Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Alkany - struktura cząsteczek, nazewnictwo


Alkany to węglowodory nasycone.
Węglowodory - składają się jedynie z atomów węgla i atomów wodoru.
Nasycone - zawierają jedynie pojedyncze wiązania między atomami węgla C−C.

Szereg homologiczny alkanów

Szereg związków ułożonych wg wzrastającej ilości atomów węgla, rózniące się o grupę −CH2− nazywamy szeregiem homologicznym
Związki należące do tego samego szeregu homologicznego zwykle nieznacznie różnią się właściwościami chemicznymi i mają różne właściwości fizyczne.
Wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów - CnH2n+2

Alkany szereg homologiczny

Nazewnictwo

Nazwy alkanów tworzy się od przedrostka pochodzącego od liczebnika greckiego lub łacińskiego i końcówki –an.

Przedrostekan
CH4  metan,   C2H etan, C3H8 propan, C4H10  butan, C5H12, pentan
C6H14  heksan, C7H16 heptan, C8H18 oktan, C9H20 nonan, C10H22 dekan.

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychGrupy alkilowe Gdy jeden z atomów wodoru zostanie usunięty z cząsteczki alkanu to powstanie I-wartościowa grupa alkilowa (alkil) oznaczana ogólnie (-R). Nazwę grupy alkilowej, która pochodzi od alkanów tworzy sie przez zastąpienie końcówki -an końcówką -yl. Np. metan metyl (grupa metylowa)   etan  etyl (grupa etylowa)    Liczebniki do określania liczby podstawników Nazewnictwo węglowodorów z podstawnikami  Schemat ogólny: podstawniki−rdzeń−an − podstawniki − określone liczbowo miejsce podstawnika i jego nazwa - rdzeń − nazwa wskazująca na ilość atomów węgla w łańcuchu −an - końcówka charakterystyczna dla alkanów Np chlorometan Jak nazwać węglowodór. Krok 5. I wystarczy połączyć to w całość: 4-etylo-3,3,5-trimetylooktan Rozłożenie przykładowej nazwy na elementy: 3-chloro-6-hydrokso-5-metyloheks-3-en-2-on 3,6,5 - chloro, hydrokso, metylo - heks - łańcuch główny 3-en - grupa główna wraz z położeniem (keton) Uwaga: podstawniki umieszcza się ... i również "dibromo", "chloro". Jeżeli dwa lub większa liczba podstawników zajmują równoważne pozycje ... Niższy zestaw lokantów definiuje się jako zestaw, który porównywany znak po znaku z innym zestawem lokantów wymienianym w kolejności od Nazewnictwo zwyczajowe. W niektórych przypadkach możliwe jest nazewnictwo zwyczajowe grup alkilowych. Np.:   Przedrostek izo- określa rozgałęzienie na końcu łańcucha. Przedrostek tert- określa (R) Budowa cząsteczek alkanów Atomy węgla w cząsteczkach alkanów mają hybrydyzację Cząsteczka metanu ma kształt tetraedru. Czołowe nakładanie się orbitali zhybrydyzowanych powoduje powstanie mocnego wiązania  σ między atomami węgla w łańcuchach węglowych ..−C−C-..  Hybrydyzacja węgla powoduje, że   (R) Rzędowość atomów węgla w cząsteczce   Przykład Musisz umieć: określać rzędowość C w cząsteczkach i rysować wzory węglowodorów mających C o podanych rzędowościach
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.