Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Koloidy

Układy koloidalne są dwufazowe. W każdym koloidzie można wyróżnić fazę rozproszoną (zdyspergowaną) i fazę rozpraszającą.
Układem koloidalnym może być np. strącony AgCl. Wówczas fazą rozproszoną są duże skupiska cząsteczek strąconego AgCl a fazą rozpraszającą - woda. Następuje tzw. zmętnienie roztworu - cząstki są na tyle małe, że nie opadają na dno naczynia.

Zole

Roztwór koloidalny składający się z cieczy i rozproszonych w niej cząstek ciała stałego nazywa się zolem (zol). W wielu zolach na powierzchni cząstek koloidalnych znajduje się ładunek elektryczny - na powierzchni cząstki absorbują się jony znajdujące się w roztworze. Takie cząstki mogą poruszać się w polu elektrycznym (elektroforeza). Np. cząstki koloidalne As2S3 mają na powierzchni ładunek ujemny a cząstki Fe(OH)3 - dodatni. Cząstki koloidu wzajemnie się odpychają, co utrudnia ich łączenie się w większe grupy i opadanie na dno naczynia w postaci osadu (wytrącanie, czyli koagulacja). Naładowanie cząstek koloidalnych powoduje, że koloid jest stabilny.

Zole liofobowe ("nie lubiące" cząsteczek rozpuszczalników). Otrzymuje się je metodą dyspersji lub kondensacji a tworzą je duże zespoły cząsteczek. Do tej grupy należą np. zole metali, niektórych wodorotlenków i soli (AgCl, As2S3).

Zole liofilowe ("lubiące" cząsteczki rozpuszczalników). Otrzymuje się je przez zwykłe rozpuszczenie a tworzą je najczęściej cząsteczki olbrzymy. Cząstki rozproszone posiadają otoczkę z cząsteczek rozpuszczalnika (np.wody), które osłaniają ładunki elektryczne. Do tej grupy należą koloidy utworzone z białek, polisacharydów, mydeł, detergentów, żelatyny, Fe(OH)3, Al(OH)3.

Jeśli fazą rozpraszającą jest woda, wówczas jest to zol hydrofobowy lub zol hydrofilowy.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychŻel. Koagulacja jest to ....., koagulaty. Czynniki wywołujące koagulację. Wysalanie. Koagulacja może być procesem odwracalnym lub nieodwracalnym. Koagulację odwracalną może spowodować ..... Denaturację może spowodować ..... Peptyzacja jest to .... Dyspersja. Przykłady rodzajów układów koloidalnych. Metody otrzymywania koloidów Metoda kondensacyjna Hydrozole metali szlachetnych. Koloidy trudno rozpuszczalnych soli. Metoda dyspersyjna polega na ... Efekt Tyndalla Zastosowania koloidów.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.