Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 7

Zad.7.1 ID:332

2018 N / Zadanie 40. (0–1)
Hydrolizę sacharozy można opisać równaniem:
C12H22O11 + H2O ⎯HCl→ C6H12O6 + C6H12O6
Podczas przebiegu tego procesu w wodnym roztworze o pH = 4,5 mierzono stężenie sacharozy w stałych odstępach czasu i wyniki eksperymentu zestawiono w poniższej tabeli.

czas pomiaru 0 30 60 90 120 150 180
c sacharozy, mol·dm−3 1,000 0,899 0,807 0,726 0,653 0,587 0,531

Na podstawie: H.E. Avery, D.J. Shaw, Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej, Warszawa 1974.
Uzupełnij poniższe zdania – wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w nawiasie oraz wpisz wartość stężenia molowego glukozy.
Reakcja hydrolizy sacharozy biegła szybciej w ciągu (pierwszych / ostatnich) 30 minut trwania eksperymentu, ponieważ szybkość reakcji zależy od stężenia substratów, które (maleje / rośnie) w miarę biegu reakcji. Stężenie molowe glukozy w badanym roztworze w czasie równym połowie całkowitego czasu wykonywania pomiarów było równe ............. mol · dm−3 .Zad.7.2 ID:1628

[2008] Związki jonowe zbudowane są z jonów dodatnich i ujemnych, które mogą być jedno- lub wieloatomowe.

Z podanego zbioru wybierz i podkreśl wzory tych substancji, które są związkami jonowymi.


Ba(OH)2    CCl4    CH3COOH    CO2    H3PO4

KHCO3    Na2SO4    NH4NO3    Rb2O    SO3Zad.7.3 ID:1567

P2013 / Zadanie 12. (0–2)

Oblicz pH wodnego roztworu kwasu fluorowodorowego HF, wiedząc, że stopień dysocjacji kwasu w tym roztworze wynosi 3,0%. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Zad.7.4 ID:330

2018 N / Zadanie 38.
W czterech naczyniach (I–IV) znajdowały się cztery różne wodne roztwory: fruktozy, glukozy, skrobi i albuminy (białka występującego m.in. w jajach kurzych). W celu ich identyfikacji przeprowadzono trzy serie doświadczeń.
W pierwszej serii doświadczeń, po dodaniu wodno-alkoholowego roztworu jodu do próbek pobranych z czterech naczyń, próbka z naczynia I przyjęła granatowe zabarwienie.
W drugiej serii doświadczeń, po dodaniu etanolu do próbek pobranych z trzech naczyń (II, III i IV), w próbce z naczynia II pojawił się biały, kłaczkowaty osad.
W trzeciej serii doświadczeń, po dodaniu wodnego roztworu bromu z dodatkiem wodorowęglanu sodu do próbek pobranych z dwóch naczyń (III i IV), próbka z naczynia III przyjęła trwałe pomarańczowe zabarwienie. Próbka z naczynia IV po pewnym czasie stała się bezbarwna.

Zadanie 38.1. (0–1)
Podaj nazwy związków, które zidentyfikowano podczas przeprowadzonych trzech serii doświadczeń.
Naczynie I: ..................................................................................................................................
Naczynie II: .................................................................................................................................
Naczynie III: ................................................................................................................................
Naczynie IV: ...............................................................................................................................

Zadanie 38.2. (0–1)
Podaj nazwę procesu, który w drugiej serii doświadczeń, po dodaniu etanolu do próbek pobranych z trzech naczyń (II, III i IV), był przyczyną pojawienia się białego,
kłaczkowatego osadu w próbce z naczynia II.
.....................................................................................Zad.7.5 ID:1357

[2009 R] Pent-2-en otrzymano z pent-1-enu w wyniku dwuetapowego procesu. W etapie 1 dokonano addycji chlorowodoru do pent-1-enu i otrzymano monochloropochodną pentanu (produkt główny). W etapie 2, w podwyższonej temperaturze i w alkoholowym roztworze wodorotlenku potasu, przeprowadzono reakcję eliminacji chlorowodoru z tej monochloropochodnej. Głównym produktem tej reakcji był pent-2-en.

a) Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równania reakcji tego procesu. W równaniu reakcji etapu 2 uwzględnij warunki procesu.


W procesie eliminacji HCl z monochloropochodnej atom wodoru odrywa się od jednego z dwóch atomów węgla sąsiadujących z tym atomem węgla, który połączony jest z atomem chloru.

b) Dokonaj analizy równania reakcji etapu 2 i sformułuj regułę dotyczącą przebiegu reakcji eliminacji (podobną do reguły Markownikowa dla reakcji addycji).

Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując w wolne miejsce słowo mniejszą albo większą.


Głównym produktem eliminacji HCl z monochloropochodnej jest związek, który powstaje w wyniku oderwania atomu wodoru od atomu węgla połączonego z .................................... liczbą atomów wodoru.Zad.7.6 ID:39

2018 N
Gal występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów. Na 3 atomy pierwszego izotopu galu o masie atomowej 68,926 u przypadają 2 atomy drugiego izotopu galu o masie atomowej mx. Średnia masa atomowa galu jest równa 69,723 u.
Na podstawie: J. Sawicka i inni, Tablice chemiczne, Gdańsk 2002.

Zadanie 2. (0–1)
Na podstawie powyższych danych oblicz masę atomową mx drugiego izotopu galu. Wynik końcowy podaj z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Zadanie 3. (0–1)
Na podstawie powyższych danych oblicz bezwzględną masę (wyrażoną w gramach) jednego atomu tego izotopu galu, który ma mniejszą masę atomową.Zad.7.7 ID:218

2018 N / Informacja do zadań 14.–15.
Dwa gazy A i B zmieszane w stosunku molowym nA : nB =1 : 4 zajmują w warunkach normalnych objętość 1 dm3. Tę mieszaninę umieszczono w reaktorze o stałej pojemności 1 dm3 i w temperaturze T zainicjowano reakcję. W tej temperaturze ustalił się stan równowagi opisany równaniem:
A (g) + 2B (g) ⇄ 2C (g)          ΔH < 0
W stanie równowagi stężenie substancji C było równe 0,004 mol · dm–3.

Zadanie 14. (0–2)
Oblicz stężeniową stałą równowagi (Kc) opisanej reakcji w temperaturze T.

Zadanie 15. (0–1)
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. W stałej temperaturze T ciśnienie w reaktorze w stanie równowagi było niższe niż w chwili początkowej.    P F
2. W warunkach izotermicznych (T = const) wzrost ciśnienia wywołany sprężeniem mieszaniny gazów w stanie równowagi poskutkuje spadkiem wydajności otrzymywania substancji C.    P F
3. W warunkach izobarycznych (p = const) wzrost temperatury mieszaniny gazów w stanie równowagi poskutkuje spadkiem wydajności otrzymywania substancji C. P FZad.7.8 ID:1098

2017 N /

Poniżej podano ciąg przemian chemicznych:
alkany typ mechanizm reakcji
gdzie R - grupa alkilowa

Zadanie 18. (0–1)
Określ typ reakcji (addycja, eliminacja, substytucja) oraz mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji oznaczonych na schemacie numerami 1 i 2. Uzupełnij tabelę.

  Typ reakcji Mechanizm reakcji
Reakcja 1.    
Reakcja 2.    


Zad.7.9 ID:1648

[2009]  Oblicz standardową entalpię (ΔHo) reakcji opisanej równaniem:

Al2O3 (korund) + 3SO3 (g) → Al2(SO4)3 (krystaliczny)

znając standardowe entalpie tworzenia:

1) 2Al(s) + 3/2 O2 (g) → Al2O3 (korund)     ΔH1o = –1671,0 kJ · mol–1

2) S(rombowa) + 3/2 O2 (g) → SO3 (g)     ΔH2o = –395,5 kJ · mol–1

3) 2Al (s) + 3S (rombowa) + 6O2 (g) → Al2(SO4)3 (krystaliczny)

ΔH3o = –3437,4 kJ · mol–1

Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.Zad.7.10 ID:325

2018 N / Zadanie 34. (0–1)
Aktywne formy witaminy D, odgrywające ważną rolę w kontrolowaniu metabolizmu wapnia i fosforu, nie występują w pokarmie. Pod wpływem światła słonecznego obie aktywne formy są wytwarzane pod powierzchnią skóry w wyniku różnych przemian, np. reakcji fotochemicznej, reakcji polegającej na otwarciu pierścienia, izomeryzacji, a także przemian metabolicznych, np.:
zbiór zadań Witowski
Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2000 oraz J. Berg, J. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia, Warszawa 2007.
Podaj nazwę grup funkcyjnych, których wprowadzenie do szkieletu cząsteczki witaminy D3 skutkuje przekształceniem witaminy w jej aktywną formę. Określ formalne stopnie utlenienia atomów węgla oznaczonych w powyższym wzorze literami a i b oraz określ hybrydyzację orbitali walencyjnych atomów węgla oznaczonych tymi samymi literami. Uzupełnij tabelę.
Nazwa: .......................................................

atom węgla a b
stopień utlenienia węgla    
hybrydyzacja węgla    


Zad.7.11 ID:1951

[2008] Przedstawiono wzór pewnego dwucukru.

zadania maturalne cukry

Określ, od jakich cukrów prostych pochodzą fragmenty I i II, z których zbudowana jest cząsteczka tego dwucukru. Zaznacz odpowiedź A, B, C lub D.

  Fragment I Fragment II
A od fruktozy od fruktozy
B od fruktozy od glukozy
C od glukozy od fruktozy
D od glukozy od glukozy

 

 Zad.7.12 ID:1643

[2007]  Tlenek azotu(II) reaguje z tlenem, tworząc tlenek azotu(IV):

2NO + O2 → 2NO2

Szybkość tej reakcji opisuje równanie kinetyczne: v = k [NO]2[O2]

Oblicz, ile razy należy zwiększyć stężenie tlenku azotu(II), nie zmieniając stężenia tlenu i warunków przebiegu procesu, aby szybkość reakcji wzrosła czterokrotnie.Zad.7.13 ID:1657

2013 / Zadanie 10. (2 pkt)

W reaktorze o objętości 1 dm3 przebiega w stałej temperaturze T reakcja opisana schematem

A (g) + B (g) ⇄ 2C (g) + D (g)

Po zmieszaniu substratów A i B w stosunku molowym 1 : 1 zainicjowano reakcję.
W mieszaninie równowagowej stężenie substancji D było równe 2 mol*dm–3 , a stosunek stężeń molowych reagentów B i C wynosił [B]:[C] = 1 : 2,3.

Oblicz stałą równowagi tej reakcji w temperaturze T. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Zad.7.14 ID:1119 2015 S / Zadanie 2. (1 pkt)
Zaznacz wszystkie pierwiastki należące do IV okresu, które spełniają następujący warunek: w powłoce walencyjnej atomu pierwiastka w stanie podstawowym tylko jeden elektron jest niesparowany. Wstaw znaki x w poniższym fragmencie układu okresowego.
src=/zadania/zfoto/1119_zadania.gifZad.7.15 ID:1599

[2012] W wyniku rozpadu jądra atomowego pewnego promieniotwórczego pierwiastka E nastąpiła dwukrotna emisja cząstki α i jednokrotna emisja cząstki β- . Produktem rozpadu był 21283 Bi.

Ustal liczbę atomową i symbol pierwiastka E oraz liczbę masową jego izotopu. Zapisz w postaci AZ E.Zad.7.16 ID:1933

2013 / Informacja do zadań 11.–13.

W 1 dm3 pewnego wodnego roztworu znajdowało się 1,0*10–10 mola jonów Cl , 1,0*1010 mola jonów I  oraz jony Na+. Do roztworu wprowadzono kroplę roztworu AgNO3 zawierającą 1,0*10–5 mola tej soli.

Iloczyny rozpuszczalności AgCl i AgI w temperaturze T, w której przeprowadzono doświadczenie, wynoszą:

KSO = [Ag+]·[Cl ] = 1,8*10–10  i KSO = [Ag+]·[I ] = 8,5*10–17

Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2002.


Zadanie 11. (1 pkt)

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła jako pierwsza podczas opisanego doświadczenia.

.............................................................................................................................

Zadanie 12. (1 pkt)

Oceń, czy w temperaturze T może istnieć roztwór, w którym iloczyn stężeń molowych kationów srebra i anionów chlorkowych wynosiłby 2*10–5. Uzasadnij swoje stanowisko.

...............................................................................................................................

Zadanie 13. (1 pkt)

Do wodnego roztworu zawierającego aniony chlorkowe (Cl ) i cząsteczki amoniaku (NH3) wprowadzono roztwór zawierający kationy srebra (Ag+). Nie zaobserwowano jednak wytrącenia osadu, który świadczyłby o powstaniu chlorku srebra (AgCl).

Wynika to z faktu, że dla jonów Ag+ reakcją uprzywilejowaną w stosunku do reakcji tworzenia AgCl jest reakcja tworzenia jonu kompleksowego o liczbie koordynacyjnej 2, w którym rolę ligandów pełnią cząsteczki amoniaku.

Napisz w formie jonowej równanie reakcji prowadzącej do powstania opisanego jonu kompleksowego.
...............................................................................................................................Zad.7.17 ID:1374

[2011] Alkany pod wpływem promieniowania ultrafioletowego reagują z bromem. Z każdego alkanu zawierającego więcej niż 2 atomy węgla może powstać różna liczba izomerycznych monobromopochodnych, zależnie od tego, który atom wodoru zostaje zastąpiony przez atom bromu. W temperaturze około 100oC głównym produktem jest ten, w którym atom bromu został podstawiony do atomu węgla połączonego z mniejszą liczbą atomów wodoru.

Zadanie 1. W reakcji 2-metylopropanu z bromem przebiegającej pod wpływem promieniowania ultrafioletowego powstała mieszanina izomerycznych monobromopochodnych.

Ustal, ile izomerów powstanie w wyniku opisanej przemiany. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) jednego izomeru oraz podaj jego nazwę systematyczną.


Liczba powstałych izomerów: .......................

Zadanie 2. 
a) Stosując wzory sumaryczne związków organicznych, napisz równanie reakcji bromu z n-butanem (zmieszanych w stosunku objętościowym 1 : 1) przebiegającej pod wpływem promieniowania ultrafioletowego w temperaturze około 100 ºC.

.....................................................................................................................................

b) Podaj wzór półstrukturalny (grupowy) głównego produktu tej przemiany.Zad.7.18 ID:216

2018 N / Zadanie 10. (0–1)
W temperaturze T przygotowano wodne roztwory pięciu elektrolitów o jednakowym stężeniu molowym równym 0,1 mol⋅dm−3 . Poniżej podano wzory tych elektrolitów.
KCl      HCl      NaNO2      NH4Cl      KOH

Uszereguj związki o podanych wzorach zgodnie z rosnącym pH ich wodnych roztworów. Napisz wzory tych związków w odpowiedniej kolejności.
..................................................................................
najniższe pH                                         najwyższe pHZad.7.19 ID:1850

[2010]  W 1,00 dm3 wody rozpuszczono 112,00 dm3 chlorowodoru odmierzonego w warunkach normalnych.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego kwasu solnego w procentach masowych. Załóż, że gęstość wody wynosi 1,00 g·cm–3. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Zad.7.20 ID:2597

2012.VI. / Zadanie 19. (3 pkt)
Poniżej przedstawiony jest schemat reakcji:
Cr(OH)3(s) + IO3  + OH  → CrO42– + I + H2O
a) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem pobieranych lub oddawanych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesów utleniania i redukcji zachodzących podczas tej reakcji.

Równanie procesu utleniania:
.............................................................................................................

Równanie procesu redukcji:
.......................................................................................................................................................

b) Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.
......Cr(OH)3(s) + ....IO3  + ....OH  → ....CrO42– + ....I + ....H2OZad.7.21 ID:492

2018 S / Zadanie 18. (2 pkt)
W jednej z przemysłowych metod otrzymywania kwasu siarkowego(VI) jako substrat pierwszego etapu stosuje się piryt (FeS2) – powszechnie występujący minerał.
FeS2 ⎯⎯→ SO2 ⎯⎯→ SO3 ⎯⎯→ H2SO4
W wyniku opisanego procesu – do którego na pierwszym etapie wykorzystano 100 gramów pirytu niezawierającego zanieczyszczeń – otrzymano wodny roztwór kwasu
siarkowego (VI) o stężeniu 96% masowych. Sumaryczna wydajność procesu była równa 85%.
Oblicz masę wodnego roztworu kwasu siarkowego(VI) uzyskanego w opisanym procesie.Zad.7.22 ID:2552

2012.V. / Zadanie 28. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono wzory (w projekcji Hawortha) ilustrujące budowę wybranych mono- i disacharydów.
monosacharydy disacharydy
Wskaż wszystkie sacharydy, które dają pozytywny wynik próby Tollensa.

Numery wzorów wybranych sacharydów: ...................................................................................Zad.7.23 ID:1823

2013 / Zadanie 9. (4 pkt) Poniżej przedstawiony jest schemat reakcji:
MnO4 + H2O2 + H+ → Mn2+ + O2 + H2O

a) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji redukcji i równanie reakcji utleniania zachodzących podczas tej przemiany.

Równanie reakcji redukcji: .........................................................
Równanie reakcji utleniania:.......................................................

b) Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

...MnO4 + ...H2O2 + ...H+ → ...Mn2+ + ...O2 + ...H2O

c) Napisz, jaką funkcję (utleniacza czy reduktora) pełni w tej reakcji nadtlenek wodoru.

................................................................................................................Zad.7.24 ID:2208 2015 N / Informacja do zadań 9.–10.
Tlenek siarki(IV) na skalę techniczną można otrzymać w wyniku redukcji siarczanu(VI) wapnia (anhydrytu) węglem w temperaturze 900 °C. Proces ten opisano poniższym równaniem.
2CaSO4 + C —T → 2CaO + CO2 + 2SO2 ΔH = 1090 kJ
Na podstawie: H. Koneczny, Podstawy technologii chemicznej, Warszawa 1973.

Zadanie 9. (0–2)
Oblicz, jaka była wydajność opisanego procesu, jeżeli z 1 kg czystego anhydrytu otrzymano 150 dm3 tlenku siarki(IV) w przeliczeniu na warunki normalne.

Zadanie 10. (0–1)
Uzupełnij poniższe zdania. Podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w każdym nawiasie.

Podniesienie temperatury, w której prowadzony jest proces otrzymywania tlenku siarki(IV), będzie przyczyną (zmniejszenia / zwiększenia) wydajności reakcji, gdyż jest to proces (egzoenergetyczny / endoenergetyczny). Stopień rozdrobnienia anhydrytu i węgla (ma wpływ / nie ma wpływu) na szybkość tej reakcji.
Zad.7.25 ID:2178 2015 S / Zadanie 16. (1 pkt)
Jodyna jest preparatem o działaniu odkażającym. Aby otrzymać 100,0 gramów jodyny, miesza się 3,0 gramy jodu, 1,0 gram jodku potasu, 90,0 gramów etanolu o stężeniu 96% masowych (pozostałe 4% masy stanowi woda) oraz 6,0 gramów wody. Powstała mieszanina jest ciemnobrunatnym roztworem.

Oblicz stężenie procentowe (w procentach masowych) etanolu w jodynie przy założeniu, że nie zaszła reakcja utleniania etanolu. Wynik zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.


Zad.7.26 ID:2905

2016 N / Zadanie 25.
Woda przyłącza się do alkenów w obecności silnie kwasowego katalizatora H3O+. Addycja ta przebiega poprzez tworzenie kationów z ładunkiem dodatnim zlokalizowanym na atomie węgla, czyli tzw. karbokationów. Mechanizm tej reakcji dla alkenów o wzorze ogólnym R–CH=CH2 (R – grupa alkilowa) można przedstawić w trzech etapach.
Uwaga: w poniższych równaniach etapów reakcji wzór wody przedstawiono jako :OH2, a wzór kwasowego katalizatora zapisano jako H:OH2+ .
pochodne węglowodorów alkohole
Na podstawie: R. Morrison, R. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 1985.
Zadanie 25.1. (0–1)
Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie.
Podczas etapu I alken ulega działaniu reagenta (wolnorodnikowego / nukleofilowego / elektrofilowego). W etapie II karbokation łączy się z cząsteczką wody, w wyniku czego powstaje protonowany alkohol. Na tym etapie przemiany woda działa jako (nukleofil / elektrofil). Podczas etapu III protonowany alkohol (oddaje / pobiera) proton, co prowadzi do powstania obojętnego alkoholu oraz do odtworzenia katalizatora.

Zadanie 25.2. (0–1)
Spośród alkoholi o podanych niżej wzorach wybierz te, których nie można (jako produktu głównego) otrzymać podczas hydratacji alkenów prowadzonej w obecności kwasu. Podkreśl wzory wybranych alkoholi i uzasadnij swój wybór.

CH3CH2OH             CH3CH(OH)CH           CH3CH2CH2OH
CH3CH2CH(OH)CH3                CH3CH2CH2CH2OH

Uzasadnienie: .............................................................................................................Zad.7.27 ID:1734

Próbna 2014 / Zadanie 25 (0-2). Do kolby stożkowej zawierającej 50 cm3 wodnego roztworu manganianu(VII) potasu o nieznanym stężeniu dodano 30 cm3 wodnego roztworu szczawianu potasu (K2C2O4) o stężeniu 0,25 mol/dm3 (etap 1.).

Przebiegła reakcja opisana równaniem:

5C2O42– + 2MnO4 + 16H+ → 10CO2 + 2Mn2+ + 8H2O

Po pewnym czasie roztwór się odbarwił. Następnie, w celu usunięcia pozostałej ilości szczawianu potasu, do tej mieszaniny dodano 30 cm3 wodnego roztworu azotanu(V) wapnia o stężeniu 0,1 mol/dm3 (etap 2.). Przebiegła reakcja opisana równaniem:

C2O42– + Ca2+ → CaC2O4

Wytrącony osad odsączono, wysuszono i zważono. Jego masa była równa 0,32 g.

Oblicz stężenie molowe manganianu(VII) potasu w badanej próbce.Zad.7.28 ID:197

2018 N / Zadanie 9.
Kwas siarkowy(VI) w temperaturze pokojowej jest oleistą cieczą o gęstości prawie dwukrotnie większej niż gęstość wody. Czysty, bezwodny kwas siarkowy(VI) ulega częściowej autodysocjacji, dzięki czemu przewodzi prąd elektryczny.
W wyniku reakcji kwasu siarkowego(VI) z wodorotlenkiem sodu, w której stosunek molowy substratów jest równy 1 : 1, powstaje wodorosiarczan(VI) sodu. Wodny roztwór wodorosiarczanu(VI) sodu charakteryzuje się kwasowym odczynem, ponieważ jony obecne w roztworze ulegają reakcji zgodnie z poniższym równaniem:
HSO4 (aq) + H2O ⇄ SO42– (aq) + H3O+ (aq)
Stała równowagi opisanej reakcji w temperaturze T jest równa 1,0 · 10−2 .
Na podstawie: T. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004.
Zadanie 9.1. (0–1)
Napisz równanie autodysocjacji kwasu siarkowego(VI) polegającej na przeniesieniu protonu z jednej cząsteczki H2SO4 do drugiej. W równaniu podkreśl wzór kwasu
Brønsteda sprzężonego z cząsteczką H2SO4 jako zasadą Brønsteda.
.....................................................................................................

Zadanie 9.2. (0–2)
Rozpuszczono 0,600 g NaHSO4 w wodzie i otrzymano 100 cm3 roztworu o temperaturze T. W tym roztworze reakcji z wodą uległo znacznie więcej niż 5% jonów wodorosiarczanowych(VI).
Oblicz pH tego roztworu. Wynik końcowy podaj z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 Zad.7.29 ID:1571

P2013 / Zadanie 18. (0–1)

Na zajęciach koła chemicznego uczestnicy zaplanowali otrzymanie osadu jodku ołowiu(II). Trzech uczestników zaprojektowało doświadczenia, które przedstawili na poniższych rysunkach.

zadania maturalne

Przeanalizuj przedstawione projekty doświadczeń i napisz numer tego, które zostało zaplanowane poprawnie. Wyjaśnij, dlaczego pozostałe projekty były błędne.

Numer doświadczenia: .................................................................................................................
Wyjaśnienie: ...............................................................................................................................Zad.7.30 ID:1728

Próbna 2014 / Informacja do zadań 10.−12.

Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego do wodnego roztworu mocnego elektrolitu dodawano kroplami wodny roztwór innego mocnego elektrolitu i za pomocą pehametru mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Przebieg doświadczeń zilustrowano poniższym schematem.

zadania matura

Opisane doświadczenie jest przykładem miareczkowania alkacymetrycznego (kwasowo-zasadowego), które polega na dodawaniu z biurety roztworu, nazywanego titrantem, do kolby z próbką, nazywaną analitem. W miareczkowaniu wykorzystuje się stechiometryczną zależność między analitem i titrantem.

Dany jest zestaw elektrolitów o wzorach:

HCOOH,    HCl,    NH3·H2O,    NaOH,    CH3COOH

Zadanie 10. (0−2)

Spośród podanych powyżej wybierz wzory tych związków, których roztwory wodne pełniły podczas opisanego doświadczenia funkcję analitu oraz funkcję titranta i uzasadnij swój wybór.

Wzór związku, którego roztwór pełni funkcję analitu: ...........................

Wzór związku, którego roztwór pełni funkcję titranta: ............................

Uzasadnienie: ..............................................................................................

Zadanie 11. (0−1)

Podaj nazwy trzech jonów, których stężenie jest największe w roztworze otrzymanym po dodaniu 20 cm3 titranta do roztworu analitu.

..................................................................................................................

Zadanie 12. (0−2)

Do 10 cm3 analitu dodawano kroplami titrant o stężeniu 0,1 mol/dm3.

a) Z wykresu umieszczonego w informacji do zadań 10.−12. odczytaj objętość titranta potrzebną do zobojętnienia analitu oraz podaj stężenie molowe analitu.

Objętość titranta:  ....................................

Stężenie molowe analitu: ..........................................

b) Oblicz masę substancji w analicie. Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.