Powrót

Iloczyn jonowy wody

Woda ulega dysocjacji wg równania:
H2O + H2O ⇌ H3O+ + OH
Uproszczony zapis: H2O ⇌ H+ + OH

Iloczyn jonowy wody (Kw) - iloczyn stężeń kationów H+ i anionów OH

Kw = cH+ • cOH                   inny zapis: Kw = [H+]• [OH]

Iloczyn jonowy wody rośnie wraz z temperaturą. W zadaniach przyjmuje się jego wartość w temp. 25oC:  Kw = 10−14.
Podobnie, jak pH i pOH dla K również można podawać pK.

 pKw=-log[Kw]=-log[10−14]=14

[H+]• [OH] = 10−14
cH+ =  cOH−  = 10−7 mol/dm3    inny zapis: [H+]=[OH] = 10−7 mol/dm3

Jeżeli do wody dodaje się jonów H+, czyli wzrasta ich stężenie to maleje stężenie jonów OH i odwrotnie.
Przykład: jeśli [H+] = 10−3 mol/dm3 to [OH] = 10−11 mol/dm3


Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychpH bardzo rozcieńczonych kwasów i zasad Iloczyn jonowy wody i jej pH w zależności od temperatury
Copyright 2011-2020Chem24.pl