Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Związki cykliczne

Nazewnictwo

1. Do nazw odpowiednich węglowodorów dodaje się przedrostek cyklo-.
2. Atomy węgla pierścienia numeruje się tak, aby podstawniki miały jak najniższe numery.

Wzory wybranych węglowodorów cyklicznych

Nazwa Wzór półstrukturalny Wzór szkieletowy
 cyklopropan cyklopropan   cyklopropan
 cykloheksan cykloheksan  cykloheksan
cyklobuten cyklobuten cyklobuten
 cykloheksen  cykloheksen  cykloheksen

 

2-etylo-1-metylocykloheksan
2-etylo-1-metylocykloheksan


Izomeria

Izomeria konstytucyjna → położenia podstawnika

Izomery dimetylocyklobutanu
cykloalkany izomeria cykloalkany, izomeria cykloalkany izomeria
1,2-dimetylocyklobutan 1,3-dimetylocyklobutan 1,1-dimetylocyklobutan

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychSteroizomeria → izomeria geometryczna cis-trans W pieścieniu cykloalkanu nie ma możliwości rotacji wokół wiązań C–C, więc podstawniki mogą znajdować się po obu stronach płaszczyzny pierścienia lub po tej samej stronie.   Przykładowe izomery cis i trans cyklobutanu  cis-1,2-dibromocyklobutan  trans-1,2-dibromocyklobutan    Wzór ogólny cykloalkanów: CnH2n jest taki sam, jak wzór ogólny alkenów. Cykloalkany i alkeny są względem siebie izomerami CH2=CH–CH3 CH2=CH–CH2–CH3 Otrzymywanie cykloalkanów   Reakcja dichlorowcoalkanów z cynkiem 1,3-dichloropropan → cyklopropan Uwodornienie cykloalkenów cyklobuten → cyklobutan    Otrzymywanie cykloalkenów Właściwości chemiczne   Substytucja rodnikowa cyklobutan —Cl2, światło →chlorocyklobutan Addycja bromu do cykloalkenów (addycja elektrofilowa) cykloheksen —Br2→1,2-dibromocykloheksan Addycja bromowodoru do cykloalkenów Powstają produkty zgodne z regułą Markownikowa (N) Cykloalkany w przestrzeni W rzeczywistości atomy węgla w pierścieniu cykloalkanów (od 4 atomów) ze zględu na hybrydyzację nie leżą w jednej płaszczyźnie. Przykładowe formy przestrzenne cykloalkanów     cyklobutan  cykloheksan forma łódkowa cykloheksan forma krzesełkowa
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.