Ilość pytań: 5/5
Pytanie 702

Zaznacz zanieczyszczenia powietrza będące w stałym stanie skupienia.

tlenki azotu
freony
siarkowodór
pyły
dymy

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2021Chem24.pl