Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Fluorowce

Pierwiastki w grupie 17
Nazwa grupy: fluorowce.
Inne nazwy: halogeny (obejmujące F, Cl, Br, I), chlorowce (obejmujące Cl, Br, I)
Pierwiastki w grupie fluorowców: fluor, chlor, brom, jod, astat, tennessine.
Astat  - promieniotwórczy pierwiastek o okresie półtrwania 8,3h.
Tennessine - dotychczas otrzymany  tylko w niewielkich ilościach.

Własności fizyczne

Pierwiastek F fluor Cl chlor Br brom I jod
 Stan skupienia, wygląd   żółtozielony gaz o ostrym zapachu  ciemoczerwona ciecz w temp. pokojowej ciemnoszara substancja krystaliczna o metalicznym połysku
łatwo sublimuje*tworząc fioletowe pary
Rozpuszczalność w wodzie reaguje z wodą rozpuszcza się, tworzy wodę chlorową rozpuszcza się, tworzy wodę bromową  bardzo słabo  rozpuszcza się w wodzie, dobrze rozpuszcza się w roztworze jodków litowców
Konfiguracja powłoki elektronowej ns2p5 atomy mają tendencję do przyłączania 1 elektronu i tworzenia jonu X

*Sublimacja - przejście ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy (z pominięciem stanu ciekłego).
Resublimacja - przejście ze stanu gazowego bezpośrednio w stan stały.

Barwa wody bromowej do zadań:
rozcieńczone roztwory - żółta do pomarańczowej,
stężone roztwory - brunatna.

Występowanie w przyrodzie
Ze względu na dużą reaktywność fluorowce nie występują w środowisku przyrodniczym w stanie wolnym tylko w postaci jonów.
Rozpowszechnienie w skorupie ziemskiej: fluor ok.0,03% i chlor ok. 0,1% masowych. Brom i jod występują w ilościach śladowych.


Otrzymywanie chloru do celów laboratoryjnych
Reakcja stężonego kwasu solnego z MnO2 lub KMnO4
4HCl + MnO2 → MnCl2 + 2H2O + Cl2 
16HCl + 2KMnO4 → 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O + 5Cl2 

Metody otrzymywania chloru w przemyśle
1. Elektroliza roztworu NaCl daje produkty: chlor, wodór, wodorotlenek sodu.
2. Elektroliza stopionego NaCl - produkty: chlor i sód.
 

Elektroujemność i aktywność fluorowców.

Fluor - najbardziej elektroujemny pierwiastek - 4,0 w skali Paulinga. 

Pierwiastek F Cl Br I At
Elektroujemność maleje wraz ze wzrostem liczby atomowej
łatwość przyłączania elektronu zmniejsza się
reaktywność zmniejsza się
Własności utleniające silne  —————————— słabe
zmniejszają się własności utleniające

 


 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychWypieranie mniej aktywnego fluorowca ze związku z innym fluorowcem Doświadczenie: Reakcja Cl2 z NaBr i KI  Połączenia z wodorem Reakcje chloru z metalami Reakcje z wodą. Tlenki i kwasy chloru Moc kwasów fluorowców
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.