Powrót Chronione prawem autorskim chem24.pl. Kopiowanie niedozwolone.

Wiązanie jonowe

Związki złożone z jonów nazywane są związkami jonowymi. Jony wchodzące w ich skład są utrzymywane razem za pomocą wiązania jonowego.
Wiązanie jonowe to elektrostatyczne siły przyciągania między przeciwnie naładowanymi kationami i anionami.

Wiązanie jonowe na ogół powstaje między atomami pierwiastków różniących się znacznie elektroujemnością (różnica od 1,7 w skali Paulinga)
Wiązania jonowe tworzą się:

 • między pierwiastkami grup 1 i 2 (z wyjątkiem wodoru i berylu) a pierwiastkami grup 16 i 17 (między atomami metali a atomami niemetali).
 • między metalem a resztą kwasową w solach, wodorosolach, hydroksosolach
 • między metalem a grupą -OH w wodorotlenkach zasadowych
 • w niektórych tlenkach metali bloku d
 • w nadtlenkach i ponadtlenkach
 • w wodorkach i azotkach litowców i berylowców (bez wodorku berylu)

 


Jak powstaje wiązanie jonowe

 • Elektrony walencyjne jednego atomu (mniej elektroujemnego) przechodzą do drugiego atomu (bardziej elektroujemnego) tak, aby oba atomy uzyskały oktet (lub dublet) elektronowy (trwałą konfigurację gazu szlachetnego)
 • Atomy mające wysoką elektroujemność pobierają elektrony od innego atomu, stają się jonem ujemnym (anionem) i w ten sposób uzyskują trwałą konfigurację elektronową jaką mają atomy gazu szlachetnego (najbliższego, leżącego w układzie okresowym za tym atomem)
 • Atomy  mające niską elektroujemność oddają elektrony do innego atomu, stają się jonem dodatnim (kationem) i w ten sposób uzyskują trwałą konfigurację elektronową jaką mają atomy gazu szlachetnego (najbliższego, leżącego w układzie okresowym przed tym atomem)
 • Wiązanie jonowe to elektrostatyczne przyciąganie się jonów dodatnich i ujemnych
 • Im większa jest różnica elektroujemności tym większy jest udział procentowy wiązania jonowego
Pełny tekst dostępny jest tylko dla zalogowanych- Promień atomu i promień jonu (kationu i anionu) - Mechanizm powstawania wiązania jonowego między atomami w przykładach - Właściwości związków jonowych *Przewodnictwo elektryczne *Rozpuszczalność *Temperatury topnienia i wrzenia - Kryształy jonowe - Energia jonizacji - Energia jonizacji w układzie okresowym - Powinowactwo elektronowe
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.