Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Sole w roztworach wodnych – dysocjacja, hydroliza.

Hydroliza - reakcja wymiany podwójnej między jonami powstałymi podczas dysocjacji a cząsteczkami wody.
Hydrolizie ulegają sole słabych kwasów i mocnych zasad, sole słabych zasad i mocnych kwasów i sole słabych zasad i słabych kwasów.

Schemat ogólny: AB + H2O ⇌ HA + BOH
AB - sól, HA - kwas, BOH - zasada

Odczyn soli:
- sole słabych kwasów i mocnych zasad – odczyn zasadowy
- sole słabych zasad i mocnych kwasów – odczyn kwasowy
- sole mocnych kwasów i mocnych zasad – odczyn obojętny
- sole słabych kwasów i słabych zasad – odczyn obojętny lub bliski obojętnemu

W roztworach soli mocnych kwasów i mocnych zasad  zachodzi dysocjacja elektrolityczna. Hydroliza nie zachodzi, roztwór ma odczyn obojętny.
NaCl → Na+  +  Cl
K3 PO4 → 3K+ + PO43−
CuSO4 → Cu2+ + SO42−

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychW roztworach soli słabych kwasów i mocnych zasad − zachodzi dysocjacja elektrolityczna i hydroliza (hydroliza anionowa). W roztworach soli słabych zasad i mocnych kwasów  zachodzi dysocjacja elektrolityczna i hydroliza (hydroliza kationowa). Hydroliza w roztworach soli słabych kwasów i słabych zasad Dysocjacja i hydroliza w roztworach soli podwójnych Sole podwójne dysocjują na wszystkie jon z jakich się składają. Hydroliza zależy od obecności odpowiedniego jonu w roztworze. Dysocjacja i hydroliza hydroksosoli na przykładach Dysocjacja i hydroliza wodorosoli Kilka przykładowych soli do zapamiętania NaHCO3, NaHS, NaHSO4, NaHSO3, Na3PO4 (odczyn zasadowy)
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.