Powrót

Alkohole

Alkohole - pochodne węglowodorów, które w cząsteczkach mają grupę -OH zamiast jednego atomu wodoru
Grupa funkcyjna alkoholi: -OH, grupa hydroksylowa
Grupa alkilowa - część cząsteczki alkanu bez jednego atomu wodoru.
Np. −CH3, −C2H5  ogólnie oznaczana jako -R.

Alkohole zbudowane są więc z grupy alkilowej -R i grupy hydroksylowej -OH.
Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych:  CnH2n+1OH lub R-OH 

Budowa cząsteczek alkoholi

Podział alkoholi

monohydroksylowe

mają 1 grupę -OH w cząsteczce

polihydroksylowe

mają więcej niź 1 grupę -OH w cząsteczce

Tworzenie nazw alkoholi:  nazwę tworzy się od nazwy węglowodoru dodając końcówkę -ol
Tworzenie wzorów: w cząsteczce alkanu zamiast jednego atomu wodoru pisze się grupę -OH

węglowodór alkohol wzór sumaryczny wzór półstrukturalny wzór strukturalny
metan metanol
alkohol metylowy
CH3OH CH3–OH metanol alkohol metylowy wzór strukturalny
etan etanol
alkohol etylowy
C2H5OH CH3–CH2–OH etanol alkohol etylowy wzór strukturalny
propan propanol
alkohol propylowy
C3H7OH CH3–CH2–CH2–OH propanol alkohol propylowy wzór strukturalny
butan butanol
alkohol butylowy
C4H9OH CH3–CH2–CH2–CH2–OH butanol wzór strukturalny

 

Własności fizyczne
metanol etanol
bezbarwna ciecz
charakterystyczny zapachu
dobrze miesza się z wodą

silna trucizna

bezbarwna ciecz
charakterystyczny zapach
dobrze miesza się z wodą

szkodliwy dla organizmu

Metanol i etanol powoduje ścinanie białka, dlatego są szkodliwe dla organizmu.

Po zmieszaniu tych alkoholi z wodą następuje zmniejszenie objętości roztworu - kontrakcja.

Fermentacja alkoholowa
Pod wpływem enzymów wytwarzanych przez drożdże z glukozy powstaje alkohol etylowy
C6H12O6 →  2C2H5OH + 2CO2  

Spalanie alkoholi
całkowite

2CH3OH + 3O2 → 2CO2 + 4H2O
C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

niecałkowite
(półspalanie
)

CH3OH + O2 → CO + 2H2O
C2H5OH + 2O2 → 2CO + 3H2O

niecałkowite

2CH3OH + O2 → 2C + 4H2O
C2H5OH + O2 → 2C + 3H2O

Alkohole mają odczyn obojętny - nie ulegają dysocjacji jonowej. Grupa hydroksylowa -OH nie odłącza się, wodór również nie odłącza się od czasteczki.

 


Glicerol
Glicerol należy do alkoholi polihydroksylowych (mających kilka grup hydroksylowych).

Nazwy: glicerol, propano-1,2,3-triol

C3H5(OH)3

glicerol wzór strukturalny

Własności fizyczne 
bezbarwna, gęsta, bezwonna ciecz
bardzo dobrze miesza się z wodą

 Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl