Powrót

Masa atomowa, masa cząsteczkowa

 

Dyfuzja – samorzutne mieszanie stykających się substancji. Świadczy o ziarnistej budowie materii i ciągłym ruchu cząstek. Dyfuzja zachodzi w gazach, cieczach i ciałach stałych.

Szybkość dyfuzji zależo od stanu skupienia mieszających się substancji
• Gazy – rozprzestrzeniają się w całej objętości naczynia, które zajmują, cząstki gazów poruszają się szybko. Dyfuzja zachodzi bardzo szybko

• Ciecze – przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, cząstki poruszają się wolniej niż w gazach. Dyfuzja zachodzi wolniej niż w gazach.

• Ciała stałe – mają określony kształt, cząstki wykonują drgania wokół swojego położenia. Dyfuzja zachodzi bardzo powoli.

Atom – najmniejsza część pierwiastka reprezentująca jego właściwości fizyczne i chemczne.

Substancje proste zbudowane są z atomów tego samego rodzaju.

 

Masa atomowa - masa atomu wyrażona w jednostkach masy atomowej u (unit)

1 u = 0,166 * 10−23 g
1 g = 6,02 * 1023 u

Masy atomowe odczytuje się z układu okresowego pierwiastków. Są one podane w przybliżeniu.
m C = 12u,  m O = 16u,  m Pb = 207u

Atomy łączą się z sobą i tworzą cząsteczki. Można dla nich obliczyć masę cząsteczkową.

Masa cząsteczkowa − masa cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego wyrażona w jednostkach masy atomowej u. Masę cząsteczkową oblicza się sumując masy atomowe poszczególnych atomów wchodzących w skład cząsteczki.

Obliczanie masy czasteczkowej - krok po kroku.

Zadanie. Oblicz masę cząsteczkową wody.
1. Napisz wzór cząsteczki wody i rozłóż ją na atomy
H2O  / Cząsteczka wody zbudowana jest z 1 atomu tlenu i 2 atomów wodoru.
2. Odczytaj z układu okresowego masy atomowe H i O
M O = 16u, M H = 1u
3. Oblicz masę cząsteczkową, która jest sumą mas atomowych wszystkich pierwiastków
Masa cząsteczkowa m H2O = 1· m O + 2· m H = 16u + 2·1u = 18u
Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl