Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura

Powrót

(R) Moc kwasów i zasad

Mocne elektrolity - dobrze przewodzą prąd elektryczny - równowaga jest przesunięta w kierunku tworzenia jonów, w roztworze jest bardzo mało cząsteczek niezdysocjowanych.

ABA+ + B

Słabe elektrolity − słabo przewodzą prąd elektryczny - równowaga jest przesunięta w kierunku tworzenia cząsteczek, w roztworze jest dużo cząsteczek niezdysocjowanych.

 ABA+ + B

 


Kwasy

Moc kwasów zależy od zdolność do dysocjacji (do oddawania jonów H+). Im mocniejszy kwas tym więcej jonów H+ jest w roztworze.

Kwasy mocne ulegają dysocjacji całkowitej lub prawie całkowitej. W roztworze jest mało cząsteczek niezdysocjowanych, stopień dysocjacji zbliżony do 1.
np. HBr, HClO4, H2SO4 , HCl, HNO3

Kwasy słabe ulegają dysocjacji w niewielkim stopniu. W roztworze jest więcej cząsteczek niezdysocjowanych niż jonów, stopień dysocjacji jest mały.
np.  HClO, H2SiO3, H2CO3, HNO2,  H2SO3

 

Porównanie mocy kwasów beztlenowych w układzie okresowym

W okresie: im większa elektroujemność niemetalu tym kwas jest mocniejszy. Większa różnica elektroujemności powoduje większe spolaryzowanie wiązania i jednocześnie jego osłabienie i większą zdolność do dysocjacji.

słabszy kwas H2S < HCl mocniejszy kwas

wzrost różnicy elektroujemności —————→

W grupie: im większy jest promień atomu niemetalu, tym mocniejszy jest kwas (jest słabsze wiązanie, oddziaływanie między atomami)

najsłabszy kwas          HF < HCl < HBr < HI      mocny kwas

wzrost promienia atomu —————→

Moc kwasów tlenowych

Im bardziej elektroujemny atom centralny tym silniejszy kwas

HClO3 > HBrO3 > HIO3 .... (F nie tworzy kwasów tlenowych)

Silnie elektroujemny atom centralny mocno odciąga elektrony od atomu tlenu i proton może łatwo oddysocjować.

Dla kwasów mających ten sam atom centralny:

najsłabszy     HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4   najmocniejszy

Mocniejszy jest ten kwas, którego atom centralny jest na wyższym stopniu utlenienia.

Stała dysocjacji a moc kwasów

Miarą mocy kwasów jest stała dysocjacji Ka.
Kwas jest mocny, gdy Ka>102, kwas jest słaby, gdy Ka<10–2.
Im większa jest stała dysocjacji, tym mocniejszy jest kwas.

Przykład
H2S    Ka=9,1*10−8,   HNO2   Ka=2*10−4,   HI   Ka=1*1010
Z podanych kwasów najmocniejszy jest HI, a najsłabszy H2S. 

 


Moc zasad

Zasady to wodorotlenki bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, ich stopień dysocjacji jest zbliżony do 100%.

  • należą do mocnych elektrolitów
  • ich moc zwiększa się w grupie układu okresowego wraz ze wzrostem liczby atomowej metalu
  • im większa jest różnica między elektroujemnością metalu a elektroujemnością tlenu  tym większa jest moc zasady (wiązanie jest coraz słabsze, łatwiej ulega rozpadowi na jony)
  • przewodzą prąd elektryczny w roztworze wodnym lub po stopieniu

  Pozostałe wodorotlenki są słabymi elektrolitami, słabo rozpuszczają się w wodzie a ich stopień dysocjacji jest zbliżony do 0. 

 


Sprzężone kwasy i zasady Bronsteda.

Mocny kwas jest sprzężony ze słabą zasadą

H3PO4 + H2O H3O+ + H2PO4
mocny kwas           słaba zasada

Słaby kwas jest sprzężony z mocną zasadą

CN + H3O+ H2O + HCN
mocna zasada           słaby kwas

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.