Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Dysocjacja kwasów i zasad

Elektrolity - substancje, które po rozpuszczeniu w wodzie lub po stopieniu przewodzą prąd elektryczny. Mają one wiązania jonowe lub silnie spolaryzowane.
Nieelektrolity - woda i inne substancje, których roztwory nie przewodzą prądu elektrycznego.
Dysocjacja elektrolityczna (jonowa) - rozpad cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika. Dysocjacji ulegają elektrolity. 

Dysocjacja zachodzi pod wpływem wody, ale też innych rozpuszczalników polarnych np. alkohole, aminy, ciekły amoniak.

 Dysocjacja, chemia LO
 AB ⇌ A+ + B
 Cząsteczka AB pod wpływem wody dysocjuje na kation A+ i anion B

 Jon − cząstka z ładunkiem dodatnim (kation) lub ujemnym (anion).

Dysocjacja całkowita - znaczna większość cząsteczek jest zdysocjowana.
Całkowicie lub prawie całkowicie zdysocjowane są elektrolity mocne.
Równowaga jest przesunięta w prawo.
AB → A+ + B

Dysocjacja niecałkowita - w roztworze obok niewielkiej ilości jonów znajduje się duża ilość cząsteczek niezdysocjowanych (elektrolity słabe). Równowaga jest przesunięta w stronę cząsteczek niezdysocjowanych
AB ⇌ A+ + B– 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychMechanizm dysocjacji elektrolitycznej Dysocjacja kwasów Schemat dysocjacji kwasów Przykłady dysocjacji kwasów: Dysocjacja kwasów wieloprotonowych Jon oksoniowy Dysocjacja wodorotlenków wg Arrheniusa Schemat dysocjacji wodorotlenków Dysocjacja wielostopniowa wodorotlenków Wodorotlenki mające więcej niż jedną grupę OH dysocjują w kilku etapach. Odczyn roztworów odczyn kwasowy, odczyn zasadowy Roztwory soli Sole mogą ulegać hydrolizie, więc odczyn może być obojętny, zasadowy lub kwasowy.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.