Powrót

Stopnie utlenienia w związkach organicznych

Przy obliczaniu stopni utlenienia węgla każdy atom węgla z podstawnikami różnymi od atomów węgla należy traktować oddzielnie. Suma stopni utlenienia takiego zespołu jest równa 0.

Wyznaczanie stopnia utlenienia atomu węgla w alkanach
stopień utlenienia alkany

Wyznaczanie stopni utlenienia atomu węgla w alkenach 

 topień utlenienia alkeny

Wyznaczanie stopnia utlenienia atomu węgla w związkach z grupą karbonylową  

Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanych  Wyznaczanie stopnia utlenienia atomu wegla w benzenie i w toluenie Stopnie utlenienia w nitrobenzenie i toluenie Wyznaczenie stopnia utlenienia azotu w anilinie W aminach dla atomu azotu przypisuje się stopień utlenienia Stopnie utlenienia atomów w amidach - azot również ma stopień utlenienia
Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.