Powrót
Zadanie ID:318

Wzór cząsteczki tritlenu O3 (ozonu) można przedstawić jako dwie struktury graniczne wynikłe z rezonansu.

O3 tritlen wz�r elektronowy

Określ typ hybrydyzacji orbitali walencyjnych centralnego atomu tlenu.Zadanie ID:745

   Określ liczbę wiązań σ i π oraz wolnych par elektronowych w podanych cząsteczkach

  HCN CO2
Liczba wiązań σ:    
Liczba wiązań π:    
Liczba wolnych par elektronowych    

 Zadanie ID:778

Na rysunku przedstawiono fragment struktury przestrzennej pewnej odmiany alotropowej węgla.

odmiany alotropowe węgla

Podaj nazwę tej odmiany: .............................................

Uzupełnij zdania wybierając właściwe określenia z nawiasów.

Sieć krystaliczna w tej odmianie alotropowej zbudowana jest z atomów węgla połączonych ze sobą za pomocą .....................(silnych / słabych) ............................. (wiązań wodorowych, sił van der Waalsa, wiązań jonowych, wiązań kowalencyjnych, wiązań spolaryzowanych).
  Wszystkie atomy węgla w tej strukturze mają hybrydyzację ........... (sp, sp2, sp3)Zadanie ID:962

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu azotanowego(III) z uwzględnieniem jego kształtu i określ:

a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu azotu ...................

c) kształt jonu ...............................................Zadanie ID:1245

Narysuj wzór elektronowy kreskowy i określ kształt cząsteczki CH2Cl2, jeśli węgiel pełni rolę atomu centralnego.

Wzór: ....................................................

Kształt cząsteczki ..............................
 Zadanie ID:1279

Kwas tiocyjanowy o wzorze HSCN ulega przemianie, w której przekształca się w drugą formę, która nazywamy kwasem izocyjanowym HNCS. Proces ten nazywany jest tautomerią. Atomy w obu cząsteczkach połaczone są w takiej samej kolejności, jaka występuje w ich wzorach sumarycznych.

Narysuj wzory elektronowe obu cząsteczek HSCN i HNCS.Zadanie ID:1404

Narysuj wzór elektronowy kreskowy kationu amonowego NH4+, określ typ hybrydyzacji atomu azotu i kształt jonu.

Wzór elektronowy: ...............................................

Typ hybrydyzacji atomu azotu: ...........................

Kształt jonu: ...............................................

 

 Zadanie ID:1558

Na rysunku przedstawiono niekompletny wzór elektronowy kreskowy dla cząsteczki CH2N2, na którym zostały zaznaczone wiązania σ.

zadania

1. Uzupełnij wzór elektronowy dopisując pozostałe wiązania i pary elektronowe.

2. Uzupełnij informacje dotyczące cząsteczki CH2N2.
Liczba wiązań σ: ...... Liczba wiązań π: .........
Liczba wolnych par elektronowych: ................


 Zadanie ID:2180

Dla cząsteczki kwasu jodowego(I)

a) narysuj wzór elektronowy kreskowy uwzględniając jej kształt.
b) określ typ hybrydyzacji atomu tlenu
c) określ kształt cząsteczki

Wzór elektronowy ....................................................................

Typ hybrydyzacji atomu tlenu .............

Kształt cząsteczki ...............................

 

 Zadanie ID:2238

Napisz wzór elektronowy kreskowy z uwzględnieniem kształtu jonu azotanowego(V) i określ typ hybrydyzacji azotu.

Wzór elektronowy kreskowy ..............................................................

Typ hybrydyzacji azotu ........................Zadanie ID:2243

Wybierz właściwe odpowiedzi, aby zdanie było prawdziwe.

Cząsteczka tlenku węgla(IV)

1. jest polarna i A. ma wiązania jonowe
B. ma wiązania spolaryzowane
2. nie jest polarna C. nie zawiera wiązań spolaryzowanych
D. ma budowę kątową

 Zadanie ID:2265

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu bromianowego(III) BrO2 z uwzględnieniem jego kształtu i określ kształt jonu i typ hybrydyzacji atomu bromu.

Wzór ......................................................

Kształt jonu:  ...............................

Typ hybrydyzacji: .................................Zadanie ID:2267

Na rysunku przedstawiono fragment struktury przestrzennej pewnej odmiany alotropowej węgla.

struktura

Podaj nazwę tej odmiany: .............................................

Spośród podanych niżej określeń

wiązanie wodorowe, siły van der Waalsa, wiązanie jonowe, wiązanie kowalencyjne, wiązanie spolaryzowane, sp, sp2, sp3

wybierz właściwe i wpisz je odpowiedniej formie gramatycznej w zdania:

Sieć krystaliczna w tej odmianie alotropowej zbudowana jest z płaszczyzn połączonych ze sobą za pomocą ...................... W płaszczyznach atomy węgla tworzą sześciokąty foremne, w których atomy węgla połączone są ...................................... Wszystkie atomy węgla w tej strukturze mają hybrydyzację ...........


 

 Zadanie ID:2353

a) Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki HNO2 i podaj liczbę wiązań  σ i π.

 ................................

b) określ typ hybrydyzacji atomu azotu  ............

c) podaj liczbę wiązań  σ i π:

liczba wiązań σ: ......    liczba wiązań π: .....

d) podaj liczbę niewiążących par elektronowych: ..........Zadanie ID:2957

Narysuj wzór elektronowy kreskowy fosforanu(V) potasu i określ

a) typ hybrydyzacji dla atomu fosforu
b) liczbę wiązań kowalencyjnych spolaryzowanych
c) liczbę wiązań kowalencyjnych nie spolaryzowanych
d) liczbę wiązań jonowych
e) liczbę wiązań koordynacyjnych
e) liczbę wolnych par elektronowychPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.