Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zestaw 8

Zad.8.1 ID:2892

2016 N / Zadanie 9.
Aby potwierdzić zasadowy charakter tlenku baru, przeprowadzano reakcję tego tlenku z pewnym odczynnikiem w obecności wskaźnika pH, którym była czerwień bromofenolowa.
Wskaźnik ten w roztworach o pH < 5,2 ma barwę żółtą, a w roztworach o pH > 6,8 przyjmuje barwę czerwoną. W roztworach o 5,2 < pH < 6,8 barwi się na kolor pośredni między żółtym a czerwonym (różne odcienie barwy pomarańczowej).
Do probówki wprowadzono wybrany odczynnik z dodatkiem czerwieni bromofenolowej, a następnie dodano nadmiar stałego tlenku baru, dokładnie mieszając jej zawartość. Zaobserwowano, że dodany tlenek baru roztworzył się całkowicie, a powstały w probówce klarowny roztwór zmienił zabarwienie.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.
Zadanie 9.1. (0–1)
Uzupełnij poniższy schemat wykonania doświadczenia. Wpisz wzór odczynnika wybranego spośród następujących:
HCl (aq)        H2SO4 (aq)    H3PO4 (aq)    NaOH (aq)
chemia arkusz matura 2016

Zadanie 9.2. (0–1)
Napisz, jakie było zabarwienie zawartości probówki przed wprowadzeniem tlenku baru i po jego wprowadzeniu do roztworu znajdującego się w probówce.
Barwa zawartości probówki
przed wprowadzeniem BaO .............................
po wprowadzeniu BaO .....................................Zad.8.2 ID:1655

[2011]  Reakcja A + 2B ⇄ C przebiega w temperaturze T według równania kinetycznego v = k·cA·cB2.

Początkowe stężenie substancji A było równe 2 mol · dm−3 , a substancji B było
równe 3 mol · dm−3 . Szybkość początkowa tej reakcji była równa 5,4mol·dm−3·s−1 .

Oblicz stałą szybkości reakcji w temperaturze T, wiedząc, że dla reakcji przebiegającej według równania kinetycznego v = k·cA·cB2 stała szybkości k ma jednostkę: mol−2·dm6·s−1 .Zad.8.3 ID:1630

[2011] Przeanalizuj budowę następujących cząsteczek i jonów: CH4, H3O+ , NH3, CO2 i napisz wzór tej drobiny,

a) w której wiążąca para elektronowa pochodzi od jednego atomu.

............................................................................................................

b) w której wszystkie elektrony walencyjne biorą udział w tworzeniu wiązań.

..................................................................................................................

c) która ma kształt liniowy.

..............................................................................................................Zad.8.4 ID:1550

2013 / Zadanie 25. (1 pkt)

Uzupełnij poniższy schemat, tak aby przedstawiał budowę obu enancjomerów związku organicznego o wzorze sumarycznym C4H10O.

chemia maturaZad.8.5 ID:1782

[2011]

W trzech probówkach oznaczonych numerami I, II i III znajdują się oddzielnie wodne roztwory następujących substancji: NaCl, MgCl2, CuCl2. Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego do każdej probówki dodano wodny roztwór NaOH, i zanotowano obserwacje.

Probówka I: Wytrącił się biały osad.

Probówka II: Wytrącił się niebieski osad.

Probówka III: Brak objawów reakcji.

a) Napisz wzór chemiczny substancji, której roztwór znajdował się w probówce III przed dodaniem wodnego roztworu NaOH.

.........................................................................................................................

b) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w probówce I.

..........................................................................................................................

c) Wyjaśnij, dlaczego odparowanie nie jest odpowiednią metodą, którą można zastosować do oddzielenia powstałego w probówce II osadu od pozostałych składników mieszaniny poreakcyjnej.

...........................................................................................................................Zad.8.6 ID:2903

2016 N / Zadanie 24.
Do określania położenia podwójnego wiązania w cząsteczkach alkenów wykorzystuje się ich utlenianie, np. za pomocą roztworu KMnO4 w środowisku kwasowym i w podwyższonej temperaturze. W tych warunkach dochodzi do rozerwania wiązania podwójnego węgiel – węgiel. W zależności od budowy cząsteczki alkenu mogą powstać kwasy karboksylowe, ketony lub tlenek węgla(IV).
węglowodory nienasycone powstaje kwas, a tlenek węgla(IV) powstaje z ugrupowania (H2C=), gdzie R, R1 i R2 oznaczają grupy alkilowe.
Na podstawie: R. Morrison, R. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 1985.
Izomeryczne alkeny A i B utleniano KMnO4 w środowisku kwasowym. W wyniku przemiany, której uległ alken A, otrzymano jeden organiczny produkt, natomiast w wyniku
utleniania alkenu B powstały dwa związki należące do różnych grup związków organicznych. W reakcji 1 mola alkenu B z 1 molem wodoru powstaje 2-metylopentan. Alken A występuje w postaci izomerów geometrycznych cis–trans.

Zadanie 24.1. (0–2)
Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) alkenów A i B. Wyjaśnij, dlaczego alken B nie występuje w postaci izomerów geometrycznych cis–trans.
Wzór alkenu A ...........................................................
Wzór alkenu B ..........................................................
Wyjaśnienie ..............................................................

Zadanie 24.2. (0–1)
Podaj nazwy wszystkich związków organicznych, które powstały w wyniku utleniania alkenów A i B.

.....................................................................................Zad.8.7 ID:2623

2012.VI. / Zadanie 32. (1 pkt)
Moc łańcuchowych kwasów karboksylowych zależy między innymi od liczby atomów węgla w cząsteczce, a także od obecności połączonych z atomami węgla atomów pierwiastków o dużej elektroujemności, np. chloru. Wpływ elektroujemnych atomów jest następujący:
• im większa jest ich liczba w cząsteczce, tym moc kwasu jest większa,
• im bardziej atomy te są oddalone od grupy karboksylowej, tym moc kwasu jest mniejsza.

Uszereguj podane poniżej kwasy zgodnie ze wzrostem ich mocy i napisz ich numery.
I. CH3CH(Cl)CH2COOH      II. C2H5C(Cl2)COOH
III. C2H5CH2COOH               IV. C2H5CH(Cl)COOH
 Zad.8.8 ID:2191 2015 S / Zadanie 36. (1 pkt)
Napisz, czy związek o wzorze półstrukturalnym CH3–CH2–CHBr–CH3 występuje w postaci pary enancjomerów. Odpowiedź uzasadnij.


Zad.8.9 ID:1541

[2011] Pewien związek organiczny w obecności kwasu siarkowego(VI) reaguje z etanolem, dając substancję chemiczną o wzorze sumarycznym C3H6O2. Substancja ta ma charakterystyczny zapach. Drugim produktem reakcji jest woda.

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie opisanej przemiany. W równaniu nad strzałką napisz warunki, w jakich zachodzi ta reakcja.Zad.8.10 ID:1598

[2005] Polon 21084 Po ulega przemianie α . Okres połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 138 dni.

a) Napisz równanie tej przemiany.

Równanie reakcji: .......................................

 

b) W pojemniku umieszczono 1 gram polonu 210 84 Po.

Oszacuj masę tego izotopu, która pozostanie po upływie 414 dni.Zad.8.11 ID:1988

2014 / Informacja do zadań 35.–38.

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane na temat czterech aminokwasów białkowych. Symbol pI oznacza punkt izoelektryczny, który jest taką wartością pH roztworu, w którym stężenie jonu obojnaczego osiąga maksymalną wartość, natomiast stężenia formy anionowej i kationowej mają jednakową, najmniejszą wartość.

chemia zadania maturalne 

 J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

Zadanie 35. (1 pkt)

Określ liczbę wszystkich możliwych organicznych niecyklicznych produktów kondensacji jednej cząsteczki alaniny z jedną cząsteczką kwasu asparaginowego.

................................................................................................

Zadanie 36. (1 pkt)

Napisz wzór tej formy fenyloalaniny, której stęźenie jest największe w roztworze o pH równym 5,48.

Zadanie 37. (2 pkt)

Zaplanuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli na odróżnienie alaniny od fenyloalaniny.

a) Uzupełnij poniższy schemat doświadczenia, wpisując nazwę odczynnika, po którego dodaniu do obu probówek i ogrzaniu ich zawartości możliwe będzie zaobserwowanie różnic w przebiegu doświadczenia z udziałem alaniny i fenyloalaniny. Odczynnik wybierz spośród następujących:

− wodny roztwór chlorku żelaza(III)

− świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II)

− wodny roztwór wodorotlenku sodu z fenoloftaleiną

− rozcieńczony kwas solny z oranżem metylowym

− mieszanina stężonych kwasów: azotowego(V) i siarkowego(VI)

 Wybrany odczynnik:

chamia zadania maturalne

b) Opisz zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia, pozwalające na odróżnienie alaniny od fenyloalaniny.

Probówka I: ............................................................................................

Probówka II: ............................................................................................

Zadanie 38. (1 pkt)
Wskaż przyczynę różnicy wartości punktu izoelektrycznego kwasu asparaginowego i lizyny.

..............................................................................................Zad.8.12 ID:2226 2015 N / Zadanie 34. (0–1)
W dwóch nieoznakowanych probówkach znajdują się parafina i stearyna.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
W celu zidentyfikowania tych substancji należy
A. porównać ich rozpuszczalność w wodzie.
B. zbadać ich zachowanie wobec wody bromowej.
C. zbadać ich zachowanie wobec wodorotlenku sodu.
D. zbadać ich zachowanie wobec stężonego kwasu azotowego(V).


Zad.8.13 ID:2906

2016 N / Zadanie 26. (0–2)
Poniżej przedstawiono wzory stereochemiczne Fischera trzech związków organicznych. Dwa z nich nie są optycznie czynne – ich cząsteczki nie są chiralne.
związki optycznie czynne wzory stereochemiczne Fischera
Spośród podanych wzorów związków chemicznych wybierz wzory tych, które nie są optycznie czynne. Wpisz do poniższej tabeli numery, którymi oznaczono te związki, i w każdym przypadku uzasadnij swój wybór.

Numer związku           Uzasadnienie wyboru         
   
   


 Zad.8.14 ID:1899

[2008]  [R]

Wskaźnikami pH są słabe kwasy bądź słabe zasady organiczne, które reagując z wodą tworzą układy sprzężone kwas-zasada. Kwasowa i zasadowa postać wskaźnika mają albo różnezabarwienia, albo tylko jedna z nich jest zabarwiona. Wskaźnik (indykator In) o charakterze kwasowym reaguje z wodą w myśl równania:
InH + H2O <=> In+ H3O+
Gdy stężenie InH jest dużo większe od stężenia In, roztwór ma barwę charakterystyczną dla postaci kwasowej wskaźnika, gdy zaś stężenie InH jest dużo mniejsze od stężenia In, roztwór przybiera zabarwienie zasadowej postaci wskaźnika. Przykładem wskaźnika o charakterze kwasowym jest błękit bromotymolowy. W roztworze o pH < 6 przyjmuje on barwę żółtą, a w roztworze o pH > 7,6 barwę niebieską (błękitną).

Na podstawie: Minczewski, Marczenko łbdquo;Chemia analityczna. Chemiczne metody analizy ilościowejłrdquo;, Warszawa 1998; Jones, Atkins łbdquo;Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcjełrdquo;, Warszawa 2004

 

Zad.1. Napisz wzory wszystkich drobin (cząsteczek i jonów), które są zasadami i kwasami Brłouml;nsteda w reakcji zilustrowanej powyższym równaniem.

Zad.2. Napisz wyrażenie na stałą równowagi opisanej reakcji.

Zad.3. Wskaż postać wskaźnika (InH lub In), której stężenie wzrośnie po dodaniu do roztworu mocnej zasady.

Zad.4. Określ barwę postaci kwasowej (InH) oraz barwę postaci zasadowej (In) błękitu bromotymolowego.

Zad.5. Sporządzono bezbarwny wodny roztwór, którego pH zawiera się w przedziale 6<pH<7,6.
Określ barwę, jaką roztwór ten uzyska po dodaniu do niego kilku kropli błękitu bromotymolowego.

 Zad.8.15 ID:2218 2015 N / Informacja do zadań 25.–27.
Przeprowadzono doświadczenie z udziałem dwóch różnych węglowodorów. W wyniku dwóch odrębnych reakcji − jednej addycji, a drugiej substytucji − i przy użyciu odpowiednich reagentów jako główny produkt każdej reakcji otrzymano 2-bromo-2-metylobutan.

Zadanie 25. (0–2)
Napisz równania obu reakcji. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.
Równanie reakcji addycji:

.............................................................................................................................
Równanie reakcji substytucji:

.............................................................................................................................

Zadanie 26. (0–1)
Określ, według jakiego mechanizmu (nukleofilowego, rodnikowego, elektrofilowego) przebiega każda z opisanych reakcji.

Reakcja addycji przebiega według mechanizmu .................................................. .

Reakcja substytucji przebiega według mechanizmu ............................................. .

Zadanie 27. (0–1)
Wyjaśnij, dlaczego głównym produktem opisanych reakcji addycji i substytucji jest ta sama monobromopochodna 2-metylobutanu (2-bromo-2-metylobutan).

...............................................................................................................................


Zad.8.16 ID:2570

2012.V. / Zadanie 6. (1 pkt)
W dwóch probówkach oznaczonych numerami I i II umieszczono taką samą ilość wiórków magnezowych. Następnie do probówek wprowadzono jednakowe objętości kwasu solnego o temperaturze 25oC ale różnych stężeniach. Przebieg doświadczenia ilustruje poniższy rysunek.
stężenia pH zadania matura
Napisz numer probówki, w której reakcja kwasu solnego z magnezem zaszła szybciej.

Reakcja zaszła szybciej w probówce numer ..........................................Zad.8.17 ID:1780

[2011]

Siarkowodór (H2S) można otrzymać w laboratorium w wyniku działania kwasu solnego na siarczek żelaza(II). Oprócz siarkowodoru produktem tej reakcji jest chlorek żelaza(II). Siarkowodór spala się w powietrzu słabym płomieniem, dając w przypadku dostatecznego dopływu tlenu tlenek siarki(IV) i parę wodną. Przy ograniczonym dopływie tlenu wydziela się siarka i para wodna.


Korzystając z powyższej informacji, napisz w formie cząsteczkowej

a) równanie reakcji otrzymywania siarkowodoru w laboratorium.
........................................................................................................................


b) równanie reakcji spalania siarkowodoru przy ograniczonym dostępie tlenu i podaj stopień utlenienia siarki przed reakcją oraz stopień utlenienia siarki po zakończeniu przemiany.

Równanie reakcji:
.........................................................................................................................

Stopień utlenienia siarki przed reakcją:  .......................

Stopień utlenienia siarki po reakcji: ...............................Zad.8.18 ID:1090

2017 N / Zadanie 9. (0-1)
Próbkę czystego węglanu wapnia o masie m prażono w otwartym naczyniu. Przebiegła wtedy reakcja zilustrowana równaniem:
CaCO3 → CaO + CO2
Po przerwaniu ogrzewania stwierdzono, że w naczyniu znajdowała się mieszanina substancji stałych o masie 18,0 gramów. Ustalono, że w tej mieszaninie zawartość węglanu wapnia wyrażona w procentach masowych jest równa 57,5%.
Zaprojektuj doświadczenie, którym potwierdzisz, że w uzyskanej mieszaninie substancji stałych znajduje się węglan.
Uzupełnij schemat doświadczenia – podkreśl wzór jednego odczynnika, którego dodanie (w nadmiarze) do mieszaniny znajdującej się w probówce doprowadzi do potwierdzenia obecności węglanu, oraz opisz zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia.

Schemat doświadczenia:
termiczny rozkład węglanu wapnia
Zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia:
1. ...............................................................
2. ...............................................................Zad.8.19 ID:96

Próbna 2014 / Zadanie 28. (0-2)

Aldehydy i ketony ulegają redukcji wodorem do odpowiednich alkoholi, przy udziale katalizatora, np. platyny.
Estry ulegają redukcji, dając alkohole pierwszorzędowe. Reduktorem stosowanym zazwyczaj do redukcji estrów jest tetrahydroglinian litu (LiAlH4). Redukcja estrów przebiega według schematu:

R1COOR2LiAlH4→ R1CH2OH + R2OH

Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2003.


a) Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji redukcji propanalu wodorem. Zaznacz warunki prowadzenia procesu.
................................


b) Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) związków otrzymanych w wyniku redukcji propanianu etylu.
...............................Zad.8.20 ID:2594

2012.VI. / Zadanie 16. (1 pkt)
W trzech nieoznakowanych probówkach znajdowały się: stężony kwas siarkowy(VI), rozcieńczony kwas azotowy(V) i stężony kwas azotowy(V). W celu identyfikacji zawartości probówek przeprowadzono reakcje tych kwasów z miedzią i zanotowano obserwacje.
Probówka I: Zaobserwowano intensywne wydzielanie się brunatnego gazu.
Probówka II: Wydzielał się bezbarwny gaz o ostrym, duszącym zapachu.
Probówka III: Po delikatnym ogrzaniu zawartości probówki stwierdzono wydzielanie się bezbarwnego gazu, który po zetknięciu z powietrzem stawał się brunatny.

Napisz wzory kwasów znajdujących się w probówkach I, II i III, uwzględniając, czy kwas był stężony, czy rozcieńczony.
Probówka I: ....................................

Probówka II: ...................................

Probówka III: ..................................Zad.8.21 ID:1763

[2009] W dwóch nieoznakowanych probówkach znajdował się stężony i rozcieńczony roztwór kwasu azotowego(V). W celu zidentyfikowania tych roztworów przeprowadzono doświadczenie zilustrowane rysunkiem.

zadania maturalne

Sformułowano następujące spostrzeżenia:

probówka I: roztwór zabarwił się na kolor niebieskozielony i wydzielał się czerwonobrunatny gaz,

probówka II: roztwór zabarwił się na kolor niebieski i wydzielał się bezbarwny gaz, który w kontakcie z powietrzem zabarwiał się na kolor czerwonobrunatny.

Uzupełnij poniższe zdania, wybierając brakujące określenia spośród podanych:

rozcieńczony  / stężony /  NO / NO2

 

Roztwór A to ........................................... kwas azotowy(V), a roztwór B to ................................................... kwas azotowy(V).

Czerwonobrunatnym gazem, który wydzielał się w probówce I, jest tlenek azotu o wzorze ...................................

W probówce II powstał bezbarwny tlenek o wzorze ...................................Zad.8.22 ID:1562

P2013 / Zadanie 4. (1p)

Związek między mocą kwasu Brønsteda i sprzężonej z tym kwasem zasady w roztworach wodnych przedstawia zależność:

Ka • Kb = Kw
gdzie Ka oznacza stałą dysocjacji kwasu, Kb stałą dysocjacji sprzężonej zasady, a Kw iloczyn jonowy wody.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Najsłabszą spośród następujących zasad: NO2 , CH3COO , I , HS  jest

A. NO2      B. CH3COO    C. I       D. HS Zad.8.23 ID:505

Próbna 2013 / Zadanie 33.(0-2)

W tabeli przedstawiono wzory metanu i chlorometanu oraz wartości ich rozpuszczalności w wodzie w temperaturze 20 °C i pod ciśnieniem 1013 hPa.

Nazwa Wzór cząsteczki Rozpuszczalność w wodzie, mg/100 g wody
metan CH4 2,3
chlorometan CH3Cl 920,0

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.

Mieszaninę metanu i chlorometanu w temperaturze 20 °C i pod ciśnieniem 1013 hPa przepuszczono w obiegu zamkniętym przez płuczkę napełnioną wodą o objętości 1,0dm3 aż do nasycenia wody gazami. Mieszanina gazów po przejściu przez płuczkę zawierała 24,0 g metanu i 41,3 g chlorometanu.

Oblicz stosunek objętościowy metanu do chlorometanu w mieszaninie gazów, którą wprowadzono do płuczki z wodą.Zad.8.24 ID:195

P2013 / Zadanie 28. (1p.)

W cząsteczce pewnego związku organicznego stosunek liczby atomów węgla, wodoru i tlenu jest równy C : H : O = 1 : 3 : 1.


Zaznacz wzór półstrukturalny (grupowy) opisanego związku.
A. CH3OH
B. CH3CH2OH
C. CH2(OH)CH2OH
D. CH2(OH)CH(OH)CH2OHZad.8.25 ID:2573

2012.V. / Zadanie 8. (1 pkt)
W dwóch probówkach znajdowała się woda destylowana o temperaturze 25oC. Do probówki I wprowadzono pewną liczbę moli soli A, a do probówki II – taką samą liczbę moli soli B. Stwierdzono, że w probówce I powstały roztwór jest cieplejszy od użytej wody destylowanej, natomiast zawartość probówki II nieco ochłodziła się w czasie rozpuszczania w niej soli B.
Wiedząc, że do przygotowania roztworów użyto chlorku magnezu i azotanu(V) amonu, a standardowe entalpie rozpuszczania w wodzie tych soli wynoszą
ΔHo (MgCl2) = – 154 kJ·mol–1 
ΔHo (NH4NO3) = 26 kJ·mol–1 
napisz wzór soli, której roztwór otrzymano w probówce I.

Na podstawie: K.-H. Lautenschlłauml;ger, W. Schrłouml;ter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007
W probówce I otrzymano roztwór .........................................................Zad.8.26 ID:1602

[P2006] Pacjentowi choremu na nadczynność tarczycy podano preparat zawierający 0,14 g 131I. Okres półtrwania tego radionuklidu wynosi 8 dni.

Narysuj wykres przedstawiający zmiany masy 131I, jakie następują w ciągu 32 dni od podania preparatu. Z wykresu odczytaj masę 131I, która pozostała po 20 dniach.Zad.8.27 ID:490

2017 N / Zadanie 1.
Dwa pierwiastki oznaczone literami X i Z leżą w czwartym okresie układu okresowego pierwiastków. Ponadto wiadomo, że w stanie podstawowym:
• atom pierwiastka X ma na ostatniej powłoce sześć elektronów;
• atom pierwiastka Z ma łącznie na ostatniej powłoce i na podpowłoce 3d sześć elektronów.
Zadanie 1.1. (0–1)
Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbole pierwiastków X i Z, dane dotyczące ich położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należy każdy z pierwiastków.

  Symbol pierwiastka Numer grupy Symbol bloku
pierwiastek X      
pierwiastek Z      


Zadanie 1.2. (0–1)
Wybierz pierwiastek (X albo Z), którego atomy w stanie podstawowym mają większą liczbę elektronów niesparowanych. Uzupełnij poniższy zapis, tak aby przedstawiał on konfigurację elektronową atomu w stanie podstawowym wybranego pierwiastka.
Zastosuj schematy klatkowe, podaj numery powłok i symbole podpowłok.

↑↓    ↑↓    ↑↓ ↑↓ ↑↓    ↑↓      ↑↓ ↑↓ ↑↓   ……………………………………
1s    2s        2p         3s          3p

Zadanie 1.3. (0–1)
Napisz wzór sumaryczny wodorku pierwiastka X oraz wzór sumaryczny tlenku pierwiastka Z, w którym ten pierwiastek przyjmuje maksymalny stopień utlenienia.
Wzór sumaryczny wodorku pierwiastka X: ......................
Wzór sumaryczny tlenku pierwiastka Z: .........................Zad.8.28 ID:1115 2015 N / Zadanie 1. (0–1)
Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w odpowiednie miejsca informacje dotyczące struktury elektronowej atomu bromu i jego stopni utlenienia.

1. Atom bromu w stanie podstawowym ma konfigurację elektronową ............................................................................................., a w powłoce walencyjnej tego atomu znajduje się ...................... elektronów. Brom należy do bloku konfiguracyjnego .................... układu okresowego.

2. Minimalny stopień utlenienia, jaki przyjmuje brom w związkach chemicznych, jest równy ............., a maksymalny wynosi .............. .


Zad.8.29 ID:1605

[2010] Jednym z pierwszych sztucznie otrzymanych radionuklidów był izotop azotu 137N. Powstał on w wyniku napromieniowania izotopu boru 105B cząstkami α pochodzącymi z naturalnej przemiany promieniotwórczej, jakiej ulega izotop polonu 21084Po.

Napisz równania przemian promieniotwórczych opisanych powyżej.

Równanie przemiany, jakiej ulega izotop polonu 21084Po:

.............................................................................................................

Równanie przemiany, w której powstaje izotop azotu  137N:

........................................................................................................Zad.8.30 ID:2383

2016 S / Zadanie 12. (3 pkt)
Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli na odróżnienie rozcieńczonych wodnych roztworów: roztworu KOH znajdującego się w probówce I od roztworu H2SO4 obecnego w probówce II.

12.1. Uzupełnij schemat doświadczenia – wpisz wzór odczynnika wybranego spośród następujących:
K2CrO4 (aq)  •  KNO3 (aq)  •  KMnO4 (aq)


12.2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła podczas przeprowadzonego eksperymentu.
.........................................................................................
12.3. Napisz, jakie obserwacje potwierdzą, że w probówce I znajdował się wodny roztwór wodorotlenku potasu, a w probówce II – wodny roztwór kwasu siarkowego(VI). Wypełnij poniższą tabelę.

Barwa wodnego roztworu wybranego odczynnika Barwa zawartości probówki po zmieszaniu roztworów
probówka I probówka II
     

 Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.