Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 5

Zad.5.1 ID:1551

2014 / Zadanie 12. (1 pkt)

Napisz, posługując się wzorami półstrukturalnymi (grupowymi) związków organicznych, równanie reakcji kwasu ortoborowego H3BO3 z metanolem, w której stosunek molowy kwasu do alkoholu jest równy 1 : 3.Zad.5.2 ID:1797

[2008] Tlenek chromu(III) stapiany z węglanem potasu w obecności tlenu przekształca się w chromian(VI) potasu. Reakcja ta zachodzi według schematu:

Cr2O3 + K2CO3 + O2(temp.)→ K2CrO4 + CO2

a) Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniu tej reakcji, stosując metodę bilansu elektronowego.

b) Napisz wzór substancji, która w tej reakcji pełni rolę utleniacza, i wzór substancji,
która pełni rolę reduktora.Zad.5.3 ID:1633

2013 / Zadanie 18. (2 pkt)

Energia dysocjacji wiązania C–H w alkanach (wyrażona w kJ·mol–1) to energia, jaką trzeba dostarczyć, aby przekształcić 1 mol alkanu w 1 mol atomów wodoru i 1 mol odpowiedniego rodnika organicznego.

Przykłady takich procesów oraz odpowiadające im energie dysocjacji zestawiono w poniższej tabeli.

chemia matura

Na podstawie: R. Morrison, R. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 1985.

Można zauważyć, że łatwość odrywania atomu wodoru od cząsteczki alkanu zależy od rzędowości atomu węgla, z którym jest on połączony.

a) Korzystając z informacji, podkreśl przybliżoną wartość energii dysocjacji wiązania C–H w etanie.

435 kJ·mol–1       410 kJ·mol–1      398 kJ·mol–1      381 kJ·mol–1

b) Spośród rodników, których wzory podano w informacji, wybierz i napisz wzór tego, który tworzy się najłatwiej.
..............................................................................................Zad.5.4 ID:363

2018 S / Zadanie 8. (1 pkt)
Na poniższym wykresie zilustrowano zmianę energii potencjalnej podczas reakcji opisanej
równaniem X2 (g) + Y2 (g) ⇄ 2XY (g).
zadania matura 2018 kinetyka
Oceń, czy zmieni się (wzrośnie albo zmaleje), czy też nie ulegnie zmianie wydajność reakcji otrzymywania produktu XY, jeżeli w układzie będącym w stanie równowagi nastąpi
• wzrost temperatury w warunkach izobarycznych (p = const)
............................................................
• wzrost ciśnienia w warunkach izotermicznych (T = const).
.............................................................Zad.5.5 ID:1246 2015 S / Zadanie 1. (1 pkt) 
Poniżej wymieniono symbole sześciu pierwiastków.
In Sn Sb Te I Xe

Wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższego tekstu.

Pierwiastki, których symbole wymieniono powyżej, stanowią w układzie okresowym pierwiastków fragment (3. okresu / 5. okresu / 3. grupy / 5. grupy) i należą do bloku konfiguracyjnego (s / p / d). Atomy tych pierwiastków mają w stanie podstawowym jednakowe rozmieszczenie elektronów walencyjnych w podpowłoce (4d / 5s / 5p), a różnią się rozmieszczeniem elektronów walencyjnych w podpowłoce (4d / 5s / 5p). Największą liczbę elektronów walencyjnych ma atom (indu / antymonu / jodu / ksenonu).


Zad.5.6 ID:328

2018 N / Zadanie 36. (0–1)
Glikozydy to grupa związków organicznych stanowiących połączenie cukrów z innymi substancjami. Cząsteczka glikozydu jest złożona z części cukrowej oraz części niecukrowej. Ważną grupę glikozydów stanowią O-glikozydy, których cząsteczki powstają w wyniku reakcji kondensacji z udziałem grupy hydroksylowej cząsteczki cukru. Jednostki cukrowe występują zwykle w formie cyklicznej i łączą się z częścią niecukrową za pośrednictwem anomerycznego atomu węgla. Jednym z glikozydów jest salicyna o wzorze:
zadania maturalne chemia 2018
Salicyna tworzy bezbarwne kryształy.  W środowisku kwasowym O-glikozydy ulegają hydrolizie. Jej produktami są cukier i związek, od którego pochodziła niecukrowa część glikozydu.
Na podstawie: M. Krauze-Baranowska, E. Szumowicz, Wierzba – źródło surowców leczniczych o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym, „Postępy Fitoterapii” 2/2004 oraz K.−H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

W celu zbadania właściwości salicyny przeprowadzono dwuetapowe doświadczenie, którego przebieg ilustruje schemat.
W pierwszym etapie salicynę wprowadzono do probówek I–III, w których znajdowały się następujące odczynniki:

salicyna doświadczenia
Zawartość probówki III ogrzano. W każdej probówce otrzymano roztwór.

W drugim etapie mieszaninę poreakcyjną otrzymaną w probówce III ostudzono i rozdzielono na dwie probówki: IV i V, w których znajdowały się następujące odczynniki:

odpowiedzi zadania maturalne 2018 chemia
Zawartość probówki IV ogrzano.
Uzupełnij poniższą tabelę – opisz barwę zawartości każdej probówki po zakończeniu danego etapu doświadczenia.

  Zawartość probówki
Nr probówki przed doświadczeniem po zakończeniu etapu doświadczenia
pierwszy etap
I niebieska zawiesina ............................. roztwór
II żółty roztwór ............................. roztwór
III bezbarwny roztwór bezbarwny roztwór
drugi etap
IV niebieska zawiesina .............................. osad
V żółty roztwór ............................. roztwór

 Zad.5.7 ID:1961

[2009] W celu porównania właściwości glukozy, etan-1,2-diolu, etanolu oraz sacharozy wykonano następujące doświadczenie.

Etap. 1. Tę część doświadczenia przeprowadzono w temp. pokojowej zgodnie z poniższym schematem.

zadania maturalne cukry 

Objawy reakcji zaobserwowano w probówkach I, II i IV.

Etap 2. Zawartość każdej probówki dodatkowo zalkalizowano i ogrzano. Stwierdzono, że w jednej probówce powstał ceglastoczerwony osad.

Przeanalizuj przebieg pierwszego etapu doświadczenia.

a) Wyjaśnij, porównując budowę cząsteczek związków, które znajdowały się w probówkach I – IV, dlaczego w probówce III nie zaszła reakcja chemiczna.

.............................................................................................. 

b) Opisz zmiany, jakie zaobserwowano w probówkach I, II i IV.

............................................................................................... 

c) Podaj numer probówki, w której w drugim etapie doświadczenia powstał ceglastoczerwony osad Cu2O.

......................................................................................................Zad.5.8 ID:365

2018 S / Zadanie 9. (3 pkt)
Produktem spalania sodu w tlenie jest nadtlenek tego metalu o wzorze Na2O2 (reakcja 1.). Do wody z dodatkiem kilku kropli fenoloftaleiny wprowadzono nadtlenek sodu. Przebiegła gwałtowna reakcja, w wyniku której powstał m.in. nadtlenek wodoru, a roztwór zabarwił się na malinowo (reakcja 2.). Następnie do otrzymanej mieszaniny dodano wodny roztwór kwasu siarkowego(VI), czego skutkiem stało się odbarwienie roztworu (reakcja 3.). Otrzymany roztwór ogrzano, co doprowadziło do wydzielenia bezbarwnego i bezwonnego gazu, który podtrzymuje palenie (reakcja 4.).
Napisz w formie cząsteczkowej równania czterech opisanych przemian.
Równanie reakcji 1.: ....................................................
Równanie reakcji 2.: ....................................................
Równanie reakcji 3.: ....................................................
Równanie reakcji 4.: ....................................................Zad.5.9 ID:626

2017 N / Zadanie 3.
Chlorek arsenu(III) – AsCl3 – jest w temperaturze pokojowej cieczą. W stanie ciekłym chlorek arsenu(III) nie przewodzi prądu elektrycznego. W reakcji z wodą tworzy kwas arsenowy(III) o wzorze H3AsO3 oraz chlorowodór.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
Zadanie 3.1. (0–1)
Czy chlorek arsenu(III) ma budowę kowalencyjną, czy – jonową? Narysuj wzór elektronowy chlorku arsenu(III). Uwzględnij wolne pary elektronowe.
Chlorek arsenu(III) ma budowę ..............................
Wzór ................................................................

Zadanie 3.2. (0–1)
Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji chlorku arsenu(III) z wodą.
...............................................................................Zad.5.10 ID:1845

[2007] Poniżej przedstawiono wartości iloczynu rozpuszczalności wybranych węglanów w temperaturze 25oC.
Ir MgCO3 = 3,5⋅ 10 –8
Ir CaCO3 =2,8·10 –9
Ir SrCO3 =1,1·10 –10
Ir BaCO3 =5,1·10 –9
 

a) Korzystając z przedstawionych wyżej wartości iloczynu rozpuszczalności, oceń, który z węglanów metali II grupy jest najlepiej rozpuszczalny w wodzie, i podaj jego wzór.

b) Zmieszano 100 cm3 roztworu CaCl2 o stężeniu 0,001 mol/dm3 i 100 cm3 roztworu Na2CO3 o stężeniu 0,001 mol/dm3.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i oceń, czy po zmieszaniu roztworów nastąpiło wytrącenie osadu CaCO3.Zad.5.11 ID:1979

[2011]  L-arabinoza jest aldopentozą, w cząsteczce której grupa -OH przy atomie węgla połączonym z grupą aldehydową znajduje się po przeciwnej stronie niż grupy -OH przy pozostałych asymetrycznych atomach węgla.

Na podstawie podanej informacji narysuj wzór L-arabinozy w projekcji Fischera.Zad.5.12 ID:2193 2015 S / Informacja do zadań 37.–38.
Poli(alkohol winylowy), PVA, jest polimerem łatwo rozpuszczalnym w wodzie. Otrzymuje się go w reakcji transestryfikacji poli(octanu winylu). Reakcja transestryfikacji polega na wyparciu cząsteczki jednego alkoholu z grupy estrowej estru przez cząsteczkę drugiego alkoholu. Reakcja ta zachodzi w środowisku o odczynie kwasowym lub zasadowym zgodnie z następującym równaniem, w którym –R1, –R2 i –R3 oznaczają grupy węglowodorowe:
R1COOR2 + R3OH —H+lub OH → R1COOR3 + R2OH
Na podstawie: R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 2008.

Etapy syntezy poli(alkoholu winylowego) przedstawiono na poniższym schemacie.
I Otrzymywanie octanu winylu
zadania
II Otrzymywanie poli(octanu winylu)
matura
III Transestryfikacja poli(octanu winylu) do poli(alkoholu winylowego)
src=/zadania/zfoto/2193c_zadania.gif

Zadanie 37. (2 pkt)
Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) octanu winylu i poli(alkoholu winylowego).

Wzór octanu winylu ............................................................................................

Wzór poli(alkoholu winylowego)........................................................................

Zadanie 38. (2 pkt)
Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) monomeru poli(alkoholu winylowego).
Wyjaśnij, dlaczego PVA nie może być otrzymany bezpośrednio ze swojego monomeru.

..............................................................................................................................


Zad.5.13 ID:990 2015 N / Zadanie 4. (0–1)
Ustal  jaki rodzaj wiązania (kowalencyjne niespolaryzowane, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe) występuje w wymienionych związkach.

CBr4 .............................................................................

CaBr2 ...........................................................................

HBr ...............................................................................


Zad.5.14 ID:2598

2012.VI. / Zadanie 20. (2 pkt)
Trzy płytki metalowe o znanych masach zanurzono do roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) zgodnie z poniższym rysunkiem.
zadania matura chemia
Po pewnym czasie płytki wyjęto z roztworu, osuszono i zważono. Okazało się, że masa płytki kadmowej zmalała.
a) Określ, jak zmieniły się (wzrosły, nie uległy zmianie, zmalały) masy pozostałych płytek.
Masa płytki glinowej .....................................................................................
Masa płytki srebrnej ......................................................................................
b) Uzasadnij, dlaczego masa płytki kadmowej zmalała.
...............................................................................................................................Zad.5.15 ID:103

2018 N / Zadanie 5. (0–1)
W wysokiej temperaturze węgiel reaguje z tlenkiem węgla(IV) i ustala się równowaga chemiczna:
CO2 (g) + C (s) ⇄ 2CO (g)
Objętościową zawartość procentową CO i CO2 w gazie pozostającym w równowadze z węglem w zależności od temperatury (pod ciśnieniem atmosferycznym 1013 hPa) przedstawiono na poniższym wykresie.

matura 2018 chemia zadania

Oceń, czy reakcja pomiędzy tlenkiem węgla(IV) i węglem jest procesem endo- czy egzoenergetycznym. Odpowiedź uzasadnij.Zad.5.16 ID:1561

P2013 / Zadanie 3(1p.)

Tlenek węgla(II) jest stosowany w produkcji wielu metali, np. żelaza, co opisuje poniższy schemat.
CO + Fe2O3 → CO2 + Fe


Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie oraz podaj stosunek masowy substancji pełniącej funkcję utleniacza do substancji pełniącej funkcję reduktora.

...CO + ...Fe2O3 → ...CO2 + ...Fe

Stosunek masowy substancji pełniącej funkcję utleniacza do substancji pełniącej funkcję reduktora: ......................... : ............................

 Zad.5.17 ID:1848

[2009]  Oblicz pH roztworu kwasu o wzorze ogólnym HR i stężeniu c0 = 0,2 mol · dm–3, jeżeli stopień dysocjacji tego kwasu α = 5%.Zad.5.18 ID:1846

[2008]  Do 100cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu dodawano kroplami kwas solny o stężeniu 0,2 mol/dm3 i za pomocą pehametru mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Otrzymane wyniki umieszczono na wykresie ilustrującym zależność pH od objętośći dodawanego HCl.

Zmiana pH matura chemia 

1. Podaj symbole lub wzory trzech rodzajów jonów, których stężenie jest największe w roztworze otrzymanym po dodaniu 120 cm3 kwasu solnego do badanego roztworu wodorotlenku sodu.

2. Z powyższego wykresu odczytaj objętość kwasu solnego potrzebną do zobojętnienia wodorotlenku sodu znajdującego się w badanym roztworze.

3. Oblicz stężenie molowe badanego roztworu wodorotlenku sodu. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Zad.5.19 ID:1612

2014 / Zadanie 4. (1 pkt)

W poniższej tabeli przedstawiono masy atomowe i zawartość procentową trwałych izotopów galu występujących w przyrodzie.

Symbol Masa atomowa , u Zawartość procentowa, %
69Ga 68,9 60,1
71Ga 70,9 39,9

Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

Oblicz masę atomową galu. Wynik zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.Zad.5.20 ID:1999

[2010] Ilość tlenku węgla(IV) emitowanego do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych, np. w elektrociepłowniach, można ograniczyć, przepuszczając emitowane gazy przez wodną zawiesinę krzemianu wapnia.

Zachodzi wtedy reakcja opisana równaniem:

2CO2 (g) + H2O (c) + CaSiO3 (s) → SiO2 (s) + Ca(HCO3)2 (s)

Oblicz, ile gramów krzemianu wapnia (CaSiO3) potrzeba do usunięcia 280,0 dm3 CO2 (w warunkach normalnych) z gazów emitowanych z elektrociepłowni.Zad.5.21 ID:2310

2016 S / Zadanie 5. (2 pkt)
Gęstość pewnego gazu w temperaturze t = 25 °C i pod ciśnieniem 1013 hPa jest równa d = 1,15 g⋅dm−3.
Oblicz gęstość tego gazu w warunkach normalnych. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Stała gazowa R = 83,14 hPa ⋅ dm3 ⋅K−1 ⋅mol−1 .Zad.5.22 ID:1746

[2008]  Określ stopień utlenienia manganu w tlenkach, których wzory podano, oraz charakter chemiczny tych tlenków.

MnO

MnO2

Mn2O7Zad.5.23 ID:2207 2015 N / Zadanie 8. (0–2)
Do szczelnego zbiornika wprowadzono wodór oraz tlen i zainicjowano reakcję. Po jej zakończeniu naczynie zawierało wyłącznie 0,9 g wody.

Napisz, w jakim stosunku objętościowym i masowym zmieszano wodór z tlenem w zbiorniku, a także podaj, ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajdowało się w naczyniu przed zainicjowaniem reakcji.

Stosunek objętościowy V wodoru : V tlenu = .......................................

Stosunek masowy m wodoru : m tlenu = ..............................................

Masa wodoru przed zainicjowaniem reakcji m wodoru = ..................

Masa tlenu przed zainicjowaniem reakcji m tlenu = ...........................


Zad.5.24 ID:217

2018 N / Informacja do zadań 11.–13.
Do wodnego roztworu kwasu etanowego (octowego) o określonej objętości, ale o nieznanym stężeniu, dodawano kroplami wodny roztwór wodorotlenku sodu o znanym stężeniu i za pomocą pehametru mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. W ten sposób przeprowadzono tzw. miareczkowanie pehametryczne, które jest jedną z metod analizy ilościowej. W czasie doświadczenia zachodziła reakcja opisana równaniem:
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
Zestaw użyty w tym doświadczeniu przedstawiono na poniższym schemacie, a otrzymane wyniki miareczkowania umieszczono na wykresie.
miareczkowanie NaOH
Po dodaniu takiej objętości roztworu wodorotlenku sodu, w jakiej znajdowała się liczba moli NaOH równa liczbie moli CH3COOH w roztworze wziętym do analizy, w układzie został osiągnięty punkt równoważnikowy. Ustalono, że w opisanym doświadczeniu pH w punkcie równoważnikowym było równe 9.

Zadanie 11. (0–1)
Podczas miareczkowania kwas–zasada zamiast pehametru można stosować wskaźniki pH. Muszą one być tak dobrane, aby zakres zmiany barwy wskaźnika przypadał w pobliżu punktu równoważnikowego miareczkowania. Właściwości wybranych wskaźników oznaczonych numerami I, II, III i IV przedstawiono w poniższej tabeli.

  Zakres pH zmiany barwy
wskaźnik I 3,2 – 4,4
wskaźnik II 3,0 – 5,0
wskaźnik III 8,2 – 10,0
wskaźnik IV 11,0 – 12,4

Na podstawie: L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, Warszawa 2006.
Spośród wskaźników podanych w tabeli i oznaczonych numerami I, II, III i IV wybierz i podaj numer tego wskaźnika, który powinien zostać użyty podczas opisanego miareczkowania roztworu kwasu etanowego.
....................................................................................

Zadanie 12. (0–1)
Uzupełnij poniższe zdanie – wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w nawiasie. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do procesu zachodzącego w roztworze.
W opisanym doświadczeniu odczyn roztworu w punkcie równoważnikowym jest (kwasowy / obojętny / zasadowy).
Uzasadnienie:
..................................................................................

Zadanie 13. (0–1)
Podaj wzór jonu, którego stężenie jest największe w roztworze otrzymanym po dodaniu 18 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu do analizowanego roztworu kwasu etanowego.
....................................Zad.5.25 ID:1727

Próbna 2014 / Zadanie 9. (0−2)

Wykonano doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie.

zadania matura

Wypełnij poniższą tabelę. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które przebiegały w probówkach podczas doświadczenia. Jeżeli w danej probówce reakcja nie zachodziła, zaznacz ten fakt.

 

Nr probówki Równanie reakcji lub informacja, że reakcja nie zachodzi
I  
II  
III  
IV  

 Zad.5.26 ID:1785

2014 / Zadanie 1. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono schemat układu okresowego pierwiastków (bez lantanowców i aktynowców), na którym umieszczono strzałki A i B odpowiadające kierunkom zmian wybranych wielkości charakteryzujących pierwiastki chemiczne.

chemia zadania maturalne 

Podkreśl wszystkie wymienione poniżej wielkości, których wzrost wskazują strzałki oznaczone literami A i B.

1. Dla pierwiastków 1. grupy strzałka A wskazuje kierunek wzrostu

najwyższego stopnia utlenienia | promienia atomowego | promienia jonowego

2. Dla pierwiastków grup 1.–2. i 13.–17. okresu III strzałka B wskazuje kierunek wzrostu

najwyższego stopnia utlenienia | promienia atomowego | charakteru metalicznegoZad.5.27 ID:1546

[2011] Dwa związki organiczne A i B są względem siebie izomerami. W wyniku bromowania zarówno związku A jak i związku B powstaje kwas 2,3-dibromobutanowy.

Narysuj wzory strukturalne związków A i B, tak aby jednoznacznie wskazywały na występujący w nich rodzaj izomerii.Zad.5.28 ID:2576

2012.VI. / Zadanie 3. (2 pkt)
a) Uzupełnij poniższe zdanie, podkreślając właściwe określenia w każdym nawiasie.
Fluorowodór ma (wyższą / niższą) temperaturę wrzenia niż chlorowodór, ponieważ pomiędzy cząsteczkami fluorowodoru (tworzą się / nie tworzą się) wiązania wodorowe, a między cząsteczkami chlorowodoru ( tworzą się / nie tworzą się ) wiązania wodorowe.

b) Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując wzory wybrane z poniższego zestawu.
NH3, CO, HNO3, CaF2   
Wiązanie koordynacyjne, nazywane też wiązaniem donorowo-akceptorowym, występuje w cząsteczkach: ........................................................................Zad.5.29 ID:1234

Próbna 2013 / Zadanie 30. (0–2)

Pewien trigliceryd zawierający reszty kwasów palmitynowego i stearynowego poddano hydrolizie. W wyniku tej przemiany otrzymano glicerol oraz dwa kwasy – palmitynowy i stearynowy – w stosunku molowym 1 : 2.

Oceń, czy na podstawie powyższych danych można jednoznacznie ustalić wzór półstrukturalny triglicerydu. Jeśli uznasz, że tak – uzasadnij krótko swoje stanowisko i narysuj wzór opisanego związku. Jeśli uznasz, że nie – uzasadnij krótko swoje stanowisko i napisz wzory możliwych triglicerydów.
 

Ocena i uzasadnienie stanowiska: .............................................................Zad.5.30 ID:2209 2015 N / Zadanie 12. (0–1)
W temperaturze T przygotowano następujące roztwory:
1. wodny roztwór Ba(OH)2 o stężeniu 0,05 mol · dm–3
2. wodny roztwór KOH o stężeniu 0,1 mol · dm–3
3. wodny roztwór NH3 o stężeniu 0,1 mol · dm–3
4. wodny roztwór CH3COOH o stężeniu 0,1 mol · dm–3

Porównaj pH przygotowanych roztworów. Uzupełnij zdania wyrażeniami wybranymi spośród podanych poniżej.
niższe niż,   równe,   wyższe niż

pH roztworu 1. jest ......... pH roztworu 2.
pH roztworu 2. jest ......... pH roztworu 3.
pH roztworu 3. jest ......... pH roztworu 4.


Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.