Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Procesy równowagowe w zadaniach

Potrzebna jest umiejętność rozwiązywania równań kwadratowych - w rozwiązaniach zadań nie będzie pokazywana strona matematyczna.

Przykład 1.
W zamkniętym naczyniu o objętości 1 dm3 ustaliła się równowaga reakcji zachodzącej wg równania
2 HI(g) ⇌ H2(g) + I2(g)
Dane są: początkowe  stężenie HI: 0,025 mol/dm3, Kc = 2,2 ·10−2
Oblicz stężenia reagentów po ustaleniu równowagi.

Rozwiązanie
W tabeli umieszczamy liczby moli dotyczące 1 dm3 objętości

  2 HI H2 I2
ilości moli początkowe 0,025 0 0
zmiana ilości moli −2x +x +x
ilości moli równowagowe 0,025-2x x x

Rząd I:  podaje początkowe ilości moli reagentów. 0,025 dla HI (tyle wprowadzono), 0 dla H2 i I2 (jeszcze ich nie ma, bo reakcja się jeszcze nia zaczęła)

Rząd II: x oznacza, że nie wiemy dokładnie jakie ilości przereagowały, 2x, x i x oznacza, że z 2 moli HI (-2x) powstaje 1 mol H2 (x) i 1 mol I2 (x).Rzad III:  0,025-2x  to ilość HI, jakie pozostało po po przereagowaniu ilości 2x,  x i x to stężenia H2 i I2 , które powstały.

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychZapis stałej równowagi: Obliczenie stężeń równowagowych: Przykład 2. Do naczynia o pojemności 2 dm3 wprowadzono 0,4 mole wodoru i 0,4 mole jodu. Reakcja zaszła zgodnie z równaniem:  H2 + I2  ⇌ 2 HI     Kc = 64. Oblicz stężenia wszystkich reagentów w stanie równowagi.  Rozwiązanie Przykład 3. Oblicz stałą Kc reakcji    2HF(g) ⇌ H2(g) + F2(g) jesli stężenie początkowe [HF]=0,075mol/dm3 , stężenie równowagowe [F2] = 0,0084 mol/dm3  Rozwiązanie 
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.