Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 8

Zad.8.1 ID:1541

[2011] Pewien związek organiczny w obecności kwasu siarkowego(VI) reaguje z etanolem, dając substancję chemiczną o wzorze sumarycznym C3H6O2. Substancja ta ma charakterystyczny zapach. Drugim produktem reakcji jest woda.

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie opisanej przemiany. W równaniu nad strzałką napisz warunki, w jakich zachodzi ta reakcja.Zad.8.2 ID:1988

2014 / Informacja do zadań 35.–38.

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane na temat czterech aminokwasów białkowych. Symbol pI oznacza punkt izoelektryczny, który jest taką wartością pH roztworu, w którym stężenie jonu obojnaczego osiąga maksymalną wartość, natomiast stężenia formy anionowej i kationowej mają jednakową, najmniejszą wartość.

chemia zadania maturalne 

 J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

Zadanie 35. (1 pkt)

Określ liczbę wszystkich możliwych organicznych niecyklicznych produktów kondensacji jednej cząsteczki alaniny z jedną cząsteczką kwasu asparaginowego.

................................................................................................

Zadanie 36. (1 pkt)

Napisz wzór tej formy fenyloalaniny, której stęźenie jest największe w roztworze o pH równym 5,48.

Zadanie 37. (2 pkt)

Zaplanuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli na odróżnienie alaniny od fenyloalaniny.

a) Uzupełnij poniższy schemat doświadczenia, wpisując nazwę odczynnika, po którego dodaniu do obu probówek i ogrzaniu ich zawartości możliwe będzie zaobserwowanie różnic w przebiegu doświadczenia z udziałem alaniny i fenyloalaniny. Odczynnik wybierz spośród następujących:

− wodny roztwór chlorku żelaza(III)

− świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II)

− wodny roztwór wodorotlenku sodu z fenoloftaleiną

− rozcieńczony kwas solny z oranżem metylowym

− mieszanina stężonych kwasów: azotowego(V) i siarkowego(VI)

 Wybrany odczynnik:

chamia zadania maturalne

b) Opisz zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia, pozwalające na odróżnienie alaniny od fenyloalaniny.

Probówka I: ............................................................................................

Probówka II: ............................................................................................

Zadanie 38. (1 pkt)
Wskaż przyczynę różnicy wartości punktu izoelektrycznego kwasu asparaginowego i lizyny.

..............................................................................................Zad.8.3 ID:2226 2015 N / Zadanie 34. (0–1)
W dwóch nieoznakowanych probówkach znajdują się parafina i stearyna.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
W celu zidentyfikowania tych substancji należy
A. porównać ich rozpuszczalność w wodzie.
B. zbadać ich zachowanie wobec wody bromowej.
C. zbadać ich zachowanie wobec wodorotlenku sodu.
D. zbadać ich zachowanie wobec stężonego kwasu azotowego(V).


Zad.8.4 ID:2906

2016 N / Zadanie 26. (0–2)
Poniżej przedstawiono wzory stereochemiczne Fischera trzech związków organicznych. Dwa z nich nie są optycznie czynne – ich cząsteczki nie są chiralne.
związki optycznie czynne wzory stereochemiczne Fischera
Spośród podanych wzorów związków chemicznych wybierz wzory tych, które nie są optycznie czynne. Wpisz do poniższej tabeli numery, którymi oznaczono te związki, i w każdym przypadku uzasadnij swój wybór.

Numer związku           Uzasadnienie wyboru         
   
   


 Zad.8.5 ID:1899

[2008]  [R]

Wskaźnikami pH są słabe kwasy bądź słabe zasady organiczne, które reagując z wodą tworzą układy sprzężone kwas-zasada. Kwasowa i zasadowa postać wskaźnika mają albo różnezabarwienia, albo tylko jedna z nich jest zabarwiona. Wskaźnik (indykator In) o charakterze kwasowym reaguje z wodą w myśl równania:
InH + H2O <=> In+ H3O+
Gdy stężenie InH jest dużo większe od stężenia In, roztwór ma barwę charakterystyczną dla postaci kwasowej wskaźnika, gdy zaś stężenie InH jest dużo mniejsze od stężenia In, roztwór przybiera zabarwienie zasadowej postaci wskaźnika. Przykładem wskaźnika o charakterze kwasowym jest błękit bromotymolowy. W roztworze o pH < 6 przyjmuje on barwę żółtą, a w roztworze o pH > 7,6 barwę niebieską (błękitną).

Na podstawie: Minczewski, Marczenko łbdquo;Chemia analityczna. Chemiczne metody analizy ilościowejłrdquo;, Warszawa 1998; Jones, Atkins łbdquo;Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcjełrdquo;, Warszawa 2004

 

Zad.1. Napisz wzory wszystkich drobin (cząsteczek i jonów), które są zasadami i kwasami Brłouml;nsteda w reakcji zilustrowanej powyższym równaniem.

Zad.2. Napisz wyrażenie na stałą równowagi opisanej reakcji.

Zad.3. Wskaż postać wskaźnika (InH lub In), której stężenie wzrośnie po dodaniu do roztworu mocnej zasady.

Zad.4. Określ barwę postaci kwasowej (InH) oraz barwę postaci zasadowej (In) błękitu bromotymolowego.

Zad.5. Sporządzono bezbarwny wodny roztwór, którego pH zawiera się w przedziale 6<pH<7,6.
Określ barwę, jaką roztwór ten uzyska po dodaniu do niego kilku kropli błękitu bromotymolowego.

 Zad.8.6 ID:2218 2015 N / Informacja do zadań 25.–27.
Przeprowadzono doświadczenie z udziałem dwóch różnych węglowodorów. W wyniku dwóch odrębnych reakcji − jednej addycji, a drugiej substytucji − i przy użyciu odpowiednich reagentów jako główny produkt każdej reakcji otrzymano 2-bromo-2-metylobutan.

Zadanie 25. (0–2)
Napisz równania obu reakcji. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.
Równanie reakcji addycji:

.............................................................................................................................
Równanie reakcji substytucji:

.............................................................................................................................

Zadanie 26. (0–1)
Określ, według jakiego mechanizmu (nukleofilowego, rodnikowego, elektrofilowego) przebiega każda z opisanych reakcji.

Reakcja addycji przebiega według mechanizmu .................................................. .

Reakcja substytucji przebiega według mechanizmu ............................................. .

Zadanie 27. (0–1)
Wyjaśnij, dlaczego głównym produktem opisanych reakcji addycji i substytucji jest ta sama monobromopochodna 2-metylobutanu (2-bromo-2-metylobutan).

...............................................................................................................................


Zad.8.7 ID:2570

2012.V. / Zadanie 6. (1 pkt)
W dwóch probówkach oznaczonych numerami I i II umieszczono taką samą ilość wiórków magnezowych. Następnie do probówek wprowadzono jednakowe objętości kwasu solnego o temperaturze 25oC ale różnych stężeniach. Przebieg doświadczenia ilustruje poniższy rysunek.
stężenia pH zadania matura
Napisz numer probówki, w której reakcja kwasu solnego z magnezem zaszła szybciej.

Reakcja zaszła szybciej w probówce numer ..........................................Zad.8.8 ID:1780

[2011]

Siarkowodór (H2S) można otrzymać w laboratorium w wyniku działania kwasu solnego na siarczek żelaza(II). Oprócz siarkowodoru produktem tej reakcji jest chlorek żelaza(II). Siarkowodór spala się w powietrzu słabym płomieniem, dając w przypadku dostatecznego dopływu tlenu tlenek siarki(IV) i parę wodną. Przy ograniczonym dopływie tlenu wydziela się siarka i para wodna.


Korzystając z powyższej informacji, napisz w formie cząsteczkowej

a) równanie reakcji otrzymywania siarkowodoru w laboratorium.
........................................................................................................................


b) równanie reakcji spalania siarkowodoru przy ograniczonym dostępie tlenu i podaj stopień utlenienia siarki przed reakcją oraz stopień utlenienia siarki po zakończeniu przemiany.

Równanie reakcji:
.........................................................................................................................

Stopień utlenienia siarki przed reakcją:  .......................

Stopień utlenienia siarki po reakcji: ...............................Zad.8.9 ID:1090

2017 N / Zadanie 9. (0-1)
Próbkę czystego węglanu wapnia o masie m prażono w otwartym naczyniu. Przebiegła wtedy reakcja zilustrowana równaniem:
CaCO3 → CaO + CO2
Po przerwaniu ogrzewania stwierdzono, że w naczyniu znajdowała się mieszanina substancji stałych o masie 18,0 gramów. Ustalono, że w tej mieszaninie zawartość węglanu wapnia wyrażona w procentach masowych jest równa 57,5%.
Zaprojektuj doświadczenie, którym potwierdzisz, że w uzyskanej mieszaninie substancji stałych znajduje się węglan.
Uzupełnij schemat doświadczenia – podkreśl wzór jednego odczynnika, którego dodanie (w nadmiarze) do mieszaniny znajdującej się w probówce doprowadzi do potwierdzenia obecności węglanu, oraz opisz zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia.

Schemat doświadczenia:
termiczny rozkład węglanu wapnia
Zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia:
1. ...............................................................
2. ...............................................................Zad.8.10 ID:96

Próbna 2014 / Zadanie 28. (0-2)

Aldehydy i ketony ulegają redukcji wodorem do odpowiednich alkoholi, przy udziale katalizatora, np. platyny.
Estry ulegają redukcji, dając alkohole pierwszorzędowe. Reduktorem stosowanym zazwyczaj do redukcji estrów jest tetrahydroglinian litu (LiAlH4). Redukcja estrów przebiega według schematu:

R1COOR2LiAlH4→ R1CH2OH + R2OH

Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2003.


a) Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji redukcji propanalu wodorem. Zaznacz warunki prowadzenia procesu.
................................


b) Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) związków otrzymanych w wyniku redukcji propanianu etylu.
...............................Zad.8.11 ID:2594

2012.VI. / Zadanie 16. (1 pkt)
W trzech nieoznakowanych probówkach znajdowały się: stężony kwas siarkowy(VI), rozcieńczony kwas azotowy(V) i stężony kwas azotowy(V). W celu identyfikacji zawartości probówek przeprowadzono reakcje tych kwasów z miedzią i zanotowano obserwacje.
Probówka I: Zaobserwowano intensywne wydzielanie się brunatnego gazu.
Probówka II: Wydzielał się bezbarwny gaz o ostrym, duszącym zapachu.
Probówka III: Po delikatnym ogrzaniu zawartości probówki stwierdzono wydzielanie się bezbarwnego gazu, który po zetknięciu z powietrzem stawał się brunatny.

Napisz wzory kwasów znajdujących się w probówkach I, II i III, uwzględniając, czy kwas był stężony, czy rozcieńczony.
Probówka I: ....................................

Probówka II: ...................................

Probówka III: ..................................Zad.8.12 ID:1763

[2009] W dwóch nieoznakowanych probówkach znajdował się stężony i rozcieńczony roztwór kwasu azotowego(V). W celu zidentyfikowania tych roztworów przeprowadzono doświadczenie zilustrowane rysunkiem.

zadania maturalne

Sformułowano następujące spostrzeżenia:

probówka I: roztwór zabarwił się na kolor niebieskozielony i wydzielał się czerwonobrunatny gaz,

probówka II: roztwór zabarwił się na kolor niebieski i wydzielał się bezbarwny gaz, który w kontakcie z powietrzem zabarwiał się na kolor czerwonobrunatny.

Uzupełnij poniższe zdania, wybierając brakujące określenia spośród podanych:

rozcieńczony  / stężony /  NO / NO2

 

Roztwór A to ........................................... kwas azotowy(V), a roztwór B to ................................................... kwas azotowy(V).

Czerwonobrunatnym gazem, który wydzielał się w probówce I, jest tlenek azotu o wzorze ...................................

W probówce II powstał bezbarwny tlenek o wzorze ...................................Zad.8.13 ID:1562

P2013 / Zadanie 4. (1p)

Związek między mocą kwasu Brønsteda i sprzężonej z tym kwasem zasady w roztworach wodnych przedstawia zależność:

Ka • Kb = Kw
gdzie Ka oznacza stałą dysocjacji kwasu, Kb stałą dysocjacji sprzężonej zasady, a Kw iloczyn jonowy wody.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Najsłabszą spośród następujących zasad: NO2 , CH3COO , I , HS  jest

A. NO2      B. CH3COO    C. I       D. HS Zad.8.14 ID:505

Próbna 2013 / Zadanie 33.(0-2)

W tabeli przedstawiono wzory metanu i chlorometanu oraz wartości ich rozpuszczalności w wodzie w temperaturze 20 °C i pod ciśnieniem 1013 hPa.

Nazwa Wzór cząsteczki Rozpuszczalność w wodzie, mg/100 g wody
metan CH4 2,3
chlorometan CH3Cl 920,0

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.

Mieszaninę metanu i chlorometanu w temperaturze 20 °C i pod ciśnieniem 1013 hPa przepuszczono w obiegu zamkniętym przez płuczkę napełnioną wodą o objętości 1,0dm3 aż do nasycenia wody gazami. Mieszanina gazów po przejściu przez płuczkę zawierała 24,0 g metanu i 41,3 g chlorometanu.

Oblicz stosunek objętościowy metanu do chlorometanu w mieszaninie gazów, którą wprowadzono do płuczki z wodą.Zad.8.15 ID:195

P2013 / Zadanie 28. (1p.)

W cząsteczce pewnego związku organicznego stosunek liczby atomów węgla, wodoru i tlenu jest równy C : H : O = 1 : 3 : 1.


Zaznacz wzór półstrukturalny (grupowy) opisanego związku.
A. CH3OH
B. CH3CH2OH
C. CH2(OH)CH2OH
D. CH2(OH)CH(OH)CH2OHZad.8.16 ID:2573

2012.V. / Zadanie 8. (1 pkt)
W dwóch probówkach znajdowała się woda destylowana o temperaturze 25oC. Do probówki I wprowadzono pewną liczbę moli soli A, a do probówki II – taką samą liczbę moli soli B. Stwierdzono, że w probówce I powstały roztwór jest cieplejszy od użytej wody destylowanej, natomiast zawartość probówki II nieco ochłodziła się w czasie rozpuszczania w niej soli B.
Wiedząc, że do przygotowania roztworów użyto chlorku magnezu i azotanu(V) amonu, a standardowe entalpie rozpuszczania w wodzie tych soli wynoszą
ΔHo (MgCl2) = – 154 kJ·mol–1 
ΔHo (NH4NO3) = 26 kJ·mol–1 
napisz wzór soli, której roztwór otrzymano w probówce I.

Na podstawie: K.-H. Lautenschlłauml;ger, W. Schrłouml;ter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007
W probówce I otrzymano roztwór .........................................................Zad.8.17 ID:490

2017 N / Zadanie 1.
Dwa pierwiastki oznaczone literami X i Z leżą w czwartym okresie układu okresowego pierwiastków. Ponadto wiadomo, że w stanie podstawowym:
• atom pierwiastka X ma na ostatniej powłoce sześć elektronów;
• atom pierwiastka Z ma łącznie na ostatniej powłoce i na podpowłoce 3d sześć elektronów.
Zadanie 1.1. (0–1)
Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbole pierwiastków X i Z, dane dotyczące ich położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należy każdy z pierwiastków.

  Symbol pierwiastka Numer grupy Symbol bloku
pierwiastek X      
pierwiastek Z      


Zadanie 1.2. (0–1)
Wybierz pierwiastek (X albo Z), którego atomy w stanie podstawowym mają większą liczbę elektronów niesparowanych. Uzupełnij poniższy zapis, tak aby przedstawiał on konfigurację elektronową atomu w stanie podstawowym wybranego pierwiastka.
Zastosuj schematy klatkowe, podaj numery powłok i symbole podpowłok.

↑↓    ↑↓    ↑↓ ↑↓ ↑↓    ↑↓      ↑↓ ↑↓ ↑↓   ……………………………………
1s    2s        2p         3s          3p

Zadanie 1.3. (0–1)
Napisz wzór sumaryczny wodorku pierwiastka X oraz wzór sumaryczny tlenku pierwiastka Z, w którym ten pierwiastek przyjmuje maksymalny stopień utlenienia.
Wzór sumaryczny wodorku pierwiastka X: ......................
Wzór sumaryczny tlenku pierwiastka Z: .........................Zad.8.18 ID:1115 2015 N / Zadanie 1. (0–1)
Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w odpowiednie miejsca informacje dotyczące struktury elektronowej atomu bromu i jego stopni utlenienia.

1. Atom bromu w stanie podstawowym ma konfigurację elektronową ............................................................................................., a w powłoce walencyjnej tego atomu znajduje się ...................... elektronów. Brom należy do bloku konfiguracyjnego .................... układu okresowego.

2. Minimalny stopień utlenienia, jaki przyjmuje brom w związkach chemicznych, jest równy ............., a maksymalny wynosi .............. .


Zad.8.19 ID:2383

2016 S / Zadanie 12. (3 pkt)
Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli na odróżnienie rozcieńczonych wodnych roztworów: roztworu KOH znajdującego się w probówce I od roztworu H2SO4 obecnego w probówce II.

12.1. Uzupełnij schemat doświadczenia – wpisz wzór odczynnika wybranego spośród następujących:
K2CrO4 (aq)  •  KNO3 (aq)  •  KMnO4 (aq)


12.2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła podczas przeprowadzonego eksperymentu.
.........................................................................................
12.3. Napisz, jakie obserwacje potwierdzą, że w probówce I znajdował się wodny roztwór wodorotlenku potasu, a w probówce II – wodny roztwór kwasu siarkowego(VI). Wypełnij poniższą tabelę.

Barwa wodnego roztworu wybranego odczynnika Barwa zawartości probówki po zmieszaniu roztworów
probówka I probówka II
     

 Zad.8.20 ID:1361

[2010 R] Spośród powyższych wzorów wybierz wszystkie, które są wzorami izomerów 1,2-dimetylobenzenu (napisz numery, którymi je oznaczono).

zadania maturalne węglowodoryZad.8.21 ID:1855

2014 / Zadanie 8. (2 pkt)

Po wrzuceniu 0,720 g magnezu do 0,150 dm3 kwasu solnego o stężeniu 0,120 mol · dm–3 zaszła reakcja opisana równaniem:

Mg + 2H3O+ → Mg2+ + H2 + 2H2O

Oblicz stężenie molowe kwasu solnego w momencie, gdy przereagowało 20% masy magnezu. W obliczeniach przyjmij, że objętość roztworu się nie zmienia. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Zad.8.22 ID:1903

[2009]  [R]

Korzystając z tabeli rozpuszczalności, zaproponuj sposób usunięcia kationów Ba2+ z roztworu zawierającego jony Ba2+ i Mg2+.

a) Spośród odczynników o podanych niżej wzorach wybierz jeden, który pozwoli usunąć wyłącznie jony Ba2+, i uzasadnij wybór.

Na2CO3 (aq)      Na2SO4 (aq)     Na3PO4 (aq)
 

Wybrany odczynnik: .................................................................
Uzasadnienie wyboru odczynnika: ........................................

 

b) Zapisz w formie jonowej skróconej równanie zachodzącej reakcji.Zad.8.23 ID:1856

2014 / Zadanie 18. (2 pkt)

W temperaturze 20oC rozpuszczalność uwodnionego węglanu sodu o wzorze Na2CO3·10H2O wynosi 21,5 grama w 100 gramach wody.

Oblicz, jaki procent masy roztworu nasyconego w temperaturze 20oC stanowi masa soli bezwodnej Na2CO3. Wynik podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku.Zad.8.24 ID:522

Próbna 2013 / Zadanie 19. (0–2)

W laboratorium tlen można otrzymać między innymi podczas termicznego rozkładu manganianu(VII) potasu.

a) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej podczas doświadczenia. ............................................................................................................................

b) Narysuj schemat zestawu doświadczalnego uwzględniający otrzymywanie i zbieranie wydzielanego tlenu.Zad.8.25 ID:1726

Próbna 2014 / Informacja do zadań 5.−8.

Dany jest ciąg przemian chemicznych:

zadania maturalne

Zadanie 5. (0−2)

Napisz, w formie jonowej skróconej, równanie reakcji:

  • glinu z wodorotlenkiem sodu
  • glinu z kwasem solnym

wiedząc, że w obu przemianach jednym z produktów jest ten sam gaz.

Równanie reakcji glinu z wodorotlenkiem sodu:

..................................................................................................

Równanie reakcji glinu z kwasem solnym:

...................................................................................................

Zadanie 6. (0−2)

a) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, w wyniku której powstaje związek X.

Równanie reakcji otrzymywania związku X:

.............................................................................................................

b) Określ charakter chemiczny związku X oraz zaprojektuj doświadczenie potwierdzające przewidywany charakter chemiczny tego związku.

Charakter chemiczny związku X:

...............................................................................................

Projekt doświadczenia

Opis doświadczenia z uwzględnieniem wzorów lub nazw użytych odczynników:

...............................................................................................

Przewidywane obserwacje:

...................................................................................................

Zadanie 7. (0−1)

Na etykietach środków do udrażniania rur można przeczytać, że jednym z głównych składników tych preparatów jest wodorotlenek sodu.

Wyjaśnij, dlaczego tego typu preparatów nie powinno stosować się do czyszczenia instalacji aluminiowych.

...............................................................................................................................

Zadanie 8. (0−1)

Pojemniki używane do transportu stężonego kwasu azotowego(V) mogą być wykonane z glinu.

Podaj nazwę procesu chemicznego, który to umożliwia, i wyjaśnij, na czym on polega.

...............................................................................................................................Zad.8.26 ID:1902

[2009]  Zbadano zachowanie cynku, miedzi i srebra w roztworach soli.

zadania maturalne

 

Podaj numery probówek, w których zaobserwowano objawy reakcji.Zad.8.27 ID:2229 2015 N / Informacja do zadań 37.–40.
W czterech naczyniach (I–IV) znajdowały się wodne roztwory: glukozy, fenolu (benzenolu), glicerolu (propano-1,2,3-triolu) i glicyloalanyloglicyny. W celu ich identyfikacji przeprowadzono trzy serie doświadczeń.
W pierwszej serii doświadczeń, po dodaniu wodnego roztworu chlorku żelaza(III) do próbek pobranych z czterech naczyń, próbka z naczynia I przyjęła fioletowe zabarwienie.
W drugiej serii doświadczeń, po dodaniu świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) do próbek pobranych z trzech naczyń (II, III i IV), próbka z naczynia II przyjęła fioletowe zabarwienie, a w pozostałych próbkach pojawiło się szafirowe zabarwienie.
W trzeciej serii doświadczeń, po ogrzaniu szafirowych roztworów otrzymanych w serii drugiej, w roztworze powstałym z próbki z naczynia III pojawił się ceglasty osad.

Zadanie 37. (0–1)
Podaj nazwy związków, które zidentyfikowano w wyniku każdej z serii doświadczeń.

Seria I (naczynie I): roztwór ..........................................................

Seria II (naczynie II): roztwór ........................................................

Seria III (naczynie III): roztwór .......................................................

             (naczynie IV): roztwór .......................................................


Zadanie 38. (0–1)
Podaj nazwę reakcji chemicznej przeprowadzonej w drugiej serii doświadczeń, w wyniku której roztwór z naczynia II przyjął fioletowe zabarwienie.

.........................................................................................................................

Zadanie 39. (0–1)
Napisz, jaki element budowy cząsteczek związków znajdujących się w roztworach z naczyń III i IV zadecydował o powstaniu szafirowego zabarwienia roztworów w drugiej serii doświadczeń.

..........................................................................................................................

Zadanie 40. (0–1)
Wyjaśnij, dlaczego w trzeciej serii doświadczeń ceglasty osad powstał w wyniku ogrzania roztworu otrzymanego po dodaniu świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) do roztworu z naczynia III, a nie powstał w wyniku ogrzania roztworu otrzymanego po dodaniu świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) do roztworu z naczynia IV.

...........................................................................................................................

Zadanie 41. (0–1)
Pewien tripeptyd tworzą tylko reszty glicyny (Gly) i alaniny (Ala). W doświadczeniu I tripeptyd ten poddano częściowej hydrolizie polegającej na rozerwaniu wyłącznie N-końcowego wiązania peptydowego. Otrzymano mieszaninę dwóch optycznie czynnych produktów. W doświadczeniu II przeprowadzono hydrolizę badanego tripeptydu, tak że rozerwaniu uległo wyłącznie C-końcowe wiązanie peptydowe. W jej wyniku otrzymano mieszaninę produktów, spośród których tylko jeden był optycznie czynny.

Napisz wzór sekwencji badanego tripeptydu, posługując się trzyliterowymi symbolami aminokwasów. Pamiętaj, że w tej notacji z lewej strony umieszcza się symbol aminokwasu, który zawiera wolną grupę aminową.

........................................................Zad.8.28 ID:2205 2015 S / Informacja do zadań 44.–45.
Poniżej przedstawiono nazwy oraz wzory pięciu aminokwasów białkowych. Budowę ich cząsteczek można zilustrować ogólnym wzorem R–CH(NH2)–COOH, w którym R oznacza atom wodoru lub łańcuch boczny.
zadania

Zadanie 44. (1 pkt)
Zaznacz literę P, jeżeli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeżeli jest fałszywa.
W łańcuchu bocznym cząsteczki treoniny występuje grupa -OH alkoholowa, natomiast w łańcuchu bocznym tyrozyny – grupa -OH fenolowa. P F
Łańcuch boczny kwasu asparaginowego zawiera grupę funkcyjną zdolną do dysocjacji jonowej. P F
Łańcuch boczny fenyloalaniny ma właściwości hydrofilowe. P F

Zadanie 45. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono wzory dwóch dipeptydów powstałych w reakcji kondensacji kwasu asparaginowego i waliny.
src=/zadania/zfoto/2205b_zadania.gif
Wskaż dipeptyd (I albo II), który mógł być produktem częściowej hydrolizy łańcucha polipeptydowego naturalnego białka.

...............................................................................................................................Zad.8.29 ID:2620

2012.VI. / Zadanie 30. (2 pkt)
Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli na potwierdzenie obecności etano-1,2-diolu w probówce I i benzenolu w probówce II.
a) Wybierz odczynnik, który potwierdzi obecność etano-1,2-diolu w probówce I, oraz odczynnik, który potwierdzi obecność benzenolu w probówce II. Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując nazwy lub wzory odczynników wybranych spośród następujących:
• wodny roztwór AgNO3 z dodatkiem wodnego roztworu NH3 
• zawiesina Cu(OH)2 
• wodny roztwór FeCl3 
zadania matura pochodne weglowodorw
b) Napisz, co potwierdzi obecność etano-1,2-diolu w probówce I oraz benzenolu w probówce II.


Probówka I: .....................................................................

Probówka II: .....................................................................Zad.8.30 ID:2579

2012.VI. / Zadanie 6. (2 pkt)
Wodorotlenek glinu roztwarza się zarówno w kwasach, jak i w zasadach. W tych ostatnich przechodzi w tetrahydroksoglinian lub, przy dużym nadmiarze jonów OH, w heksahydroksoglinian. Procesy te można zilustrować następującym schematem:
Al(OH)3OH→A—2OH→ B
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004
a) Uzupełnij powyższy schemat, podając wzory jonów oznaczonych literami A i B.

Wzór jonu A: ..........................................

Wzór jonu B: ..........................................

b) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji wodorotlenku glinu z kwasem siarkowym(VI).
.................................................................................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.