Powrót
Zadanie ID:318

Wzór cząsteczki tritlenu O3 (ozonu) można przedstawić jako dwie struktury graniczne wynikłe z rezonansu.

O3 tritlen wz�r elektronowy

Określ typ hybrydyzacji orbitali walencyjnych centralnego atomu tlenu.Zadanie ID:778

Na rysunku przedstawiono fragment struktury przestrzennej pewnej odmiany alotropowej węgla.

odmiany alotropowe węgla

Podaj nazwę tej odmiany: .............................................

Uzupełnij zdania wybierając właściwe określenia z nawiasów.

Sieć krystaliczna w tej odmianie alotropowej zbudowana jest z atomów węgla połączonych ze sobą za pomocą .....................(silnych / słabych) ............................. (wiązań wodorowych, sił van der Waalsa, wiązań jonowych, wiązań kowalencyjnych, wiązań spolaryzowanych).
  Wszystkie atomy węgla w tej strukturze mają hybrydyzację ........... (sp, sp2, sp3)Zadanie ID:962

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu azotanowego(III) z uwzględnieniem jego kształtu i określ:

a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu azotu ...................

c) kształt jonu ...............................................Zadanie ID:1245

Narysuj wzór elektronowy kreskowy i określ kształt cząsteczki CH2Cl2, jeśli węgiel pełni rolę atomu centralnego.

Wzór: ....................................................

Kształt cząsteczki ..............................
 Zadanie ID:1279

Kwas tiocyjanowy o wzorze HSCN ulega przemianie, w której przekształca się w drugą formę, która nazywamy kwasem izocyjanowym HNCS. Proces ten nazywany jest tautomerią. Atomy w obu cząsteczkach połaczone są w takiej samej kolejności, jaka występuje w ich wzorach sumarycznych.

Narysuj wzory elektronowe obu cząsteczek HSCN i HNCS.Zadanie ID:1404

Narysuj wzór elektronowy kreskowy kationu amonowego NH4+, określ typ hybrydyzacji atomu azotu i kształt jonu.

Wzór elektronowy: ...............................................

Typ hybrydyzacji atomu azotu: ...........................

Kształt jonu: ...............................................

 

 Zadanie ID:1558

Na rysunku przedstawiono niekompletny wzór elektronowy kreskowy dla cząsteczki CH2N2, na którym zostały zaznaczone wiązania σ.

zadania

Uzupełnij wzór elektronowy dopisując pozostałe wiązania i pary elektronowe.Zadanie ID:1968

Dla cząsteczki nadtlenku wodoru H2O2:

a) narysuj wzór elektronowy kreskowy

...................................................

b) określ typ hybrydyzacji atomów tlenu: ....................

c) wyznacz liczbę przestrzenną dla atomu tlenu ................

d) określ liczby wiązań:
         - kowalencyjnych niespolaryzowanych: .......
         - kowalencyjnych spolaryzowanych ......
         - jonowych: ................
         - koordynacyjnych: .....


 Zadanie ID:2180

Dla cząsteczki kwasu jodowego(I)

a) narysuj wzór elektronowy kreskowy uwzględniając jej kształt.
b) określ typ hybrydyzacji atomu tlenu
c) określ kształt cząsteczki

Wzór elektronowy ....................................................................

Typ hybrydyzacji atomu tlenu .............

Kształt cząsteczki ...............................

 

 Zadanie ID:2238

Napisz wzór elektronowy kreskowy z uwzględnieniem kształtu jonu azotanowego(V) i określ typ hybrydyzacji azotu.

Wzór elektronowy kreskowy ..............................................................

Typ hybrydyzacji azotu ........................

Uzupełnij zdanie.

Jon jon NO3 ............ (jest / nie jest) polarny, ponieważ ........................Zadanie ID:2243

Wybierz właściwe odpowiedzi, aby zdanie było prawdziwe.

Cząsteczka tlenku węgla(IV)

1. jest polarna i A. ma wiązania jonowe
B. ma wiązania spolaryzowane
2. nie jest polarna C. nie zawiera wiązań spolaryzowanych
D. ma budowę kątową

 Zadanie ID:2265

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu bromianowego(III) BrO2 z uwzględnieniem jego kształtu i określ kształt jonu i typ hybrydyzacji atomu bromu.

Wzór ......................................................

Kształt jonu:  ...............................

Typ hybrydyzacji: .................................Zadanie ID:2267

Na rysunku przedstawiono fragment struktury przestrzennej pewnej odmiany alotropowej węgla.

struktura

Podaj nazwę tej odmiany: .............................................

Spośród podanych niżej określeń

wiązanie wodorowe, siły van der Waalsa, wiązanie jonowe, wiązanie kowalencyjne, wiązanie spolaryzowane, sp, sp2, sp3

wybierz właściwe i wpisz je odpowiedniej formie gramatycznej w zdania:

Sieć krystaliczna w tej odmianie alotropowej zbudowana jest z płaszczyzn połączonych ze sobą za pomocą ...................... W płaszczyznach atomy węgla tworzą sześciokąty foremne, w których atomy węgla połączone są ...................................... Wszystkie atomy węgla w tej strukturze mają hybrydyzację ...........


 

 Zadanie ID:2353

a) Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki HNO2 i podaj liczbę wiązań  σ i π.

 ................................

b) określ typ hybrydyzacji atomu azotu  ............

c) podaj liczbę wiązań  σ i π:

liczba wiązań σ: ......    liczba wiązań π: .....

d) podaj liczbę niewiążących par elektronowych: ..........Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl