem.

Zadanie 20. (1 pkt)
Napisz w formie jonowej równanie reakcji krzemu z zasadą sodową.

....................................................................................................

Zadanie 22. (1 pkt)
Napisz, stosując wzór ogólny silanów, równanie reakcji ich całkowitego spalania.

....................................................................................................Zad.4.9 ID:1744

[2008]  [R]

Poniżej przedstawiono ciąg przemian.

Ca   --1-->   Ca(OH)2   --2-->   CaCO3  -- 3-->   CaCl2

Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji oznaczonych numerami 1, 2 i 3.

 Zad.4.10 ID:1069

2015 NM /
Brom występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów o masach atomowych równych 78,92 u i 80,92 u. Średnia masa atomowa bromu jest równa 79,90 u. Mol jest jednostką liczności (ilości) materii. Liczbę drobin odpowiadającą jednemu molowi nazywamy liczbą Avogadra.

Zadanie 2. (0–1)
Oblicz bezwzględną masę (wyrażoną w gramach) pojedynczej cząsteczki bromu zbudowanej z atomów dwóch różnych izotopów.

Zadanie 3. (0–1)
Oblicz, jaki procent atomów bromu występujących w przyrodzie stanowią atomy o masie atomowej 78,92 u, a jaki procent – atomy o masie atomowej 80,92 u.  Zad.4.11 ID:2584

2012.VI. / Zadanie 10. (2 pkt)
Poniżej przedstawiono wzory wybranych jonów i cząsteczek.
HSO4     OH    NH4+    CO32–    H2O    H3O+    HCl
a) Wybierz  wzory cząsteczek i jonów, które zgodnie z teorią Brönsteda są w roztworach wodnych wyłącznie kwasami, oraz te, które są wyłącznie zasadami.

Kwasy: ..........................................................

Zasady: .........................................................

b) Spośród wymienionych wyżej drobin wybierz te, które tworzą sprzężone pary kwas-zasada. Napisz ich wzory w tabeli.

  wzór kwasu wzór zasady
sprzężona para I    
sprzężona para II    

 Zad.4.12 ID:2589

2012.VI. / Zadanie 11. (2 pkt)
Do 120,00 cm3 wodnego roztworu azotanu(V) srebra o gęstości 1,10 g·cm–3 o nieznanym stężeniu dodano wodę i otrzymano 500 cm3 roztworu o stężeniu 0,13 mol·dm–3.
Oblicz stężenie procentowe (w procentach masowych) roztworu azotanu(V) srebra przed rozcieńczeniem wodą. Wynik podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku.

Obliczenia: .............................................................

Odpowiedź: ............................................................Zad.4.13 ID:611

2017 N / Zadanie 2. (0–1)
Miarą tendencji atomów do oddawania elektronów i przechodzenia w dodatnio naładowane jony jest energia jonizacji. Pierwsza energia jonizacji to minimalna energia potrzebna do oderwania jednego elektronu od atomu. Druga energia jonizacji jest minimalną energią potrzebną do usunięcia drugiego elektronu (z jednododatniego jonu).
Na wykresach przedstawiono zmiany pierwszej i drugiej energii jonizacji wybranych pierwiastków uszeregowanych według rosnącej liczby atomowej.
energia jonizacji

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

1. Lit ma wyższą wartość pierwszej energii jonizacji niż sód, ponieważ w jego atomie elektron walencyjny znajduje się (bliżej jądra / dalej od jądra) niż elektron walencyjny w atomie sodu. Oznacza to, że (łatwiej / trudniej) oderwać elektron walencyjny atomu litu niż elektron walencyjny atomu sodu.

2. Wartości drugiej energii jonizacji berylu i magnezu są dużo (niższe / wyższe) niż wartości drugiej energii jonizacji litu i sodu, ponieważ atomy litowców po utracie jednego elektronu uzyskują trwałą konfigurację gazów szlachetnych. Atomy berylu, gdy oddają elektrony walencyjne, przechodzą w dodatnio naładowane jony o konfiguracji elektronowej helu, natomiast atomy magnezu – w dodatnio naładowane jony o konfiguracji elektronowej (argonu / neonu).Zad.4.14 ID:644

2018 S / Zadanie 31. (1 pkt)
Dokończ, stosując wzory półstrukturalne (grupowe), poniższy zapis, tak aby przedstawiał on równanie reakcji polimeryzacji kwasu akrylowego, lub zaznacz, że taka przemiana nie zachodzi.
n CH2=CHCOOH → ...............................................

Zadanie 32. (1 pkt)
Napisz, czy wzór półstrukturalny CH2=CHCOOH odpowiada dwóm izomerom
geometrycznym cis–trans. Odpowiedź uzasadnij.

...............................................................................................................................Zad.4.15 ID:1352

[2007] Wpisz znak X w odpowiednie pola obok podanych zdań, wskazując, czy zdania te są prawdziwe, czy fałszywe.

  prawda fałsz
Wzór ogólny alkenów to CnH2n.    
Dwa różne węglowodory o wzorze C4H10 stanowią parę izomerów.    
Węglowodory o wzorach C3H8 i C4H8 należą do tego samego szeregu homologicznego.    
Cząsteczka węglowodoru łańcuchowego o wzorze C6H10 posiada jedno wiązanie podwójne.    

 Zad.4.16 ID:2539

2012.V./ Zadanie 17. (2 pkt)
Badano szybkość trzech reakcji chemicznych zachodzących zgodnie z równaniami:
Reakcja I: A → B
Reakcja II: 2D → E
Reakcja III: F + G → H
Na wykresach przedstawiono zależność szybkości tych reakcji od stężeń molowych ich substratów oznaczonych symbolami A, D i F.
matura chemia kinetyka
vI, vII, vIII – szybkości reakcji I, II i III
cA , cD , cF – stężenia molowe substratów A, D i F
Rząd reakcji ze względu na wybrany substrat to wykładnik potęgi, w której stężenie molowe danego substratu występuje w równaniu kinetycznym tej reakcji.

a) Przeanalizuj powyższe wykresy i uzupełnij tabelę, określając rząd reakcji I ze względu na substrat A oraz rząd reakcji III ze względu na substrat F.

Reakcja I II III
Rząd reakcji   drugi  

b) Dokończ poniższy zapis, tak aby otrzymać równanie kinetyczne reakcji II.
vII = k· ..........Zad.4.17 ID:1518

[2008] Kwas salicylowy, otrzymany przez utlenienie alkoholu salicylowego, jest bardzo skutecznym środkiem przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Niestety, związek ten okazał się zbyt niebezpieczny dla ścianek żołądka.

Przekształcenie grupy fenolowej w grupę estrową pozwoliło otrzymać kwas acetylosalicylowy, który wykazuje skuteczność podobną do skuteczności kwasu salicylowego, ale jest mniej szkodliwy dla żołądka. Poniżej przedstawiono schemat przemian pozwalających na otrzymanie kwasu acetylosalicylowego z alkoholu salicylowego.

Na podstawie: John McMurry łbdquo;Chemia organicznałrdquo;, Warszawa 2000


a) Uzupełnij schemat, wpisując w nim wzór kwasu salicylowego.

zadania maturalne pochodne węglowodorów

b) Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) związku, którego reakcja z kwasem salicylowym prowadzi do powstania kwasu acetylosalicylowego.

 Zad.4.18 ID:1520

[2009]Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny etanianu (octanu) etylu.

zadania maruralne pochodne węglowodorów

Zapisz wzory półstrukturalne (grupowe) jednego estru i jednego kwasu będących izomerami octanu etylu.Zad.4.19 ID:276

P2013 / Zadanie 29. (2p.)

Przeprowadzono reakcję estryfikacji kwasu etanowego (octowego) etanolem, która zachodzi zgodnie z równaniem:

CH3COOH + C2H5OH   —H+⇌ CH3COOC2H5 + H2O

Do reakcji użyto 1,25 mola bezwodnego kwasu etanowego, 2,00 mole bezwodnego etanolu oraz niewielką ilość stężonego H2SO4. Mieszaninę reakcyjną utrzymywano w temperaturze T do osiągnięcia stanu równowagi.


Oblicz liczbę moli powstałego etanianu etylu (octanu etylu), jeżeli stała równowagi reakcji Kc w temperaturze T jest równa 4.Zad.4.20 ID:1825

[2010] Gęstość wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu cp = 20% masowych wynosi 1,22 g/cm3 (w temperaturze 20oC).

a) Oblicz, ile gramów NaOH należy odważyć, aby otrzymać 1 dm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 20% masowych w temperaturze 20oC.

b) Podaj kolejne czynności, które należy wykonać (po obliczeniu potrzebnej ilości NaOH), aby otrzymać ten roztwór.Zad.4.21 ID:1507

Próbna 2013 / Zadanie 37. (0–2)

Poniżej przedstawiono fragmenty wzorów oznaczone numerami I–III ilustrujące wiązania tworzące strukturę białek.

zadania maturalne

a) Podaj nazwy wiązań I, II i III.

I: .......................... II: ............................ III: ..............................

b) Uzupełnij poniższe zdania, wpisując odpowiednie określenie wybrane spośród podanych.

I II III disiarczkowe jonowe peptydowe pierwszorzędowa drugorzędowa trzeciorzędowa

Za strukturę pierwszorzędową białka odpowiadają wiązania oznaczone numerem ........ .

O strukturze, która jest określana jako α lub β, decydują wiązania oznaczone numerem ....... .

Wiązanie oznaczone numerem I jest jednym z wiązań stabilizujących strukturę ............................ . Stabilizują ją również wiązania ...............................
występujące pomiędzy resztami aminokwasowymi.

 Zad.4.22 ID:1627

[2007] Podaj liczbę wiązań σ i liczbę wiązań π w cząsteczce węglowodoru o wzorze

CH2=C(CH3)-C≡CHZad.4.23 ID:1719

Próbna 2014 / Informacja do zadań 3.−4.

Pod wpływem ogrzewania chloran(V) potasu ulega rozkładowi, który może przebiegać – zależnie od warunków – z wydzielaniem różnych produktów. W obecności tlenku manganu(IV) jako katalizatora (reakcja I) chloran(V) potasu rozkłada się już w temperaturze niższej od 600 K na chlorek potasu i tlen, co opisuje poniższe równanie reakcji.

I.  2KClO3  —MnO2,T→ 2KCl + 3O2

Natomiast ogrzewany bez katalizatora (reakcja II) ulega głównie reakcji opisanej równaniem:

II.  4KClO3  —T→ 3KClO4 + KCl

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

Zadanie 3. (0−1)

Oblicz i wpisz do tabeli stopnie utlenienia potasu, chloru i tlenu we wszystkich reagentach reakcji I i II.

Stopień utlenienia w O2 w KCl w KClO3 w KClO4
tlenu    ––––    
potasu ––––      
chloru  ––––      

Zadanie 4. (0−2)

Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz, jaką funkcję pełnią atomy danego pierwiastka w reakcjach I i II. Określ, czy oddają, czy przyjmują elektrony, oraz podaj nazwę procesu, któremu ulegają.

1. W reakcji I chlor w KClO3 pełni wyłącznie funkcję .................................... ,
ponieważ .......................... elektrony i ulega procesowi................................... .

2. W reakcji I tlen w KClO3 pełni wyłącznie funkcję ........................................ ,
ponieważ ........................... elektrony i ulega procesowi..................................... .

3. W reakcji II chlor w KClO3 pełni funkcję ............................................ ,
ponieważ ............................ elektrony i ulega procesowi......................................Zad.4.24 ID:1347

[2010] W wyniku całkowitego spalenia 1 mola cząsteczek węglowodoru X powstały 2 mole cząsteczek wody i 3 mole cząsteczek tlenku węgla(IV).
 

a) Napisz, stosując wzór sumaryczny węglowodoru X, równanie opisanej reakcji spalania.
 

b) Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) węglowodoru, który może być związkiem X.Zad.4.25 ID:1523

[2009] Napisz, posługując się wzorami półstrukturalnymi (grupowymi) związków organicznych, równanie reakcji utleniania podanego alkoholu  za pomocą tlenku miedzi(II) w podwyższonej temperaturze.

CH3–C(CH3)2–CH2–OHZad.4.26 ID:1584

2014 / Zadanie 3. (2 pkt)

Na poniższym wykresie przedstawiono zależność pewnej makroskopowej wielkości charakteryzującej pierwiastki chemiczne w funkcji ich liczby atomowej Z.

 chamia zadania maturalne

a) Opisz oś pionową wykresu, podając nazwę tej wielkości oraz jednostkę, w jakiej jest ona wyrażana.

Opis osi pionowej: ..................................................................................

 

Pierwsza energia jonizacji E1 to najmniejsza energia potrzebna do oddzielenia pierwszego (o najwyższej energii) elektronu od atomu. Poniższy wykres przedstawia zależność pierwszej energii jonizacji atomów pierwiastków z czterech pierwszych okresów układu okresowego od liczby atomowej Z tych pierwiastków.

chemia matura

 b) Uzupełnij zdanie. Wybierz i podkreśl numer grupy pierwiastków spośród podanych w nawiasie.

W danym okresie układu okresowego największą wartość pierwszej energii jonizacji E1 mają pierwiastki (pierwszej / trzeciej / siedemnastej / osiemnastej) grupy.Zad.4.27 ID:165

2018 N / Zadanie 6. (0–2)
W wysokiej temperaturze węgiel reaguje z tlenkiem węgla(IV) i ustala się równowaga chemiczna:
CO2 (g) + C (s) ⇄ 2CO (g)
Objętościową zawartość procentową CO i CO2 w gazie pozostającym w równowadze z węglem w zależności od temperatury (pod ciśnieniem atmosferycznym 1013 hPa) przedstawiono na poniższym wykresie.
zadania maturalne 2018

Oblicz wyrażoną w procentach masowych zawartość tlenu, wchodzącego w skład CO2 i CO, w pozostającej w równowadze mieszaninie tych związków z węglem w temperaturze 873 K i pod ciśnieniem 1013 hPa. Możesz przyjąć, że sumaryczna liczba moli gazowego substratu i gazowego produktu reakcji jest równa 1. W opisanych warunkach 1 mol gazu zajmuje objętość 71,6 dm3.Zad.4.28 ID:1786

2013/  Zadanie 17. (4 pkt)


W wyniku reakcji litowców z wodorem, prowadzonej w podwyższonej temperaturze, powstają wodorki o wzorze ogólnym MeH. Związki te są w temperaturze pokojowej ciałami stałymi, a po stopieniu przewodzą prąd elektryczny. Po wprowadzeniu ich do wody wydziela się wodór, a roztwór po dodaniu fenoloftaleiny przyjmuje malinowe zabarwienie.

a) Uwzględniając podany opis właściwości fizycznych wodorku litu i wiedząc, że jego temperatura topnienia wynosi 692 oC, określ rodzaj wiązania występującego w tym związku oraz podaj stopień utlenienia, jaki przyjmuje wodór w tym związku.

Rodzaj wiązania: ....................................

Stopień utlenienia wodoru:....................

b) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania wodorku litu oraz równanie reakcji wodorku litu z wodą.

Równanie reakcji otrzymywania wodorku litu:.............................................

Równanie reakcji wodorku litu z wodą:........................................................Zad.4.29 ID:2545

2012.V. / Zadanie 25. (2 pkt)
Na przykładzie reakcji chloru z etanem i chloru z benzenem porównaj mechanizm reakcji substytucji, którym ulegają węglowodory nasycone i aromatyczne. Uzupełnij poniższe zdania, wybierając nazwy spośród podanych w nawiasach (wybrane nazwy podkreśl).

1. Etan ulega reakcji substytucji (elektrofilowej / nukleofilowej / wolnorodnikowej). Drobiny, które reagują bezpośrednio z cząsteczkami etanu, to (atomy chloru Cl• / cząsteczki chloru Cl2 / aniony chlorkowe Cl). Są one (rodnikami / elektrofilami / nukleofilami), które powstają z cząsteczek chloru pod wpływem (światła / FeCl3 jako katalizatora / rozpuszczalnika).
2. Benzen ulega reakcji substytucji (elektrofilowej / nukleofilowej / wolnorodnikowej). Drobiny, które reagują bezpośrednio z cząsteczkami benzenu, są (rodnikami / elektrofilami / nukleofilami). Powstają one z cząsteczek chloru pod wpływem (światła / FeCl3 jako katalizatora / rozpuszczalnika).Zad.4.30 ID:1365

[2011] Posługując się podziałem charakterystycznym dla chemii organicznej, określ typ reakcji:

a) C6H6 + HNO3     —(H2SO4)-->     C6H5NO2    + H2O

b) eten  ---------> chloroetan Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.