Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Reakcje charakterystyczne w chemii organicznej


Identyfikacja wiązań podwójnych lub potrójnych między atomami węgla w alkenach, alkinach i innych związkach.

Węglowodory nienasycone Węglowodory nasycone
Reakcja z bromem
Odczynniki: woda bromowa - roztwór bromu w wodzie lub rozpuszczalnikach organicznych np.CCl4.
Obserwacje: woda bromowa ulega odbarwieniu (brom znika ze środowiska reakcji).
Przykładowa reakcja:
CH2=CH2 + Br2 →  CH2Br–CH2Br
W tych samych warunkach reakcja nie zachodzi
Reakcja z KMnO4 
Odczynniki: roztwór KMnO4 w środowisku kwaśnym (H2SO4)
Obserwacje: Odbarwienie roztworu KMnO4
3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3 HO−CH2−CH2−OH + 2KOH + 2MnO2
W tych samych warunkach reakcja nie zachodzi

 

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanychOdróżnianie alkoholi III-rzędowych od I- i II-rzędowych. a) Odczynik: CuO czarny CuO zmienia barwę na czerwoną (Cu) b) Odczynik: K2Cr2O7 zmiana barwy roztworu z pomarańczowej (Cr2O72–) na zieloną (Cr3+) R−CH2−OH —[O]→ R−CHO (aldehyd) −CH(OH)-R —[O]→ R−CO-R (keton) Reakcja z Cu(OH)2 na zimno Zastosowanie: wykrywanie obecności sąsiadujących grup -OH Odczynnik: świeżo strącony Cu(OH)2 Niebieski osad Cu(OH)2 Alkohole polihydroksylowe Cukry Reakcja z Cu(OH)2 na gorąco (próba Trommera) Zastosowanie: wykrywanie obecności grupy −CHO Niebieski osad Cu(OH)2 Cu2O. Reakcja: R−CHO + 2Cu(OH)2 → R−COOH + Cu2O + 2H2O Aldehydy aldozy i ketozy Wykrywanie fenoli - odróżnienie alkoholi od fenoli Fenole Alkohole Reakcja z FeCl3 Reakcja: C6H5−OH + FeCl3(aq) → (C6H5O)3Fe + 3HCl(aq) W tych samych warunkach reakcja nie zachodzi Próba Tollensa (reakcja lustra srebrowego)  wykrywanie grupy −CHO (aldehydy, cukry) srebro w postaci metalicznej. Reakcja: R−CHO + Ag2O → R−COOH + 2Ag Odróżnianie glukozy od sacharozy Glukoza Sacharoza strącenie świeżego osadu Cu(OH)2 Reakcja: Próba Trommera R−CHO + 2Cu(OH)2 → R−COOH + Cu2O Reakcja: Termiczny rozkład Cu(OH)2 —T.→ CuO + H2O Cukry - odróżnianie adloz od ketoz Do roztworu glukozy dodano wodę bromową z dodatkiem wodorowęglanu sodu. Próba jodoformowa roztwór jodu w KI (płyn Lugola) + roztwór NaOH np. CH3−CO−CH3, CH3−CO−CH2−CH3    Reakcja biuretowa Reakcja aminokwasu z kwasem. Zastosowanie: potwierdzenie obecności grupy -NH2 w aminokwasach. Reakcja aminokwasu z zasadą Zastosowanie: potwierdzenie obecności grupy −COOH w aminokwasach.
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.