Powrót

Kwasy i zasady wg Brønsteda – Lowry`ego

 Kwas - związek chemiczny lub jon zdolny do oddawania protonów (donory protonów). Cząsteczka lub jon kwasu po oddaniu protonu staje się cząsteczką lub jonem sprzężonej zasady.
 Zasada - związek chemiczny lub jon zdolny do przyłączania protonów (akceptory protonów). Cząsteczka lub jon zasady po przyłączeniu protonu staje się cząsteczką lub jonem sprzężonego kwasu.

Reakcje protolityczne - procesy polegające na wymianie protonu pomiędzy kwasem a zasadą

W reakcjach kwasu z zasadą proton odłącza się od kwasu i przyłącza do zasady - powstają sprzężone ze sobą pary
kwas + zasada kwas sprzężony + sprzężona zasada

HA + B BH+ + A
kwas + zasada sprzężony kwas + sprzężona zasada
NH4+ + OH H2O + NH3
HBr + H2O H3O+ + Br
H2O + SO32– HSO3 + OH

Kwasy kationowe: np. H3O+, NH4+ i inne kationy
Kwasy anionowe: np. HS i inne aniony

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychZwiązki i jony amfiprotyczne   Odczyn roztworu wodnego amoniaku Kwasy i zasady wg Lewisa Przykłady kwasów i zasad Lewisa Zasada Lewisa - jest anionem, ma wolną parę elektronową lub elektrony π. Przykłady reakcji kwasów Lewisa z zasadami Lewisa Ciekawy przypadek dysocjacji kwasu borowego H3BO3. Kwas borowy słabo dysocjuje jako kwas Brønsteda. Kwas borowy dobrze dysocjuje jako kwas Lewisa Co się stanie po zmieszaniu dwóch kwasów Autodysocjacja (autoprotoliza) Współzawodnictwo dwóch zasad w odbieraniu protonu W którą stronę przesunięta jest równowaga reakcji?
Copyright 2011-2021Chem24.pl