Powrót

Berylowce

Struktura elektronowa powłoki walencyjnej:  ns2.  W reakcjach chemicznych berylowce oddają 2 elektrony walencyjne i tworzą kationy, które są trwałą formą występowania berylowców:
Me → Me2++ 2e
Berylowce występują na +II stopniu utlenienia. Mają własności redukujące.

Wykazują niewielką elektroujemność (większą niż litowce w każdej parze pierwiastków w tym samym okresie).

Własności fizyczne berylowców.

Metale, barwa srebrzystobiała, metaliczny połysk, dobre przewodniki ciepła i elektryczności, mała twardość, niskie temperatury topnienia (wyższe niż litowce). 


Aktywność chemiczna berylowców

Są aktywne chemicznie (mniej niż litowce).
Beryl odróżnia się nieco od pozostałych pierwiastków w grupie ze względu na mały promień atomowy - wykazuje największą odporność chemiczną wśród berylowców.

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychReakcje z tlenem Reakcje z wodą Reakcje z niemetalami. Berylowce z wodorem tworzą wodorki Reakcje z innymi niematalami Reakcje z kwasami. Tlenki berylowców Wodorotlenki berylowców Moc wodorotlenków Reakcje wodorotlenków berylowców z tlenkami kwasowymi Reakcja ta służy do wykrywania CO2 − mętnienie wody wapiennej Wietrzenie skał wapiennych Otrzymywanie wodorotlenku magnezu Amfoteryczny wodorotlenek berylu Związki wapnia w budownictwie gips krystaliczny, gips palony Twardnienie zaprawy gipsowej Prażenie skał wapiennych Wapno gaszone, zaprawa wapienna. Twardość wody Twardość nietrwała, Twardość trwała Podczas prania i mycia w twardej wodzie wytrącają się nierozpuszczalne w wodzie mydła wapniowe.
Copyright 2011-2021Chem24.pl