Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Wiązania chemiczne

Atomy dążą do uzyskania takiej konfiguracji elektronowej w powłoce walencyjnej, dzięki której będą bardziej trwałe. Wówczas ich energia staje się niższa i atomy będą wówczas nieaktywne chemicznie.

Aby uzyskać trwałą konfigurację elektronową atomy mogą oddawać, pobierać lub uwspólniać elektrony.

Reguła helowca
W większości przypadków atomy chcą uzyskać trwałą konfigurację elektronową najbliższego w układzie okresowym gazu szlachetnego. Na powłoce walencyjnej atomy helowców mają 8 elektronów (oktetu), w przypadku helu są to 2 elektrony (dubletu).   Dla atomów okresu 1 obowiązuje reguła dubletu a dla atomów okresu 2 - reguła oktetu.
Atomy okresu 3 mają jeszcze do dyspozycji wolny orbital d i dlatego mogą uzyskać tzw. rozszerzony oktet (atomy hiperwalencyjne), czyli nie spełniać reguły oktetu. Np. atom fosforu w cząsteczce PCl5 ma 5 wiązań (10 wspólnych elektronów). Podobnie jest w cząsteczce SF6
Z kolei niektóre atomy mogą mieć mniej niż 8 elektronów (atomy hipowalencyjne). Są to atomy grupy 13. Bor, czy glin nie spełniają reguły oktetu (BCl3, AlCl3).

Oktet elektronowy (lub dublet) atomy mogą uzyskać łącząc się z innmi atomami poprzez oddawanie, pobieranie lub uwspólnianie elektronów walencyjnych czyli tworząc wiązania chemiczne.
Wiązanie chemiczne jest to oddziaływanie między łączącymi się atomami.

Wartościowość  - to liczba wiązań chemicznych, które może utworzyć atom. Pierwiastki mogą przyjmować różne wartościowości w zależności od drugiego pierwiastka, z którym się łączą. 


Rodzaje wiązań

Podział wiązań na typy ma charakter formalny - między poszczególnymi typami brak jest wyraźnej granicy:
- wiązanie jonowe
- wiązanie kowalencyjne
- wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
- wiązanie koordynacyjne
- wiązanie metaliczne

Oddziaływania międzycząsteczkowe:
- wiązanie wodorowe,
- siły van der Waalsa


O rodzaju wiązania chemicznego na ogół decyduje różnica elektroujemności.

rodzaj wiązania różnica elektroujemności
wiązanie kowalencyjne 0,4 i mniej
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane mniejsza od 1,7 i większa od 0,4
wiązanie jonowe 1,7 i więcej

Uwaga: Różnica elektroujemności nie jest jednoznacznym wyznacznikiem rodzaju wiązania.
Przykłady:
MgS ma wiązanie jonowe a różnica elektroujemności wynosi 1,27 (Mg 1,31, S 2,58).  
HF - wiązanie spolaryzowane ( a nie jonowe, H 2,2,   F 3,98 )

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanych- Co to jest energia wiązania - Jak energia wiązania wpływa na reaktywność cząsteczki - Procentowy udział charakteru jonowego wiązania
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.