Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Miareczkowanie - alkacymetria

Tylko alkacymetria - wersja uproszczona dla LO

Alkacymetria wykorzystuje reakcje zobojętniania do wyznaczania stężenia kwasów lub zasad.

Pojęcia dotyczące miareczkowania:
miareczkowanie - wprowadzanie roztworu o znanym stężeniu do roztworu o nieznanym stężeniu niewielkimi porcjami (miareczkami) do momentu, w którym ilość dodawanego odczynnika zrównoważy stechiometrycznie ilość składnika oznaczanego.
titrant - roztwór zawierający reagent o dokładnie znanym stężeniu
analit - roztwór o nieznanym stężeniu (roztwór oznaczany)
punkt równoważności (punkt końcowy) − punkt w którym oznaczany składnik stechiometrycznie przereagował z dodawanym titrantem
punkt końcowy - moment zmiany barwy wskaźnika, powinien być jak najbliżej punktu równoważności, w praktyce jednak tak nie jest
krzywa miareczkowania - graficzny obraz zmian, jakie zachodzą podczas miareczkowania (pH, V titranta)

Przebieg miareczkowania
• Do biurety wlewa się roztwór o znanym stężeniu (roztwór mianowany, titrant).
• Do kolby wlewa się określoną ilość roztworu o nieznanym stężeniu (analit) z dodatkiem wskaźnika (np. fenoloftaleina, błękit bromotymolowy, oranż metylowy).
• Z biurety powoli dodaje się kroplami titrant do analitu. W kolbie stopniowo przereagowuje titrant z analitem.
• Podczas miareczkowania obserwuje się zachowanie wskaźnika. W pewnym momencie po dodaniu kolejnej kropli wskaźnik nagle zmienia barwę. Jest to punkt końcowy miareczkowania. Przerywa się wówczas dodawanie titranta.
• Na podziałce biurety odczytuje się objętość dodanego titranta
• Dokonuje się obliczenia stężenia roztworu w kolbie

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychAlkalimetria - oznaczanie stężenia kwasu Titrantem jest mocna zasada: NaOH, KOH, Ba(OH)2 Analitem jest kwas Acydymetria - oznaczanie stężenia zasady Titrantem jest mocny kwas: HCl, HNO3, HClO4 Analitem jest zasada Przykład miareczkowania kwasu solnego za pomocą 0,1-molowego roztworu NaOH Titrant: roztwór NaOH, c=0,1mol/dm3 Analit: roztwór HCl,  c=0,1mol/dm3, V=10cm3 Poglądowe krzywe miareczkowania słabych kwasów i słabych zasad Miareczkowanie słabego kwasu mocną zasadą. Miareczkowania rozpoczyna się przy pH wyższym niż u mocnych kwasów, ponieważ kwasy słabe są słabiej zdysocjowane. Miareczkowanie słabej zasady mocnym kwasem. Miareczkowania rozpoczyna się przy pH niższym niż u mocnych zasad, ponieważ zasady słabe są słabiej zdysocjowane.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.