Powrót

Procesy równowagowe

Ta sama reakcja w zależności od warunków może być reakcją odwracalną lub nieodwracalną.

Przykład
Rozkład wody pod wpływem prądu elektrycznego − proces nieodwracalny − w tych samych warunkach wodór nie reaguje z tlenem.
2H2O → 2H2 + O2
Spalanie wodoru w tlenie − reakcja nieodwracalna − w tych warunkach woda nie ulegnie rozkładowi.
2H2 + O2 → 2H2O

Jednak teoretycznie można by uznać tą reakcję za odwracalną, gdyż przebiega ona w obu kierunkach, tylko pod innymi warunkami.
2H2 + O2 ⇌ 2H2O

Reakcje nieodwracalne

− następuje reakcja substratów i powstają produkty
− z otrzymanych produktów nie powstają substancje wyjściowe w tych samych warunkach. Reakcja przebiega w jednym kierunku.

Przykłady
2Mg + O2 → 2MgO
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

Reakcje odwracalne − reakcja substratów prowadzi do powstania produktów, które mogą reagować ze sobą i ponownie tworzyć substraty, z których powstały, w tych samych warunkach.

Przykład
CH4(g) + H2O(g) ⇌ CO(g) + 3H2(g)
Oznacza to, że mogą zachodzić dwie reakcje:
CH4(g) + H2O(g)  → CO(g) + 3H2(g)
 CO(g) + 3H2(g) → CH4(g) + H2O(g)

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychW reakcjach odwracalnych w określonych warunkach (ciśnienia, temperatury, stężenia) ustala się stan równowagi dynamicznej, czyli − stężenia reagentów ..... − procesy w obu kierunkach zachodzą z ...... − w określonym czasie z produktów powstaje ..... − katalizator ... na położenie stanu równowagi, jedynie .... Ten stan równowagi mogą zaburzyć czynniki zewnętrzne np. .......   Wykres zmiany stężeń reagentów w czasie Z wykresu można odczytać, że stan równowagi dynamicznej powstał po upływie 5s Prawo działania mas (prawo Guldberga i Waagego) dla reakcji wg schematu ogólnego:    aA + bB ⇌ cC + dD Kc − stężeniowa stała równowagi chemicznej a,b,c,d − współczynniki reakcji − opisuje zależność między stężeniami substratów i produktów w stanie równowagi  Jeśli reagentami są substancje gazowe ..... 3H2(g) + N2(g) ⇌ 2NH3(g)  Jeśli reagentem jest ciało stałe, to .... C(s) + O2(g) ⇌ CO2(g) K − stała równowagi − im większa wartość stałej równowagi tym  .... reakcja zachodzi praktycznie tylko w jedną stronę (produktów) reakcja praktycznie nie zachodzi (w bardzo małym stopniu)
Copyright 2011-2021Chem24.pl