Powrót

102

Kwasy i zasady wg Brønsteda – Lowry`ego

 Kwas - związek chemiczny lub jon zdolny do oddawania protonów (donory protonów). Cząsteczka lub jon kwasu po oddaniu protonu staje się cząsteczką lub jonem sprzężonej zasady.
 Zasada - związek chemiczny lub jon zdolny do przyłączania protonów (akceptory protonów). Cząsteczka lub jon zasady po przyłączeniu protonu staje się cząsteczką lub jonem sprzężonego kwasu.

Reakcje protolityczne - procesy polegające na wymianie protonu pomiędzy kwasem a zasadą

W reakcjach kwasu z zasadą proton odłącza się od kwasu i przyłącza do zasady - powstają sprzężone ze sobą pary
kwas + zasada kwas sprzężony + sprzężona zasada

HA + B BH+ + A
kwas + zasada sprzężony kwas + sprzężona zasada
NH4+ + OH H2O + NH3
HBr + H2O H3O+ + Br
H2O + SO32– HSO3 + OH

Kwasy kationowe: np. H3O+, NH4+ i inne kationy
Kwasy anionowe: np. HS i inne aniony

 Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanych

Copyright 2011-2020Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.