Ilość pytań: 9/9
Pytanie 606

W wyniku dysocjacji elektrolitycznej kwasów w roztworze wzrasta stężenie jonów

H+
OH-

Wybierz jedną odpowiedź

Copyright 2011-2021Chem24.pl