Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Alkiny

Alkiny - węglowodory nienasycone zawierające w cząsteczce wiązanie potrójne składające się z dwóch słabych wiązań π i jednego wiązania σ.

Wzór ogólny CnH2n-2

Nazwy alkinów tworzy się na tych samych zasadach, co nazwy alkanów i alkenów. Alkiny, których najdłuższy łańcuch węglowy zawiera wiązanie potrójne mają końcówkę -in lub -yn.
Gdy najdłuższy łańcuch węglowy nie zawiera wiązania potrójnego wówczas fragment z wiązaniem potrójnym jest podstawnikiem, np. −C≡CH etynyl. 

Własności fizyczne w szeregu alkinów zmieniają się w podobny sposób, co w alkanach.


Otrzymywanie acetylenu w laboratorium z karbidu

Karbid CaC2 (acetylenek wapnia, węglik wapnia) w przemyśle otrzymuje się w reakcji tlenku wapnia z koksem przebiegającej w bardzo wysokiej temperaturze (ok.2300oC).
CaO + 3C → CaC2 + CO
Węglik wapnia ma budowę jonową: Ca2+ i C22–.
W laboratorium acetylen można łatwo otrzymać poddając karbid reakcji z wodą.
CaC2 + 2H2O → C2H2↑ + Ca(OH)2
Acetylen otrzymywanie chemia LO 
jonowo: C22–. + 2H2O → C2H2↑ + 2OH  

Acetylenki - pochodne acetylenu, związki o charakterze soli i budowie jonowej, w których atomy wodoru są podstawione atomami metali, np. sodu, wapnia.. Acetylenki w reakcjach z wodą tworzą acetylen.


 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReakcje alkinów Reakcje addycji  - przebiegają zgodnie z regułą Markownikowa Addycja bromu. Reakcja przebiega dwuetapowo. Podobnie przebiega reakcja z chlorem. 1,2-dibromoeten 1,1,2,2-tetrabromoetan Obserwuje się odbarwienie wody bromowej Etyn reaguje z roztworem manganianu(VII) potasu powodując jego odbarwienie Addycja chlorowodoru. Drugi etap reakcji przebiega zgodnie z regułą Markownikowa Addycja wodoru. Prowadzi do otrzymania związków nasyconych. Addycja wody. Reakcja zachodzi trudniej, niż w alkenach i dlatego wymaga obecności Reakcję addycji wody do acetylenu odkrył po raz pierwszy M.Kuczerow w 1881r., stąd nazywana jest ona często reakcją Kuczerowa) Wyjaśnienie tych reakcji Trimeryzacja etynu. W wyniku łączenia trzech cząsteczek etynu powstaje benzen  Reakcje spalania Całkowitego - 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O Niecałkowitego - powstaje tlenek węgla(II) i woda lub węgiel i woda 2C2H2 + 3O2 → 4CO + 2H2O (półspalanie) 2C2H2 + O2 → 4C + 2H2O (N) Inne reakcje otrzymywania alkinów Eliminacja - reakcja tetrafluorowcoalkanów z cynkiem Eliminacja - reakcja difluorowcoalkanów z NaOH Metoda przemysłowa - piroliza metanu. 2CH4 —T→ HC≡CH + 3H2  (N) Nazewnictwo węglowodorów z wiązaniami podwójnymi i potrójnymi
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.