Powrót

Wszystkie reakcje potrzebne do matury

 

CH3CH2Cl + CH3CH2CH2Cl + 2Na  → CH3CH2CH2CH2CH3 + 2 NaCl Reakcja  Wurtza - otrzymywanie węglowodorów o dłuższych łańcuchach. (metal: Li, Na, K)
CH3–CHBr–CH2Br + Zn → CH3–CH=CH2 + ZnBr2  Otrzymywanie alkenów - reakcja z cynkiem
reakcja Wurtza cykloalkany Otrzymywanie cykloalkanów - reakcja  z cynkiem
CH3−CH2Cl + KOH —alkohol→   CH2=CH2 + KCl + H2O Otrzymywanie alkenów - eliminacja cząsteczki chlorowodoru (dehydrohalogenacja

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychOtrzymywanie alkinów - eliminacja - reakcja z NaOH Otrzymywanie alkinów - eliminacja - reakcja tetrafluorowcoalkanów z cynkiem Otrzymywanie toluenu - alkilowanie benzenu (reakcja Friedla−Craftsa) Otrzymywanie alkoholi - reakcja z mocnymi zasadami w środowisku wodnym Otrzymywanie alkoholi - reakcja z wodą (hydroliza) Otrzymywanie glikolu -  reakcja hydrolizy zasadowej Otrzymywanie amin - alkilowanie amoniaku
Copyright 2011-2021Chem24.pl