Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Alkany - właściwości, otrzymywanie, reakcje

Właściwości fizyczne 

Stan skupienia zależy od długości łańcucha węglowego (prostego):
1 - 4  gazy, 5 - 17 ciecze,  więcej - ciała stałe.

Parafina  - mieszanina węglowodorów (16-48 atomów C) wydzielana z ropy naftowej.

Wraz z długością łańcucha węglowego wzrasta temperatura topnienia i temperatura wrzenia. Wzrost temperatury wrzenia jest spowodowany tym, że "powierzchnia" cząsteczki jest coraz większa i potrzeba coraz większej energii do pokonania sił van der Waalsa, które utrzymują razem cząsteczki.

Wraz z długością łańcucha węglowodoru zwiększa się jego masa cząsteczkowa - wzrasta więc temperatura wrzenia.

Im większe rozgałęzienie łańcucha, ty niższa jest temperatura wrzenia. Cząsteczki rozgałęzionych węglowodorów mają mniejszą powierzchnię styku, więc słabiej się przyciągają siłami van der Waalsa. Czasteczki n-węglowodorów o nierozgałęzionych łańcuchach układają się obok siebie i przez to mają większą powierzchnię styku - przyciągają się silniej.

Nie rozpuszczają się w wodzie, rozpuszczają się w różnych rozpuszczalnikach niepolarnych (np.benzen, eter). Jest to spowodowane tym, że alkany mają budowę niepolarną (zasada: podobne rozpuszcza się w podobnym).

 


Otrzymywanie alkanów

Addycja wodoru do alkenów - najważniejsza metoda (uwodornienie)
np. R1–CH=CH-R2 + H2  —(kat.)→R1–CH2–CH2–R2   

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychPiroliza (kraking). Reakcje alkanów Alkany to związki mało reaktywne.  1. Reakcje spalania Spalanie całkowite - prowadzi do otrzymania tlenku węgla(IV) i wody Przy ograniczonym dopływie tlenu powstaje Reakcja substytucji (podstawiania) Metan reaguje z fluorem, chlorem i bromem (reaktywność:. Reakcja z jodem ... Substytucja  to reakcja łańcuchowa, przebiega w kilku etapach - ... Reakcja chlorowania metanu: CH4 + Cl2  ... W wyniku takiego ciągu reakcji powstaje mieszanina ... Otrzymywanie metanu w laboratorium CH3COONa(s) + Otrzymywanie alkanów w reakcji Wurtza Węglowodory o dłuższych łańcuchach
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.