Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Szybkość reakcji chemicznych

 Teoria zderzeń

Energia wewnętrzna - energia wynikająca z ruchu i oddziaływań cząsteczek. Można ją zwiększyć ogrzewając reagenty.

Atomy, cząsteczki, jony mogą ze sobą reagować, gdy się zderzą - wtedy następuje oddziaływanie między elektronami, rozerwanie wiązań substratów i powstanie produktów.

Nie wszystkie zderzenia prowadzą do reakcji chemicznej. Zapoczątkują reakcję tylko te cząsteczki, które mają odpowiedni poziom energii.

Energia aktywacji - najmniejsza ilość energii potrzebna cząsteczkom do zapoczątkowania reakcji chemicznej.
Gdy reakcja zostanie zapoczątkowana, wydzielająca się energia uaktywnia inne cząsteczki dostarczając im energii. Reakcja rozprzestrzenia się w całej mieszaninie.

Nie wystarczy jednak tylko energia aktywacji. Konieczne jest również odpowiednie rozmieszczenie cząsteczek względem siebie w przestrzeni.


Teoria kompleksu aktywnego.

W momencie efektywnego zderzenia (zapoczątkowanego energią aktywacji) powstaje nietrwały układ zwany kompleksem aktywnym.
A + BC → [A-B–C] → AB + C
substraty → [kompleks aktywny] → produkty

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychKompleks aktywny Wykresy (profile) zmiany energii wewnętrznej reagentów podczas przebiegu reakcji. Reakcja A+BC → AB + C Reakcja egzotermiczna Reakcja odwrotna  AB+C → A+BC Reakcja endotermiczna W przypadku reakcji odwrotnej profil jest taki sam, ale o przeciwnym kierunku, więc E1 < E2  Czynniki mające wpływ na szybkość reakcji:   Zmiany stężenia substratów i produktów w czasie prowadzące do wyczerpania substratów (reakcja praktycznie nieodwracalna)  Zmiany stężenia substratów i produktów w czasie prowadzące do stanu równowagi (reakcja odwracalna) Szybkość reakcji można przedstawić wzorem: v - szybkość reakcji  [mol/(dm3•s)] +ΔC - przyrost stężenia molowego produktu [mol/dm3] –ΔC - ubytek stężenia molowego substratu [mol/dm3] Δt - czas Jednostka szybkości reakcji Szybkość reakcji przebiegającej w kilku etapach Przykłady zmian szybkości reakcji wykorzystywane w życiu codziennym Temperatura a szybkość reakcji chemicznej Reguła van`t Hoffa Temperaturowy współczynnik szybkości reakcji chemicznej γ Przykład. Szybkość reakcji zwiększa się 2-krotnie przy zmianie temperatury o 10oC.  Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji po zmianie temperatury z 20oC do 60oC. Rozwiązanie
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.