Powrót
Zadanie ID:1564

P2013 / Zadanie 9. (2p.)

Próbkę stopu glinu z magnezem o masie 10,00 gramów roztworzono w kwasie solnym.

Podczas tego procesu przebiegły reakcje opisane równaniami:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Wydzielony podczas reakcji wodór zajął objętość 11,85 dm3 (w przeliczeniu na warunki normalne).

Oblicz skład tego stopu w procentach masowych.Zadanie ID:1651

2010R/ Zad. 5. i 6. W dwóch jednakowych zbiornikach o objętości 2,0 dm3 każdy umieszczono oddzielnie takie same liczby moli substancji gazowych X i Y. Masa molowa substancji X jest dwa razy większa od masy molowej substancji Y. Temperatura w obu zbiornikach jest równa 481,3 K, a ciśnienie w zbiorniku z substancją X jest równe 2000,0 hPa.

a) Podaj wartość ciśnienia panującego w zbiorniku z substancją Y.
.....................................................................................

b) Oblicz, jaką wartość osiągnie ciśnienie w zbiorniku z substancją X, jeśli temperatura wzrośnie w nim o 100,0 K.
Stała gazowa R = 83,1dm3⋅hPa⋅mol−1⋅K−1 .
Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

c) Wskaż gaz (X lub Y), który ma większą gęstość w warunkach normalnych.Zadanie ID:1715

Próbna 2014 / Zadanie 2. (0−2)

Nawozy sztuczne, stosowane w celu zwiększenia zawartości składników mineralnych
w glebie, przygotowuje się przez mieszanie różnych związków chemicznych w odpowiednich proporcjach.

Oblicz, w jakim stosunku masowym, w zaokrągleniu do liczb całkowitych, należy zmieszać azotan(V) potasu (saletrę potasową) i azotan(V) amonu (saletrę amonową), aby otrzymać nawóz zawierający 20,90% masowych azotu.Zadanie ID:1999

[2010] Ilość tlenku węgla(IV) emitowanego do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych, np. w elektrociepłowniach, można ograniczyć, przepuszczając emitowane gazy przez wodną zawiesinę krzemianu wapnia.

Zachodzi wtedy reakcja opisana równaniem:

2CO2 (g) + H2O (c) + CaSiO3 (s) → SiO2 (s) + Ca(HCO3)2 (s)

Oblicz, ile gramów krzemianu wapnia (CaSiO3) potrzeba do usunięcia 280,0 dm3 CO2 (w warunkach normalnych) z gazów emitowanych z elektrociepłowni.Zadanie ID:2000

[2011] Termiczny rozkład azotanu(V) ołowiu(II) przebiega według równania:
 

2Pb(NO3)2 → 2PbO + 4NO2↑ + O2
 

Oblicz całkowitą objętość gazowych produktów (w przeliczeniu na warunki normalne)
wydzielonych podczas reakcji rozkładu 16,55 g azotanu(V) ołowiu(II), zakładając,
że przemiana ta przebiegła ze 100% wydajnością. Wynik podaj z dokładnością
do jednego miejsca po przecinku. W obliczeniach przyjmij wartości mas molowych:
MN = 14,0 g · mol −1 , MO = 16,0 g · mol −1 , MPb = 207,0 g · mol −1 .Zadanie ID:2007

[2007] Przeprowadzono reakcję zobojętniania, która przebiegła zgodnie z równaniem:

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Uzupełnij poniższy zapis, podając, jaki jest stosunek molowy oraz masowy substratów w powyższej reakcji.

Stosunek molowy: n............. : n............... = ............

Stosunek masowy: m............. : m............. = ..........Zadanie ID:2008

[2008] Nadtlenek wodoru jest związkiem nietrwałym. Ulega reakcji rozkładu według równania

2H2O2 → 2H2O + O2

Oblicz objętość tlenu w warunkach normalnych, który powstał w wyniku rozkładu 85 g czystego nadtlenku wodoru.Zadanie ID:2009

[2012] Katalityczne utlenianie amoniaku przebiega zgodnie z równaniem

4NH3 + 5O (Pt)→ 4NO + 6H2O

a) Określ stosunek objętościowy i masowy substratów i produktów tej reakcji, jeżeli przebiega ona w warunkach, w których wszystkie reagenty są gazami.

Stosunek objętościowy =  ..... NH3 : .... O2   :  .... NO : .... H2O

Stosunek masowy = ..... NH3 : .... O2 : .... NO : .... H2O

b) Ustal liczbę moli tlenu cząsteczkowego potrzebną do powstania 20 moli tlenku azotu(II).

Liczba moli tlenu: ..........................Zadanie ID:2010

[2012] Reakcja miedzi z rozcieńczonym kwasem azotowym(V) przebiega zgodnie z równaniem:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

W nadmiarze rozcieńczonego kwasu azotowego(V) uległo roztworzeniu 16 g miedzi.

Oblicz masę Cu(NO3)2 otrzymanego w wyniku opisanej reakcji. Wynik podaj z dokładnością do liczb całkowitych. Użyj następujących wartości mas molowych:

MH = 1 g·mol–1, MN = 14 g·mol–1, MO = 16 g·mol–1, MCu = 64 g·mol–1.Zadanie ID:2011

[2012] Substancja A ulega rozkładowi zgodnie z równaniem:

A → B + C + D.

W reakcji tej powstają produkty w stosunku masowym

mB : mC : mD = 4 : 5 : 9.

Podaj masę substancji C powstałą w wyniku rozkładu 90 gramów substancji A.

Masa substancji C: ..................................................Zadanie ID:2016

[2007] Czysty tytan lub jego stop o składzie masowym 85% Ti, 8% Al, 7% V stosowny jest np. do wytwarzania implantów.

Oblicz, ile moli tytanu i ile moli glinu zawiera tzw. gwóźdź ortopedyczny o masie 120 g wykonany ze stopu tytanu o podanym wyżej składzie.Zadanie ID:2017

[2008] Mangan można otrzymać w wyniku reakcji MnO2 z glinem, przebiegającej zgodnie z równaniem:

3MnO2 +4Al  temp → 3Mn + 2Al2O3

Żródłem MnO2 jest występujący w przyrodzie minerał, piroluzyt, który zawiera od 94% do 99% masowych tego tlenku.


Oblicz, ile gramów glinu potrzeba do redukcji 55 g piroluzytu, który zawiera 95% masowych tlenku manganu(IV). Pozostałe 5% masy minerału to substancje niereagujące z glinem ani z manganem.Zadanie ID:2018

[2008]Oblicz, jaką objętość, w temperaturze 22°C i pod ciśnieniem 1000 hPa, zajmie tlen otrzymany w wyniku elektrolitycznego rozkładu 100 gramów wody.

Wartość stałej gazowej R wynosi 83,1 hPa ⋅dm3 ⋅K−1 ⋅mol−1 .Zadanie ID:2019

[2009]  Wolny krzem można otrzymać w laboratorium, redukując SiO2 za pomocą metalicznego magnezu. Proces ten ilustruje równanie reakcji:
SiO2 + 2Mg —temp.→ Si + 2MgO


Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca obliczone liczby moli oraz masy substratów i produktów tej reakcji. W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych: MSi = 28 g · mol–1, MMg = 24 g · mol–1, MO = 16 g · mol–1.

  SiO2 Mg Si MgO
Liczba moli, mol   1    
Masa, g 30      

 

 Zadanie ID:2020

[2011] Termiczny rozkład azotanu(V) ołowiu(II) przebiega według równania:

2Pb(NO3)2 → 2PbO + 4NO2↑ + O2


Oblicz całkowitą objętość gazowych produktów (w przeliczeniu na warunki normalne) wydzielonych podczas reakcji rozkładu 16,55 g azotanu(V) ołowiu(II), zakładając, że przemiana ta przebiegła ze 100% wydajnością.

Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. W obliczeniach przyjmij wartości mas molowych:

MN = 14,0 g · mol −1 , MO = 16,0 g · mol −1 , MPb = 207,0 g · mol −1 .Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl