Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Efekty energetyczne reakcji

Układ - ogół substancji znajdujących się w zamkniętej przestrzeni, które biorą udział w procesie fizycznym lub chemicznym.
Układem w pojęciu fizycznym może być np. naczynie reakcyjne, silnik, bateria itp.

Otoczenie - wszystko to, co jest poza układem - stąd dokonujemy obserwacji układu.

Układ może być
− otwarty: możliwy jest przepływ masy i energii między układem a otoczeniem np. otwarta zlewka
− zamknięty: możliwy jest przepływ energii a masa nie może przepływać przez granicę układu np. zamknięta probówka
− izolowany: ani materia, ani energia nie przechodzi przez granicę układu np. zamknięty termos


Energia wewnętrzna

Energia wewnętrzna

Energia wewnętrzna jest sumą wszystkich rodzajów energii atomów, jonów i cząsteczek tworzących układ (energii kinetycznej, energii elektronów i jąder, energii oddziaływań między nukleonami)

Energię wewnętrzną układu można zmieniać.

Nie można zmierzyć wartości energii wewnętrznej U a jedynie jej zmiany ΔU, czyli energię dostarczoną lub utraconą przez układ.

Jednostki energii: dżul [J] (w układzie SI), kaloria [cal].
1J = 0,2388 cal,  1 cal = 4,1868 J

Proces endoenergetyczny - to taki, w którym wymagane jest dostarczenie energii do układu, aby mógł zachodzić, czyli energia układu zwiększa się.

Proces egzoenergetyczny - to taki, podczas którego wydziela się energia, czyli energia układu zmniejsza się.


Entalpia

Entalpia - określa ciepło pobrane lub wydzielone przez układ w procesie izobarycznym (pod stałym ciśnieniem).

Zmiana entalpii (ΔH) - wymiana energii między układem a otoczeniem na sposób ciepła.  ΔH = Σ Hproduktów - Σ Hsubstratów

Hproduktów - stan po reakcji chemicznej, entalpia produktów
Hsubstratów - stan przed reakcją chemiczną, entalpia substratów 


Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychZmiana entalpii w reakcjach chemicznych (efekt cieplny). W procesie endoenergetycznym - energia jest .... Reakcja endotermiczna  - wymaga .... Przykład: rozkład termiczny tlenku rtęci W procesie endoenergetycznym ΔH = ... W procesie egzoenergetycznym - energia jest ... Reakcja egzotermiczna − ciepło jest ... - podczas mieszania stałego wodorotlenku sodu z wodą - ciepło wydziela się podczas reakcji chemicznej np. ... W procesie egzoenergetycznym ΔH = ... Równania termochemiczne Zmianę entalpii reakcji chemicznej podaje się zwykle jako standardowe entalpie, czyli ... Przy ustalonym ciśnieniu i temperaturze w równaniach podaje się stan skupienia reagentów. Przykład reakcji egzotermicznej Interpretacja: podczas tworzenia 2 moli H2O wydziela się 484kJ ciepła. Przykład reakcji endotermicznej Entalpia w przemianach Standardowa entalpia tworzenia Entalpia parowania Entalpia spalania
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.