Powrót

Budowa atomu, liczba atomowa, liczba masowa.

Atom to najmniejsza cząstka pierwiastka, która zachowuje jego właściwości fizyczne i chemiczne.

Struktura atomu
W środku atomu znajduje się jądro atomowe. W przestrzeni wokół jądra poruszają się elektrony. 

Masę cząstek, które wchodzą w skład atomów podaje się w jednostkach masy atomowej [u].
1 u = 0,166 • 10−23 g

Składniki atomu

Cząstka Symbol Masa Ładunek elementarny
proton p, p+11p ok.1u +1
neutron n, n010n ok.1u 0
elektron e, e0−1e ok. 0,00055u −1

Atom jest elektrycznie obojętny. W jądrze atomu jest tyle samo protonów (ładunków dodatnich) co elektronów (ładunków ujemnych) znajdujących się w przestrzeni wokół niego.
Przykład. Ładunek jądra atomowego azotu wynosi +7 a wokół niego znajduje się 7 elektronów o takim samym sumarycznym ładunku ujemnym.

Wielkości relatywne
- Jądro atomu skupia prawie cała masę atomu i zajmuje bardzo małą objętość w stosunku do wymiaru atomu.
- Większość objętości atomu to pusta przestrzeń, w której poruszają się elektrony.
- Średnica atomu jest ok. 105 razy większa od średnicy jądra atomowego.


Jony
W atomie może być nadmiar elektronów lub ich niedomiar. Takie atomy nazywane są jonami.
Jony z nadmiarem elektronów to aniony (jony ujemne).
Jony z niedomiarem elektronów to kationy (jony dodatnie).
Przykłady:
Atom tlenu ma 8 protonów i 8 elektronów - jest elektrycznie obojętny.
Jon tlenu na 8 protonów i 10 elektronów - jest anionem (jonem ujemnym).
Atom sodu ma 11 protonów i 11 elektronów - jest elektrycznie obojętny.
Jon sodu ma 11 protonów i 10 elektronów - jest kationem (jonem dodatnim)

Nukleony – cząstki wchodzące w skład jądra: protony i neutrony.
Jądro atomowe:
-
zbudowane jest z protonów i neutronów (nukleonów)
- skupia w sobie prawie całą masę atomu (ponad 99,9%)
- ma ładunek dodatni, którego wartość zależy od liczby protonów
- w jądrach atomowych tego samego pierwiastka jest tyle samo protonów
- w jądrach atomowych tego samego pierwiastka może być różna ilość neutronów.

Oddziaływania w atomie
- siły odpychania między elektronami (mają ładunki jednoimienne)
- siły odpychania między protonami (mają ładunki jednoimienne)
- siły przyciągania między protonami a elektronami (mają ładunki różnoimienne)


 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanych- Co to jest pierwiastek - Co to są izotopy wraz z przykładami - Jak wyznacza się liczbę atomową i liczbę masową pierwiastka - Co to są nuklidy - Na czym polega defekt masy - Jak działają siły jądrowe
Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.