Powrót

Fluorowcopochodne węglowodorów

Własności fizyczne

Temperatura wrzenia
Halogenki alkilowe mają znacznie wyższe temperatury wrzenia niż odpowiadające im alkany. Jest to związane z większą masą cząsteczkową.
Temperatura wrzenia fluorku jest najniższa a jodku - najwyższa.

Rozpuszczalność
Halogenki mają wiazanie spolaryzowane C-X, jednak w wodzie się nie rozpuszczają, gdyż nie mogą tworzyć wiązań wodorowych. Dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych.


Otrzymywanie

Reakcja substytucji rodnikowej (podstawiania)

Metan reaguje z fluorem, chlorem i bromem (reaktywność: F2>Cl2>Br2). Reakcja z jodem nie zachodzi.

Substytucja  to reakcja łańcuchowa, przebiega w kilku etapach - atomy wodoru są kolejno podstawiane przez atomy fluorowca.
Reakcja z chlorem lub bromem nie zachodzi w normalnych warunkach -  wymaga zainicjowania przez podwyższenie temperatury lub naświetlanie promieniowaniem UV.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychOtrzymywanie alkinów - eliminacja - reakcja z NaOH Otrzymywanie alkinów - eliminacja - reakcja tetrafluorowcoalkanów z cynkiem Otrzymywanie toluenu - alkilowanie benzenu (reakcja Friedla−Craftsa) Otrzymywanie alkoholi - reakcja z mocnymi zasadami w środowisku wodnym Otrzymywanie alkoholi - reakcja z wodą (hydroliza) Otrzymywanie glikolu -  reakcja hydrolizy zasadowej Otrzymywanie amin - alkilowanie amoniaku
Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.