Ilość pytań: 31/31
Pytanie 2362

Ciekła woda H2O ma wyższą temperaturę wrzenia niż ciekły siarkowodór H2S pomimo bardzo podobnej struktury cząsteczki.

Przy wytłumaczeniu tego zjawiska należy uwzględnić

wiązania kowalencyjne
tworzenie dipoli
siły van der Waalsa
wiązania wodorowe
wiązania jonowe

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2022Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.