Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Prawo Hessa

Doświadczalne wyznaczanie efektu cieplnego może być bardzo trudne. Łatwiej jest wyznaczyć ciepło tworzenia 1 mola poszczególnych reagentów i na jego podstawie obliczyć entalpię dowolnej reakcji.

Entalpia tworzenia - efekt cieplny powstawania 1 mola związku z pierwiastków w ich najtrwalszej postaci (S, C, O2, H2).

Entalpia tworzenia każdej substancji pierwiastkowej równa się 0 (ΔH=0).

Standardowe entalpie tworzenia związków chemicznych podaje się w tabelach.
 


Prawo Hessa - entalpia reakcji nie zależy od  drogi przemiany, a jedynie od stanu początkowego i końcowego reakcji zachodzących pod stałym ciśnieniem lub w stałej objętości.

Przykład: CO2 można otrzymać dwiema metodami:

Metoda I. 
C(s) + O2(g) = CO2(g)      ΔH= -395,5kJ

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychentalpia jest jednakowa, niezależnie od sposobu otrzymania CO2. Prawo Lavoisiera-Laplace`a - ciepło danej reakcji i ciepło reakcji przebiegającej w kierunku przeciwnym Przykładowe zadanie 1. Oblicz, ile energii wydzieli się po spaleniu 1 mola metanu, czyli oblicz standardową entalpię reakcji CH4(g) + 2O2(g) = CO2(g) + 2H2O(c) Standardowe entalpie tworzenia reagentów wynoszą: a) ΔHotw. CO2(g) = –393,1 kJ/mol         b) ΔHotw. H2O(c) = –285,8 kJ/mol c) ΔHotw. CH4(g) = –74,8 kJ/mol             Rozwiązanie przykładowe zadanie 2. Oblicz ile energii wydzieli się w reakcji 2C2H6(g) + 7O2(g) →  4CO2(g) + 6H2O(g) Oblicz, ile wynosi standardowa entalpia spalania 1 mola C2H6 w tej reakcji. Entalpia reakcji na podstawie energii wiązań Energia wiązania
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.