Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Równanie kinetyczne, rząd reakcji

Równanie kinetyczne – zależność szybkości reakcji od stężenia substratów
(Uwaga: stężenie zamiast c można zapisać [ ])

Dla reakcji z jednym substratem
aAB → A + B                    v = k· [AB]a   lub v = k· caAB
Dla reakcji z dwoma substratami
aA + bB → C                       v=k·[A]a·[B]b   lub v = k·caA·cbB

a, b to współczynniki określające rzędowość reakcji. Mogą one odpowiadać współczynnikom w równaniu reakcji (ale nie zawsze), wyznaczane są doświadczalnie.

Tak wyrażona szybkość reakcji jest tzw. średnią szybkością reakcji.

k−stała szybkości reakcji - niezależna od stężeń substratów, zależna od temperatury, taka sama dla tej samej reakcji, różna dla różnych reakcji

Przykładowe równania kinetyczne
2NO + O2 → 2NO2                 v = k·[NO]2·[O2]
2NO + 2H2 → N2 + 2H2O        v = k·[NO]2·[H2] (potęgi nie muszą być równe współczynnikom reakcji)


Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychRząd reakcji    x - rząd reakcji ze względu na substrat A,  y - rząd reakcji ze względu na substrat B,  całkowity rząd reakcji: x+y Zależności szybkości reakcji od stężeń i rzędów reakcji Równanie kinetyczne w praktyce Szybkość reakcji przebiegającej w kilku etapach Przykład; Reakcja CO + NO2 → CO2 + NO przebiega w 2 etapach Całkowity czas przebiegu reakcji to ok. 1s. Zmiana szybkości reakcji chemicznych po zmianie stężenia reagentów Jak zmieni się szybkość reakcji 2SO2 + O2  → 2SO3       v = k*[SO2]2*[O2] jeśli objętość substratów zmniejszy się o połowę?
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.