Ilość pytań: 21/21
Pytanie 399

Do wody dodano stały wodorotlenek sodu i zamieszano. Zaobserwowano wzrost temperatury mieszaniny.

Zaznacz prawidłowe zależności entalpii w tym procesie.

Hp > Hs
ΔH>0
ΔH<0
Hp < Hs

Wybierz kilka odpowiedzi

Copyright 2011-2020Chem24.pl