Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Izomeria w alkenach

1. Izomeria szkieletowa - zasady takie same, jak przy alkanach

2. Izomeria położenia

Dla łańcuchów posiadających więcej niż 3 atomy węgla podaje się miejsce położenia wiązania podwójnego.

Przykład. Penten C5H10.

pent-1-en chemia matura pent−1-en
pent-2-en chemia matura pent−2-en

 


Izomeria ci-trans

Izomeria cis-trans jest to izomeria geometryczna zaliczana do stereoizomerii (struktura trójwymiarowa).

Steroizomery

− taki sam wzór sumaryczny
- atomy w cząsteczkach położone są w tej samej kolejności
- różnią się rozmieszczeniem atomów w przestrzeni

Izomeria cis-trans dotyczy związków zawierających
- wiązanie podwójne
- dwie różne pary podstawników przy jednym i drugim atomie węgla.

W izomerach cis−  podstawniki położone są po tej samej stronie płaszczyzny wiązania podwójnego lub pierścienia.
W izomerach trans−  podstawniki położone są po przeciwnych stronach płaszczyzny wiązania podwójnego lub pierścienia

cis−1,2-dibromoeten

cis-1,2-dibromoeten chemia matura

trans−1,2-dibromoeten

trans-1,2-dibromoeten chemia LO

Przykład.  Izomery alkenu: but-2-en  CH3−CH=CH–CH3

cis-but-2-en chemia matura trans-but-2-en chemia matura
cis−but-2-en trans−but-2-en

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychWg nomenklatury IUPAC należy stosować prefiksy E-Z a nie cis−trans.  Prefiksy cis− i trans− można stosować tylko do nazw ... (2Z)-but-2-en. Dla związków o różnych podstawnikach prefiks cis− lub trans− wyznacza się na podstawie ... Wg zasad nomenklatury IUPAC nazwy izomerów cis-trans podaje się w konwencji E-Z. Prefiksy E−, Z− wyznacza się za pomocą reguł pierwszeństwa Cahna-Ingolda-Preloga (CIP) Uproszczone reguły pierwszeństwa (CIP) 1. Atom o większej liczbie atomowej jest ważniejszy (preferowany) od ... liczbą atomową należy rozważyć drugie, trzecie i dalsze atomy (licząc od wiązania podwójnego), aż do wystąpienia różnicy. Reguł tych jest znacznie więcej i są one bardziej skomplikowane. Gdy atomy lub grupy atomów o większym pierwszeństwie zlokalizowane są po tej samej stronie płaszczyzny używa się prefiksu Przykład. Alken o dłuższym łańcuchu 3-metylopent-2-en 3-metylopent-2-en       (2Z)-3-metylopent-2-en (2E)-3-metylopent-2-en
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.