Powrót

Dysocjacja jonowa wodorotlenków

Substancje chemiczne mogą być zbudowane z atomów, cząsteczek lub jonów.

Atomy i cząsteczki to drobiny elektrycznie obojętne. Jony to drobiny mające ładunek elektryczny. Jony dodatnie to kationy, jony ujemne to aniony.

Wodorotlenki, które rozpuszczają się w wodzie to zasady.
Wodorotlenki dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe.

M(OH)n → Mn+ + nOH  

Przykładowe równania reakcji dysocjacji wodorotlenków

NaOH → Na+ + OH    
KOH → K+ + OH   
Ca(OH)2 → Ca2+ + 2 OH   
Mg(OH)2 → Mg2+ + 2 OH  

Zasady to substancje, które po wprowadzeniu do wody tworzą jony OH.

Zasady mają odczyn zasadowy, barwią papierek wskaźnikowy na niebiesko a fenoloftaleinę na malinowo.

 


Skala pH

Odczyn roztworu określa obecność jonów H+ lub OH.
Odczyn kwaśny wskazuje na obecność dużej ilości jonów H+.
Odczyn zasadowy wskazuje na obecność dużej ilości jonów OH.
W roztworach o odczynie obojętnym jest bardzo mała i jednakowa ilość jonów H+ i OH.

pH roztworu charakteryzuje odczyn roztworu.
pH<7 oznacza roztwór kwaśny, liczba jonów H+ > liczba jonów OH.
pH=7 oznacza roztwór obojętny, liczba jonów H+ = liczba jonów OH.
pH>7 oznacza roztwór zasadowy, liczba jonów H+ < liczba jonów OH.


Elektrolity i nieelektrolity

Obecność w roztworze wodnym jonów powoduje, że przewodzą one prąd elektryczny.

Elektrolity - to substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny
Przykłady elektrolitów:  roztwory soli, kwasów i wodorotlenków

Nieelektrolity - to substancje, ktirych roztwory wodne nie przewodza prądu elektrycznego.
Przykłady nieelektrolitow: roztwory cukru, alkoholu.Zapraszam do wpisania komentarza: uwagi, co jeszcze dopisać, objaśnić, sprecyzować, niezrozumiała treść, błędy itp.
Napisz komentarz
Copyright 2011-2021Chem24.pl